Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

126/1992 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

nálezem č. 261/2000 Sb.

15.8.2000

126

 

ZÁKON

ze dne 5. března 1992

o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o

Československém červeném kříži

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Ochrana znaku a názvu Červeného kříže (§ 1-2)

§ 1

(1)

Znaku červený kříž na bílém poli a slov "červený kříž" nebo "ženevský kříž" chráněných Ženevskými úmluvami z 12. srpna 1949, o ochraně obětí války, ve znění dodatkových protokolů k těmto úmluvám z 8. června 1977 1 (dále jen "Ženevské úmluvy") smí na území České a Slovenské Federativní Republiky v době míru užívat pouze:

a)

vojenská zdravotnická služba k označení a na ochranu zdravotnických útvarů a ústavů, personálu a materiálu chráněných Ženevskými úmluvami a ostatními mezinárodními úmluvami upravujícími obdobné věci, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána;

b)

Československý červený kříž ( § 3), jeho ústavy a zařízení, při své činnosti v případech uvedených pod písmenem a) a při své jiné činnosti v době míru za podmínek stanovených Ženevskými úmluvami;

c)

mezinárodní organizace Červeného kříže a jejich personál;

d)

provozovatelé vozidel určených jako ambulance a provozovatelé záchranných stanic výlučně určených k bezplatnému ošetřování raněných nebo nemocných k označení těchto ambulancí a záchranných stanic v době míru, avšak jen s výslovným souhlasem Československého červeného kříže ( § 3).

(2)

Pro jiné účely nebo jinými fyzickými nebo právnickými osobami nesmí být znaku a názvu uvedených v odstavci 1 nebo znaku a názvu je napodobujících užíváno.

§ 2

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije znak nebo název uvedený v § 1․

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč,

b)

50 000 Kč, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.

(3)

Výnosy z pokut uložených podle odstavce 1 plynou ve prospěch Československého červeného kříže.

(4)

Neoprávněné označení věci znakem nebo názvem uvedeným v § 1 je povinen neprodleně odstranit držitel věci; neučiní-li tak, rozhodne příslušný správní orgán o odstranění neoprávněného označení na náklad držitele. Nelze-li neoprávněné označení z věci odstranit, vysloví příslušný správní orgán propadnutí nebo zabrání věci, a to i když k projednání přestupku podle odstavce 1 nebo k projednání trestného činu nedošlo; propadlá nebo zabraná věc připadá bez náhrady Československému červenému kříži.

ČÁST DRUHÁ

Československý červený kříž (§ 3-9)

§ 3

(1)

Československý červený kříž je společností ve smyslu zákona o sdružování občanů 2 .

(2)

Jedinou státem uznanou společností Červeného kříže na území České a Slovenské Federativní Republiky je Československý červený kříž se sídlem v Praze.

§ 4

Československý červený kříž má postavení a oprávnění národní společnosti podle Ženevských úmluv a plní zejména tyto úkoly:

a)

působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;

b)

působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí;

c)

poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;

d)

šíří znalost Ženevských úmluv.

e)

vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb.

§ 5

(1)

Československý červený kříž získává prostředky na svou činnost zejména:

a)

členskými příspěvky, výnosy vlastní činnosti, přijímáním darů, dědickými odkazy, jakož i příspěvky státu;

b)

vláda České a Slovenské Federativní Republiky poskytne každoročně ze státního rozpočtu společnosti Československý červený kříž prostředky pro výkon jeho činnosti podle Ženevských úmluv v rozsahu úkolů vymezených v § 4 tohoto zákona.

(2)

Československý červený kříž je při plnění svých úkolů vyplývajících z Ženevských úmluv a z rezolucí Mezinárodních konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce osvobozen od daní, poplatků a cel.

§ 6

(1)

Stát navrátí Československému červenému kříži majetek, který mu byl odňat v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1989 v rozsahu uvedeném v příloze tohoto zákona.

