Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

129/1992 Sb. znění účinné od 3. 4. 1992

129

 

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 4. března 1992

o odborných předpokladech pracovníků obecní policie

a způsobu jejich ověřování

 

Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 4 odst. 7 a § 5 odst. 6 zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen "zákon").

§ 1

Odborné předpoklady pracovníků obecní policie

(1)

Odbornými předpoklady pracovníků obecní policie (dále jen "strážník") k výkonu povinností a oprávnění podle zákona (dále jen "odborné předpoklady") jsou v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů a k výkonu povinností a oprávnění podle zákona znalost

a)

právní úpravy lidských práv a svobod 1 ,

b)

zákona,

c)

právní úpravy o obcích a okresních úřadech 2 ,

d)

právní úpravy projednávání přestupků 3 ,

e)

právní úpravy postavení, úkolů a oprávnění Policie České republiky a vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii 4 ,

f)

trestního zákona, trestního řádu a základů kriminalistiky,

g)

právní úpravy správního řízení 5 ,

h)

právní úpravy provozu na pozemních komunikacích 6 .

(2)

Odborným předpokladem je též praktické zvládnutí hmatů, chvatů, úderů a kopů sebeobrany, doložené osvědčením okresního ředitelství Policie České republiky.

(3)

Bude-li strážník nosit služební zbraň 7 , musí splňovat podmínky podle zvláštních předpisů 8 .

§ 2

Ověřování odborných předpokladů

(1)

Ověřování odborných předpokladů uvedených v § 1 odst. 1 se provádí formou písemného trestu a ústní zkoušky (dále jen "zkouška").

(2)

Před zahájením zkoušky předloží strážník osvědčení podle § 1 odst. 2.

§ 3

Přihláška ke zkoušce

(1)

Ke zkoušce se strážník přihlášce prostřednictvím v Institutu pro místní správu (dále jen "Institut").

(2)

Termín a místo konání zkoušky stanoví Institut a sdělí je strážníkovi nejméně 30 dní předem; současně zašle strážníkovi okruh zkušebních problémů a seznam studijní literatury.

§ 4

Zkušební komise

(1)

Ověřování, zda strážník splňuje odborné předpoklady, provádí zkušební komise.

(2)

Zkušební komisi zřizuje ministerstvo; jejího předsedu a další členy jmenuje z řad odborníků z oborů činností zahrnutých do odborných předpokladů podle § 1 odst. 1 tak, aby jedním členem komise byl vždy zástupce policejního ředitelství 9 .

(3)

Zkušební komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení a usnáší se většinou hlasů.

(4)

Práva a povinnosti zkušební komise, jakož i způsob provádění zkoušky upravuje zkušební řád uvedení v příloze, která je součástí této vyhlášky.

§ 5

Neúčast na zkoušce

(1)

Strážníku, který se ke zkoušce nemohl dostavit z důležitého důvodu nebo svou neúčast řádně omluvil, stanoví Institut náhradní termín a místo konání zkoušky a sdělí mu je ve lhůtě stanovené v § 3 odst. 2.

(2)

Strážník, který se ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy nebo bez důležitého důvodu, může konat zkoušku jen na základě přihlášky ke zkoušce.

§ 6

Hodnocení výsledků zkoušky

(1)

Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl".

(2)

Stupněm "vyhověl" se hodnotí strážník, který prokázal, že ovládá v požadované míře stanovenou látku a jejímu obsahu rozumí teoreticky i prakticky.

§ 7

Oznámení o výsledku zkoušky a vydání osvědčení

o splnění stanovených odborných předpokladů

(1)

Zkušební komise oznámí výsledek zkoušky strážníkovi ústně ihned po jejím vykonání.

(2)

O zkoušce a jejím výsledku sepíše zkušební komise protokol, který podepíší všichni členové komise; jedno vyhotovení protokolu zašle Institut příslušné obci.

(3)

Strážníkovi, který úspěšně vykonal zkoušku a předložil osvědčení podle § 1 odst. 2, vydá zkušební komise osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen "osvědčení").

§ 8

Opakování zkoušky

(1)

Strážník, který byl hodnocen stupněm "nevyhověl", může zkoušku opakovat. Termín opakování zkoušky určí Institut tak, aby se opakování zkoušky konala nejdříve po třech měsících a nejdéle do šesti měsíců ode dne zkoušky.

