Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

72/1990 Sb. znění účinné od 14. 3. 1990 do 30. 11. 1999

72

 

ZÁKON

ze dne 14. března 1990,

kterým se mění a doplňuje branný zákon

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 121/1978 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 1 zní:

(1) K obraně svobod a nezávislosti Československé socialistické republiky a ochraně jejího ústavního zřízení vytváří československý stát ozbrojené síly.“.

 

2.

§ 1 odst. 2 písm. b) zní:

b)

bojovat za samostatnost, celistvost a jednotu státu a ústavní zřízení proti vnějším nepřátelům a plnit vojenské úkoly plynoucí ze spojeneckých závazků Československé socialistické republiky a“.

 

3.

§ 1 odst. 2 písm. c) zní:

c)

spolupůsobit při udržování bezpečnosti uvnitř státu v případě přímého násilného útoku proti ústavnímu zřízení Československé socialistické republiky.“.

 

4.

§ 1 odst․ 3 první věta zní: „Vojáků v činné službě smí být použito také při pohromách ohrožujících lidské životy nebo důležité hospodářské statky.“.

 

5.

§ 5 odst. 3 zní:

(3) Ženám může být uložena odvodní a služební povinnost jen v době branné pohotovosti státu, pokud ji nepřevzaly dobrovolně.“.

 

6.

V § 8 odstavec 1 a označení odstavce 2 se vypouštějí.

 

7.

Za § 8 se vkládá nový § 9, který včetně nadpisu zní:

§ 9

Ústavní práva a svobody vojáků v činné službě

 

(1) Výkon ústavou zaručených práv a svobod vojáků v činné službě může být omezen jen na základě zákona.

(2) Vojákům v činné službě je zaručena svoboda projevu náboženského vyznání, včetně účasti na náboženských obřadech a umožnění vstupu do vojenských objektů duchovním státem uznaných církví, pokud tomu nebrání povinnosti při výkonu služby.

(3) Vojákům v činné službě 1) s výjimkou vojáků povolaných na vojenské cvičení se po dobu výkonu této služby přerušuje členství a činnost v politických stranách a v politických hnutích.“.

__________

1)

§ 20 odst. 2 branného zákona.

 

8.

§ 11 odst. 2 se vypouští.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se přeznačí na 2 a 3.

 

9.

V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Povinnost k základní (náhradní) službě jsou muži povinni plnit po dovršení věku 18 let, pokud ji nepřevzali dobrovolně.“. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

10.

§ 22 odst. 1 se doplňuje písmenem e), které zní:

e)

osoby, které jsou podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu povinny civilní službou.“.

 

11.

§ 24 zní:

§ 24

 

(1) U poslanců zákonodárných sborů se vojenská činná služba odloží, případně se jejich vojenská činná služba přeruší na dobu, po kterou jsou poslanci zákonodárných sborů. Vojenské cvičení takto zameškané se promíjí. Ustanovení o promíjení neplatí, byl-li vyhlášen stav branné pohotovosti státu.

(2) Odboroví funkcionáři se nepovolávají na vojenské cvičení a k výkonu základní služby po dobu trvání stávky nebo stávkové pohotovosti.

(3) Funkcionáři politických stran a politických hnutí a kandidáti do zákonodárných sborů se nepovolávají na vojenské cvičení a k výkonu základní služby po dobu trvání volební kampaně až do skončení voleb.

(4) U kandidátů do zákonodárných sborů se nástup vojenské činné služby odloží, popř. se jejich vojenská činná služba přeruší na dobu volební kampaně až do skončení voleb.“.

 

12.

V § 27 odst. 2 se slova „základní služba trvá 24 měsíců“ nahrazují slovy „základní služba trvá 18 měsíců“.

 

13.

V § 27 odst. 3 se slovo „měnit“ nahrazuje slovem „zkrátit“.

 

14.

V § 34 odst. 3 se za slova „v roce, kdy odklad končí“ vkládají slova „nebo v roce následujícím“.

 

15.

V § 46 odst. 1 se slova „ústavu a republikánskou státní formu a socialistické zřízení“ nahrazují slovy „nebo ústavní zřízení“.

 

16.

§ 55 včetně nadpisu zní:

§ 55

Vystěhování

 

V době mimořádných opatření potřebují osoby podléhající branné povinnosti k vystěhování povolení vojenské správy.“.

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Zrušuje se § 29 odst. 2 a § 5659 vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.