(2)

Nemovitý majetek uvedený v příloze tohoto zákona se prohlašuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona za vlastnictví Československého červeného kříže.

(3)

O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v příloze tohoto zákona uzavře Československý červený kříž s dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních nebo pro školství, kulturní nebo osvětovou činnost, dohodu. Nedojde-li k dohodě, vzniká Československému červenému kříži nárok na vyklizení nemovitostí uvedených v příloze tohoto zákona, které slouží výše uvedeným účelům, po uplynutí pěti let. Uzavření dohody o užívání bytů a nebytových prostor se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento závazek přechází v uvedené době na všechny další vlastníky.

(4)

Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v § 6 odst. 3 tohoto zákona a Československým červeným křížem, rozhodne o výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.

§ 7

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může stanovit svým nařízením bližší podmínky k provedení tohoto zákona.

§ 8

Zrušují se:

 

1.

zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže,

2.

zákon č. 16/1958 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže,

3.

vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 56/1958 Ú. l., o vykonávání zdravotnických úloh Československého červeného kříže,

4.

vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 112/1989 Sb., o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Příloha

Přehled nemovitého majetku, který se vrací Československému červenému kříži

 

I. Nemovitý majetek na území České republiky

 

1. Dům v Praze 1, Křemencova ul. č. 6 čp. 176 - dům, stavební parcela č. 875, zapsané u SG Praha-město, list vlastnictví č. 10, evidenční list č. 97, kat. území Praha-město

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Praha 1

Uživatel: Čs. stát - Bytový podnik Praha 1, Celetná 29

 

2. Dům se zahradou v Praze 1, Chotkova ulice čp. 538 - dům, stavební parcela č. 657, parcela č. 658 zahrada, zapsané u SG Hlavní město Praha, list vlastnictví 236, kat. území Praha

Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 1

Uživatel: Čs. stát - Technická správa komunikací

 

3. Dům v Praze 5, Štefánikovo nám. 5 čp. 602 - dům, stavební parcela č. 889, zapsané v SG Praha, pozemková kniha č. 611, list a, b, kat. území Praha, Malá Strana

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: OPBH Praha 5

 

4. Dům v Praze 8, Gabčíkova ul. č. 8 čp. 1224 - dům, stavební parcela č. 929, parcela č. 928 zahrada, zapsané u SG Praha, č. knihovní vložky 2130, list A, B, kat. území Libeň

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: OPBH Praha 8, Vítkova 8

 

5. Dům v Nesměni, okr. Kolín čp. 70 - dům, stavební parcela č. 91, 95, 119, zahrada 487/2, 487/7, 487/8, pastvina 490, 491/2, 492, 493/2, 493/3, 494/2, role 495/2, 529/3 les, zapsané u SG Kolín, list vl. č. 1270

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Kolín

Uživatel: Okresní ústav sociálních služeb Kolín

 

6. Bukovany - dětská ozdravovna, okr. Příbram čp. 1, zapsané u SG Příbram, č. knihovní vložky č. 188, kat. území Bukovany

Vlastník: Čs. stát - Okresní úřad Příbram

Uživatel: OÚNZ Příbram

 

7. Zbytkový statek Chraštice, zapsané u SG Příbram, č. knihovní vložky 435, katastrální území Chraštice, č. knihovní vložky 188, kat. území Bukovany

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Státní statek Chraštice

 

8. Vila Amálie se zahradou v Jesenici, okr. Rakovník čp. 220 - dům, stavební parcela č. 303, zahrada č. 293/1, zapsané u SG Rakovník na listu vlastnictví č. 291 pro obec a kat. území Jesenice

Vlastník: Čs. stát - MNV Jesenice

Uživatel: Okresní bytový podnik Rakovník

 

9. Dům v Najdku, okr. Jindřichův Hradec čp. 35 - dům, stavební parcela č. 41 a další pozemky č. 101/1, 101/2, 101/4, 102, zapsané u SG Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č. 3, 196, kat. území Najdek

