Čekejte, prosím...
A A A
390/1991 Sb. znění účinné od 28. 6. 2002 do 31. 12. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 561/2004 Sb.

1.1.2005

zrušen

zákonem č. 284/2002 Sb.

28.6.2002

zákonem č. 138/1995 Sb.

27.7.1995

Více...

390

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o předškolních zařízeních a školských zařízeních

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 1 zní:

(1) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou součástí školské výchovně vzdělávací soustavy; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak.“.

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 a 3 se vypouštějí.

 

2.

V § 1 odst. 2 se za slova „Předškolní výchovu“ vkládají slova „zabezpečují předškolní zařízení“ s tečkou. Zbývající text odstavce 2 tvoří větu druhou.

 

3.

§ 2 a 3 znějí:

§ 2

 

Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti; probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

§ 3

 

(1) Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola.

(2) Mateřská škola a speciální mateřská škola navazují na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.

(3) Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

(4) Speciální mateřská škola zajišťuje péči o děti mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené nebo o děti s vadami řeči, o děti s více vadami a o děti nemocné nebo zdravotně oslabené umístěné ve zdravotnickém zařízení.

(5) Mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené děti a děti s vadami řeči mohou být zařazeny do mateřské školy podle odstavce 3 nebo do speciálních mateřských škol.

(6) Mateřská škola a speciální mateřská škola se zřizují především jako mateřská škola a speciální mateřská škola s celodenní i polodenní péčí; mohou být zřizovány i jako školy internátní.“.

 

4.

§ 4 až 7 se vypouštějí.

 

5.

Nad § 8 se vkládá nadpis, který zní:

Č Á S T T Ř E T Í

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ“.

 

6.

§ 8 zní:

§ 8

 

Školskými zařízeními jsou školská výchovná zařízení a školská účelová zařízení.“.

 

7.

Za § 8 se slova „Část třetí“ nahrazují slovy „Díl první“.

 

8.

V § 9 se slova „Mimoškolní výchovná zařízení a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy“ nahrazují slovy „školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče“.

Za § 9 se vypouštějí slova „Díl první“.

 

9.

V § 10 se vypouštějí slova „lidové školy umění a“ a slova „lidové školy jazyků a“; před slova „jazykové školy“ a před slova „těsnopisné ústavy“ se vkládá slovo „státní“.

 

10.

§ 11 se vypouští

 

11.

V § 12 odst. 2 se slova „socialistických organizací“ nahrazují slovy „právnických osob a fyzických osob“.

 

12.

§ 12 odst. 3 zní:

 

(3) Ústav může být zřízen jako součást střední umělecké školy; své úkoly plní prostřednictvím kursů, a to i za úplatu․“.

 

13.

§ 13 se vypouští.

 

14.

V § 14 odst. 1 se ve větě první před slovo „Jazyková“ vkládá slovo „Státní“ a vypouštějí se slova „pracujícím, žákům základních škol, středních škol a studentům vysokých škol“ a slovo „pracující“.

 

15.

V § 14 odst. 2 se před slovo „jazykové“ vkládá slovo „státní“ a na konci odstavce se připojuje věta, která zní: „Státní jazyková škola může plnit své úkoly za úplatu.“.

 

16.

V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Státní jazykovou školu lze též zřídit jako součást střední školy nebo základní školy.“.

 

17.

§ 15 včetně nadpisu zní:

§ 15

Státní těsnopisný ústav

 

(1) Státní těsnopisný ústav školí a doškoluje v oboru českého a cizojazyčného těsnopisu, psaní na stroji, obchodní korespondence, stenotypistiky v českém jazyce a cizích jazycích, techniky, mechanizace a racionalizace administrativy a sekretářských prací. Státní těsnopisný ústav může plnit své úkoly za úplatu.

(2) Studium oborů, jimž státní těsnopisný ústav vyučuje, může být ukončeno státní zkouškou.“.

 

18.

Za § 15 se vypouštějí slova „Díl druhý“.

 

19.

V § 16 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou, která zní: „Jejím posláním je kompenzace negativních vlivů životního prostředí na zdravotní stav dětí a žáků žijících v územích s postiženým životním prostředím.“.

 

20.

§ 16 odst. 2 zní:

(2) Do školy v přírodě se vysílají děti z předškolních zařízení, žáci základních škol, žáci speciálních základních škol, zvláštních škol, pomocných škol a žáci těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy.“.

 

21.

