Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

125/1992 Sb. znění účinné od 3. 4. 1992

125

 

ZÁKON

ze dne 5. března 1992

o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a

dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, berouc v úvahu ustanovení Pařížské charty pro novou Evropu, přijaté dne 21. listopadu 1990, se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Sekretariát Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen "sekretariát") je právnickou osobou se sídlem v Praze.

§ 2

(1)

Sekretariátu a jeho úředníkům a administrativnímu a technickému personálu se poskytují výsady a imunity v rozsahu stanoveném v článcích II, III a V Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946 1 .

(2)

Ustanovení odstavce 1 nebrání výsadám a imunitám, které mohou požívat zaměstnanci sekretariátu podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 2 .

§ 3

Delegacím účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě na konferencích uskutečňovaných v České a Slovenské Federativní Republice v rámci helsinského procesu, jakož i delegacím účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě vyslaným k jednání v sekretariátu se poskytují výsad a imunity v rozsahu stanoveném v článku IV Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946 1 .

§ 4

Úředníkům a administrativnímu a technickému personálu Střediska pro předcházení konfliktům ve Vídni, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva ve Varšavě, jakož i dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, které budou zřízeny, se poskytují výsady a imunity v rozsahu odpovídajícím článku VI Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946 1 .

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.Poznámky pod čarou:

Český překlad úmluvy vyhlášen v příloze vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb․, o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946.

Český překlad úmluvy vyhlášen spolu s vyhláškou ministra zahraničích věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

Český překlad úmluvy vyhlášen v příloze vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb․, o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946.

Český překlad úmluvy vyhlášen v příloze vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb․, o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946.

Poznámky pod čarou:
1

Český překlad úmluvy vyhlášen v příloze vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb․, o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946.

2

Český překlad úmluvy vyhlášen spolu s vyhláškou ministra zahraničích věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.