Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

117/1992 Sb. znění účinné od 1. 4. 1992 do 30. 9. 1995

117

 

ZÁKON

ze dne 4. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb.,

o rodičovském příspěvku

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

V § 3 odst. 1 a 2 se slova „příspěvek před nástupem do zaměstnání 2) „ nahrazují slovy „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání 2) „.

 

2) § 12 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. a) se částka „800 Kčs“ nahrazuje částkou „1000 Kčs“.

 

3.

V § 4 odst. 2 se slova „nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství“ nahrazují slovy „peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazují příjem“․

 

3a.

V § 4 odst. 3 se na konci připojují tato slova:

 

a u dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého ani pravidelná návštěva předškolních zařízení, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně.“.

 

4.

Dosavadní text § 6 se označuje jako odstavce 1 a doplňuje se novým odstavce 2, který zní:

 

(2) Je-li v rodině více dětí uvedených v § 2 odst. 1, náleží při péči o tyto děti příspěvek jen jednomu z manželů; to platí obdobně, jde-li o ostatní oprávněné ( § 2 odst. 3).“.

 

5.

V § 7 odst. 1 se částky „900 Kčs“ nahrazuje částkou „1200 Kčs“.

 

6.

V § 7 odst. 2 se částka „30 Kčs“ nahrazuje částkou „40 Kčs“.

 

7.

V § 7 odst. 5 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „pokud se v § 11 odst. 3 nestanoví jinak.“.

 

8.

§ 8 odst. 1 písm. c) zní:

 

c) vojákyně a vojáci v činné službě, policistky a policisté, příslušnice a příslušníci Federální bezpečnostní informační služby a sborů nápravné výchovy u orgánů, které provádějí jejich nemocenskou péči,“.

 

9.

V § 12 odst. 2 se za slova „byl vyplacen“ vkládají tato slova: „ve výši, v které náležel.“.

 

10.

V § 14 odst. 1 se slova „příslušnice (příslušníky) Sboru národní bezpečnosti“ nahrazují slovy „policistky (policisty), příslušnice (příslušníky) Federální bezpečnostní informační služby“.

 

11.

V § 15 se slova „zvýší-li se mzdy alespoň o 5 %“ nahrazují se slovy „činí-li průměrné mzdy alespoň 5 %“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.