Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

394/1991 Sb. znění účinné od 5. 6. 2006 do 31. 3. 2012
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 259/2006 Sb.

5.6.2006

394

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 31. srpna 1991

o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších

nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských

hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva

zdravotnictví České republiky

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 42 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:

Č Á S T P R V N Í

Obecná ustanovení (§ 1-6)

§ 1

Tato vyhláška upravuje postavení, organizaci a činnost fakultních nemocnic a dalších nemocnic, které kromě základní léčebné péče poskytují obyvatelstvu také specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, vybraných odborných léčebných ústavů (dále jen "léčebná zařízení") a krajských hygienických stanic a hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "hygienické stanice").

§ 2

Léčebná zařízení a hygienické stanice uvedené v § 1 zřizuje ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo", "zřizovatel") 1 jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou 2 .

§ 3

Úkoly léčebných zařízení a hygienických stanic

(1)

Základním úkolem léčebných zařízení a hygienických stanic je poskytovat obyvatelstvu zdravotní péči a služby v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů v oborech uvedených ve statutu, a to na dosud závazně stanoveném území 3 , popřípadě vykonávat na svěřeném úseku státní správu.

(2)

Změnu dosud závazně stanoveného spádového území, na němž léčebná zařízení a hygienické stanice plní své úkoly, stanoví, po projednání se zdravotnickými zařízeními, okresními úřady a obcemi, ministerstvo.

(3)

Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou provádět podle zásad stanovených ministerstvem a na základě dohod s tuzemskými nebo zahraničními specializovanými organizacemi, Státním ústavem pro kontrolu léčiv klinické hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky.

(4)

Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou na základě dohod s ostatními zdravotnickými zařízeními převzít plnění jejich úkolů ve zdravotnických službách, poskytovat jim konsiliární služby a při dostatečném materiálním a personálním zajištění převzít i péči o určité skupiny nemocných.

(5)

Léčebná zařízení a hygienické stanice poskytují na základě dohod uzavřených s univerzitami, lékařskými a farmaceutickými fakultami, Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Institutem pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a dalšími výchovně vzdělávacími zařízeními či organizacemi (dále jen "zadavatelé úkolů") svá pracoviště k dalšímu postgraduálnímu vzdělávání lékařů a farmaceutů, ostatních zdravotnických pracovníků a k dalšímu vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.

(6)

Léčebná zařízení a hygienické stanice se na základě dohod s příslušnými zdravotnickými školami podílejí na odborné výuce žáků a případně i zřizují jednotlivé třídy středních zdravotnických škol.

(7)

Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou provádět doškolování středních nižších a pomocných zdravotnických pracovníků a rekvalifikace osob bez zdravotnického vzdělání pro funkce nižších a pomocných zdravotnických pracovníků.

§ 4

Vnitřní řídící vztahy v léčebných zařízeních a hygienických

stanicích

(1)

Ředitele léčebných zařízení a hygienických stanic jmenuje 4 a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Jmenování se děje na základě konkursního řízení 5 .

(2)

Řediteli jsou přímo podřízeni zástupce ředitele a náměstek pro hospodářské a technické služby (vedoucí provozu nebo správce) a další vedoucí pracovníci, které určí. Jejich výčet uvede v organizačním řádu 6 .

(3)

Ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce.

§ 5

Společné úkoly vedoucích pracovníků

(1)

Vedoucí zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát o úroveň a kvalitu poskytované zdravotní péče, účelné a hospodárné vynakládání prostředků určených na tuto činnost, o hospodaření s léky a o zdravotní výchovu nemocných.

(2)

Rozsah dalších úkolů jednotlivých vedoucích pracovníků stanoví ředitelé s ohledem na místní podmínky v organizačním řádu.

§ 6

Poradní orgány

Ředitel léčebného zařízení a hygienické stanice rozhodne podle konkrétních podmínek jaké poradní orgány zřídí. Jedním z těchto orgánů je etická komise.

Č Á S T D R U H Á

(§ 7-19)

O d d í l 1

Fakultní nemocnice (§ 7-11)

§ 7

(1)

Fakultní nemocnice jsou vybraná zdravotnická a vzdělávací zařízení určená ministerstvem. Jejich odborná pracoviště jsou výukovými základnami lékařských a farmaceutických fakult a pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Vybraná lůžková oddělení se označují jako kliniky.

(2)

Postup při přijímání nemocných do fakultní nemocnice stanoví ředitel v organizačním řádu. Přitom dbá na to, aby přednostně byli přijímání nemocní, kterým je poskytována nutná a neodkladná diagnistická a zvláště specializovaná léčebná péče, případně nemocní pro potřeby vzdělávání a výzkumu.

(3)

Fakultní nemocnice poskytují na svých pracovištích též ambulantní služby.

