Čekejte, prosím...
A A A
240/1992 Sb. znění účinné od 1. 6. 1992

240

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 14. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o

České obchodní inspekci

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 2 zní:

§ 2

 

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající zboží, poskytující služby nebo vyvíjející podobnou činnost na vnitřním trhu a jejich zaměstnance (dále jen „kontrolované osoby“).

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje:

a)

dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, zejména dodržování norem výroby a přípravy jídel a nápojů, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

b)

zda zboží je prodáváno v míře, množství, hmotnosti nebo jakosti požadovaných nebo stanovených obecně závazným právním předpisem, technickou normou nebo jiným závazným způsobem,

c)

zda zboží, služby nebo jiné činnosti jsou účtovány v souladu s cenami, se kterými byl spotřebitel seznámen,

d)

zda se při prodeji zboží nepoužívají neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu, 1)

e)

dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality služeb,

f)

dodržování ostatních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činnosti uvedených v odstavci 1.“.

 

2.

V § 3 písm. a) se slova „v kontrolovaných organizacích“ nahrazují slovy „u kontrolovaných osob“; část věty za středníkem se vypouští.

V písmenu b) se část věty za středníkem vypouští.

Písmeno d) se vypouští.

V písmenu e) se před slovo „předchází“ vkládají slova „zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a“.

V písmenu f) slova za prvním středníkem zní: „rozbory provádí nebo jejich provedení požaduje na náklad kontrolovaných osob jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost kontrolovaného zboží nebo výrobku; posudky vydávané na základě těchto rozborů jsou pro kontrolované osoby závazné,“.

Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena d), e) a f).

 

3.

§ 4 odst. 1 písm. a) zní:

a)

vstupovat při výkonu kontroly do provozoven, ve kterých jsou vykonávány činnosti uvedené v § 2 odst․ 1 tohoto zákona; za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,“.

Za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami,“.

V písmenu b) se slova „příslušných pracovníků kontrolovaných organizací a nadřízených orgánů a od kontrolovaných občanů“ nahrazují slovy „kontrolovaných osob“.

V písmenu c) se slova „organizací nebo kontrolovaných občanů“ nahrazují slovy „kontrolovaných osob“.

V písmenu d) se slova „příslušných vedoucích pracovníků kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i od kontrolovaných občanů“ nahrazují slovy „kontrolovaných osob, popřípadě orgánů,které tyto osoby řídí“.

Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena c), d) a e).

Připojuje se nový odstavec 3, který zní:

(3) Inspektoři jsou povinní zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství, 2) o nichž se dozvěděli při plnění kontrolních úkolů nebo při plnění povinností souvisejících s ním.“.

 

4.

§ 5 se vypouští.

 

5.

V § 6 odst. 1 se slova „organizace, nadřízené orgány, jakož i kontrolovaní občané“ nahrazují slovy „kontrolované osoby“.

V odstavci 2 se slova „Příslušní vedoucí pracovníci kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i kontrolovaní občané“, nahrazují slovy „Kontrolované osoby“.

 

6.

V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo „zdravotně“ vkládá čárka, slova „závadné, nebo jinak vadné,“ se nahrazují slovy „jakostně nebo jinak vadné, nebo nesplňující podmínky uvedení na vnitřní trh,“.

Odstavec 1 písm. b) zní:

b)

používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřidel neodpovídajících obecně závazným právním předpisů, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.“.

Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Inspektor může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotní závadnosti toto zboží na místě znehodnotit nebo nařídit jeho znehodnocení.“.

V odstavci 2 se slova „příslušnému vedoucímu pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanovi“ nahrazují slovy „kontrolované osobě“.

V odstavci 3 se slova „organizace nebo kontrolovaný občan“ nahrazují slovem „osoba“ a slova „organizaci nebo kontrolovanému občanovi“ se nahrazují slovem „osobě“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

7.

§ 8 zní:

§ 8

 

(1) Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti nebo nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů následujících po dni zjištění nedostatků.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolované osobě a neprodleně o něm pořídí písemný záznam.

(3) Nedojde-li k odstranění zjištěného nedostatku ve lhůtě uvedené v odstavci 1, je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to až do doby, kdy k odstranění nedostatku dojde.

(4) Opatření ukládané podle odstavce 3 oznámí ředitel inspektorátu písemně kontrolované osobě.

(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 3, může proti němu podat nejpozději do tří dnů písemné námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.“.

 

8.

