Čekejte, prosím...
A A A
278/1992 Sb. znění účinné od 1. 7. 1992 do 14. 6. 1995

278

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 15. dubna 1992

o státní statistice

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje postavení a působnost statistických orgánů České republiky (dále jen "republika"), postup státních orgánů republiky při provádění státní statistiky a práva a povinnosti zpravodajských jednotek v souvislosti se získáváním statistických údajů a poskytováním statistických informací.

§ 2

Pro účely tohoto zákona

a)

státní statistikou se rozumí získávání, zpracování, poskytování a hodnocení údajů o jevech hromadné povahy, zabezpečování jejich porovnatelnosti pro posuzování sociálního a ekonomického vývoje republiky, a tím i České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "federace") a jeho souvislostí,

b)

statistickým zjišťováním se rozumí získávání údajů orgány státní správy od zpravodajských jednotek způsobem odpovídajícím vědeckým poznatkům, s využitím vhodných metod a informační techniky,

c)

za zpravodajskou jednotku se považuje každá právnická osoba a dále každá fyzická osoba provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů, 1

d)

za ústřední orgány republiky se považují ústřední orgány státní správy republiky, Generální prokuratura České republiky a Státní banka Československá - ústředí pro Českou republiku (dále jen "ústřední orgány republiky"),

e)

za ústřední orgány federace se považují federální ústřední orgány státní správy, Generální prokuratura České a Slovenské Federativní Republiky a Státní banka československá.

Postavení a působnost statistických orgánů republiky

§ 3

(1)

Statistickými orgány republiky jsou Český statistický úřad a územní statistické orgány. Statistické orgány se považují za orgány státní správy.

(2)

Statistické orgány republiky postupují při určování statistických ukazatelů, při získávání, zpracování a vyhodnocování statistických informací nezávisle na jiných orgánech tak, aby nebyla narušena objektivita údajů a nebyly omezeny nebo zkresleny zveřejňované statistické informace.

§ 4

(1)

Český statistický úřad řídí předseda, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady na návrh vlády České republiky (dále jen "vláda").

(2)

Předsedu Českého statistického úřadu zastupují 1. místopředseda a další místopředsedové, které na návrh předsedy Českého statistického úřadu jmenuje a odvolává vláda.

§ 5

(1)

Český statistický úřad

a)

organizuje na území republiky zjišťování, shromažďování, zpracování a hodnocení statistických údajů pro potřebu republiky a pro potřebu federace,

b)

stanoví metodiku a statistické ukazatele potřebné pro posuzování úrovně sociálního a ekonomického vývoje republiky, pokud nejsou jednotně stanoveny pro celou federaci,

c)

sestavuje program statistických zjišťování pro potřebu republiky,

d)

na základě výsledků statistických zjišťování zpracovává souhrnné analýzy a prognózy sociálního a ekonomického vývoje republiky,

e)

vydává a poskytuje statistické informace za republiku, informuje veřejnost o sociálním a ekonomickém vývoji republiky a uveřejňuje výsledky statistických zjišťování,

f)

vytváří informační fond státních statistických dat,

g)

sestavuje souhrnné charakteristiky za národní hospodářství republiky a zpracovává a vyhodnocuje je formou národních účtů,

h)

pro potřebu republiky vytváří statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry,

i)

organizuje a metodicky řídí zpracování výsledků voleb do Federálního shromáždění, České národní rady a zastupitelstev v obcích a výsledků referenda podle zvláštních předpisů,

j)

organizuje a provádí prověrky dodržování povinností v oblasti státní statistiky a ukládá sankce za jejich porušení,

k)

metodicky řídí přidělování identifikačních čísel a přiděluje identifikační čísla politickým stranám, církvím a náboženským společnostem, občanským sdružením a zahraničním subjektům nepodnikatelského charakteru, které mají sídlo na území republiky,

l)

je správcem registru zpravodajských jednotek a jejich organizačních složek,

m)

shromažďuje zahraniční statistické informace pro účely porovnání úrovně sociálního a ekonomického vývoje republiky se zahraničím,

n)

spolupracuje v oblasti státní statistiky se zahraničními subjekty, pokud se nejedná o mezinárodní organizace vládní povahy.

