Čekejte, prosím...
A A A
267/1991 Sb. znění účinné od 10. 7. 1991 do 25. 10. 1995

267

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb.,

o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Poslankyni, která nevykonává svoji funkci z důvodu mateřské dovolené, 3a) náleží plat podle § 1; po tuto dobu jí nenáleží peněžitá pomoc v mateřství. Obdobně se postupuje, pokud by poslanci vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle zvláštních předpisů. 3b) ".

 

2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.