§ 8

Vztah fakultní nemocnice k fakultě a k jiným vzdělávacím

zařízením

(1)

Podíl fakultní nemocnice na výchově a vzdělávání studentů lékařských a farmaceutických fakult se stanoví dohodou mezi ředitelem fakultní nemocnice a děkanem příslušné fakulty. Nevyřešené otázky, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

(2)

Podíl fakultní nemocnice na dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků se řídí možnostmi fakultní nemocnice. Další vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví se ve fakultní nemocnici uskutečňuje na pracovištích, kterým akreditační komise takové oprávnění udělí. Nevyřešené otázky mezi fakultní nemocnicí a zadavatelem úkolů v postgraduálním studiu, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo samostatně, jde-li o další vzdělávání organizované Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, nebo v ostatních případech spolu s spříslušnými státními či nestátními orgány.

(3)

Podíl fakultní nemocnice na odborné výuce žáků středních škol se stanoví dohodou s příslušnými školami. Nevyřešené otázky, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo.

(4)

Potřebná koordinace činností uvedených v odstavcích 1 a 2 je podle statutů lékařských a farmaceutických fakult zajišťována jednak účastí ředitele fakultní nemocnice v orgánech fakult, případně Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů nebo Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, jednak podle statutu fakultních nemocnic účastí představitelů uvedených organizací v poradních orgánech ředitele fakultní nemocnice.

§ 9

Organizační členění fakultní nemocnice a řídící vztahy

(1)

Fakultní nemocnice se člení na kliniky, ústavy, oddělení, oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek, nemocniční lékárnu a další zdravotnická pracoviště.

(2)

Pokud je místně a organizačně začleněno do fakultní nemocnice sdružené ambulantní zařízení, může se členit na oddělení.

§ 10

(1)

V čele kliniky (ústavu) je přednosta, který má zástupce pro léčebnou péči (primáře). V dohodě s děkanem příslušné fakulty a ředitelem fakultní nemocnice může zřídit funkce zástupců pro výchovnou a vědeckou činnost. Přednostu v případě jeho nepřítomnosti zastupuje jím stanovený zástupce v rozsahu všech pravomocí. Případné rozpory řeší ředitel fakultní nemocnice.

(2)

Přednosty klinik (ústavů) jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky po dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zástupce přednosty pro léčebnou péči jmenuje a odvolává ředitel fakultní nemocnice. Jmenování se provádí na základě konkursního řízení.

(3)

V čele nemocničních oddělení jsou primáři nebo vedoucí oddělení.

(4)

Ambulantní část stejného medicínského oboru může být řízena určeným vedoucím pracovníkem lůžkové části fakultní nemocnice.

§ 11

(1)

Při plnění povinnosti v zajišťování diagnistické a léčebné péče podléhají přednostové klinik (ústavů), zástupci přednostů pro léčebnou péči (primáři) a další pracovníci klinik (ústavů) řediteli fakultní nemocnice.

(2)

V otázkách vysokoškolského vzdělávání podléhají přednostové klinik (ústavů) děkanovi fakulty; v otázkách postgraduálního vzdělávání podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo řediteli Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. V otázkách vědecké a výzkumné činnosti podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo jiným zadavatelům úkolů.

O d d í l 2

(§ 12)

Další nemocnice poskytující specializovanou a zvlášť specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v působnosti ministerstva.

§ 12

Organizační členění a řídící vztahy dalších nemocnic v

působnosti ministerstva

(1)

Na organizační členění dalších nemocnic v působnosti ministerstva (dále jen "nemocnice") se obdobně vztahuje § 9.

(2)

V čele nemocničních oddělení jsou primáři nebo vedoucí oddělení.

(3)

Ambulantní oddělení stejného medicínského oboru může být řízeno primářem nemocničního lůžkového oddělení.

O d d í l 3

Vybrané odborné léčebné ústavy (§ 13-14)

§ 13

Vybrané odborné léčebné ústavy (dále jen "léčebné ústavy") jsou uvedeny i se základním zaměřením jejich činnosti v příloze této vyhlášky. Bližší vymezení jejich činnosti a oblastí, ze kterých budou přijímat nemocné, bude po dohodě s příslušnými okresními úřady a ministerstvem vyjádřeno ve statutu léčebného ústavu, které vydá ředitel.

§ 14

Zásady organizačního členění léčebných ústavů

(1)

Léčebné ústavy se člení na oddělení. Podle potřeby mohou být v léčebných ústavech zřízeny laboratoře a některé společné vyšetřovací a léčebné složky.

(2)

V čele oddělení léčebných ústavů jsou primáři nebo vedoucí oddělení.

O d d í l 4

Zabezpečení nemocnic a léčebných ústavů léčivy (§ 15-16)

§ 15

(1)

Zabezpečení nemocnic, popřípadě i léčebných ústavů a obyvatelstva léčivy a zdravotnickými potřebami zajišťují nemocniční lékárny.

(2)

Nemocniční lékárny se člení podle potřeby na oddělení a specializovaná pracoviště. Členění lékárny se uvede v organizačním řádu léčebného zařízení.

