Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

173/1991 Sb. znění účinné od 24. 5. 1991 do 30. 10. 1992

173

 

ZÁKON

České národní rady

že dne 26. dubna 1991

o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(§ 1-3)

§ 1

Zřizuje se Český úřad pro hospodářskou soutěž jako ústřední orgán státní správy České republiky.

§ 2

Český úřad pro hospodářskou soutěž

a)

vytváří podmínky pro ochranu hospodářské soutěže a její další vývoj,

b)

působí proti vzniku a udržování monopolního nebo dominantního postavení právnických a fyzických osob při jejich podnikatelské činnosti (dále jen "podnikatelé"), pokud znemožňuje nebo omezuje hospodářskou soutěž.

§ 3

Do působnosti Českého úřadu pro hospodářskou soutěž náleží

a)

schvalovat dohody a fúze a přezkoumávat monopolní nebo dominantní postavení podnikatelů podle § 3, 4, 8 a 9 zákona o ochraně hospodářské soutěže 1 (dále jen "zákon"),

b)

rozhodovat podle § 5 odst. 2 zákona o povolení výjimek ze zákazů, stanovit pro povolení výjimek případné podmínky a jejich dodržování sledovat,

c)

provádět podle § 6 zákona řízení o odvolání povolených výjimek a výjimky odvolávat, jestliže nebyly přes upozornění dodrženy stanovené podmínky nebo jestliže odpadly důvody, které k povolení výjimek vedly,

d)

zakázat plnění dohod a fúzí, popřípadě jejich částí, jakož i zneužívání dominantního nebo monopolního postavení na trhu, odporují-li zákazům uvedeným v § 3, 4, 8 a 9 zákona a nebyla-li pro ně povolena výjimka, popřípadě byla-li výjimka odvolána,

e)

ukládat při zjištění závad povinnosti k nápravě a stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu,

f)

vydávat rozhodnutí o tom, zda určité jednání má povahu zneužití monopolního nebo dominantního postavení podnikatelů ve smyslu § 9 odst. 3 zákona,

g)

vydávat v řízení zahájeném před úřadem předběžná opatření podle § 12 odst. 4 zákona,

h)

ukládat podnikatelům peněžité pokuty za porušení povinností stanovených zákonem,

i)

vyžadovat od podnikatelů podklady a informace potřebné pro jeho činnost a pro tento účel zkoumat u podnikatele právní a obchodní podklady a zjišťovat, zda nedochází k porušení povinností uložených zákonem,

j)

zveřejňovat žádosti o souhlas s uzavřením dohody nebo s fúzí, uveřejňovat svá rozhodnutí, která nabyla právní moci, o neschválení dohod a fúzí, o zneužití monopolního nebo dominantního postavení a o uložených pokutách a o dalších nápravných opatřeních.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb.; zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., se doplňuje takto:

 

V 2 odst. 1 se připojuje bod 6, který zní:

 

"6․ Český úřad pro hospodářskou soutěž.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.