Čekejte, prosím...
A A A
69/1991 Sb. znění účinné od 3. 9. 1993 do 16. 8. 2000
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 231/1993 Sb.

3.9.1993

 

69

 

VYHLÁŠKA

Federálního úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 31. ledna 1991,

kterou se provádí zákon o metrologii

 

Federální úřad pro normalizaci a měření stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii (dále jen "zákon"):

§ 1

Schvalování typů měřidel

(K § 6 zákona)

(1)

žádost o schválení typu měřidla musí obsahovat

a)

název a sídlo žadatele,

b)

název měřidla a způsob použití

c)

technickou dokumentaci měřidla a údaje o deklarovaných metrologických parametrech.

Federální úřad pro normalizaci a měření (dále jen "Úřad") může požadovat i další náležitosti, například návrh metodiky zkoušek měřidla, pokud je to pro schválení typu potřebné.

(2)

Úřadem určený metrologický orgán ( § 4 zákona) provádí technické zkoušky, zjišťuje další potřebné náležitosti, popřípadě zadává dílčí zkoušky nebo zjištění jiným organizacím tuzemsku i v zahraničí a stanoví též způsob výběru vzorků měřidel. Dále stanoví místo a dobu trvání zkoušky, případná omezení platnosti typové zkoušky a u stanovených měridel i hlavních etalonů též ověřovací místa, pokud je to technicky proveditelné.

(3)

Příslušný metrologický orgán může ve výjimečných případech podle povahy schvalovaného měřidla předběžně se souhlasem Úradu povolit jeho výrobu ještě před schválením jeho typu.

(4)

Vzorky vrátí metrologický orgán žadateli ve stavu, v jakém jsou po zkouškách. Může se však s výrobcem dohodnout, že si alespoň 1 kus ponechá jako doklad.

(5)

Pro schvalování typu měřidla využívá schvalující metrologický orgán jak údajů právních předpisů, státních technických norem, zahraničních technických předpisů a jiných dokumentů, tak i stanovisek příslušných orgánů státní správy a výsledků technických zkoušek provedených jinými metrologickými orgány, státními zkušebnami, popřípadě výrobcem nebo dalšími organizacemi v tuzemsku i v zahraničí, a to na náklad žadatele.

(6)

Úřední značku schválení typu měřidla tvoří písmena "TCM" doplněná číselným kódem oboru měření, lomítkem a posledním dvojčíslím roku schválení.

(7)

Ustanovení odstavců 1 až 7 platí přiměřeně též pro schvalování typu dovezených měridel ve smyslu § 7 odst. 1 zákona.

§ 2

Schvalování referenčních materiálů

(K § 8 zákona)

(1)

Příslušným metrologickým orgánem pro přípravu a osvědčování československých referenčních materiálů je Československý metrologický ústav (dále jen "Ústav"), pokud v jednotlivých případech Úřad neurčí jiný metrologický orgán; v tom případě pro tento orgán platí ustanovení dalších odstavců obdobně.

(2)

Zpracovatel materiálu ohlásí Ústavu ukončení výroby materiálu. Ústav si stanoví způsob a rozsah metrologických zkoušek podle druhu, popřípadě určení materiálu. Přitom zajistí materiál proti případné záměně a předá jej zpracovateli k zajištění metrologickýeh zkoušek; jeden vzorek si však ponechá v úschově. Po ukončení metrologických zkoušek předloží zpracovatel jejich výsledky Ústavu.

(3)

U schváleného materiálu Ústav osvědčí jeho správnost, přičemž připojí ke každému takovému materiálu označovací štítek a osvědčení; současně převezme do úschovy tři z těchto vzorků. Dále předá Úřadu návrh výnosu o vyhlášení československého referenčního materiálu.

(4)

Úřad může podle povahy materiálu stanovit i jiný způsob potvrzení identity materiálu.

§ 3

Ověřování a kalibrace měřidel

(K § 9 až 11, 17 a 18 zákona)

(1)

Účelem ověřování nebo kalibrace měřidel je zajišťování jejich jednotnosti a správnosti. Jednotnost měřidel a měření je založena na schématech návaznosti ( § 5 zákona) která specifikují schopnost výsledků měření prokázat na každé úrovni pro danou zákonnou měřicí jednotku vztah k příslušnému etalonu vyššího řádu. Správnost měřidel a měření pro účely této vyhlášky specifikuje soubor všech vlastností měřidel zabezpečujících jejich požadované metrologické parametry a současně vyjadřuje míru shody mezi výsledkem měření a skutečnou hodnotou měřené veličiny.