§ 16

V čele nemocniční lékárny je vedoucí lékárník, kterým je farmaceut a který je přímo podřízen řediteli léčebného zařízení. V době jeho nepřítomnosti jej v plném rozsahu práv a povinností zastupuje farmaceut, kterého určí.

O d d í l 5

Hygienické stanice (§ 17-19)

§ 17

(1)

Hygienické stanice jsou v řídící působnosti ministerstva prostřednictvím hlavního hygienika České republiky (dále jen "hlavní hygienik").

(2)

Hygienické stanice provádějí specializovaná vyšetření a výkony, které nemohou být zajištěny okresními hygienickými stanicemi nebo které svým rozsahem přesahují rámec okresu anebo které si krajský hygienik (hygienik hlavního města Prahy) vyhradí, a dále úkoly uložené hlavním hygienikem.

(3)

Hygienické stanice připravují podklady pro rozhodnutí a opatření krajského hygienika (hygienika hlavního města Prahy) a podílejí se na jejich výkonu. Spolupracují při odborném vedení okresních hygienických stanic, zabezpečují další vzdělávání jejich pracovníků. V oboru své působnosti usměrňují ostatní zdravotnická zařízení.

(4)

Hygienické stanice plní úkoly uložené krajským hygienikem (hygienikem hlavního města Prahy) při provádění hygienického dozoru a stanovení opatření pro předcházení vzniku a šíření přenosných nemocí, nemocí z povolání a hromadně se vyskytujících onemocnění.

(5)

Hygienické stanice mohou na základě dohod a při dostatečném materiálním a personálním vybavení spolupůsobit při péči o určité skupiny zdravotně oslabených osob.

§ 18

(1)

Ředitele hygienické stanice a jeho zástupce jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika ministr zdravotnictví České republiky.

(2)

Podřízenost pracovníků hygienické stanice stanoví ředitel v organizačním řádu tak, aby bylo zabezpečeno plnění úkolů stanovených právními předpisy a uložených krajským a hlavním hygienikem.

§ 19

Za prováděnou výchovnou a vzdělávací činnost odpovídají ředitelé hygienických stanic děkanům fakult. Za provádění dalšího vzdělávání odpovídají ředitelé děkanům fakult nebo řediteli Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Č Á S T T Ř E T Í

Závěrečná ustanovení (§ 20-22)

§ 20

Ředitelé vydají statut a organizační řád do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky, ve kterém také jmenovitě uvedou jednotlivá zařízení a organizační celky léčebných zařízení či hygienických stanic. Statut podléhá schválení ministerstva.

§ 21

Zrušují se směrnice č. 19/1982 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, registrované v částce 16/1983 Sb․, o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic s poliklinikou - Statut.

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr

MUDr. Bojar CSc. v.r.

Příloha vyhlášky č. 394/1991 Sb.

Seznam vybraných odborných léčebných ústavů,

které přímo řídí ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Psychiatrická léčebna v Praze 8 - Bohnicích

Ústav radiační onkologie v Praze 8 - Libni

TRN - léčebna v Prosečnici

Psychiatrická léčebna v Kosmonosech

Rehabilitační ústav v Kladrubech

TRN - léčebna v Nové Vsi pod Pleší

TRN - léčebna v Mirošově - Janově

Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích

Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě

Hamzova dětská léčebna v Luži - Košumberku

Psychiatrická léčebna v Opařanech

Psychiatrická léčebna v Brně - Černovicích

Psychiatrická léčebna v Opavě

Psychiatrická léčebna ve Šternberku

Rehabilitační ústav v HrabyniPoznámky pod čarou:

§ 33 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění vyplývajícím ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

§ 2 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.

§ 27 odst. 4 zákoníku práce.

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o obsazování některých funkcí konkursem č. j. OP-602-24.4.1990 ze dne 27.4.1990 oznámený v částce 28/1990 Sb.

Například příloha č. 1 výnosu ministerstva zdravotnictví České republiky č. j. EP-600-30.7.1991 ze dne 2. srpna 1991 a ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. j. 522-1112-2.8.91 ze dne 2. srpna 1991, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky ze dne 20. dubna 1990 č. j. EP-600-19.4.1990.

Poznámky pod čarou:
1

§ 33 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění vyplývajícím ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

2

Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

3

§ 2 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.

4

§ 27 odst. 4 zákoníku práce.

5

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o obsazování některých funkcí konkursem č. j. OP-602-24.4.1990 ze dne 27.4.1990 oznámený v částce 28/1990 Sb.

6

Například příloha č. 1 výnosu ministerstva zdravotnictví České republiky č. j. EP-600-30.7.1991 ze dne 2. srpna 1991 a ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. j. 522-1112-2.8.91 ze dne 2. srpna 1991, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky ze dne 20. dubna 1990 č. j. EP-600-19.4.1990.