Čekejte, prosím...
A A A
262/1992 Sb. znění účinné od 1. 7. 1992 do 31. 12. 2006

Ustanovení §46a nabude účinnosti dnem účinnosti zvláštních předpisů uvedených v §46a odst.3.

Dnem nabytí účinnosti zvláštních předpisů uvedených v §46a odst.3 se zrušují §43, §45 a 46 a vyhlášky č. 8/1983 Sb., č. 73/1987 Sb. a č. 186/1990 Sb.

262

 

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 odst. 1 zní:

(1) Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.

 

2.

V § 2 odst. 1 se text pod písmeny a) a b) nahrazuje tímto textem:

a)

stanoví limity využití území,

b)

reguluje funkční a prostorové uspořádání území,“.

 

3.

V § 2 odst. 2 se vypouští text: „z cílů a úkolů stanovených národohospodářskými plány“.

 

4.

V § 3 se vypouští text pod písmenem c). Dosavadní text pod písmenem d) se označuje písmenem c).

 

5.

§ 6 se vypouští.

 

6.

V § 9 se vypouští text na konci druhé věty: „a zpracovává se v souladu se základními cíli dlouhodobých výhledů“.

 

7.

V § 10 se vypouští text na konci věty: „v souladu se základními cíli stanovenými dlouhodobým výhledem rozvoje národního hospodářství“.

 

8.

V § 11 se vypouští druhá věta.

 

9.

V § 17 odst. 3 se vypouští text: „a v souladu s cíli a úkoly stanovenými národohospodářskými plány“.

 

10.

V § 29 odst. 1 se druhá věta nahrazuje touto větou: „Závazné jsou základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, které jsou stanoveny v regulativech funkčního a prostorového uspořádání území; ostatní části řešení jsou směrné.“.

 

11.

§ 29 odst. 2 zní:

(2) Závazné a směrné části územně plánovací dokumentace vymezí schvalující orgán. V závazné části vždy vymezí veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. Závaznou část schváleného územního plánu vyhlásí obecně závazným právním předpisem1) příslušná obec; v případech, kdy si schválení územního plánu velkého územního celku vyhradí vláda republiky, vyhlásí závaznou část schváleného plánu svým nařízením.“.

 

12.

V § 29 odst. 3 se za slova „podkladem pro vypracování“ vkládají slova „a schvalování“.

 

13.

V § 31 odst. 2 se na konci připojuje slovo „přiměřeně“.

 

14.

V § 34 odst. 1 se v první větě za slovo „stavbám“ vkládají slova „včetně sousedních pozemků a staveb“ a slovo „územním“ se vypouští.

 

15.

§ 34 odst. 2 zní:

(2) Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je též obec, pokud obecní úřad není stavebním úřadem; v územním řízení hájí důležité místní zájmy.“.

 

16.

V § 34 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

17.

V § 35 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a vypouští se jeho poslední věta. Nově se doplňuje odstavec 2, který zní:

(2) Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby nebo jiného opatření v území (§ 32), zejména vlivů na životní prostředí, vyzve stavební úřad navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými údaji nebo podklady, a upozorní jej, že jinak územní řízení zastaví. Nedoplní-li navrhovatel návrh na vydání územního rozhodnutí požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví.“.

 

18.

V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a nově se doplňuje odstavec 2, který zní:

(2) Jestliže nemá navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo, lze bez souhlasu vlastníka územní rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území vydat jen tehdy, jestliže je možno pro navrhovaný účel pozemek vyvlastnit.“.

 

19.

Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

§ 38a

 

S územním řízením se spojují, pokud to nevylučuje povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, i jiná řízení nutná k umístění stavby nebo k určení využití území.“.

 

20.

V § 39 se v první větě za slova „o životní prostředí“ vkládají slova „včetně architektonických a urbanistických hodnot v území․“.

 

21.

Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:

§ 46a

 

(1) Vybrané činnosti ve výstavbě, které mají rozhodující význam pro ochranu veřejných zájmů při přípravě, projektování nebo provádění staveb, mohou vykonávat pouze osoby, které k nim prokázaly odbornou způsobilost zkouškou a obdržely průkaz odborné způsobilosti (autorizaci).

(2) Za vybrané činnosti ve výstavbě se pro účely tohoto zákona považují:

a)

zpracování územně plánovací dokumentace,

b)

geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce,

c)

projektování staveb,

d)

hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,

e)

statické a dynamické výpočty konstrukcí staveb,

f)

vedení staveb a provádění stavebního dozoru,

g)

průzkumy, zkoušení a diagnostika staveb.

(3) Podrobnosti o autorizaci k vybraným činnostem ve výstavbě, o způsobu a podmínkách jejího udělování stanoví zákony národních rad.“.