(2)

Český statistický úřad v součinnosti s Federálním statistickým úřadem

a)

stanoví statistické ukazatele potřebné pro posuzování vývoje federace a pro plnění mezinárodních závazků a určuje způsob získávání statistických informací k těmto účelům,

b)

sestavuje program statistických zjišťování pro potřebu federace uplatňováním potřeb republiky,

c)

vytváří celostátní statistické klasifikace, číselníky a registry,

d)

stanoví metodiku a způsob vedení systému národních účtů pro potřebu federace a sestavování národních účtů za federaci,

e)

podílí se na přípravě mezinárodních smluv upravujících mezinárodní spolupráci v oblasti státní statistiky.

(3)

Český statistický úřad řídí krajské statistické správy a Městskou statistickou správu pro hlavní město Prahu.

§ 6

(1)

Soustavu územních statistických orgánů tvoří

a)

Městská statistická správa pro hlavní město Prahu (dále jen "Městská správa"),

b)

krajské statistické správy pro kraj Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský (dále jen "krajské správy"),

c)

okresní statistické správy pro územní obvody okresů (dále jen "okresní správa").

(2)

Městská správa a krajské správy jsou rozpočtovými organizacemi. Krajské správy zajišťují osobní a věcné potřeby i okresních správ.

(3)

V čele Městské správy a v čele krajských správ je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu. V čele okresní správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel krajské správy, do jejíhož obvodu územní působnosti okresní správa patří.

(4)

V okrese sídla krajských správ se okresní správy nezřizují.

§ 7

Krajské správy

a)

organizují a provádějí statistická zjišťování pro potřebu republiky a pro potřebu federace v územním obvodu své působnosti,

b)

zpracovávají, vydávají a hodnotí statistické informace o stavu a vývoji ekonomiky a společnosti na územní obvod své působnosti,

c)

zabezpečují metodickou a organizační přípravu statistických zjišťování pro potřebu republiky, kterou je Český statistický úřad pověří,

d)

prověřují dodržování povinností v oblasti státní statistiky a ukládají sankce za jejich porušení,

e)

řídí přidělování identifikačních čísel v územním obvodu své působnosti,

f)

zabezpečují v územním obvodu své působnosti podmínky potřebné pro zpracování výsledků voleb do Federálního shromáždění, České národní rady a zastupitelstev v obcích a výsledků referenda,

g)

v okrese svého sídla vykonávají působnost okresní správy,

h)

řídí okresní správy.

§ 8

Městská správa na území hlavního města Prahy

a)

plní úkoly krajských správ uvedené v § 7 písm. a) až f) tohoto zákona,

b)

plní úkoly okresních správ uvedené v § 9 písm. d) až g) tohoto zákona.

§ 9

Okresní správy

a)

provádějí statistická zjišťování pro potřebu republiky a pro potřebu federace v územním obvodu své působnosti,

b)

zpracovávají, vydávají a hodnotí statistické informace o stavu a vývoji ekonomiky a společnosti za územní obvod své působnosti,

c)

prověřují dodržování povinností v oblasti státní statistiky a ukládají sankce za jejich porušení,

d)

zpracovávají výsledky voleb do Federálního shromáždění a České národní rady a zastupitelstev v obcích a výsledky referenda podle zvláštních předpisů,

e)

vedou registry zpravodajských jednotek a jejich organizačních složek,

f)

poskytují soubory identifikačních čísel orgánům, které podle zvláštních předpisů 2 přidělují identifikační čísla právnickým osobám a jejich vnitřním organizačním složkám a dále fyzickým osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů,

g)

s výjimkou případů uvedených v písmenu f) přidělují identifikační čísla právnickým osobám se sídlem v územním obvodu své působnosti a jejich organizačním složkám a dále fyzickým osobám, 3 pokud je trvalé místo jejich výdělečné činnosti v územním obvodu jejich působnosti, a pokud takové místo nemají, podle místa jejich trvalého pobytu.

