Čekejte, prosím...
A A A
39/1991 Sb. znění účinné od 1. 2. 1991 do 31. 12. 1991

39

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 18. ledna 1991

o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu

na celní řízení

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 30a, § 41 odst. 3, § 66 odst. 5 a § 67 odst. 3 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb. stanoví:

§ 1

Celní statistika se provádí způsobem uvedeným v příloze této vyhlášky. 1

§ 2

(1)

Návrh na celní řízení na dovoz, vývoz nebo průvoz zboží v rámci zahraničně obchodní činnosti se podává písemně, 2 není-li touto vyhláškou stanoveno jinak. Tento návrh na celní řízení obsahuje zejména:

a)

jméno, popř. název, bydliště, popř. sídlo a identifikační číslo účastníka celního řízení,

b)

číslo, pod kterým je dovoz nebo vývoz zboží evidován účastníkem celního řízení,

c)

jméno, popř. název, bydliště; popř. sídlo zahraničního příjemce zboží a zemi určení při vývozu,

d)

jméno, popř. název, bydliště, popř.sídlo zahraničního odesílatele zboží a zemi původu při dovozu,

e)

zemi obchodní, jméno, bydliště (sídlo) zahraničního prodávajícího při dovozu,

f)

zemi obchodní, jméno, bydliště (sídlo) zahraničního kupujícího při vývozu,

g)

měnu, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí,

h)

položku celního sazebníku,

i)

výši cla,

j)

čistou hmotnost,

k)

celní hodnotu,

l)

kód měrné jednotky množství,

m)

množství v měrných jednotkách,

n)

cenu franco čs. hranice,

o)

hrubou hmotnost,

p)

účel dovozu nebo vývozu,

q)

požadované osvobození od cla,

r)

jméno, bydliště (sídlo) a identifikační (registrační) číslo tuzemského odběratele při dovozu nebo tuzemského dodavatele při vývozu,

s)

jméno, bydliště (sídlo) tuzemského příjemce při dovozu nebo tuzemského odesílatele při vývozu,

t)

číslo dovozního nebo vývozního úředního povolení,

u)

označení druhu a povahy zboží podle pojmenování obvykle používaného v obchodě s případným doplněním technického názvu, anebo pojmenování zboží podle zvláštních předpisů, 3 výrobní značky nebo ochranné známky nebo označení původu výrobku,

v)

označení druhu povahy obalu podle pojmenování obvyklého v obchodě,

w)

počet, druh, značky a čísla nákladových kusů,

y)

počet, druh a čísla dopravních prostředků, popř.kontejnerů,

z)

seznam připojených dokladů.

(2)

Písemný návrh na celní řízení může být podán také:

a)

na tištěném výstupu z počítače nebo podobného technického zařízení při zachování obsahu a formy předepsaného tiskopisu, nebo

b)

prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací ve formě povolené celnicí, nebo

c)

na tiskopise předepsaném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána. 4

(3)

Způsob uvádění údajů v písemném návrhu na celní řízení podávaném při dovozu nebo vývozu zboží v rámci zahraničně obchodní činnosti, jeho forma a vzor, jakož i další náležitosti související s jeho podáváním jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. 1

§ 3

(1)

Celnice může přijmout ústní návrh na celní řízení při dovozu nebo vývozu zboží v rámci zahraničně obchodní činnosti, jde-li o obchodní vzorky nepatrné hodnoty, 5 reklamní materiál, 5 návody na použití nebo k obsluze a při vývozu namontovaných náhradních dílů v dopravních prostředcích evidovaných v zahraničí v souvislosti s provedením jejich opravy v tuzemsku při zajišťování mezinárodní dopravy.

(2)

Celnice může přijmout ústní návrh na celní řízení při vývozu zboží pro potřebu československých zastupitelských úřadů a československých námořních lodí. Ústní návrh na celní řízení musí však být doložen dvojmo vyhotoveným seznamem vyváženého zboží, na kterém bude prohlášení, že se jedná o vývoz pro potřebu československého zastupitelského úřadu nebo československé námořní lodě.

