Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

565/1990 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 609/2020 Sb.

1.1.2021

zákonem č. 543/2020 Sb.

1.1.2021

Více...

565

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. prosince 1990

o místních poplatcích

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Úvodní ustanovení (§ 1)

§ 1

Obec může zavést tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“)

a)

poplatek ze psů,

b)

poplatek z pobytu,

c)

poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)

poplatek ze vstupného,

e)

poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

f)

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace,

g)

poplatky za komunální odpad.

Část druhá

Poplatky (§ 2-10r)

Hlava I

Poplatek ze psů (§ 2)

§ 2

[Poplatek ze psů]

(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

(2)

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b

(3)

Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo druhé. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(4)

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.

Hlava II

Poplatek z pobytu (§ 3-3h)

§ 3

Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.

§ 3a

Předmět poplatku

(1)

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

(2)

Předmětem poplatku není

a)

pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,

b)

pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

§ 3b

Osvobození od poplatku

(1)

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a)

nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b)

mladší 18 let,

c)

hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d)

pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,

e)

vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f)

pobývající na území obce

1.

ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2.

v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3.

v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4.

za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2)

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3)

Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

§ 3c

Základ poplatku

Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

§ 3d

Sazba poplatku

Sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 50 Kč.

§ 3e

Výpočet poplatku

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

§ 3f

Plátce poplatku

(1)

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.

(2)

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

§ 3g

Evidenční povinnost

(1)

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt․ Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce 1 jsou

a)

den počátku a den konce pobytu,

b)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

c)

datum narození,

d)

číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

1.

občanský průkaz,

2.

cestovní doklad,

3.

potvrzení o přechodném pobytu na území,

4.

pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,

5.

průkaz o povolení k pobytu,

6.

průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7.

průkaz o povolení k trvalému pobytu,

8.

průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

9.

průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e)

výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3)

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(4)

Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

§ 3h

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

(1)

Plátce poplatku z pobytu, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud

a)

důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1 000 účastníkům této akce, a

b)

oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

(2)

Plátce poplatku v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o

a)

dni počátku a dni konce konání této akce,

b)

názvu a druhu této akce a

c)

jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3)

Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci poplatku oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4)

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze

a)

údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a

b)

souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle

1.

dne poskytnutí pobytu,

2.

zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a

3.

důvodu osvobození.

Hlava III

Poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4-5)

§ 4

(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,4b kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

(3)

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

(4)

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

§ 5

zrušen

Hlava IV

Poplatek ze vstupného (§ 6-9)

§ 6

(1)

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

(2)

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

(3)

Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

Hlava V

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (§ 10-10a)

§ 10

(1)

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem12 do vybraných míst a částí měst (dále jen „vybraná místa“) platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13 manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci.

(2)

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

(3)

Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí až 200 Kč za každý započatý den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou.

§ 10a

zrušen

Hlava VI

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (§ 10c)

§ 10c

(1)

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace platí vlastník stavebního pozemku16 zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)

Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1.

(3)

Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu17 v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí nebo nabyl právních účinků kolaudační souhlas pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce, kterou může obec vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle věty druhé.

Hlava VII

Poplatky za komunální odpad (§ 10d-10r)

Díl 1

Obecné ustanovení (§ 10d)

§ 10d

(1)

Poplatky za komunální odpad jsou

a)

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a

b)

poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

(2)

Obec může zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků podle odstavce 1.

Díl 2

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (§ 10e-10h)

§ 10e

Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je

a)

fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b)

vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

§ 10f

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána

a)

přihlášením v této obci,

b)

vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.

§ 10g

Osvobození od poplatku

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a)

poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e)

na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

§ 10h

Výše poplatku

(1)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1 200 Kč.

(2)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci

a)

není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b)

je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci

a)

je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b)

poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c)

je poplatník od poplatku osvobozen.

Díl 3

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (§ 10i-10n)

§ 10i

Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je

a)

fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b)

vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

§ 10j

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

§ 10k

Základ poplatku

(1)

Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je

a)

hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,

b)

objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka, nebo

c)

kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka.

(2)

Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů podle odstavce 1.

(3)

Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období nebo objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na dílčí období připadající na poplatníka je

a)

podíl

1.

hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období a

2.

počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčího období, nebo

b)

hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(4)

Obec může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí nejvýše

a)

10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,

b)

60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

§ 10l

Sazba poplatku

Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše

a)

6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,

b)

1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

§ 10m

Výpočet poplatku

(1)

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivá dílčí období, na jejichž konci

a)

měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo

b)

neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

(2)

Dílčí poplatek za dílčí období se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby pro tento základ.

§ 10n

Plátce poplatku

(1)

Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je

a)

společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b)

vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(2)

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Díl 4

Společná ustanovení (§ 10o-10r)

§ 10o

Poplatkové období a dílčí období

(1)

Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní rok.

(2)

Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.

§ 10p

Solidární poplatková povinnost

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

§ 10q

Jednotky

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

§ 10r

Nemovitá věc vložená do fondu

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.

Část třetí

Zavedení a správa poplatků (§ 11-16b)

§ 11

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

(3)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

(4)

Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a zvolila v obecně závazné vyhlášce základ dílčího poplatku podle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b), vyměří správce poplatku plátci poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Není-li takový plátce, vyměří poplatek správce poplatku poplatníkovi. Poplatek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu. Pokud plátce neodvede nebo poplatník nezaplatí tento poplatek včas, může jim správce poplatku vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem zvýšení neodvedeného nebo nezaplaceného poplatku, nebo jejich části, až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku a je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu.

(5)

Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují.

§ 12

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

§ 13

zrušen

§ 14

Zavedení poplatku

(1)

Obec zavádí poplatek obecně závaznou vyhláškou.

(2)

Obec v obecně závazné vyhlášce upraví

a)

sazbu poplatku,

b)

lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, a

c)

splatnost poplatku.

(3)

Obec v obecně závazné vyhlášce může dále upravit

a)

další osvobození od poplatku,

b)

úlevu na poplatku,

c)

vyloučení povinnosti podat ohlášení,

d)

paušální částku poplatku, pokud její použití u tohoto poplatku zákon připouští; připouští-li zákon u tohoto poplatku volbu paušální částky, upraví obec i způsob její volby,

e)

další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu, nebo

f)

delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení.

(4)

Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství nebo poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, určí místa, která těmto poplatkům v obci podléhají.

(5)

Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, zvolí jeden z dílčích základů tohoto poplatku a může určit minimální dílčí základ tohoto poplatku.

§ 14a

(1)

Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.

(2)

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor , byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)

údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

(3)

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

(6)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

§ 15

Správce poplatku

(1)

Správcem poplatku je obecní úřad.

(2)

Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti.

§ 16

zrušen

§ 16a

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

§ 16b

(1)

Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

(2)

Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

(3)

Rozhodnutí oznamuje správce poplatku vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Část čtvrtá

Společná a závěrečná ustanovení (§ 16c-18)

§ 16c

Přihlášení fyzické osoby

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

a)

přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b)

ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1.

kterému byl povolen trvalý pobyt,

2.

který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3.

který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4.

kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

§ 17

Zrušují se:

1.

Pro území České republiky zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích.

2.

Pro území České republiky vyhláška ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních poplatcích.

3.

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 216/1988 Sb., o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku.

4.

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 7/1989 Sb., o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 2 bod 12 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1b

Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

4b

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

12

§ 2 bod 12 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

13
16

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

17

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.