 

22.

§ 47 zní:

§ 47

 

(1) Zhotovitel (dodavatel) stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

(2) Při ověřování vlastností výrobků se postupuje podle zvláštních předpisů.4a)“.

 

23.

Ustanovení § 48 až 53 se vypouštějí.

 

24.

§ 58 odst. 3 zní:

(3) Jde-li o stavební úpravu, nástavbu nebo udržovací práce na stavbě, může být stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, která je nájemcem stavby, předloží-li o tom písemnou dohodu s vlastníkem stavby.“.

 

25.

V § 81 odst. 1 se vypouští poslední věta.

 

26.

Za § 96 se vkládá nový § 96a, který zní:

§ 96a

 

Rozhodnutí stavebního úřadu vydaná podle § 86, 87, 88, 94 a 96 jsou závazná i pro právní nástupce vlastníků stavby.“.

 

27.

V § 102 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V rozhodnutí podle odstavce 2 může stavební úřad uložit fyzické nebo právnické osobě podle povahy věci též povinnost zdržet se takové činnosti, která nad přípustnou míru stanovenou zvláštními předpisy poškozuje životní prostředí, nebo povinnost provést taková opatření, která sníží nepříznivé účinky jejich činnosti na životní prostředí na přípustnou míru. Působnost jiných orgánů podle zvláštních předpisů není dotčena.“.

 

28.

V § 102 se dosavadní odstavce 3, 4 a 5 označují jako odstavce 4, 5 a 6.

 

29.

V § 105 odst. 1 se v textu pod písmenem c) za slova „brání v jeho výkonu“ vkládají slova „nesplní výzvu orgánu státního stavebního dohledu“.

 

30.

V § 105 odst. 2 se připojuje nové písmeno g), které zní:

g)

neprovede nařízené nezbytné úpravy (§ 87).“.

 

31.

V § 106 se v úvodní větě odstavců 1, 2 a 3 slova „může uložit“ nahrazují slovem „uloží“.

 

32.

V § 106 odst. 1 se v textu pod písmenem c) za slova „brání jeho výkonu“ vkládá čárka a slova „nesplní výzvu orgánu státního stavebního dohledu (§ 102 odst. 2)“.

 

33.

V § 106 odst. 2 se připojují písmena i) a j), která znějí:

i)

neprovede nařízené nezbytné úpravy (§ 87),

j)

zhoršuje životní prostředí tím, že prodlužuje dobu výstavby v rozporu se stavebním povolením.“.

 

34.

§ 107 odst. 2 zní:

(2) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu federace, pokud je k vydání rozhodnutí příslušný orgán federace.“.

 

35.

§ 108 zní:

§ 108

 

(1) Pozemky, stavby a práva k nim, potřebné pro uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, uvedených v odstavci 2, lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám lze omezit10a) rozhodnutím stavebního úřadu (dále jen „vyvlastnit“).

(2) Vyvlastnit podle tohoto zákona je možné jen ve veřejném zájmu pro

a)

veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace,

b)

vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zajištění podmínek jejich ochrany,

c)

povolení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené územně plánovací dokumentace,

d)

vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě,

e)

vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí.

(3) Veřejný zájem na vyvlastnění pro účely uvedené v odstavci 2 musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Za stavby podle odstavce 2 písm. a) se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporujícího jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace (stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu apod.).“.

 

36.

V § 109 odst. 1 se vypouštějí slova „nebo odejmutí, popřípadě omezení práva osobního užívání pozemku“.

 

37.

§ 109 odst. 2 zní:

(2) Vlastnické právo k pozemkům a stavbám přechází vyvlastněním na navrhovatele. Vyvlastněním zanikají všechna ostatní práva k vyvlastněným pozemkům a stavbám, pokud není v rozhodnutí stanoveno jinak; to se nevztahuje na právo užívat byty a nebytové prostory, které vyvlastněním nezaniká.“.

 

38.

§ 109 odst. 3 se vypouští.

 

39.

V § 110 odst. 1 se vypouští věta druhá.

 

40.

V § 110 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

41.

§ 111 odst. 3 zní:

(3) Nedojde-li v průběhu vyvlastňovacího řízení mezi dosavadním vlastníkem a těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou práva zanikající vyvlastněním, k dohodě o rozdělení náhrady, složí navrhovatel náhradu u soudu, v jehož obvodu pozemek nebo stavba leží. Soud rozhodne u uspokojení těchto nároků, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nebylo ohroženo zajištění nároků zástavních věřitelů.“.

 

42.

