Čekejte, prosím...
A A A
212/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2003
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 353/2003 Sb.

1.1.2004

zrušeno

zákonem č. 302/1993 Sb.

1.1.1994

 

212

 

ZÁKON

ze dne 15. dubna 1992

o soustavě daní

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Soustavu daní v České a Slovenské Federativní Republice tvoří

1.

Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu.

2.

Daně spotřební, a to

a)

daň z uhlovodíkových paliv a maziv,

b)

daň z lihu a destilátů,

c)

daň z piva,

d)

daň z vína,

e)

daň z tabáku a tabákových výrobků,.

3.

Daně z příjmů:

a)

daň z příjmu fyzických osob,

b)

daň z příjmu právnických osob.

4.

Daň z nemovitostí.

5.

Daň silniční.

6.

Daň z dědictví a darování.

7.

Daň z převodu nemovitostí.

8.

Daně k ochraně životního prostředí.

(2)

Jiné daně než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, nelze stanovit.

§ 2

(1)

Zákon Federálního shromáždění upravuje daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, daně spotřební a daně z příjmů.

(2)

U daní z příjmů upravuje zákon Federálního shromáždění okruh poplatníků, předmět daně a základ daně a výchozí daňovou sazbu včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci těchto daní v obou republikách.

(3)

U daní spotřebních upravuje zákon Federálního shromáždění i rozsah případných možných odchylek v sazbě těchto dění.

§ 3

(1)

Poplatníci se sídlem či bydlištěm v zahraničí mají v České a Slovenské Federativní Republice jednotné daňové povinnosti. Úprava způsobu vyloučení dvojího vnitrostátního a mezinárodního zdanění je jednotná.

(2)

Nemovitosti podléhají zdanění v té republice, ve které leží.

§ 4

(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok; odchylky může stanovit příslušný zákon.

(2)

Daň nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň.

(3)

Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník nebo plátce, popřípadě dlužník o tomto úkonu zpraven; vyměřit a vymáhat daň lze však nejpozději do deseti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň.

(4)

Jsou-li ve státě, ve kterém má poplatník sídlo nebo bydliště, stanoveny k vyměření nebo vymáhání daně lhůty delší, než jsou lhůty uvedené v odstavcích 2 a 3, platí pro něho lhůty stanovené v tomto státě.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.