(2)

Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát.

§ 9

Na návrh obce vydá ministerstvo osvědčení s platností na dobu pěti let bez vykonání zkoušky strážníkovi, který má ukončení vysokoškolské právnické vzdělání a předložil osvědčení podle § 1 odst. 2.

§ 10

Náležitosti osvědčení

V osvědčení musí být uvedeno jméno, příjmení a rodní číslo strážníka, datum vydání a doba platnosti osvědčení a razítko ministerstva. Osvědčení podepisuje předseda zkušební komise; osvědčení podle § 9 nebo § 13 podepisuje pověřený pracovník ministerstva.

§ 11

Odnímání osvědčení

(1)

Vznikne-li pochybnost o tom, zda strážník splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 1 zákona, vyžádá si ministerstvo

a)

k podmínce bezúhonnosti výpis z rejstříků trestů a zprávu příslušného okresního ředitelství Policie České republiky a pořádá o stanovisko příslušnou obec;

b)

k podmínce státního občanství České a Slovenské Federativní Republice doklad o státním občanství; doklad musí být vydán po dni, kdy pochybnost vznikla;

c)

k podmínce tělesné a duševní způsobilosti lékařský posudek 10 .

(2)

Vznikne-li pochybnost o tom, zda strážník splňuje odborné předpoklady podle § 1, vyzve ho ministerstvo, aby se podrobil přezkoušení a současně o tom vyrozumí Institut a příslušnou obec. Pokud se strážník ke zkoušce nedostaví, pozbývá jeho dosavadní osvědčení platnosti.

(3)

O přezkoušení podle odstavce 2 platí obdobně ustanovení § 1 až 7 této vyhlášky s výjimkou § 3 odst. 1.

(4)

Rozhodnutí o odnětí osvědčení oznámí ministerstvo příslušné obci.

§ 12

Evidence osvědčení

Evidenci osvědčení vede ministerstvo; obec oznámí ministerstvu skončení platnosti osvědčení, jestliže platnost osvědčení skončila podle § 4 odst. 6 zákona.

§ 13

Přechodné ustanovení

(1)

Na návrh obce vydá ministerstvo bez zkoušky podle § 2 osvědčení s platností na dobu dvou let strážníkovi, který

a)

vykonal maturitní zkoušku nebo závěrečnou pomaturitní zkoušku ve střední policejní škole ministerstva, nebo

b)

se rekvalifikoval 11 pro práci v obecní policii a jemuž o tom vzdělávací zařízení, které jeho rekvalifikaci provádělo, vydalo doklad o kvalifikaci 12 .

(2)

Na návrh obce může ministerstvo vydat bez zkoušky podle § 2 osvědčení strážníkovi, který absolvoval školení a výcvik zakončený závěrečnou zkouškou před komisí, jejímž členem byl zástupce okresního ředitelství Policie České republiky, pokud obsah školení, výcviku a zkoušky odpovídá rozsahu znalostí stanovených v § 1; toto osvědčení se vydá s platností do 30. června 1993.

(3)

Návrh podle odstavců 1 a 2 lze podat nejpozději do 30. června 1992; k návrhu musí být přiloženy doklady osvědčující splnění stanovených podmínek.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Sokol v. r.Poznámky pod čarou:

Zejména ústavní zákon č. 23/1991 Sb․, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Zejména zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

Zejména zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zejména zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 20 odst. 3 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu, ve znění vyhlášky č. 264/1990 Sb.

Výnos ministerstva vnitra ČSR č. 2/1986 Ú. v. ČSR, kterým se vydávají vzorové směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz.

§ 3 odst. 4 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

§ 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

§ 8 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 231/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.

Poznámky pod čarou:
1

Zejména ústavní zákon č. 23/1991 Sb․, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

2

Zejména zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

3

Zejména zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

4

Zejména zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

5

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 20 odst. 3 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

8

Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu, ve znění vyhlášky č. 264/1990 Sb.

Výnos ministerstva vnitra ČSR č. 2/1986 Ú. v. ČSR, kterým se vydávají vzorové směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz.

9

§ 3 odst. 4 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

10

§ 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

11

§ 10 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

12

§ 8 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 231/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.