Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

381/1991 Sb. znění účinné od 1. 7. 2010
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 227/2009 Sb.

1.7.2010

zákonem č. 189/2008 Sb.

1.7.2008

zákonem č. 318/2004 Sb.

27.5.2004

381

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 11. září 1991

o Komoře veterinárních lékařů České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZŘÍZENÍ A PŮSOBNOST KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ (§ 1-3)

§ 1

(1)

Zřizuje se Komora veterinárních lékařů České republiky se sídlem v Brně (dále jen „Komora“).

(2)

Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře.

(3)

Komora je právnickou osobou.

§ 2

(1)

Komora

a)

dbá, aby členové Komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a stavovskými předpisy Komory a informuje členy Komory a hostující veterinární lékaře (§ 5a) o právních předpisech a stavovských předpisech vztahujících se k výkonu činnosti veterinárního lékaře na území České republiky a o uznávání způsobilosti k výkonu povolání veterinárního lékaře na území České republiky,

b)

zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu odborných veterinárních činností,

c)

prosazuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů,

d)

chrání profesní čest svých členů,

e)

vede seznam členů,

f)

vydává osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti stanovených veterinárním zákonem a potvrzení o délce členství v Komoře a popřípadě osvědčení o dalších skutečnostech podle tohoto zákona, veterinárního zákona a podle zákona o uznávání odborné kvalifikace1,

g)

spolupracuje s komorami veterinárních lékařů nebo obdobnými právnickými osobami v členských státech Evropské unie, v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát Evropské unie“), konzultuje s nimi svá stanoviska, zejména v případě výskytu pochybnosti o pravosti diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu, jímž příslušná osoba dokládá splnění podmínky předepsané kvalifikace, a informuje je o zjištěných porušeních právních předpisů v oblasti veterinární péče jejich členy,

h)

dbá, aby občan členského státu Evropské unie, jenž byl uznán způsobilým k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, si osvojil, případně prohloubil v rozsahu nezbytném pro její řádný výkon na území České republiky, znalost jazyka českého,

i)

prověřuje na vyžádání komory veterinárních lékařů nebo obdobné právnické osoby členského státu Evropské unie informace týkající se členů Komory a hostujících veterinárních lékařů, které by mohly mít dopad na zahájení nebo výkon jejich veterinární léčebné a preventivní činnosti v členském státě Evropské unie, a informuje tento orgán o učiněných zjištěních nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy byly příslušné skutečnosti zjištěny, a zároveň o přijatých opatřeních; Komora je povinna zajistit ochranu předávaných osobních údajů,

j)

vyřizuje podněty a stížnosti svých členů a rozhoduje o nich, pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, ve lhůtě 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů․

(2)

Komora je oprávněna

a)

vyjadřovat se k podmínkám požadovaným pro výkon odborných veterinárních činností,

b)

stanovovat podmínky pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti svých členů,

c)

řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s ustanovením odstavce 1 písm. a),

d)

uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

e)

vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání,

f)

vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání veterinárních lékařů,

g)

účastnit se provádění specializačních zkoušek,

h)

vydávat stanoviska k odborným problémům poskytování veterinární péče, výzkumu, školství a jiným oborům souvisejícím s veterinární problematikou,

i)

posuzovat a navrhovat opatření v oblasti výchovy a vzdělávání na školách veterinárního zaměření.

§ 3

(1)

Komora spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu.

(2)

Příjmy Komory tvoří členské příspěvky, dotace, pokuty, dary a jiné příjmy.

ČÁST DRUHÁ

ČLENSTVÍ V KOMOŘE (§ 4-5a)

§ 4

(1)

Veterinární lékař, který vykonává na území České republiky veterinární léčebnou a preventivní činnost, musí být členem Komory, s výjimkou hostujícího veterinárního lékaře (§ 5a). Tato povinnost se nevztahuje na veterinárního lékaře, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost v oboru působnosti Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra.

(2)

Představenstvo Komory zapíše do seznamu členů Komory do 2 měsíců ode dne doručení písemné přihlášky žadatele, který

a)

předložil doklad o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti podle veterinárního zákona,

b)

má plnou způsobilost k právním úkonům.

(3)

Představenstvo Komory současně se zaznamenáním zápisu do seznamu členů Komory přidělí veterinárnímu lékaři, který je podnikatelem podle obchodního zákoníku1c a který dosud nemá přidělené identifikační číslo osoby, identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob1d.

(4)

Představenstvo nezapíše do seznamu členů toho, komu bylo čestnou radou uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu členů Komory, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí o tomto disciplinárním opatření.

(5)

Veterinární lékař, který nebyl představenstvem zapsán do seznamu členů Komory, má právo domáhat se ochrany u soudu.

(6)

Komora vede seznam hostujících veterinárních lékařů (§ 5a), kteří oznámili výkon k veterinární léčbě

§ 5

Představenstvo vyškrtne ze seznamu členů Komory toho,

a)

kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

b)

kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo komu byla způsobilost k právním úkonům omezena,

c)

kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem odborné veterinární činnosti,

d)

komu bylo čestnou radou uloženo disciplinární opatření podle § 17 odst. 1 písm. d),

e)

kdo písemně požádal o ukončení členství v Komoře.