(2)

Místem k uplatnění požadavku na ověření měřidla je územně příslušné pracoviště Státního metrologického inspektorátu (dále jen "Inspektorát"), které buď samo zajistí požadovaný metrologický výkon nebo požadavek postoupí jinému odborně příslušnému metrologickému orgánu ( § 4 zákona). Požadavek je třeba uplatnit zásadně do 30. září pro následující rok, ve výjimečných případech nejméně 60 dní před uplynutím doby platnosti ověření měřidla a kdykoliv při zániku platnosti ověření podle odstavce 8 písm. b) až e). V žádosti o ověření hlavního etalonu se též uvede údaj o četnosti jeho používání s ohledem na určení doby platnosti ověření hlavního etalonu.

(3)

Metrologický orgán určí místo kde se provádí ověřování měřidel, zejména vlastní prostory nebo místo užívánI měřidla; dále může pro jednotlivé případy, kde je to účelné, určit hromadné ověření, při němž se využívá vyhodnocení na základě statistických metod.

(4)

Při ověřování je organizace, pokud je to potřebné, povinna bezplatně poskytnout vhodnou místnost, veškerá potřebná zkušební zařízení a pomůcky, ochranné oděvy nebo jiné prostředky zajišťující bezpečnost a hygienu práce technické a pomocné pracovníky a zajisti všechny ostatní podmínky k provádění úředního ověřování.

(5)

Ověření stanoveného měřidla se provede vyznačením úřední značky na místech stanovených při typovém schválení měřidla nebo vystavením ověřovacího listu, popřípadě oběma způsoby. Ověření hlavního etalonu se provede vyznačením úřední značky pokud je tak stanoveno při typovém schválení měřidla, a vydáním ověřovacího listu. Ověření jiných měřidel kromě referenčních materiálů se provede úřední značkou nebo vystavením ověřovacího listu podle povahy měřidla a účelu ověření.

(6)

Základem úřední značky ověření měřidla jsou písmena "CM" přidělená Českému metrologickému institutu a písmeno "K" přidělené státním metrologickým střediskům. Právní význam obou značek je rovnocenný. Značky jsou doplněny kódem metrologického orgánu, který provedl ověření, přiděleným Úřadem a pro měřidla určená k novému ověření též posledním dvojčíslím roku ověření.

(7)

Doba platnosti ověření měřidla s vystavením ověřovacího listu se počítá ode dne ověření, u měřidla ověřeného bez vystavení ověřovacího listu se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno.

(8)

Platnost ověření měřidla zaniká a tím je i vyřazeno z funkce, pro kterou bylo ověřeno, jestliže

a)

uplynula doba jeho platnosti,

b)

byly provedeny změny nebo úpravy měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,

c)

měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,

d)

byla znehodnocena nebo odstraněna úřední značka,

e)

je zjevné, že i při neporušeném ověření měřidla ztratilo toto měřidlo požadované metrologické vlastnosti.

(9)

Inspektorát může povolit používání měřidla v období mezi ukončením jeho opravy a ověřením.

(10)

Úřad vyhlašuje obory měření, ve kterých nejsou ověřována stanovená měřidla a ověřování podléhají pouze hlavní etalony.

(11)

Kalibraci podléhají pracovní měřidla, jejichž používání má vliv na množství a jakost výroby, na ochranu zdraví a bezpečnosti i životního prostředí, popřípadě pokud jsou používána za okolností, kdy nesprávným měřením mohou být významně poškozeny zájmy organizace nebo občana.

(12)

Kalibraci měřidel pro jiné organizace mohou vykonávat kromě metrologických orgánů a středisek kalibrační služby akreditovaných Úřadem též organizáce navázané na etalony metrologických orgánů nebo na etalony zahraničních organizací se srovnatelnou metrologickou úrovní.

§ 4

Vztahy k zahraničí

(K § 12 zákona)

(1)

Pro postup a náležitosti schvalování typu měřidla a ověření měřidla v zahraničí platí především ustanovení příslušné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána. V ostatních případech rozhodne Úřad podle povahy případu se zřetelem na zájmy mezinárodní spolupráce.

