Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

116/1992 Sb. znění účinné od 31. 3. 1992 do 31. 12. 1995

116

 

ZÁKON

ze dne 3. března 1992

o zvýšení důchodů v roce 1992

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Důchody přiznané před 1. lednem 1992 a důchody přiznané v roce 1992 se zvyšují na základě § 910 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, o pevnou částku stanovenou podle roku přiznání a druhu důchodu.

§ 2

Zvýšení důchodů přiznaných před 1. lednem 1992

(1)

Důchody starobní, invalidní a za výsluhu let se zvyšují takto:

 

 

rok přiznání důchodu

výše zvýšení důchodu měsíčně Kčs

do 31. prosince 1975

290

1976 až 1979

240

1980 až 1982

200

1983 až 1985

170

1986 až 30. září 1988

140

1. říjen 1988 až 31. prosinec 1989

70

1990

50

1991

30.

 

(2)

Vdovské důchody se zvyšují o 60 % částky, která by náležela jako zvýšení k důchodu, z něhož byly vdovské důchody vyměřeny.

(3)

Částečné invalidní důchody se zvyšují o 50 % částky, která by náležela jako zvýšení k invalidnímu důchodu přiznanému v témže roce jako částečný invalidní důchod.

(4)

Sirotčí důchody jednostranně osiřelých dětí se zvyšují o 30 % částky a sirotčí důchody oboustranně osiřelých dětí o 50 % částky, která by náležela jako zvýšení důchodu, z něhož byly tyto důchody vyměřeny․

(5)

Důchody upravené pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti se zvyšují o polovinu částek uvedených v předchozích odstavcích.

(6)

Zvýšení důchodů podle předchozích odstavců náleží od splátky důchodu splatné po 31. května 1992.

§ 3

Zvýšení důchodů přiznaných v roce 1992

(1)

Důchody starobní, invalidní, za výsluhu let, částečně invalidní, vdovské a sirotčí přiznané od 1. ledna 1992 do 31. prosince 1992 se zvyšují o pevnou částku, která činí měsíčně

a)

290 Kčs, jde-li o důchody starobní, invalidní a za výsluhu let,

b)

174 Kčs, jde-li o důchod vdovský,

c)

145 Kčs, jde-li o částečný invalidní důchod nebo sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte,

d)

87 Kčs, jde-li o sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte,

e)

polovinu částek uvedených v písmech a) až d), jde-li o důchod upravený pro souběh s jiným důchodem.

(2)

Zvýšení důchodů podle předchozího odstavce náleží ode dne přiznání důchodu.

§ 4

Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

(1)

Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení (dále jen "zákon o sociálním zabezpečení"), 1760 Kčs měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení 2920 Kčs měsíčně.

(2)

Důchody vyplácené ke dne 31. května 1992, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po tomto dni.

(3)

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 31. květnu 1992.

§ 5

Zvýšení sociálních důchodů

(1)

Výše sociálního důchodu podle § 51 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení činí nejvýše 1760 Kčs měsíčně u jednotlivce a nejvýše 2920 Kčs měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník.

(2)

Sociální důchody podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení mohou být přiznány nebo zvýšení až do částek uvedených v odstavci 1 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 31. květnu 1992.

§ 6

Společná ustanovení

(1)

Pro zvýšení důchodů podle § 2 až 4 platí obdobné ustanovení § 2 odst. 4 a 5, § 5, § 7 odst. 1 a § 8 zákona č. 46/1991 Sb.

(2)

Vdovské a sirotčí důchody se podle § 2 a 3 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle tohoto zákona.

§ 7

Přechodné ustanovení

Důchody starobní, invalidní, za výsluhu let, částečné invalidní, vdovské a sirotčí přiznané v roce 1992 přede dnem účinnosti tohoto zákona se zvýší podle § 3 na žádost, a to ode dne přiznání důchodu.

§ 8

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 2, 4 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. června 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.