Čekejte, prosím...
A A A
300/1991 Sb. znění účinné od 1. 8. 1991

300

 

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1991

o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:

§ 1

(1)

Vyhlasuje sa pamiatková rezervácia v meste Podolínec (ďalej len "rezervácia").

(2)

Územie rezervácie je vymedzené v prílohe tohto nariadenia.

(3)

Územie rezervácie vyznačia orgány geodézie a kartografie v písomných a mapových operátoch evidencie nehnuteľností. Mapové podklady so zakresleným územím rezervácie sú uložené na Mestskom zastupiteľstve v Podolínci, Obvodnom úrade Stará Ľubovňa, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Ústave pamiatkovej starostlivosti v Prešove.

§ 2

(1)

Účelom vyhlásenia rezervácie je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta Podolínec.

(2)

Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, objekty vyhlásené za kultúrne pamiatky a iné objekty dotvárajúce územie rezervácie.

§ 3

Vyhlásením rezervácie nie sú dotknuté vlastnícke a užívacie vzťahy.

§ 4

Podle ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 4/1993 Sb. je toto nařízení od 1. ledna 1993 na území České republiky nepoužitelné

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.

Čarnogurský v.r.

Príloha

Vymedzenie územia pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

 

Územie pamiatkovej rezervácie je vymedzené hranicou, ktorej východiskový bod je pri kaplnke sv.J.Nepomuckého, na rozhraní parciel č. 1069 a 1058. Hranica prechádza po ulici č. parcely 1058 smerom severovýchodným. Pri parcele č. 517 sa stáča smerom juhovýchodným po ceste - č. parcely 1062 a vyúsťuje na hlavnú komunikáciu - č. parcely 1096, po ktorej prechádza severovýchodným smerom až po komplex budov kostola a kláštora. Na rozhraní parciel č. 1096 a 1028 sa hranica stáča juhovýchodným smerom, pozdĺž oplotenia komplexu, k bývalému mlynskému náhonu - č. parcely 1030 a k rieke Poprad. Hranica pokračuje južným smerom pozdĺž rieky Poprad, pretína cestu č. parcely 1111 smerom do Lomničky. Ďalej pokračuje pozdĺž parku - č. parcely 86, popri oplotení parku - parcela č. 86, hranica pokračuje severovýchodným smerom, pretína mlynský náhon - parcela č. 1099/2 a po parcelách č. 1019 a 1079 pretína hlavnú komunikáciu - parcela č. 1096. Po ceste - č. parcely 1069, smeruje k východiskovému bodu hranice - ku kaplnke sv.J.Nepomuckého.