(2)

Z důvodů uvedených v odstavci 1 je Úřad oprávněn připustit označení měřidla tuzemského původu i značkami jiného druhu, než jsou uvedeny v § l odst. 7 a v § 3 odst. 6 této vyhlášky.

(3)

Na mezinárodní metrologické spolupráci se podílejí Ústav a Inspektorát podlé svého poslání ( § 14 a 15 zákona).

§ 5

Poskytování expertíz a osvědčení odbornosti

(K § 14 a 15 zákona)

Metrologické expertízy poskytují Ústav a Inspektorát, pokud si Úřad v jednotlivých případech nevyhradí vlastní řešení případu. Obdobně poskytují v rámci základního poslání Ústav a Inspektorát osvědčení o odborné způsobilosti metrologů.

§ 6

Státní metrologická střediska

(K § 16 zákona)

(1)

V žádosti o autorizaci se uvede

a)

název a sídlo organizace,

b)

metrologická činnost, která má být předmětem autorizace, a technická specifikace předmětných měřidel včetně soupisu metodik výkonů, pro které je požadována autorizace,

c)

seznam etalonů a etalonážního zařízení s uvedením jejich technických parametrů,

d)

specifikace provozních a prostorových podmínek včetně umístění příslušného pracoviště,

e)

doklady o kvalifikaci pracovníků zabezpečujících metrologickou činnost podle podmínek stanovených Úřadem.

(2)

Technický výkon akreditace zabezpečuje Ústav nebo Inspektorát, nerozhodne-li v jednotlivých případech Úřad jinak. V případě potřeby mezinárodního uznání akreditace postupuje Úřad podle pravidel příslušných mezinárodních organizací a tuto skutečnost vyznačí v osvědčení o akreditaci.

(3)

Na základě provedené akreditace Úřad organizaci autorizuje vydáním autorizační listiny, ve které vymezí zejména rozsah metrologické činnosti, která je předmětem autorizace.

(4)

Jestliže je předmětem autorizace uchovávání státního, popřípadě jiného primárního etalonu, obsahuje autorizační listina též podmínky využívání tohoto etalonu. Tyto podmínky navrhne Úřadu Ústav v zájmu koordinace primární etalonáže ve státě.

§ 7

Střediska kalibrační služby

(K § 20 zákona)

(1)

Organizace hodlající zřídit středisko kalibrační služby přiloží k žádosti o akreditaci náležitosti obdobné jako organizace žádající autorizaci podle § 6 odst. 1 této vyhlášky.

(2)

Po provedení akreditace podle § 6 odst. 2 vydá Úřad osvědčení, včetně jmenování organizace střediskem kalibrační služby.

(3)

Úřad přiděluje střediskům kalibrační služby značku tvořenou písmenem "C" s potřebnými identifikačními údaji střediska.

§ 8

Úřední měření

(K § 21 zákona)

(1)

K úřednímu měření jsou autorizovány touto vyhláškou Ústav a Inspektorát.

(2)

Jiné organizace mohou o autorizaci požádat Úřad. Přitom v žádosti o autorizaci pro úřední měření uvedou

a)

název a sídlo organizace,

b)

druh měření, které má být předmětem autorizace,

c)

seznam a technické parametry měřidel určených k úřednímu měření včetně jejich umístění,

d)

osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče vystavené příslušným metrologickým orgánem,

e)

odůvodnění společenské účelnosti autorizace.

(3)

V případě kladného rozhodnutí Úřad vydá organizaci autorizační listinu s vymezením předmětu autorizace. Úřad je oprávněn autorizaci omezit dobou platnosti nebo i jinak.

§ 9

Přechodné ustanovení

(1)

Platnost úkonů provedených v době od l. února 1991 do nabytí účinnosti této vyhlášky podle zákona č. 505/1990 Sb․ o metrologii, avšak v zákonem neupravených podrobnostech s využitím zákonem zrušených prováděcích předpisů, zůstává touto vyhláškou nedotčena.

(2)

Dosud udělená pověření organizací jako středisek kalibrační služby zůstávají v platnosti do jejich nahrazení akreditačními osvědčeními podle zákona, pokud nebudou odňata, nejdéle však do jednoho roku od nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.

Předseda:

Ing. Sulík v. r

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
body 3. a 4. Čl. I vyhlášky č.231/1993 Sb.3.9.1993