§ 5a

(1)

Veterinární lékař z členského státu Evropské unie, který je státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie a na území České republiky hodlá vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost dočasně nebo příležitostně (dále jen „hostující veterinární lékař“), nemusí být členem Komory, je však povinen Komoře předem oznámit výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti na území České republiky podle zákona o uznávání odborné kvalifikace1.

(2)

Pokud veterinární lékař postupem podle odstavce 1 může ohrozit poskytnutí neodkladné veterinární léčebné nebo preventivní činnosti, je povinen přednostně zahájit výkon této veterinární činnosti a následně, bez zbytečného odkladu, jeho zahájení oznámit Komoře.

(3)

Komora informuje komoru veterinárních lékařů příslušného členského státu Evropské unie, v němž je hostující veterinární lékař usazen, o disciplinárním postihu, pokud ho této osobě uložila.

(4)

Ustanovení o právech a povinnostech členů Komory se na hostujícího veterinárního lékaře vztahují obdobně, s výjimkou § 6 odst. 1 písm. a) a b) a § 6 odst. 2 písm. e) a § 6 odst. 3 písm. b).

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY (§ 6-7)

§ 6

(1)

Člen Komory má právo

a)

žádat o udělení osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti,

b)

volit a být volen do orgánů Komory,

c)

využívat služby poskytované Komorou,

d)

zaměstnávat další veterinární lékaře, kteří jsou členy Komory.

(2)

Člen Komory, který je podnikatelem, je povinen

a)

vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy,

b)

vést průkaznou evidenci o výkonu své odborné veterinární činnosti,

c)

vést předepsanou účetní evidenci,

d)

uzavřít pojistnou smlouvu v rozsahu stanoveném Komorou,

e)

řádně platit stanovené příspěvky,

f)

oznámit Komoře každou změnu podmínek, za nichž bylo vydáno osvědčení podle § 2 ods. 2 písm. c).

(3)

Člen Komory, který není podnikatelem, je povinen

a)

vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy,

b)

řádně platit stanovené příspěvky.

§ 7

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

ORGÁNY KOMORY (§ 8-16)

§ 8

(1)

Základními články Komory jsou sdružení veterinárních lékařů v okresech 2 (dále jen „okresní sdružení“). Okresní sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.

(2)

Okresní sdružení má tyto orgány

a)

okresní shromáždění,

b)

okresní výbor,

c)

revizní komisi okresního sdružení.

(3)

Komora má tyto orgány

a)

sněm,

b)

představenstvo,

c)

prezidenta,

d)

revizní komisi,

e)

čestnou radu.

(4)

Funkce v orgánech Komory a okresních sdruženích jsou čestné; za jejich výkon je Komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů včetně nákladů na cestovné.

§ 9

(1)

Okresní shromáždění členů Komory je nejvyšším orgánem okresního sdružení.

(2)

Právo účastnit se okresního shromáždění mají všichni členové Komory zapsaní v seznamu vedeném okresním sdružením.

(3)

Okresní výbor svolává okresní shromáždění nejméně jednou za rok; je povinen je svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů okresního sdružení nebo revizní komise okresního sdružení, a to nejpozději do dvou měsíců.

(4)

Okresní shromáždění se může platné usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů okresního sdružení. Rozhoduje prostou většinou hlasů.

(5)

Okresní shromáždění

a)

volí a odvolává okresní výbor, jeho předsedu a revizní komisi okresního sdružení; volební období je dvouleté,

b)

rozhoduje o sloučení okresního sdružení s jiným okresním sdružením,

c)

rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí orgánu okresního sdružení.

§ 10

(1)

Okresní výbor je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení.

(2)

Okresní výbor má 5 až 11 členů.

(3)

Okresní výbor

a)

vede seznam členů okresního sdružení,

b)

hospodaří s majetkem svěřeným okresnímu sdružení,

c)

spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.

§ 11

(1)

Revizní komise okresního sdružení má 3 až 5 členů. Volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost.

(2)

Revizní komise okresního sdružení

a)

kontroluje činnost okresního sdružení,

b)

pozastavuje rozhodnutí okresního výboru, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží okresnímu shromáždění.

(3)

Předseda revizní komise okresního sdružení podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení.

§ 12

(1)

Nejvyšším orgánem Komory je sněm.

(2)

Právo účastnit se jednání sněmu mají všichni veterinární lékaři zapsaní v seznamu členů Komory.

(3)

Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory, aby ho na sněmu zastupoval, tlumočil jeho názory a stanoviska a jeho jménem hlasoval. Zastoupený člen Komory se považuje za přítomného na sněmu.

(4)

Sněm zejména

a)

volí a odvolává tajným hlasováním z řad členů Komory členy představenstva, revizní komise a čestné rady; volební období je dvouleté,

b)

schvaluje organizační řád, volební řád, jednací řád, disciplinární řád a další stavovské předpisy,

c)

schvaluje rozpočet a hospodaření Komory,

d)

zřizuje sociální fond, případně jiné fondy a schvaluje pravidla jejich tvorby a používání,

e)

projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů Komory,

f)

může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva,

g)

stanoví výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování,

h)

schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory.

