Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

239/1991 Sb. znění účinné od 1. 7. 1991 do 10. 8. 2010

239

 

ZÁKON

ze dne 23. května 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb.,

o veterinární péči

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 odst. 1 před slovo „rozvoj“ se vkládají slova „výkon a“, před slovo „zvířat,“ se vkládají slova „chovaných i volně žijících“, za slovo „zvířat,“se vkládají slova „ochrany životního prostředí,“ a slovo „velkovýroby“ se nahrazuje slovem „výroby“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se slova „Orgány, organizace i občané jsou povinni“ nahrazují slovy „Právnické a fyzické osoby jsou povinny“.

 

3.

V § 1 odst. 2 se za slovo „zvířat,“ vkládají slova „pro ochranu životního prostředí před škodlivými vlivy živočišné výroby“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovem „přepravy“ vkládá středník a vypouštějí se slova „jakož i“ a na konci se připojují slova „včetně celostátních ozdravovacích programů,“.

 

5.

V § 2 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

(3) Odbornou veterinární činností se rozumějí odborné veterinární úkony spojené s vykonáváním veterinární péče podle odstavce 1, které vyžadují zvláštní způsobilost pracovníků podle § 25 tohoto zákona.“.

 

6.

V § 3 se vypouštějí odstavce 2, 3 a 4 a označení odstavce 1.

 

7.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

 

Odborné veterinární činnosti vykonávají

a)

orgány veterinární péče za účelem výkonu státní správy,

b)

specializované organizace státní veterinární služby,

c)

právnické a fyzické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a zákony České národní rady a Slovenské národní rady.“.

 

8.

V § 4 se vypouští písmeno b) a dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

V písmenu b) se v prvním řádku za slovo „koordinuje“ vkládají slova „rozvoj vědy a techniky a“ a vypouští se text na konci za slovy „státního území“․

 

9.

V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „nejvyšší“ nahrazuje slovem „přirozené“.

 

10.

V § 5 odst. 1 se připojuje nové písmeno d), které zní:

d)

zajistit zdravotní kontrolu chovu zvířat podle druhu a úrovně chovu ve lhůtách a v rozsahu stanovených zvláštním předpisem.“.

 

11.

V § 5 odst. 3 se vypouští slovo „zdravé“.

 

12.

V § 7 odst. 2 se na konci připojují slova „,pokud v osvědčení podle odstavce 1 není uvedeno jinak.“.

 

13.

V § 8 se vypouští odstavec 3.

 

14.

V § 9 odst. 2 se slova „Chovatelská organizace je povinna“ nahrazují slovy „Chovatel je povinen“.

 

15.

V § 9 odst. 3 písm. b) se za slovo „nákazy“ vkládají slova „nebo jiného hromadného onemocnění“.

 

16.

V § 9 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

(4) Zjistí-li právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 3a písm. c) při výkonu odborných veterinárních činností anebo dozví-li se jinak o podezření z nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, je povinna neprodleně

a)

oznámit podezření orgánu veterinární péče,

b)

provést potřebná předběžná vyšetření a opatření nutná ke zdolávání a zamezení šíření nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat.“.

 

17.

V § 10 odst. 1 se připojuje nové písmeno c), které zní:

c)

požádat před zahájením provozu příslušný orgán veterinární péče o vydání vysvědčení o způsobilosti podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů.“.

 

18.

V § 12 odst. 2 se na konci připojují slova „nebo na jiných místech určených k tomuto účelu“.

 

19.

§ 14 se vypouští.

 

20.

V § 15 se vypouští odstavec 4.

 

21.

V § 16 se vypouští odstavec 6.

 

22.

V § 18 se odkaz 2) doplňuje takto:

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. 188/1989 Sb., o povolování výroby, dovozu, ověřování a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.“.

 

23.

V § 18 odst. 3 se slova „Organizace, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí“ nahrazují slovy „Kdo vyrábí, dováží a uvádí“ a slova „jsou povinny“ se nahrazují slovy „je povinen“.

 

24.

V § 18 se vypouští odstavec 5.

 

25.

V § 19 odst. 1 se připojuje nové písmeno d), které zní:

d)

veterinární prosekturu.“.

 

26.

V § 19 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

 

27.

§ 20 zní:

§ 20

 

Kdo chová zvířata, vyrábí, zpracovává, ošetřuje, skladuje nebo přepravuje živočišné produkty, je povinen těla zvířat a živočišné produkty uvedené v § 19 písm. a)(dále jen odpady živočišného původu“) se zřetelem na jejich druh a okolnosti vzniku třídit, ošetřovat a do jejich odvozu nebo zpracování bezpečně ukládat ve vhodných prostorech.“.

 

28.

§ 21 zní:

§ 21

 

(1) Odpady živočišného původu se musí hospodárně zužitkovat k vhodnému účelu anebo neškodně odstranit, a to

a)

osobou uvedenou v § 20, nebo

b)

právnickými nebo fyzickými osobami na základě povolení příslušného orgánu veterinární péče (dále jen „asanační podnik“).

(2) Příslušný orgán veterinární péče udělí povolení právnické nebo fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písm. b), jestliže

a)

odborné veterinární činnosti budou vykonávány osobou odborně způsobilou ( § 25),

b)

má k dispozici potřebná zařízení a přístroje,

c)

má podmínky k dodržování potřebných protinákazových a hygienických opatření.

Povolení může příslušný orgán veterinární péče změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo nejsou podmínky nezbytné pro jeho udělení.

(3) Asanační podnik je povinen v určeném obvodě za úplatu zabezpečovat včasný svoz odpadů živočišného původu tak, aby nedocházelo k jejich škodlivému působení na prostředí.