§ 112 odst. 2 zní:

(2) Vyvlastňovací řízení se zahajuje na návrh orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu, pro který se vyvlastňuje. Pokud je navrhovatelem orgán příslušný k vyvlastňovacímu řízení, stanoví odvolací orgán, který jiný stavební úřad v jeho působnosti provede řízení a vydá rozhodnutí o vyvlastnění.“.

 

43.

V § 113 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

44.

§ 113 odst. 4 se vypouští.

 

45.

V § 115 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

46.

§ 115 odst. 3 se vypouští.

 

47.

§ 116 odst. 1 zní:

(1) Na žádost účastníka, jemuž byly pozemek nebo stavba vyvlastněny, zruší stavební úřad zcela nebo zčásti rozhodnutí o vyvlastnění práv k pozemkům nebo stavbám, jestliže nebylo ve stanovené lhůtě započato s jejich užíváním k účelu, pro který bylo vyvlastněno. Žádost o zrušení rozhodnutí o vyvlastnění lze podat kdykoli po uplynutí lhůty podle § 115 odst. 2, pokud pozemek nebo stavba neslouží k účelu, pro který byly vyvlastněny. Před uplynutím této lhůty lze žádost podat jen tehdy, jestliže územní rozhodnutí určující využití pozemku nebo stavby pro daný účel pozbylo platnosti nebo bylo zrušeno. O těchto právech musí stavební úřad poučit účastníka řízení v rozhodnutí o vyvlastnění.

 

48.

V § 126 odst. 1 se za slovy „o požární ochraně“ nahrazuje slovo „a“ čárkou a za slova „o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,“ se vkládají slova „a o odpadech a živnostenském podnikání“.

 

49.

§ 126 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Navrhovatelé záměrů uvedených ve zvláštních předpisech12a) doloží návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území posouzením jejich vlivu na životní prostředí vydaným příslušným orgánem státní správy.12b) Bez tohoto posouzení nelze územní rozhodnutí vydat.“.

 

50.

§ 134 včetně nadpisu zní:

§ 134

 

(1) Pracovníci a funkcionáři obecních úřadů, stavebních úřadů a dalších orgánů státní správy mohou být pověřeni vstupovat na cizí pozemky, na stavby a do nich s vědomím jejich vlastníků, pokud plní úkoly vyplývající z tohoto zákona, která se těchto pozemků a staveb dotýkají; přitom musí dbát, aby co nejméně rušili jejich užívání a aby jejich činností nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Oprávnění ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem.

(2) Je-li to nezbytné, mohou s osobou oprávněnou ke vstupu na cizí pozemky, na stavby a do nich podle odstavce 1 vstupovat též znalci a účastníci řízení touto osobou přizvaní.

(3) V případě úkonů podle § 91, 94 a 96 tohoto zákona k odvrácení nebezpečí způsobeného závadami na stavbě, které ohrožují bezpečnost, životy či zdraví osob, nebo mohou způsobit značné škody, mohou osoby oprávněné ke vstupu na cizí pozemky, na stavby a do nich podle odstavce 1 na ně vstupovat bez vědomí vlastníka. Jsou však povinny je neprodleně o provedených úkonech vyrozumět.

(4) Při pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne v jednotlivých případech stavební úřad.

(5) Doba a rozsah výkonu oprávnění na cizím pozemku a stavbě musí být omezeny na nezbytně nutnou míru. Došlo-li při činnosti vstupujícího k poškození pozemku nebo stavby, musí být uvedeny, je-li to možné, do původního stavu; jinak platí o náhradě škody obecné předpisy.12c)

(6) Zvláštní předpisy o omezeních nebo nutných povoleních ke vstupu na pozemky nebo stavby v okruhu zájmů obrany státu nebo jiného důležitého zájmu státu nejsou dotčeny.“.

 

51.

V § 135 odst. 2 se vypouští poslední věta.

 

52.

V § 139 odst. 1 se vypouští text pod písmeny a) a c) a dosavadní text pod písmeny b) a d) se označuje písmeny a) a b).

 

53.

§ 139 se doplňuje novými odstavci 5, 6, 7, 8 a 9, které znějí:

(5) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu „organizace“ nebo „socialistická organizace“, rozumí se tím právnické osoby a dále fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů.17a)

(6) Pokud se v tomto zákoně používá názvu Sbor národní bezpečnosti, rozumí se tím Federální policejní sbor, Policie České republiky a Policejní sbor Slovenské republiky.

(7) Působnost federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj v oblasti územního plánování a stavebního řádu vykonává Federální výbor pro životní prostředí, nestanoví-li zákon jinak.17b)

(8) Působnost federálního ministerstva paliv a energetiky podle tohoto zákona vykonávají orgány republik stanovené zákony národních rad.