V § 16 odst. 3 se slova „Národní výbory“ nahrazují slovy „Školské úřady“ a slova „národním výborem, v jehož“ se nahrazují slovy „školským úřadem a obcí, v jejichž“.

 

22.

V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Vláda České republiky stanoví pro účely tohoto zákona nařízením území s postiženým životním prostředím. V těchto územích se školy v přírodě nezřizují ani nekonají.“.

 

23.

Za § 16 se vypouštějí slova „Díl třetí“.

 

24.

Nadpis nad § 17 zní: „Školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování“.

 

25.

§ 17 zní:

§ 17

 

(1) Výchova mimo vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělávání; organizují ji školy a školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování.

(2) Školskými výchovnými zařízeními pro výchovu mimo vyučování jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družina, školní klub, školní knihovna a domov mládeže.“.

 

26.

§ 18 se vypouští.

 

27.

§ 19 včetně nadpisu zní:

§ 19

Střediska pro volný čas dětí a mládeže

 

(1) Střediska pro volný čas dětí a mládeže plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační.

(2) Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže s širokou zájmovou působností a stanice zájmových činností specializované na konkrétní zájmové oblasti.

(3) Středisko pro volný čas dětí a mládeže může poskytovat své služby za úplatu.“.

 

28.

V § 20 odst. 1 se ve větě první za slovo „Výchově“ připojuje čárka a vkládají se slova „vzdělávání a rekreaci“, za slova „smyslově postižené žáky“ se vkládají slova „základní školy pro žáky s více vadami,“. Ve větě druhé se slova „prvního až čtvrtého ročníku“ nahrazují slovy „prvního stupně“ a za slova „těchto škol“ se připojují slova „a pro žáky těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy“.

 

29.

§ 20 odst. 2 zní:

(2) Školní družina a školní klub mohou být zřízeny i jako součásti školy.“.

 

30.

§ 21 odst. 2 zní:

(2) Školní knihovna se zřizuje jako součást školy; své služby může poskytovat i veřejnosti, a to za úplatu.“.

 

31.

V § 22 odst. 1 se vypouští poslední věta.

 

32.

§ 22 odst. 2 zní:

(2) Domov mládeže se může zřídit i jako součást školy.“.

 

33.

Za § 22 se vypouštějí slova „Díl čtvrtý“.

 

34.

§ 23 včetně nadpisu zní:

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

§ 23

 

(1) Výkon ústavní výchovy mládeže zajišťují dětské domovy. Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy mládeže s poruchami chování zajišťují speciální výchovná zařízení; výkon ústavní výchovy zajišťují též internátní speciální školy. Diagnostické úkoly při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy plní diagnostické ústavy. Preventivně výchovnou péči o mládež s negativními jevy chování zajišťují střediska výchovné péče o mládež.

(2) Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy zajišťují mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou výchovnou, hmotnou a sociální péči. Tuto péči může zajišťovat i středisko výchovné péče o mládež.“.

 

35.

Nadpis nad § 25 zní: „Speciální výchovná zařízení“.

 

36.

V § 25 odst. 1 se slovo „Zvláštní“ nahrazuje slovem „Speciální“.

 

37.

V § 25 odst. 2 se slovo „Zvláštní“ nahrazuje slovem „Speciální“.

 

38.

Za § 27 se vkládají nové § 27a a 27b, které včetně nadpisů znějí:

§ 27a

Výchovný ústav pro děti a mládež

 

Dětský výchovný ústav a výchovný ústav pro mládež lze zřizovat i jako společné zařízení.

§ 27b

Výchovný ústav pro nezletilé matky

 

Výchovný ústav pro nezletilé matky pečuje o nezletilé matky, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, a jejich děti.“.

 

39.

V § 28 nadpis zní: „Ústav s výchovně léčebným režimem a oddělení s výchovně léčebným režimem“.

 

40.

V § 28 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „speciálních“ a text tohoto paragrafu se označuje jako odstavec 1. Za nově označený odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

(2) Součástí speciálních výchovných zařízení mohou být oddělení s výchovně léčebným režimem.“.

 

41.

V § 29 odst. 1 se slova „národní výbor“ nahrazují slovy „Okresní úřad (Magistrátní úřad hlavního města Prahy)“, slova „zvláštních výchovných zařízení“ slovy „speciálních výchovných zařízení“ a slova „škol pro mládež vyžadující zvláštní péči“ slovy „speciálních škol“.

 

42.

