Čekejte, prosím...
A A A
90/1990 Sb. znění účinné od 29. 3. 1990 do 31. 3. 1997

90

 

ZÁKON

ze dne 28. března 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb.,

o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona

č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

V § 6 odst. 3 se vypouštějí slova: "je při plnění svých úkolů".

 

2.

§ 53 zní:

"§ 53

 

(1) Leteckou dopravu cestujících, zavazadel, zásilek a pošty a letecké práce za úplatu mohou provozovat organizace pro provozování letecké dopravy a organizace vykonávající letecké práce [ § 6 odst. 1 písm. a)].

(2) Jiné organizace, než jsou uvedeny v odstavci 1, a čs․ státní občané, mohou provozovat za úplatu leteckou dopravu nebo vykonávat letecké práce pouze se souhlasem federálního ministerstva dopravy vydaným na základě žádosti organizace nebo občanů.

(3) Žádost o souhlas k provozování letecké dopravy nebo leteckých prací za úplatu musí obsahovat:

a)

skutečnosti rozhodné pro posouzení způsobilosti žadatele k zajištění zamýšleného rozsahu a podmínek provozu; vyžaduje-li provoz nebo jeho zajištění součinnost s jinou organizací, doklad o způsobu této součinnosti,

b)

dopravní podmínky, tarify a ceny poskytovaných služeb, které podléhají schválení nebo vyhlášení federálního ministerstva dopravy.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.