(9) Pokud se v tomto zákoně uvádí působnost ústředních orgánů státní správy republik a národních výborů, rozumí se tím působnost příslušných orgánů státní správy republik a obcí podle zákonů České národní rady a Slovenské národní rady.17c)“.

 

54.

V § 143 odst. 1 se v písmenu l) vypouštějí slova „popřípadě v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí odměny projektantů jednotlivců“.

 

55.

V § 143 odst. 1 písm. m) se vypouští.

 

56.

§ 143 odst. 3 se vypouští.

 

57.

V § 143 se dosavadní odstavce 4 a 5 označují jako odstavce 3 a 4.

Čl. II

1.

Ustanovení § 46a nabude účinnosti dnem účinnosti zvláštních předpisů uvedených v § 46a odst. 3.

2.

Právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, které nezajišťují výkon vybraných činností ve výstavbě pracovníky s předepsaným průkazem odborné způsobilosti (autorizací), nemohou tyto činnosti vykonávat po lhůtě stanovené ve zvláštních předpisech uvedených v § 46a odst. 3.

3.

Dnem, kdy nabudou účinnosti zvláštní předpisy uvedené v § 46a, odst. 3, se zrušují § 43, 45 a 46 a vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, vyhláška č. 73/1987 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb. a vyhláška č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

Čl. III

Zrušují se:

1.

vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 86/1976 Sb., o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb,

2.

vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 87/1976 Sb., o informacích o výrobcích pro stavební části staveb,

3.

vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě,

4.

vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 105/1985 Sb., o experimentálním ověřování ve výstavbě,

5.

vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb,

6.

směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2/1972 z 15. 2. 1972 o soustavách technickohospodářských ukazatelů v investiční výstavbě, reg. částka 7/1972 Sb., ve znění směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 ze dne 2. 4. 1980, reg. částka 1/1981 Sb.,

7.

metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 15. 2. 1972 pro tvorbu soustav technickohospodářských ukazatelů v investiční výstavbě, reg. částka 7/1972 Sb.,

8.

směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 4/1973 z 11. 12. 1973 o vyžadování průkazu minimální přípustné energetické účinnosti některých spotřebičů dodávaných pro investiční výstavbu, reg. částka 40/1973 Sb.,

9.

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí č. 3/1974 z 29. 10. 1974 o postupu při poskytování projektových podkladů pro nestandardní dodávky, reg. částka 27/1974 Sb.,

10.

pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 14/1977 z 28. 10. 1977 pro zpracování investičních programů komplexní bytové výstavby, reg. částka 28/1977 Sb.,

11.

směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2/1980 z 2. 4. 1980, kterou se mění a doplňuje směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 ze dne 15. 2. 1972 o soustavách technickohospodářských ukazatelů v investiční výstavbě, reg. částka 1/1981 Sb.,

12.

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 6/1980 z 16. 5. 1980 o stanovení limitů nákladů na modernizaci bytového fondu, reg. částka 14/1982 Sb., ve znění výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 41 ze dne 4. 11. 1982, reg. částka 3/1983 Sb. a výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 10 ze dne 14. 9. 1983.

13.

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13/1980 z 29. 12. 1980 o zásadách pro začlenění televizních kabelových rozvodů do komplexní bytové výstavby, reg. částka 4/1981 Sb., ve znění vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu SSR č. 227/1988 Sb.,

14.

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 10/1982 z 29. 9. 1982 o navrhování kovových nosných konstrukcí v přípravě a projektové dokumentaci staveb, reg. částka 33/1982 Sb.,

15.

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 11/1982 z 4. 11. 1982, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 6 ze dne 16. 5. 1980 o stanovení limitů nákladů na modernizaci bytového fondu, reg. částka 3/1983 Sb., ve znění výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 10 ze dne 14. 9. 1983,

16.

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 19/1982 z 30. 12. 1982 o úpravě vztahů mezi účastníky výstavby při přípravě a realizaci družstevní bytové výstavby jako součásti komplexní bytové výstavby, reg. částka 13/1983 Sb.,

17.

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 8/1983 z 10. 6. 1983 o úpravě nákladů v dokumentaci staveb na cenovou úroveň platnou od 1. 1. 1984 a o souvisejících opatřeních, reg. částka 23/1983 Sb.,

18.

výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 4/1985 z 4. 11. 1985 pro zabezpečování investic spojů podmiňujících komplexní bytovou výstavbu, reg. částka 36/1985 Sb.,

19.

výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1988 ze dne 30. 12. 1988 pro poskytování informací pro řízení vývoje cen projektových prací a inženýrských činností ve výstavbě, reg. částka 6/1989 Sb.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.