V § 31 se v části věty za středníkem za slovy „pro mládež“ vyznačuje tečka a text za tečkou se vypouští.

 

43.

Za § 31 se vypouštějí slova „Díl pátý“ a nadpis tohoto dílu.

 

44.

Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

§ 31a

Středisko výchovné péče pro děti a mládež

 

(1) Středisko výchovné péče pro děti a mládež poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních.

(2) Středisko výchovné péče pro děti a mládež může být zřízeno jako internátní výchovné zařízení.

(3) Středisko výchovné péče pro děti a mládež může plnit své úkoly za úplatu.“.

 

45.

Dosavadní § 31a se označuje jako § 31b. V § 31b odst. 2 se vypouští slovo „socialistické“ a slova „ministerstvo školství“ se nahrazují slovy „ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo školství“)“.

 

46.

Za nově označeným § 31b se slova „Část čtvrtá“ nahrazují slovy „Díl druhý“.

 

47.

V § 32 se slova „školám pro mládež vyžadující zvláštní péči“ nahrazují slovy „speciálním školám“.

 

48.

Za § 32 se vypouštějí slova „Díl první“.

 

49.

§ 33 se vypouští.

 

50.

§ 34 a 35 znějí:

§ 34

Výchovný poradce

 

Základní školy, speciální školy a střední školy zajišťují úkoly výchovného poradenství výchovnými poradci. Předpoklady kvalifikace výchovného poradce stanoví ministerstvo školství vyhláškou.

§ 35

Pedagogicko-psychologická poradna

 

(1) Pedagogicko-psychologická poradna pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků základních škol, středních škol a speciálních škol a školských výchovných zařízení, pomáhá při profesionální orientaci žáků a zajišťuje pro předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení odborné pedagogicko-psychologické služby.

(2) Pedagogicko-psychologická poradna provádí pedagogicko-psychologická vyšetření dětí a žáků, poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům ve školách a psychologům ve školských výchovných zařízeních.“.

 

51.

Vypouštějí se § 35a, 36 a za § 36 slova „Díl druhý“ včetně nadpisu tohoto dílu.

 

52.

Vypouštějí se § 37, 37a, 38 a za § 38 slova „Díl třetí“.

 

53.

§ 39 včetně nadpisu zní:

§ 39

Školní jídelna

 

(1) Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(2) Školní jídelna může zajišťovat dětem a žákům a pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení další stravovací služby a podle místních podmínek při dodržení hygienických a bezpečnostních norem může také poskytovat stravovací služby pro veřejnost, a to za úplatu.

(3) Školní jídelnu lze zřídit jako součást předškolního zařízení, školy nebo školského výchovného zařízení.“.

 

54.

Vypouštějí se § 40, 41 a za § 41 slova „Díl čtvrtý“.

 

55.

§ 42 odst. 2 a 3 znějí:

(2) Školní hospodářství se zřizuje při střední zemědělské škole, střední zahradnické škole, střední vinohradnické škole, střední chmelařské škole, střední lesnické škole a střední rybářské škole.

(3) Školní hospodářství plní účelové poslání spočívající ve vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou odbornou činnost a v rozvíjení odborné pedagogické práce učitelů škol při současném zajišťování zemědělské nebo lesnické nebo rybářské výroby.“.

 

56.

§ 43 a 44 se vypouštějí a za § 44 se slova „Část pátá“ nahrazují slovy „Část čtvrtá“.

 

57.

§ 45 odst. 1 zní:

 

(1) Vláda České republiky stanoví nařízením podmínky a výši poskytování dotací soukromým předškolním a soukromým školským zařízením.“.

 

58.

V § 45 odst. 2 se vypouštějí slova „výchovně vzdělávací“ a za slovem „školských“ se vypouští slovo „výchovných“.

 

59.

§ 45 odst. 3 zní:

(3) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou délku studia a učební plány a podrobnosti o státních jazykových zkouškách ve státních jazykových školách.“.

 

60.

V § 45 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou typy a druhy speciálních mateřských škol.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

61.

V § 45 nově označené odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Ministerstvo školství schvaluje pokusné ověřování organizace a forem výchovně vzdělávací práce v předškolních zařízeních a školských zařízeních.

(7) Ministerstvo školství může zřizovat další školská účelová zařízení, která nejsou uvedena v tomto zákoně.“.

 

62.

V § 45 odst. 8 se část věty za středníkem vypouští.

 

63.

§ 46 se vypouští.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby vyhlásilo ve Sbírce zákonů úplné znění zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.