Čekejte, prosím...
A A A
360/1991 Sb. znění účinné od 1. 10. 1991 do 18. 7. 2000

360

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva spojů

ze dne 17. července 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů

č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních

signálů po kabelech

 

Federální ministerstvo spojů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:

Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

§ 1

Působnost

 

(1) Federální ministerstvo spojů stanoví základní technické parametry v České a Slovenské Federativní Republice vyráběných a dovážených systémů pro společných příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů a přijímacích zařízení pro skupinový příjem signálů z družic 1) (dále jen „společný rozvod“).

(2) Z pověření federálního ministerstva spojů

a)

Výzkumný ústav spojů kontroluje základní technické parametry v České a Slovenské Federativní Republice vyráběných a dovážených zařízení společných rozvodů,

b)

Správa radiokomunikací Praha - Inspektorát radiokomunikací Praha v České republice a Správa radiokomunikací Bratislava - Inspektorát radiokomunikací Bratislava ve Slovenské republice jsou oprávněny kontrolovat dodržování technických norem, technických podmínek a závazných předpisů při projektování, výstavbě a provozu společných rozvodů a zařízení místních studií pro tvorbu vlastních programů připojených na společné rozvody, vydávají povolení ke zřízení televizních kabelových rozvodů a povolení k provozu televizních kabelových rozvodů a prošetřují stížnosti posluchačů a televizních diváků na špatnou funkci společných rozvodů po předchozí kontrole zařízení odborným podnikem․“.

 

2.

Poznámka 1) pod čarou zní:

 

1)

Systémy pro společný příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů se ve smyslu ČSN 36 7211-1. část rozumí společné televizní antény (STA) a televizní kabelové rozvody (TKR).“.

 

3.

Poznámka 2) pod čarou se vypouští.

 

4.

Nadpis v § 2 zní: „Státní inspekce telekomunikací při výrobě a dovozu zařízení“.

 

5.

Dosavadní text v § 2 se označuje jako odstavec 1 a vypouští se závěr poslední věty „v případě, mají-li být tato zařízení vyráběna nebo dovážena ve větším množství.“.

 

6.

V § 2 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

(2) Pro výstavbu, rozšiřování a rekonstrukce společných rozvodů lze použít pouze typů zařízení (včetně antén, kabelů a případně systémů bezdrátové distribuce signálů), jejichž technické parametry zkontroloval Výzkumným ústav spojů podle § 19 odst. 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (dále jen „zákon“). O kontrolu technických parametrů požádá výrobce nebo dovozce zařízení společných rozvodů. K žádosti připojí soubor technických parametrů v souladu s československými státními normami a na požádání vzorky zařízení a protokoly o měření parametrů. Výsledek kontroly Výzkumný ústav spojů sdělí žadatele a je-li vyhovující, oznámí typ přezkoušeného zařízení ve Věstníku spojů; kontrolu provádí za úhradu. Kontrola musí být ukončena do 60 dnů od podání žádosti a předložení potřebných vzorků. Od kontroly technických parametrů zařízení společného rozvodu může Výzkumný ústav spojů zčásti nebo zcela upustit v případě, že zařízení bylo již kontrolováno jinou správou nebo jiným kompetentním orgánem.“.

 

7.

§ 3 se vypouští.

 

8.

Za § 2 se vkládají nové paragrafy 3a a 3b, které zní:

§ 3a

Povolení ke zřízení a povolení k provozu televizních kabelových

rozvodů

 

(1) Zřízení a provozování televizního kabelového rozvodu je možné jen na základě povolení vydaného podle § 4 odst. 1 zákona.

(2) O vydání povolení ke zřízení televizního kabelového rozvodu požádá investor akce Inspektorát radiokomunikací Praha nebo Inspektorát radiokomunikací Bratislava. V žádosti uvede tyto základní údaje:

a)

název a adresu budoucího vlastníka kabelového rozvodu,

b)

schéma plánovaného rozvodu,

c)

typ navrhovaného zařízení (včetně kabelů),

d)

údaje o umístění hlavní stanice a počtu účastníků,

e)

seznam rozváděných programů s vyznačením signálů přijímaných z družic, převodů a plánované využití kanálů,

f)

název a adresu dodavatelského (montážního) podniku pro výstavbu televizního kabelového rozvodu,

g)

plánovaný termín uvedení televizního kabelového rozvodu do provozu.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti investora podle stavebního zákona. 2)

(3) Spojení několika společných televizních antén do jednoho systému televizního kabelového rozvodu podléhá povolení podle této vyhlášky.

(4) Kabely televizních kabelových rozvodů, které budou vedeny ve spojových kabelovodech, mohou být projektovány pouze po předchozí písemné dohodě investora se správcem spojového kabelovodu. V případech, kdy dojde ke křížení či souběhu kabelů televizních kabelových rozvodů s podzemními sdělovacími kabely jednotné telekomunikační sítě, je investor televizního kabelového rozvodu povinen projednat pokládku kabelů s místně příslušnou organizací spojů, která bude vykonávat nad kabely televizních kabelových rozvodů státní inspekci telekomunikací.

(5) Inspektorát radiokomunikací může při vydání povolení podle odstavce 1 stanovit podmínky pro zřízení televizního kabelového rozvodu.

(6) Nejméně 15 dnů před termínem kolaudačního řízení požádá investor výstavby Inspektorát radiokomunikací o vydání povolení k provozu televizního kabelového rozvodu. Žádost nutno doložit protokoly o měření parametrů systému a dokumentací skutečného provedení televizního kabelového rozvodu. Vyhovuje-li televizní kabelový rozvod československým státním normám, 2a) vydá povolení k jeho provozu za stanovenou úhradu. Povolení má platnost 10 let. Před uplynutím platnosti povolení může požádat vlastník televizního kabelového rozvodu a prodloužení jeho platnosti.

(7) Změny v hlavní stanici a v primární a sekundární síti televizního kabelového rozvodu podléhají povolení.

(8) Vlastníci televizních kabelových rozvodů, které byly uvedeny do provozu před účinností této vyhlášky, požádají Inspektorát radiokomunikací o vydání povolení k provozu televizního kabelového rozvodu do 30. června 1992.

 

§ 3b

Připojení přijímacího zařízení pro příjem signálů z družic na

společný rozvod

 

Na společný rozvod je možno připojit pouze přijímací zařízení pro skupinový příjem signálů z družic, jehož kontrolu provedl Výzkumný ústav spojů podle § 2 a s připojením tohoto zařízení provozovatel (vlastník) rozvodu souhlasí. Připojené přijímací zařízení je součástí společného rozvodu.

_________

2)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2a)

ČSN 36 7211 atd.“.

 

9.

V § 4 se v odstavcích 2, 3, 5, 6 a 7 slova „dodavatelské organizace“ a “montážní organizace“ nahrazují slovem „dodavatelé“.

 

10.

V § 4 se vypouští v odstavci 7 čtvrtá věta a odstavec 8.

 

11.

V § 5 se vypouští v odstavci 4 poslední věta a odstavec 5.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1991.

Ministr:

Ing. Ehrenberger v. r.