§ 10

Česká statistická rada

(1)

Při Českém statistickém úřadě se zřizuje poradní orgán Česká statistická rada (dále jen "rada").

(2)

V čele rady je předseda Českého statistického úřadu. Členy rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Českého statistického úřadu.

(3)

Rada projednává program statistických zjišťování pro potřebu republiky, koncepci státní statistiky v republice a program statistických zjišťování pro potřebu federace. Další úkoly, způsob práce rady a počet jejích členů vymezí její statut, který vydá předseda Českého statistického úřadu po předchozím schválení vládou.

Statistická zjišťování

§ 11

(1)

Statistická zjišťování jsou prováděna pravidelně, zvlášť organizovanými zjišťováními, soupisy, sčítáním, průzkumy, anketami a monografickými šetřeními.

(2)

Údaje pro potřeby státní statistiky se získávají vyčerpávajícími nebo výběrovými statistickými zjišťováními písemnou formou (ve statistických výkazech, dotaznících a soupisových formulářích) nebo pomocí technických nosičů dat. Předávání údajů pomocí technických nosičů dat musí odpovídat přijatým standardům vyhlášeným příslušným ústředním orgánem státní správy, který organizuje statistická zjišťování.

(3)

Statistická zjišťování, jimiž se získávají údaje pro potřebu republiky, se řídí programem statistických zjišťování pro potřebu republiky a programem statistických zjišťování pro potřebu federace.

(4)

Český statistický úřad se podílí na přípravě a sestavování programu statistických zjišťování pro potřebu federace, přičemž uplatňuje i požadavky ústředních orgánů republiky.

(5)

Statistické orgány republiky mohou požadovat, aby jim státní orgány republiky poskytly bezplatně pro výlučně statistické účely údaje, které získaly statistickým zjišťováním nebo jinou svou činností. Tyto orgány jsou povinny žádosti statistických orgánů republiky vyhovět, popřípadě jim umožnit bezplatný přístup ke svým datovým základnám. Obce jsou povinny pro výlučně statistické účely umožnit statistickým orgánům republiky bezplatný přístup ke svým datovým základnám.

§ 12

(1)

Sčítání lidu, domů a bytů a ostatní statistická zjišťování prováděná na území republiky, při nichž vzniká jednotlivým obyvatelům zpravodajská povinnost, mohou být stanovena pouze zákonem České národní rady.

(2)

Státní statistická zjišťování u obyvatelstva prováděná na území České republiky, při nichž nevzniká jednotlivým obyvatelům zpravodajská povinnost, jsou vyhlašována Českým statistickým úřadem jako opatření ve Sbírce zákonů.

Program statistických zjišťování

§ 13

(1)

Český statistický úřad sestavuje každoročně program statistických zjišťování pro potřebu republiky (dále jen "program zjišťování").

(2)

Program zjišťování obsahuje statistická zjišťování prováděná statistickými orgány republiky, v nichž jsou zahrnuty i odůvodněné požadavky místních orgánů státní správy a samosprávy na informace ze statistických zjišťování. Jeho součástí jsou též statistická zjišťování prováděná ústředními orgány republiky.

(3)

Pro sestavování návrhu programu zjišťování

a)

orgány státní správy a samosprávy sdělí Českému statistickému úřadu své požadavky na údaje ze statistických zjišťování v příštím roce do konce března běžného roku. Do tohoto termínu sdělí ústřední orgány republiky i návrhy na vlastní statistická zjišťování,

b)

Český statistický úřad tyto požadavky posoudí, zejména s ohledem na zabránění duplicitním statistickým zjišťováním a celkové zatěžování zpravodajských jednotek a projedná je, včetně vlastních návrhů, se zúčastněnými orgány.