§ 9 odst. 1 zní:

(1) Ředitel inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit fyzické osobě vykonávající činnost uvedenou v § 2 odst. 1 nebo zaměstnanci kontrolované osoby (dále jen „kontrolovaná fyzická osoba“), která zaviněně

a)

nedodrží stanovené podmínky pro dopravu a skladování zboží nebo výrobků,

b)

nedodrží dohodnutý nebo stanovený termín a rozsah služby nebo zakázky, neposkytne službu nebo zakázku v požadované kvalitě,

c)

nedodrží požadovanou nebo stanovenou míru, množství, hmotnost nebo jakost zboží nebo neúčtuje zboží, službu nebo jinou činnost v souladu s cenou, se kterou byl spotřebitel seznámen,

d)

nedodrží předepsanou recepturu při výrobě jídel nebo nápojů,

e)

poskytne nepravdivé informace o zboží nebo výrobku,

f)

použije neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,

g)

nedodrží stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží a výrobků a jejich bezpečného používání,

h)

poruší podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1,

i)

nesplní nebo způsobí, že nebylo splněno opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

j)

nesplní opatření vydané podle § 7 odst. 1 a 2 a podle § 8 odst. 1 a 3,

k)

nepředloží ve stanovené lhůtě doklad požadované podle § 4 odst. 1 písm. b) a c) nebo předloží nesprávné doklady,

pokutu až do výše stonásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem. 3) „.

V odstavci 2 se slova „pracovníkovi kontrolované organizace“ nahrazují slovy „kontrolované fyzické osobě“, částka „200“ se nahrazuje částkou „2000“ a slovo „pracovník“ se nahrazuje slovy „kontrolovaná fyzická osoba“.

V odstavci 3 se slova „pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanu, který“ nahrazují slovy „kontrolované fyzické osobě, která“ a částka „1000“ se nahrazuje částkou „5000“.

v odstavci 4 a 5 se vypouští slovo „důtku“.

 

9.

§ 10 se vypouští.

 

10.

§ 11 odst. 1 zní:

(1) Ředitel inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit kontrolované osobě, která

a)

dodá výrobky nebo poskytne služby vadné jakosti nebo jinak vadné,

b)

dodá výrobky, u nichž nebyla dodržena uvedená nebo dohodnutá hmotnost, míra nebo množství,

c)

poskytne nepravdivé informace o zboží nebo výrobku,

d)

poruší stanovené podmínky pro skladování nebo dopravu zboží nebo výrobků,

pokutu až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem. 3) „.

v odstavci 2 a 3 se slovo „organizaci“ nahrazuje slovy „kontrolované osobě“.

 

11.

V § 12 odst. 1 se slova „u pracovníka kontrolované organizace a u kontrolovaného občana“ nahrazují slovy „kontrolované fyzické osoby“.

 

V odstavci 2 se vypouští slovo „důtky“.

 

12.

V § 13 odst. 1 věta první zní: „ Česká obchodní inspekce při své činnosti spolupracuje:“.

V písmenu a) se slova „národními výbory“ nahrazují slovy „obcemi a okresními úřady“, slovo „socialistickými“ se vypouští.

Písmeno b) zní:

b)

s občanskými sdruženími, 4)

Připojuje se nové písmeno c), které zní:

c)

s profesními stavovskými sdruženími, pokud budou zřízena zvláštním zákonem.“.

Odstavec 2 zní:

(2) Česká obchodní inspekce

a)

při své činnosti využívá stížností, oznámení a podnětů občanů,

b)

zajišťuje pro občany poradensko-informační činnost.“.

 

13.

§ 14 zní:

§ 14

 

Česká obchodní inspekce oznamuje zjištění závažného porušení podmínek stanovených pro výkon činností uvedených v § 2 odst. 1 bez zbytečného odkladu příslušnému živnostenskému úřadu. 5)

 

14.

V § 15 se slova „provozování obchodní činnosti“ nahrazují slovy „prodej zboží“ a vypouští se slovo „národní“.

 

15.

§ 16 se vypouští.

 

16.

V § 17 se vypouští slovo „důtky“ a dosavadní text se označuje jako odstavec 1.

Za odstavec 1 se vkládá odstavec 2, který zní:

(2) Pravomocná rozhodnutí ve věcech upravených tímto zákonem jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.“.

 

17.

§ 18 zní:

§ 18

 

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které provádějí kontrolní činnost podle zvláštních předpisů. 6) „.

Čl. II

Pokud se v zákoně České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, používá

a)

název „ministerstvo (popřípadě ministr) obchodu České socialistické republiky“, rozumí se tím „ministerstvo (popřípadě ministr) obchodu a cestovního ruchu České republiky“;

b)

označení „krajské inspektoráty“, rozumí se tím „inspektoráty“.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.