Vlastník: Čs. stát - ONV Jindřichův Hradec

Uživatel: ONV Jindřichův Hradec, JZD 9. květen a Velký Ratmírov

 

10. zrušen

 

11. Dům ve Stříbře, okr. Tachov čp. 142 - dům, stavební parcela č. 4, zapsané u SG Tachov na listu vlastnictví č. 2963 pro obec a kat. území Stříbro

Vlastník: Čs. stát - Městský úřad ve Stříbře

Uživatel: Městský úřad - M klub

 

12. Dům v Trávníku, okr. Česká Lípa čp. 18 - dům, stavební parcela č. 815, zapsané u SG Česká Lípa na listu vlastnictví č. 815 pro obec a kat. území Trávník

Vlastník: OÚSS Česká Lípa

Uživatel: Grafostroj n. p.

 

13. Dům v Radějově, okr. Hodonín čp. 282 - dům, stavební parcela č. 365, les č. 2832/2, zapsané u SG Hodonín, č. knihovní vložky 634

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Domácí potřeby Brno, n. p.

 

II. Nemovitý majetek na území Slovenské republiky

 

14. Budova s příslušenstvím a les v Horním Smokovci čp. 169 - dům, stavební parcela č. 2038/2 a les 2038/1, zapsané u SG Poprad na listu vlastnictví č. 31 pro obec Starý Smokovec, část Horní Smokovec

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ Horní Smokovec

 

15. Dům se zahradou v Hlohovci, okr. Trnava čp. 736 - dům, stavební parcela č. 1075/2, zahrada 1075/1, zapsané u SG Trnava na listu vlastnictví č. 3086 pro obec a kat. území Hlohovec

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Okresní odbor sociálních služeb Trnava

 

16. Dům s příslušenstvím a zahrada v Liptovském Mikuláši čp. 918 - dům, parcely č. 979, 980 a 981, zapsané u SG Liptovský Mikuláš na listu vlastnictví č. 1116 pro obec a kat. území Lipt. Mikuláš

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ministerstvo obrany, KVUSS Banská Bystrica

 

17. Pionýrský tábor Mladosť Ráztočno, okr. Prievidza čp. 218 a 219 a les, parcela č. 3519/2 a 3519/3, zapsané u SG Prievidza na listu vlastnictví č. vložky 703, kat. území Ráztočno

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Státní statek, stát. podnik Žiar n. Hronom

 

18. Dům se zahradou - býv. Ústav M. R. Štefánika, Martin čp. 585 - dům, parcely č. 155/2, 158/2 zapsané u SG Martin na listu vlastnictví č. 2803 pro obec a kat. území Martin

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ - Střední zdravotnická škola Martin

 

19. Dům se zahradou v Nitře, Vajanského ul. č. 7 čp. 1856 - dům, parcela č. 1302/9, 1302/11, zapsané u SG Nitra na listu vlastnictví č. 425 pro obec a kat. území Nitra

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ Nitra

 

20. Dům s dvorem a příslušenstvím Bratislava, Mariánská č. 7 čp. II 876 Bratislava - Staré Město - dům, parcely č. 8271/2, 8271/3, zapsané u SG Bratislava na listu vlastnictví č. 10 pro obec a kat. území Bratislava Staré Město

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Bytový podnik Bratislava I

 

21. Dům v ulici Štefana Moyzesa, Martin čp. 3 - dům, par. číslo 1064, zapsané u SG Martin na listě vlastnictví č. 1319 pro kat. území obce Martin

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ v MartiněPoznámky pod čarou:

Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli,

Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři,

Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci,

Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války a

Závěrečný akt Diplomatické konference (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1954 Sb. a příloha k částce 40 Sbírky zákonů z roku 1954)

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II) (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb.).

§ 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Poznámky pod čarou:
1

Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli,

Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři,

Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci,

Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války a

Závěrečný akt Diplomatické konference (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1954 Sb. a příloha k částce 40 Sbírky zákonů z roku 1954)

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II) (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb.).

2

§ 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.