(4)

Český statistický úřad sestaví návrh programu zjišťování a předloží jej k projednání radě.

(5)

Program zjišťování schvaluje předseda Českého statistického úřadu.

§ 14

V programu zjišťování se u každého statistického zjišťování uvádí

a)

účel a využití výsledků,

b)

věcná charakteristika včetně ukazatelů,

c)

okruh zpravodajských jednotek,

d)

periodicita a lhůty k poskytnutí informací,

e)

rozpočet nákladů,

f)

orgán provádějící statistické zjišťování a zpracování.

§ 15

(1)

Program zjišťování uveřejňuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů jako opatření, a to nejpozději do 30. listopadu roku předcházejícího tomu, pro nějž byl program sestaven.

 

(2)

Úpravy a změny programu zjišťování Český statistický úřad předloží k projednání v radě a po schválení předsedou Českého statistického úřadu uveřejní ve Sbírce zákonů jako opatření.

§ 16

(1)

Ústřední orgány republiky provádějí statistická zjišťování zahrnutá do programu zjišťování. Další statistická zjišťování mohou provádět pouze na základě dohody s těmi, od nichž požadují poskytnutí údajů. Provádění těchto statistických zjišťování jsou povinny oznámit Českému statistickému úřadu, který se vyjadřuje k jejich realizaci, zejména z hlediska zabránění duplicitním zjišťováním.

(2)

Ústřední orgány republiky mohou prováděním statistických zjišťování pověřit specializovanou právnickou osobu.

(3)

Místní orgány státní správy a samosprávy mohou provádět statistická zjišťování v územním obvodu své působnosti pouze na základě dohody s těmi, od nichž požadují poskytnutí údajů. Provádění těchto statistických zjišťování jsou povinny oznámit okresní správě, která se vyjadřuje k jejich realizaci, zejména z hlediska zabránění duplicitním zjišťováním.

(4)

Při statistických zjišťováních jsou uvedené orgány povinny dodržovat stanovené statistické ukazatele, statistické číselníky a statistické registry a zabezpečit ochranu individuálních údajů.

Náklady na statistická zjišťování

§ 17

(1)

Náklady prací spojených se zabezpečením statistických zjišťování zahrnutých do programu zjišťování a s jejich zpracováním, s výjimkou nákladů zpravodajských jednotek, se hradí ze státního rozpočtu republiky.

(2)

Orgány, které tato zjišťování provádějí, jsou povinny zabezpečit úhradu nákladů na jejich provedení a zpracování ve svých rozpočtech.

(3)

Nepodaří-li se zajistit úhradu nákladů všech statistických zjišťování zahrnutých do programu zjišťování, dohodne Český statistický úřad se zúčastněnými orgány, která statistická zjišťování se neprovedou. O této úpravě programu zjišťování informuje Český statistický úřad radu a po schválení předsedou Českého statistického úřadu ji uveřejňuje ve Sbírce zákonů jako opatření.

§ 18

Náklady prací spojených se zabezpečením statistických zjišťování pro potřebu federace využívaných i pro potřebu republiky a s jejich zpracováním, s výjimkou nákladů zpravodajských jednotek, se hradí ze státního rozpočtu republiky, jen jsou-li zahrnuta v programu státních statistických zjišťování pro potřebu federace a jen v rozsahu prací zabezpečovaných státními orgány republiky. Ostatní náklady prací spojených se zabezpečením státních statistických zjišťování pro potřebu federace se ze státního rozpočtu republiky neuhrazují.

Poskytování statistických informací

§ 19

(1)

Český statistický úřad poskytuje bezplatně statistické informace na základě jejich vyžádání

a)

prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky, Federálnímu shromáždění, vládě České a Slovenské Federativní Republiky,

b)

České národní radě a vládě,

c)

ústředním orgánům federace a ústředním orgánům republiky v dohodnutém rozsahu, lhůtách a periodicitě, a to informace, které potřebují pro svoji činnost.

