Čekejte, prosím...
A A A
389/1991 Sb. znění účinné od 1. 6. 2002 do 31. 12. 2002
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 86/2002 Sb.

1.1.2003

zrušeno

zákonem č. 86/2002 Sb.

1.6.2002

 

zákonem č. 258/2000 Sb.

1.1.2001

V tomto aktualizovaném znění jsou zapracovány dvě novely se stejným datem účinnosti.

Více...

389

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

zrušena (§ 1-5)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 3a

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

Část druhá

Poplatky (§ 6-8)

§ 6

(1)

Poplatky za znečišťování ovzduší platí právnické a fyzické osoby provozující velké, střední a malé zdroje znečišťování (dále jen "provozovatelé").

(2)

O výši poplatku provozovatelů velkých zdrojů znečišťování rozhoduje inspekce.

(3)

O výši poplatku provozovatelů středních zdrojů znečišťování rozhoduje okresní úřad.

(4)

O výši poplatku provozovatelů malých zdrojů znečišťování rozhodují a poplatek vybírají orgány obce. Tyto poplatky jsou příjmem rozpočtu obce a musí být účelově vázány k ochraně životního prostředí obce.

§ 7

(1)

Roční výše poplatku pro jeden velký nebo střední zdroj znečišťování se stanoví pro všechny druhy produkovaných zpoplatněných škodlivin způsobem uvedeným v příloze.

(2)

Roční výše poplatku pro jeden malý zdroj znečišťování se stanoví pevnou částkou do výše 40000 Kč úměrně k velikosti zdroje znečišťování a škodlivosti produkovaného znečištění, a to způsobem uvedeným v příloze; povinnost platit poplatky se nevztahuje na fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování o tepelném výkonu do 50 kW.

(3)

zrušen

§ 8

(1)

Provozovatel je povinen samostatně vypočítat poplatek pro každý zpoplatněný zdroj znečišťování a oznámit tento výpočet do 15․ února kalendářního roku příslušnému orgánu ochrany ovzduší včetně údajů nutných pro stanovení výše poplatku podle skutečností uplynulého roku.

(2)

Příslušný orgán ochrany ovzduší prověří údaje uvedené v oznámení a zjistí-li skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, vydá rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje výši poplatku, včetně podmínek případného odkladu platby části poplatku ve smyslu odstavce 5.

(3)

Provozovatel je povinen zaplatit poplatek podle vlastního výpočtu zálohově ve splátkách vždy do 25 dnů po uplynutí termínu splátky. Zaplacené zálohy splátek se zúčtují se splátkami odpovídajícími rozhodnutí o uložení poplatku do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

(4)

Poplatky za zdroj znečišťování se platí

a)

od výše 1 mil. ročně v měsíčních splátkách,

b)

do výše 1 mil. ročně ve čtvrtletních splátkách,

c)

do výše 10 tis. ročně v pololetních splátkách,

d)

do výše 2 tis. Kč jednorázově.

(5)

Pokud provozovatel prokazatelně zahájil u zdroje znečišťování práce na snížení emisí zpoplatněných škodlivin, odkládá se mu placení poplatku ve výši 40 % po dobu realizace opatření. Dokončí-li provozovatel tyto práce v souladu se stanovenými podmínkami ve smyslu odstavce 2, rozhodne orgán ochrany ovzduší o prominutí povinnosti poplatek doplatit. Při nedodržení podmínek odkladu rozhodne orgán ochrany ovzduší o povinnosti poplatek doplatit a stanoví k tomu příslušnou lhůtu.

(6)

Za nesplnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 uloží provozovateli příslušný orgán ochrany ovzduší ( § 6 odst. 2 až 4) pokutu až do výše 10000 . Pokud není tato povinnost splněna ani v dodatečně stanovené l hůtě, lze pokutu uložit opětovně.

(7)

Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatků, které vznikly v běžném kalendářním roce, jsou provozovatelé povinni oznamovat příslušnému orgánu ochrany ovzduší ( § 6 odst. 4) do 15 dnů od jejich zjištění jako podklad pro vydání nového nebo změnu původního rozhodnutí podle odstavce 2.

Část třetí

zrušena (§ 9)

§ 9

zrušen

Část čtvrtá

zrušena (§ 10-15)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 14a

zrušen

§ 15

zrušen

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Příloha

STANOVENÍ ROČNÍ VÝŠE POPLATKU ZA VNÁŠENÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ PRO VELKÉ A STŘEDNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