Čekejte, prosím...
A A A
285/1991 Sb. znění účinné od 15. 7. 1991 do 31. 12. 2005

285

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. června 1991,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti

orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby

a o fondu národního majetku České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, se doplňuje takto:

 

Za § 24 se vkládá § 24a, který zní:

"§ 24a

 

Ministerstvo vydá k provedení tohoto zákona obecně závazný právní předpis, kterým se stanoví osnova pro vypracování privatizačního projektu․ 6)

__________

6)

§ 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. ".

Čl. II

Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.