Čekejte, prosím...
A A A
68/1990 Sb. znění účinné od 1. 5. 2001 do 4. 10. 2001
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 352/2001 Sb.

5.10.2001

zrušeno

zákonem č. 120/2001 Sb.

1.5.2001

 

zákonem č. 68/1993 Sb.

15.2.1993

 

Více...

68

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. března 1990

o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Státního znaku České republiky jsou oprávněni užívat:

a)

Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a kancelář zákonodárného sboru,

b)

prezident republiky a Kancelář prezidenta České republiky,

c)

vláda a Úřad vlády,

d)

ministerstva a jiné správní úřady České republiky,

e)

vyšší územní samosprávné celky, hlavní město Praha a její městské části, obce, města a územně členěná statutární města a jejich městské části nebo městské obvody,

f)

soudy, státní zastupitelství, notáři a soudní exekutoři,

g)

ozbrojené síly a bezpečnostní sbory,

h)

diplomatické mise a konzulární úřady České republiky.

(2)

Státní znak České republiky mohou užívat rovněž státní muzea, galerie a další státní kulturní a vědecké instituce, školy, Česká národní banka a jiné orgány a organizace, stanoví-li tak zvláštní předpis.

(3)

Státního znaku mohou vhodným a důstojným způsobem užívat i jednotliví občané, politické strany a občanská sdružení.

(4)

Státní znak může být použit na bankovkách a mincích České republiky.

§ 2

(1)

Velkého státního znaku České republiky se užívá:

a)

na významných listinách Parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta republiky a vlády,

b)

na insigniích starostů a primátorů obcí a měst uvedených v § 1 písm. e) a představitelů vyšších územních samosprávných celků, stanoví-li tak zvláštní zákon,

c)

v místnostech, kde zasedají a jednají orgány uvedené v § 1 odst․ 1, zejména v obřadních síních, jednacích síních soudů a dále ve volebních místnostech,

d)

na služebních stejnokrojích pracovníků orgánů uvedených v § 1 odst. 1 nebo příslušníků ozbrojených sborů České republiky v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním předpisem,

e)

na hranicích České republiky,

f)

zrušeno

g)

na osobních a úředních průkazech vydávaných státními orgány České republiky,

h)

na cenných papírech a jiných ceninách České republiky.

(2)

Velkého státního znaku se užívá rovněž k označení budov, ve kterých mají sídlo orgány, organizace a instituce uvedené v § 1. Takto použitý státní znak nesmí být spojen s tabulkou, na níž je uveden název orgánu nebo organizace.

(3)

Za velký státní znak České republiky se pokládá i jeho jednobarevná napodobenina z kovu, kamene, skla, keramiky nebo jiného materiálu, jestliže svým vyobrazením odpovídá vyobrazení státního znaku České republiky.

§ 3

(1)

Malého státního znaku České republiky užívají orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 a 2 na listinách, pečetích a úředních razítkách.

(2)

Na pečeti nebo úředním razítku je vyobrazen malý státní znak uvnitř kruhu, na jehož obvodu je stručně uvedeno označení a sídlo orgánu, který pečeť nebo razítko užívá.

(3)

Listiny, pečetě a úřední razítka s malým státním znakem České republiky se užívají jen tehdy, obsahuje-li listina usnesení nebo rozhodnutí státního orgánu České republiky, nebo jde-li o listinu, kterou se osvědčují důležité skutečnosti nebo stanoví oprávnění nebo povinnosti.

(4)

Listiny, pečeti a úřední razítka se státním znakem České republiky se neužívají v běžném korespondenčním styku.

§ 4

(1)

Státní vlajka České republiky se užívá při příležitostech státních svátků a při jiných slavnostních příležitostech na budovách, v nichž mají sídlo orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1.

(2)

Státní vlajky mohou užívat vhodným a důstojným způsobem též jednotliví občané, politické strany a občanská sdružení.

(3)

Jestliže se vyvěšují i další vlajky, umístí se státní vlajka České republiky na nejčestnějším místě.

(4)

Pokyn k vyvěšení státní vlajky České republiky v případech uvedených v odstavci 1 vydává pro státní orgány České republiky

a)

ministerstvo vnitra České republiky při oficiálních příležitostech republikového významu,

b)

orgány obcí nebo jejich částí při oficiálních příležitostech místního významu.

(5)

Dokud zvláštní zákon nestanoví jinak, rozhoduje o použití státních vlajek na budovách Parlamentu předseda Poslanecké sněmovny.

§ 4a

Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení

a)

sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice,

b)

dopravního prostředku, používaného prezidentem republiky při oficielních příležitostech.

§ 4b

Státní znak České republiky lze užít

a)

k pečetění mezinárodních smluv,

b)

na pověřovací listiny diplomatických zástupců,

c)

v dalších případech, pokud tak stanoví zákon, mezinárodní smlouva nebo pokud je to obvyklé.

§ 4c

(1)

Státní hymnu České republiky lze hrát a zpívat při příležitostech státních svátků, památných a významných dnů a při dalších oficiálních a slavnostních příležitostech, nebo je-li to obvyklé.

(2)

Státní hymnu lze současně hrát a zpívat, popřípadě jen hrát nebo jen zpívat.

§ 4d

Zakázáno je takové užívání státních symbolů České republiky, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům.

§ 5

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví vyhláškou podrobnosti o užívání státních symbolů České republiky, a to zejména

a)

v kterých případech, jakým způsobem a na kterých listinách se užívá státního znaku České republiky,

b)

v kterých případech a jakým způsobem lze místo státní vlajky České republiky užívat praporu.

§ 5a

Vláda může stanovit nařízením přechodná opatření pro postupné nahrazení státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky státním znakem České republiky.

§ 5b

Podrobnosti o užívání státního znaku České republiky v Armádě České republiky stanoví prezident republiky.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Šafařík v. r.

Pithart v. r.