(4) V případě uvedeném v odstavci 1 písm. b je osoba uvedená v § 20 povinna neprodleně hlásit výskyt odpadů živočišného původu asanačnímu podniku.“.

 

29.

V § 22 odst. 1 písm. d) se na konci připojují slova „a plněním ostatních úkolů veterinární asanace“.

 

30.

V § 22 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova „vy žadujících zvláštní péči“.

 

31.

V § 22 odst. 1 se na konci připojují nová písmena h), i) a j), která znějí:

h)

nad dodržováním zákazu týrání zvířat,

i)

nad výkonem odborných veterinárních činností osob uvedených v § 3a písm. c),

j)

nad tvorbou a ochranou životního prostředí před negativními vlivy pocházejícími ze zvířat ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) a ochranou potravin a surovin živočišného původu před kontaminací cizorodými látkami.“.

 

32.

V § 22 odst. 3 písm. a) a c) se slova „orgány, organizace a občané“ nahrazují slovy „právnické a fyzické osoby“.

 

33.

V § 22 odst. 3 písm. b) se vypouštějí slova za čárkou.

 

34.

V § 24 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo „organizací“.

 

35.

V § 25 se vypouští odstavec 3.

 

36.

V § 26 písm. a) se slovo „organizací“ v obou případech nahrazuje slovy „právnických a fyzických osob“ a za slovo „krmiva“ se vkládají slova „a veterinární léčiva a přípravky“.

 

37.

V § 26 písm. b) se slovo „organizací“ nahrazuje slovem „osob“.

 

38.

V § 27 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4., který zní:

4.

při výrobě, dovozu a uvádění do oběhu veterinárních léčiv a přípravků,“.

 

39.

V § 27 odst. 1 a 2 se za slovem „Organizaci“ uvádí odkaz 2a), který zní:

2a)

§ 1 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

40.

V § 27 odst. 1 se slova „může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc Kčs“ nahrazují slovy „se uloží pokuta až do výše 200 tisíc Kčs“.

 

41.

V § 27 odst. 2 se slova „může být uložena pokuta až do výše 100 tisíc Kčs“ nahrazují slovy „se uloží pokuta až do výše 400 tisíc Kčs“.

 

42.

V § 27 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

(4) Výnos pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu České republiky nebo Slovenské republiky.“.

 

43.

§ 28 odst. 1 zní:

(1) Pokutu může orgán veterinární správy uložit do jednoho roku ode dne, kdy zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.“.

 

44.

V § 32 se vypouští odstavec 3.

 

45.

§ 33 zní:

§ 33

 

V odůvodněných případech může orgán veterinární péče uložit závazným pokynem podle § 22 odst. 3 písm. d) tomu, kdo chová zvířata, vyrábí, zpracovává, ošetřuje, skladuje nebo přepravuje živočišné produkty, vypracování

a)

pohotovostního plánu ochranných a zdolávacích opatření nebo veterinárních hygienických opatření pro případ výskytu velmi nebezpečných nákaz zvířat,

b)

ozdravovacího plánu na zdolání stanovených nebezpečných nákaz, hospodářsky významných jiných hromadných onemocnění a poruch reprodukce zvířat,

c)

programu hygienických a sanitačních opatření.“.

 

46.

§ 35 zní:

§ 35

 

(1) Ministerstvo zemědělství České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem

a)

podrobnosti o udělení souhlasu vystavením veterinárního osvědčení při přemisťování zvířat se zřetelem na druh zvířat, způsob a účel jejich chovu, jakož i o veterinárních podmínkách pro konání svodu zvířat a povinnostech pořadatele při něm,

b)

podrobnosti o obecných a zvláštních veterinárních hygienických požadavcích na živočišné produkty, o veterinárním vyšetření jatečných a ostatních zvířat a živočišných produktů a o podmínkách a rozsahu povinného zabezpečení preventivních a léčebných úkonů v chovech zvířat,

c)

podrobnosti o zdravotní nezávadnosti a používání krmiv,

d)

veterinární podmínky pro povolení dovozu, vývozu a průvozu zvířat, živočišných produktů a krmiv, jakož i předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz,

e)

podrobnosti o

1.

veterinárních požadavcích na péči o zdraví zvířat, zejména na prostředí, ošetřování, výživu a jejich plemenitbu,

2.

předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání,

3.

tom, které nákazy se považují za velmi nebezpečné a která jsou jiná hromadná onemocnění zvířat,

4.

veterinární asanaci,

5.

veterinárních podmínkách prodeje živočišných produktů na tržištích, v tržnicích a prodeje potravin živočišného původu.

(2) Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem povolování výroby, ověřování, uvádění do oběhu, používání a kontrolu veterinárních léčiv a přípravků, jakož i veterinární a zdravotní podmínky pro povolování jejich dovozu.

(3) Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o organizaci a způsobu specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků.

(4) Ministerstvo zemědělství České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o poskytování podpor a náhrad k úhradě nebo zmírnění škod,

popřípadě nákladů vzniklých provedením ochranných a zdolávacích opatření, jakož i škod vzniklých uhynutím zvířat v důsledku nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat.“.

 

47.

Slova „federální ministerstvo zemědělství a výživy“ se v zákoně (s výjimkou § 36) nahrazují slovy „federální ministerstvo hospodářství“, slova „Československá socialistická republika“, „Česká socialistická republika“ a

Slovenská socialistická republika“ se nahrazují slovy „Česká a Slovenská Federativní Republika“, „Česká republika“ a „Slovenská republika“, slova „národní výbor“ se nahrazují slovy „okresní úřad“ a slova „Sbor národní

bezpečnosti“ se nahrazují slovem „policie“.

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, jak vyplývá z tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.