Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

265/1991 Sb. znění účinné od 1. 10. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 287/2022 Sb.

1.10.2022

zákonem č. 238/2020 Sb.

1.7.2020

zákonem č. 367/2019 Sb.

15.1.2020

Více...

265

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon upravuje působnost vlády, ministerstev, jiných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti cen.

§ 1a

Vláda vykonává působnost při regulaci cen, pokud tak stanoví jiný zákon.

§ 2

(1)

Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží"), cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)

Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

§ 2a

(1)

Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků .

(2)

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely , zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.

§ 2b

(1)

Ministerstvo dopravy stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě .

(2)

Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,1. Ministerstvo nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.

(3)

Cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, cen za přidělení kapacity dráhy a cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb vykonává vedle ministerstva rovněž Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskytnuté v případech stanovených zákonem o dráhách8 provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nebo odštěpnému závodu provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, vykonává Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

§ 2c

Energetický regulační úřad

a)

vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky,

b)

vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky,

c)

vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností․

§ 2d

Celní úřad pro Středočeský kraj

a)

vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u cigaret,

b)

vydává rozhodnutí o regulaci cen u cigaret.

§ 3

(1)

Specializovaný finanční úřad provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob.

(2)

Specializovaný finanční úřad na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty.2

(3)

Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

(4)

Státní energetická inspekce ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pokuty podle zvláštního právního předpisu2.

(5)

Celní úřady provádějí kontrolu dodržování cenových předpisů u cigaret a za jejich porušení ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu2.

§ 4

(1)

Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením kraje

a)

stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

b)

stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem.

(2)

Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

(3)

Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území kraje bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území kraje trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 4a

(1)

Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením obce

a)

stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

b)

stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem,

c)

stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují.

(2)

Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

(3)

Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území obce bez ohle du na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 4b

Stanoví-li maximální cenu téhož zboží kraj i obec, platí na území obce maximální cena stanovená obcí.

§ 5

(1)

Pokuta uložená za porušení cenových předpisů je příjmem

a)

rozpočtu obce, jestliže pokutu uložila obec nebo došlo k porušení cenové regulace stanovené obcí,

b)

rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,

c)

státního rozpočtu v ostatních případech.

(2)

Pokutu uloží ten orgán, který jako první zahájil řízení o porušení cenových předpisů.

§ 5a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 5b

zrušen

§ 6

Zrušují se

1.

zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a zákona České národní rady č. 209/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen,

2.

nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 1 odst. 2 a § 2 písm. i) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb.

§ 42b odst. 3 a § 42c odst. 3 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.

§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.

§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 odst. 2 a § 2 písm. i) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb.

2

§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.

8

§ 42b odst. 3 a § 42c odst. 3 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.