(2)

Územní statistické orgány poskytují bezplatně statistické informace místním orgánům státní správy a samosprávy v dohodnutém rozsahu, lhůtách a periodicitě.

(3)

Statistické orgány republiky poskytují v dohodnutém rozsahu bezplatně statistické informace ostatním orgánům státní statistiky ve federaci.

(4)

Statistické informace za federaci poskytované orgánům republiky a statistické informace za republiku poskytované orgánům federace poskytuje Český statistický úřad v součinnosti s Federálním statistickým úřadem.

§ 20

(1)

Vedle případů uvedených v § 19 mohou statistické orgány poskytnout statistické informace každému, kdo o ně požádá, a to za cenu stanovenou na základě kalkulovaných nákladů v souladu s cenovými předpisy. 4

(2)

Statistické informace se poskytují v písemné formě nebo na technických nosičích dat.

§ 21

Ustanoveními § 9 a 20 nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o dodržování státního hospodářského a služebního tajemství. 5

Nástroje k zajištění srovnatelnosti

§ 22

Nástroje k zajištění srovnatelnosti statistických dat jsou

a)

statistické ukazatele,

b)

statistické číselníky, statistické registry a statistické klasifikace,

c)

identifikační čísla.

§ 23

(1)

Statistické ukazatele jsou charakteristiky sociálních a ekonomických jevů sloužících k poznání stavu a vývoje ekonomiky a společnosti a pro analytické a bilanční práce v oblasti statistiky.

(2)

Český statistický úřad v součinnosti s ústředními orgány republiky stanoví statistické ukazatele, které jsou obsahem statistických zjišťování pro potřebu republiky, pokud nejsou zahrnuty v souboru statistických ukazatelů stanovených na úrovni federace.

(3)

Takto určené ukazatele se uvádějí zejména v dotaznících, výkazech a soupisových formulářích a v jejich přílohách (případně na technických nosičích dat) určených pro potřebu republiky a jsou pro zpravodajské jednotky závazné.

(4)

Pokud budou tyto statistické ukazatele použity v rozsáhlých statistických zjišťováních nebo ve zjišťováních dlouhodobě se opakujících, bude jejich určení a způsob získávání vyhlášen Českým statistickým úřadem ve Sbírce zákonů jako opatření.

§ 24

(1)

Český statistický úřad využívá celostátně platné klasifikace, číselníky a registry.

(2)

Český statistický úřad ve spolupráci s ústředními orgány republiky vytváří registr zpravodajských jednotek a jejich organizačních složek, a pokud je to pro potřebu republiky nezbytné vytváří další statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry.

(3)

Registr zpravodajských jednotek a jejich organizačních složek je veřejný seznam, který obsahuje název (obchodní jméno) jednotky, u právnických osob sídlo, u fyzických osob místo podnikání, případně adresu trvalého bydliště, identifikační číslo a předmět podnikání zpravodajské jednotky.

(4)

Statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry vyhlašuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů jako opatření. Registr zpravodajských jednotek a jejich organizačních složek vydává jako samostatnou publikaci, popřípadě na technickém nosiči dat.

§ 25

Statistické ukazatele ( § 23), statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry ( § 24) jsou závazné pro státní orgány provádějící statistická zjišťování a pro zpravodajské jednotky při poskytování údajů pro statistická zjišťování podle tohoto zákona.

§ 26

Identifikační číslo je nevýznamový (pořadový) kód, který slouží k jednoznačné identifikaci právnických osob a jejich organizačních složek a fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů. Používá se pro vytváření celostátních registrů, poskytování údajů při statistických zjišťováních a při jejich zpracování a v dalších případech, kdy je to účelné.

§ 27

(1)

Přidělování identifikačních čísel právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku a fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou činnost upravují zvláštní zákony. 2 Pro tyto účely zajišťují statistické orgány identifikační čísla.

(2)

Ostatním právnickým osobám a fyzickým osobám, které vykonávají jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů, 3 přidělují identifikační čísla statistické orgány republiky.

