Čekejte, prosím...
A A A
209/1991 Sb. znění účinné od 6. 2. 1991 do 30. 11. 1993

209

 

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

 

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 6. února 1991.

 

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou

Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže (čl. 1-10)

Vláda České Slovenské Federativní Republiky a vláda Francouzské republiky, dále jen "smluvní strany", vedeny přáním dále rozvíjet dvoustranné vztahy, přesvědčeny, že rozmach výměn a všestranných styků mezi mladými lidmi obou smluvních stran vytvářejí významný vklad pro upevnění jejich vztahů, ve snaze dát nový podnět těmto výměnám, berouce v úvahu Kulturní dohodu mezi vládou České socialistické republiky a vládou Francouzské republiky podepsanou 26. října 1967,

 

se dohodly následovně:

Č l á n e k 1

1.

Smluvní stranu podporují rozvoj přátelských vztahů mezi mladými lidmi obou zemí zejména uskutečňováním setkání, výměn a prohlubování spolupráce v této oblasti na základě vzájemnosti.

2.

Smluvní strany podporují spolupráci a navazování přímých vztahů mezi mládežnickými sdruženími, jakož i mezi orgány státní a místní správy i organizacemi a institucemi odpovědnými za oblast mládeže.

3.

Spolupráce a výměny v oblasti mládeže se uskutečňují bez rozdílu sociálního původu, politické příslušnosti, rasy nebo náboženského vyznání.

4.

Spolupráce a výměny v oblasti mládeže se týkají mladých lidí až do věku 26 let bez ohledu na jejich členství v mládežnických sdružení.

Tato věková hranice se nevztahuje na odborníky, pedagogy, kulturní a organizační pracovníky odpovědné za oblast mládeže.

Č l á n e k 2

Smluvní strany napomáhají spolupráci a výměně v oblasti mládeže,zejména pokud jde o:

-

vzájemné poznávání kultury, civilizace a způsobu života v každé z obou zemí

-

demokracii a lidská práva

-

solidaritu a humanitární otázky

-

vzdělávání a především výuku jazyků

-

uměleckou, sportovní a zájmovou činnost ve volném čase

-

ochranu a rozvoj kulturního dědictví

-

ochranu životního prostředí a přírody

-

mimoškolní vědeckou a technickou činnost

-

základ ekonomických otázek a podnikatelské činnosti

-

školení odborníků a odpovědných pracovníků ve sdružení mládeže a specialistů v oblasti mládeže

-

výměnu informací a zkušeností a uskutečňování společných studií a výzkumů v oblasti mládeže

-

poskytování informací mladým lidem.

Č l á n e k 3

Mládežnická sdružení, školy a instituce specializované v oblasti mládeže iniciují programy spolupráce a výměn. Vytvářejí,uskutečňují je a berou na sebe odpovědnost za jejich provádění.

Č l á n e k 4

Smluvní strany se zavazují napomáhat a usnadňovat spolupráci škol za účelem naplnění cílů dohody, a to především:

-

přímou spolupráci mezi školami

-

výměnami skupin žáků doprovázených svými pedagogy v rámci družebních styků škol

-

dopisování mezi žáky.

Č l á n e k 5

Účastníci výměny mládeže jsou ubytováni zejména v zařízeních určených pro mladé lidi, jako např. rekreační střediska, mládežnické ubytovny a v podobných zařízeních, jakož i v rodinách.

Č l á n e k 6

Smluvní strany usilují o to, aby do výběru účastníků výměn podle bydliště a do výběru místa, v nichž se budou konat také výměnné akce, byly vyvážené zahrnuty všechny regiony každé země.

Č l á n e k 7

Výměny mládeže uskutečňované na základě této dohody jsou organizovány na zásadě reciprocity, bez devizového vybavení a v souladu s předpisy přijímací země.

Přijímací mládežnická sdružení nebo instituce uhradí:

-

náklady pobytu (ubytování, stravování, kapesné)

-

náklady na vnitrostátní dopravu a další náklady spojené s uskutečňovaným programem.

Vysílací mládežnická sdružení nebo instituce uhradí cestovní náklady z místa bydliště do místa konání výměny a zpět, včetně nákladů na pojištění spojených s touto mezinárodní dopravou.

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zajišťuje bezplatnou lékařskou péči francouzkým účastníkům výměn po dobu pobytu na československém území pro případ náhlého onemocnění a úrazu a dbá, aby byli pojištěni proti rizikům spojených s občanskoprávní odpovědností.

Vláda Francouzské republiky dbá, aby po dobu pobytu československých účastníků výměn na francouzském území francouzská mládežnická sdružení a instituce sjednali v jejich prospěch pojištění pro případ náhlého onemocnění a úrazu a pojistily je proti rizikům spojených s občanskoprávní odpovědností.

Mládežnická sdružení nebo instituce, kterých se programy výměn a spolupráce týkají, mohou využívat pomoci smluvních stran v souladu s vnitrostátními předpisy každé země.

Č l á n e k 8

Smluvní strany vytvoří Smíšený výbor, který je pověřený uskutečňováním této dohody a zajišťuje koordinační činnost v oblasti mládeže.

Složení Smíšeného výboru bude ustanoveno diplomatickou cestou do dvou měsíců po vstupu této dohody v platnost. Smíšený výbor vypracuje svůj vnitřní řád a programy výměn a spolupráce.

Smíšený výbor informuje o svých programech Smíšenou komisi zřízenou podle článku 21 Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky ze dne 26. října 1967.

Č l á n e k 9

Výměny mladých lidí za účelem pracovní činnosti či odborné a vědecké stáže, jakož i činnosti v oblasti vrcholového sportu, nejsou předmětem této dohody.

Č l á n e k 1 0

Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, že byly splněny ústavní náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí druhého písemného oznámení.

Tato dohoda je uzavřena na pětileté období. Poté bude její platnost mlčky prodlužována na dobu neomezenou, pokud jí jedna ze smluvních stran kdykoliv nevypoví v jednoroční lhůtě.

Dáno v Praze, 13. září 1990 ve dvou vyhotoveních česky a francouzky, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

České a Slovenské Federativní Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí

 

Za vládu Francouzské republiky:

Roland Dumas v. r.

ministr zahraničních věcí Francouzské republiky