Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

118/1992 Sb. znění účinné od 1. 4. 1992 do 31. 3. 2000

118

 

ZÁKON

ze dne 4. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb.,

o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 se ve větě první slova „Socialistické státy“ nahrazují slovem „Stát“, ve větě druhé se vypouštějí slova „socialistického státu“ a ve větě čtvrté se slovo „vhodná“ nahrazuje slovem „vhodnější“.

 

2.

V § 3 se vypouštějí slova „a v souladu se zájmy socialistické společnosti“.

 

3.

V § 5 odst. 4 se slova „okresního národního výboru“ nahrazují slovy „orgánu určeného zákony národních rad (dále jen „příslušný orgán“)“.

 

4.

§ 6 odst. 1 zní:

(1) Příspěvek činí za kalendářní měsíc

a)

800 Kčs, jde-li o dítě do 6 let věku,

b)

900 Kčs, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c)

1100 Kčs, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d)

1200 Kčs, jde-li o dítě od 15 let do 26 let věku.“.

 

5.

V § 7 odst. 1 se slova „okresnímu národnímu výboru“ nahrazují slovem „orgánu“.

 

6.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) Nárok na výživné, určené rozhodnutím soudu na dítě, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, přechází až do výše poskytnutého příspěvku na stát a je příjmem státního rozpočtu příslušné republiky․ Je-li výživné vyšší než příspěvek, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi.“.

 

7.

V § 9 odst. 1 se částka „200 Kčs“ nahrazuje částkou „400 Kčs“.

 

8.

§ 10 zní:

§ 10

Nároky podle zvláštních předpisů

 

(1) Pro nároky podle předpisů o nemocenském zabezpečení a pro nároky podle pracovněprávních předpisů se posuzuje dítě svěřené do pěstounské péče stejně jako vlastní dítě, a to i po dosažení jeho zletilosti, pokud mu náleží příspěvek podle tohoto zákona; to platí obdobně pro účely přechodu nájmu bytu podle občanského zákoníku při úmrtí nájemce nebo při trvalém opuštění společné domácnosti nájemcem 2) .

(2) Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních ( § 12) jsou účastni nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru s odchylkami uvedenými ve zvláštním předpisu 3)“.

 

9.

V § 12 se slova „národními výbory“ nahrazují slovy „příslušnými orgány, občanskými sdruženími, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci poskytování sociálních služeb podle předpisů o sociálním zabezpečení4)“.

 

10.

V § 13 odst. 2 se slova „národní výbor“ nahrazují slovy „příslušný orgán“.

 

11.

V § 15 odst. 2 se slova „národního výboru“ a „národních výborů“ nahrazují slovy „příslušného orgánu“ a „příslušných orgánů“.

 

12.

§ 15 se doplňuje odstavci 4 a 5, které znějí:

(4) Před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče může být dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče občana, který má zájem stát se pěstounem a splňuje podmínky stanovené v § 3. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, pokud příslušný orgán nestanoví delší lhůtu, u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, dočasné svěření dítěte uplynutím této lhůty pozbývá účinnosti.

(5) Rozhodnutí příslušného orgánu podle předchozího odstavce zakládá občanu, kterému bylo dítě dočasně svěřeno do péče, a tomuto dítěte, nároky podle ustanovení § 5 až 10 s výjimkou § 10 odst. 1 části věty za středníkem.“.

 

13.

V § 16 odst. 1 se slova „okresní národní výbor“ nahrazují slovy „příslušný orgán“.

 

14.

V § 18 odst. 1 slova „Okresní národní výbory“ a v § 18 odst. 2 slova „Národní výbory“ se nahrazují slovy „Příslušné orgány.“ V § 18 odst. 3 se slova „Okresní národní výbor“ nahrazují slovy „Příslušný orgán“ a v § 18 odst. 4 se slova „orgánu národního výboru“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu“.

 

15.

§ 19 se vypouští.

 

16.

§ 21 zní:

§ 21

 

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením

a)

zvýší částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte, jestliže růst životních nákladů u nezaopatřených dětí činí alespoň 10 %,

b)

může zvýšit odměnu pěstouna s přihlédnutím k růstu životních nákladů a příjmů z výdělečné činnosti.“.

 

17.

V § 22 se vypouští odstavec 1 a zrušuje se číslování odstavců. V dosavadním odstavci 2 se slova „národních výborů“ nahrazují slovy „příslušných orgánů“ a slova „pokud jsou k tomuto účelu zřízena a spravována národními výbor“ se nahrazují slovy „( § 12)“.

Čl. II

Zrušují se:

1.

§ 1, v § 4 odst. 1 slova „zřízeném a spravovaném národním výborem“ a v § 4 odst. 2 věta druhý vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.

2.

§ 3 a 4 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 11/1984 Sb., o zvýšení některých sociálních dávek na děti.

Čl. III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplně znění zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, jak vyplývá ze znění zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.