(3)

Identifikační číslo může být přiděleno též odštěpnému závodu a jiné organizační jednotce podniku s obdobným postavením.

Zpravodajská povinnost

§ 28

(1)

Zpravodajské jednotky jsou povinny poskytovat všechny požadované údaje pro statistická zjišťování obsažená v programu zjišťování. Tyto údaje jsou povinny poskytovat úplně, správně, pravdivě a včas. Zpravodajské jednotky poskytují údaje pro statistická zjišťování podle § 11 odst. 2.

(2)

Od fyzických osob, provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů, lze požadovat pouze údaje týkající se této činnosti.

(3)

Splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout s odvoláním na ustanovení zvláštních předpisů o dodržování státního, hospodářského, bankovního, obchodního a služebního tajemství a zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti. 5

(4)

Náklady spojené se splněním zpravodajské povinnosti nese zpravodajská jednotka.

§ 29

Ke splnění zpravodajské povinnosti vytvářejí zpravodajské jednotky včas potřebné předpoklady, zejména vedením evidence nezbytné pro vykazování údajů stanovených v programu zjišťování.

§ 30

Jestliže zpravodajská jednotka neposkytne požadované údaje pro statistická zjišťování úplně, správně, pravdivě a včas, jsou statistické orgány oprávněny zabezpečit zjištění potřebných údajů na její náklady. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout pro toto zjištění potřebné podklady a umožnit tomu, kdo zjištění provádí, vstup do prostorů, jichž se zjišťování týká.

§ 31

(1)

Zpravodajské jednotky jsou povinny v souvislosti s prováděním statistických zjišťování a prověrek umožnit pracovníkům statistických orgánů republiky vstup do objektů, místností a ostatních prostorů, které jsou předmětem nebo místem zjišťování nebo prověřování. Pracovníci statistických orgánů republiky jsou oprávněni požadovat potřebné informace a vysvětlení a nahlížet do podkladů.

(2)

Pracovníci statistických orgánů republiky mohou vstupovat do obydlí jen tehdy, jsou-li užívána k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a je-li to nutné ke splnění účelu statistického zjišťování nebo prověrky.

(3)

Za škody způsobené pracovníky statistických orgánů v souvislosti s jejich činností podle odstavců 1 a 2 odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit.

Ochrana individuálních dat

§ 32

(1)

Údaje ze statistických zjišťování prováděných podle tohoto zákona týkající se jednotlivých právnických a fyzických osob (dále jen "individuální údaje") nesmějí být bez souhlasu těchto osob zveřejňovány ani komukoliv sdělovány a nesmí jich být použito pro jiné než statistické účely.

(2)

Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud jde o údaje o hospodaření státního podniku poskytované jeho zakladateli.

(3)

Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký individuální údaj se jedná a jak, popřípadě kým má být využit.

§ 33

Pro výlučně statistické účely mohou orgány, které provádějí statistická zjišťování, odevzdat individuální údaje jiným právnickým osobám odpovědným za zpracování statistických zjišťování prováděných podle tohoto zákona.

§ 34

(1)

Pracovníci statistických orgánů republiky, pracovníci jiných státních orgánů republiky, pracovníci specializovaných právnických osob provádějících statistická zjišťování a pracovníci dalších právnických osob zajišťujících jejich zpracování (dále jen "pracovníci") jsou povinni zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích, se kterými se seznámí v zaměstnání nebo v souvislosti s prováděním statistických zjišťování.

(2)

Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru nebo pracovní činnosti.

(3)

Statistické orgány republiky, jiné orgány republiky a specializované právnické osoby provádějící statistická zjišťování a další právnické osoby zajišťující jejich zpracování jsou povinny přijmout veškerá organizační a technická opatření k zabezpečení individuálních údajů před zneužitím a zabezpečit, aby s těmito údaji pracovali jen pracovníci, kteří byli prokazatelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích.