§ 13

(1)

Představenstvo je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem Komory.

(2)

Představenstvo má 16 až 21 členů. Připravuje a svolává sněm Komory, provádí jeho usnesení a řeší všechny záležitosti Komory, jejichž řešení není vyhrazeno sněmu.

(3)

Představenstvo Komory

a)

přijímá členy Komory, vede jejich seznamy a informuje o zániku členství příslušný okresní výbor,

b)

vydává svým členům osvědčení o plnění podmínek k výboru veterinární léčebné a preventivní činnosti,

c)

vede evidenci vydaných osvědčení,

d)

hospodaří s finančními prostředky Komory a spravuje její majetek,

e)

hospodaří se sociálním fondem Komory, popřípadě s jinými fondy Komory,

f)

pravidelně informuje své členy o činnosti orgánů Komory mezi zasedáními sněmu,

g)

schvaluje členy Komory do zkušebních a specializačních komisí,

h)

svolává sněm Komory nejméně jednou za rok; svolá sněm vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů Komory nebo požádá-li o to revizní komise, a to do dvou měsíců.

(4)

Představenstvo volí a odvolává tajným hlasováním prezidenta a viceprezidenta Komory.

(5)

Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

§ 14

(1)

Prezident Komory zastupuje Komoru navenek.

(2)

Prezident Komory svolává a řídí jednání představenstva Komory.

(3)

Prezidenta Komory zastupuje viceprezident.

§ 15

(1)

Revizní komise má nejméně 7 členů a volí tajným hlasováním ze svých členů předsedu revizní komise, který řídí její činnost.

(2)

Předseda revizní komise má právo účastnit se zasedání představenstva. Podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení.

(3)

Revizní komise

a)

kontroluje plnění usnesení sněmu, činnost představenstva a hospodaření Komory,

b)

provádí kontrolu dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a stavovskými předpisy Komory,

c)

má právo pozastavit rozhodnutí orgánů Komory, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a se schválenými stavovskými předpisy Komory až do rozhodnutí sněmu.

(4)

Při provádění kontrolní činnosti musí být členům revizní komise umožněn přístup ke všem dokladům Komory. Členové Komory jsou povinni předkládat na požádání členům revizní komise doklady podle § 6 odst. 2 a podávat k nim požadovaná vysvětlení.

§ 16

(1)

Čestná rada má nejméně 9 členů. Funkce člena čestné rady je neslučitelná s funkcí člena jiného orgánu Komory.

(2)

Členové čestné rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu tajným hlasováním.

(3)

Předseda čestné rady organizuje a řídí činnost čestné rady.

(4)

Čestná rada projednává porušení povinností členy Komory, stížnosti členů a uděluje disciplinární opatření.

ČÁST PÁTÁ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ (§ 17-18)

§ 17

(1)

Při závažném nebo opětovném porušení povinností může čestná rada uložit členu Komory některé z těchto disciplinárních opatření:

a)

písemné napomenutí,

b)

pokutu do výše 30 000 Kčs,

c)

podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů Komory,

d)

vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na dobu pěti let.

(2)

O uložení disciplinárního opatření rozhoduje čestná rada Komory v disciplinárním řízení zahájeném na návrh předsedy revizní komise nebo předsedy revizní komise okresního sdružení.

(3)

Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do dvou měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise nebo předseda revizní komise okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4)

Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

(5)

Doručené rozhodnutí, kterým se disciplinární řízení končí a proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci a je vykonatelné, s výjimkou uvedenou v odstavci 6.

(6)

Byla-li jako disciplinární opatření uložena pokuta, je třeba ji zaplatit do 15 dnů od právní moci rozhodnutí, nestanoví-li rozhodnutí lhůtu delší nebo nestanoví-li rozhodnutí, že pokuta má být zaplacena ve splátkách. Rozhodnutí ukládající toto disciplinární opatření je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění.

§ 18

(1)

Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(2)

Odvolání se považuje za podané včas, pokud bylo předáno alespoň poslední den lhůty uvedené v odstavci 1 k doručení vlastníkovi poštovní licence. Odvolání má odkladný účinek.

(3)

O odvolání rozhoduje tříčlenný senát ustanovený představenstvem Komory z členů představenstva (dále jen „odvolací senát Komory“).

(4)

Odvolací senát Komory v odvolacím řízení rozhodnutí zruší nebo odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Zruší-li odvolací senát Komory odvoláním napadené rozhodnutí, vrátí jej čestné radě Komory k dalšímu řízení a rozhodnutí; senát čestné rady Komory je v tomto případě vázán právním názorem odvolacího senátu Komory.

ČÁST ŠESTÁ

(§ 19-20)

§ 19

Působnost Ministerstva zemědělství

Komora je povinna do 30 dnů předložit Ministerstvu zemědělství veškeré stavovské předpisy přijaté jejími orgány. Má-li ministr zemědělství za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu s ústavním nebo jiným zákonem, je oprávněn podat návrh na jeho zrušení soudem.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1991.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

1c

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

1d

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

2

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.