§ 4

S návrhem na celní řízení musí být předloženy nebo k němu přiloženy doklady nezbytné k provedení celního řízení, zejména

a)

povolení příslušného orgánu, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

b)

přepravní a průvodní listiny, je-li zboží na přepravní listiny přepravováno,

c)

osvědčení o původu zboží, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu nebo vývozu zboží a k vyměření cla,

d)

osvědčení anebo povolení veterinární, fytokaranténní a jiná obdobná osvědčení, jsou-li třeba podle zvláštních předpisů k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

e)

doklad o ceně zboží,

f)

doklad osvědčující oprávnění k zahraniční obchodní činnosti

g)

rozhodnutí v celním řízení osvědčující, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu v cizině nebo v tuzemsku při jeho zpětném dovozu nebo zpětném vývozu z volného oběhu v cizině nebo v tuzemsku.

§ 5

(1)

Při dovozu, vývozu nebo průvozu zboží mimo rámec zahraničně obchodní činnosti se ustanoveni § 2 odst. 1 a § 4 použijí přiměřeně.

(2)

Návrh na celní řízení při dovozu, vývozu nebo průvozu zboží mimo rámec zahraničně obchodní činnosti se podává písemně, má-li být zboží propuštěno s podmínkami, které vyplývají přímo z obecně závazných předpisů.

(3)

V jiných případech než jsou uvedeny v odstavci 2 může celnice přijmout ústní návrh na celní řízení.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

Ministr:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstekPoznámky pod čarou:

Směrnice 29 ZO pro zpravodajské jednotky k státním statistickým zjišťováním za úsek zahraniční obchod, devizové hospodářství (část II) - SEVT 98 400 0, ve znění doplňku schváleného FSÚ č. VK 649/1991 ze dne 3.12.1990.

SEVT/ŠEVT 29 281 0 Návrh na celní řízení z)29 282 0 Dovozní - vývozní záznam, Rozhodnutí o uskladnění zboží.

Např. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 266/1990 Sb․, o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.

Např. Celní úmluva o karnetu ATA pro dovozní celní záznam (Úmluva ATA), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 89/1963 Sb., Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., Úmluva o používání dokladů při přepravě nákladů v přímé automobilové dopravě zboží, reg částka 36/1985 Sb.

Směrnice 29 ZO pro zpravodajské jednotky k státním statistickým zjišťováním za úsek zahraniční obchod, devizové hospodářství (část II) - SEVT 98 400 0, ve znění doplňku schváleného FSÚ č. VK 649/1991 ze dne 3.12.1990.

Článek II a IV Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopad 1952 (publikováno: Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 17/1956 Sb.) a Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzorcích nepatrné ceny v duchu Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu z 5. prosince 1962.

Článek II a IV Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopad 1952 (publikováno: Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 17/1956 Sb.) a Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzorcích nepatrné ceny v duchu Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu z 5. prosince 1962.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice 29 ZO pro zpravodajské jednotky k státním statistickým zjišťováním za úsek zahraniční obchod, devizové hospodářství (část II) - SEVT 98 400 0, ve znění doplňku schváleného FSÚ č. VK 649/1991 ze dne 3.12.1990.

2

SEVT/ŠEVT 29 281 0 Návrh na celní řízení z)29 282 0 Dovozní - vývozní záznam, Rozhodnutí o uskladnění zboží.

3

Např. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 266/1990 Sb․, o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.

4

Např. Celní úmluva o karnetu ATA pro dovozní celní záznam (Úmluva ATA), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 89/1963 Sb., Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., Úmluva o používání dokladů při přepravě nákladů v přímé automobilové dopravě zboží, reg částka 36/1985 Sb.

5

Článek II a IV Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopad 1952 (publikováno: Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 17/1956 Sb.) a Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzorcích nepatrné ceny v duchu Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu z 5. prosince 1962.