(4)

Povinnosti pracovníků podle odstavců 1 a 2 se vztahují i na společníky obchodních společností, členy družstev a ostatní fyzické osoby, seznamující se v souvislosti s prováděním a zpracováním statistických zjišťování s individuálními údaji.

§ 35

Český statistický úřad může vyhláškou stanovit bližší podmínky ochrany individuálních údajů uvedené v § 34 odst. 3.

§ 36

(1)

Za individuální údaje se nepovažují údaje z obecně dostupných zdrojů vytvořených v souladu s právními předpisy (adresáře, seznamy, číselníky apod.) a údaje, které vznikly sumarizací dostatečného počtu individuálních údajů, takže nelze určit, kterých zpravodajských jednotek se údaj týká.

(2)

Ustanovení odstavce 1 neplatí, nelze-li více individuálních údajů získat a poskytnutí údaje je nezbytné ke splnění mezinárodního závazku; v tomto případě nelze uvést, kterých zpravodajských jednotek se údaj týká.

Porušení povinností a sankce

§ 37

(1)

Porušení povinnosti mlčenlivosti ( § 34) je přestupkem, pokud nejde o čin přísněji trestný, za nějž lze pracovníkovi, popřípadě osobě uvedené v - 34 odst. 4 uložit pokutu podle závažnosti přestupku až do výše stonásobku nejnižší mzdy stanovené obecně závazným právním předpisem.

(2)

Přestupky projednávají pověřené obecní úřady, v hlavním městě Praze obvodní úřady příslušné podle místa trvalého pobytu pracovníka, popřípadě osoby uvedené v § 34 odst. 4, která se přestupku dopustila.

(3)

Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody a trestní odpovědnosti.

§ 38

(1)

Za porušení povinností uložených tímto zákonem nebo zákonem Federálního shromáždění o státní statistice lze uložit zpravodajské jednotce pokutu

a)

až do výše 100 tisíc Kčs, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti neposkytne údaje požadované na základě schváleného programu zjišťování pro potřebu federace a pro potřebu republiky vůbec nebo neúplně, nesprávně, nepravdivě nebo opožděně ( § 28),

b)

až do výše 50 tisíc Kčs za porušení jiné povinnosti ( § 25, 29, 30 a § 31 odst. 1).

 

(2)

Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy porušení povinnosti bylo zjištěno, nejdéle však do dvou let od doby, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3)

Statistickým orgánem republiky příslušným k uložení pokuty je ten statistický orgán, vůči kterému má zpravodajská jednotka zpravodajskou povinnost, nebo ten statistický orgán, který zjistil porušení povinností uvedených v odstavci 1 písm. b).

§ 39

Pokuty uložené podle § 37 a 38 jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 40

Prověrková činnost

Statistické orgány republiky jsou oprávněny prověřovat

a)

plnění zpravodajské povinnosti podle tohoto zákona,

b)

dodržování povinností při ochraně individuálních údajů podle tohoto zákona,

c)

dodržování dalších ustanovení tohoto zákona a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících státní statistiku.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 41

Statistická zjišťování započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

§ 42

Ustanovení tohoto zákona o ochraně individuálních údajů se vztahují i na údaje obsažené ve statistických zjišťováních provedených před účinností tohoto zákona.

§ 43

Zrušují se § 1 až 10, § 11 odst. 1 a § 12 až 19 zákona České národní rady č. 40/1972 Sb․, o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací, ve znění zákona České národní rady č. 171/1989 Sb.

§ 44

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 4754 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

§ 28 zákona č. 513/1991 Sb.

Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

Nařízení vlády ČSFR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění pozdějšícha předpisů.

§ 4754 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

§ 28 zákona č. 513/1991 Sb.

Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

Nařízení vlády ČSFR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění pozdějšícha předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2

§ 4754 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

§ 28 zákona č. 513/1991 Sb.

3

Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

4

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

5

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

Nařízení vlády ČSFR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění pozdějšícha předpisů.