Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

327/1992 Sb. znění účinné od 1. 8. 2017
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 216/2017 Sb.

1.8.2017

vyhláškou č. 340/2001 Sb.

1.1.2002

327

 

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 13. dubna 1992,

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin

a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

 

Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 17 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb., (dále jen „zákon“):

Č á s t p r v n í

Úvodní ustanovení (§ 1-2)

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tato vyhláška stanoví

a)

požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin1 (dále jen „práce s výbušninami“),

b)

obsah provozní dokumentace pro činnosti podle písmene a),

c)

rozsah a podmínky výuky a podmínky získání způsobilosti k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin,

d)

požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji a zkoušení výbušnin, a

e)

druhy a obsah detekčních látek v plastických trhavinách.

(2)

Tato vyhláška se nevztahuje na ničení selhávek v místě provádění trhacích prací podle jiného právního předpisu16.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Výrobou výbušnin pro účely této vyhlášky se rozumí jen taková výrobní činnost, jejímž finálním výrobkem je výbušnina nebo výbušný předmět.

(2)

Zpracováním výbušnin se rozumí taková výrobní činnost, kde se při výrobě používají výbušniny, ale finální výrobek není klasifikován jako výbušnina nebo výbušný předmět.

(3)

Stálý dozor je nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště, a to organizací pověřeným pracovníkem, který se nesmí od pracovníků vzdálit, anebo jiným vhodným způsobem zaručujícím obdobnou míru ochrany.

Č á s t d r u h á

Pracovníci, jejich odborná způsobilost a povinnosti organizace (§ 3-10)

§ 3

Způsobilost pro práce s výbušninami

Osoba, která provádí práce s výbušninami, jakož i osoba, která provádí úkoly v hodnocení a prevenci rizik při práci s výbušninami a osoba vypracovávající a schvalující provozní dokumentaci podle této vyhlášky musí mít odbornou způsobilost nejméně v rozsahu stanoveném v čl. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Pyrotechnik

Podmínky získání oprávnění pyrotechnika k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby, splňuje žadatel, pokud kromě požadavku na věk podle § 35 odst. 2 zákona

a)

je plně svéprávný,

b)

dosáhl alespoň základního vzdělání,

c)

je bezúhonný podle § 34 odst. 2 zákona,

d)

je zdravotně způsobilý k nakládání s výbušninami, což doloží příslušným lékařským posudkem; za zdravotně způsobilého nelze uznat toho, kdo trpí nemocemi vylučujícími zdravotní způsobilost k práci při nakládání s výbušninami podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče2,

e)

je odborně způsobilý pro práce s výbušninami podle § 3 a

f)

absolvoval výuku v pyrotechnickém kurzu podle učebních osnov uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce a úspěšně složil zkoušku, jíž je výuka v pyrotechnickém kurzu zakončena, k prokázání teoretických a praktických znalostí potřebných pro ničení a zneškodňování výbušnin podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

zrušen

§ 6

Přezkušování pyrotechniků

(1)

Jestliže pyrotechnik neprováděl po dobu delší než dva roky ničení nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, musí být před opětovným výkonem funkce pyrotechnika přezkoušen z teoretických i praktických znalostí včetně ničení výbušnin na trhací jámě; při nesplnění této podmínky není pracovník oprávněn tyto práce provádět.

(2)

Pro přezkušování platí stejný postup jako pro zkoušku pyrotechnika.

§ 7

zrušen

§ 8

Pracovníci

(1)

Každý pracovník při práci s výbušninami je povinen

a)

každou nevolnost hlásit neprodleně svému nadřízenému,

b)

přesně dodržovat provozní dokumentaci a předpisy o výbušninách,

c)

ohlásit neprodleně nadřízenému každou závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost práce a provozu; zjistí-li při práci s výbušninami nepravidelnosti a podezřelé jevy, z nichž se dá usuzovat na nebezpečí výbuchu, nesmí dále pokračovat v práci s výbušninami a musí ohrožený prostor opustit.

(2)

Pracovníkům při práci s výbušninami je zakázáno

a)

přinášet nebo přechovávat na pracovišti látky, předměty nebo nářadí, které nejsou předepsány v provozní dokumentaci,

b)

pracovat na zařízení, které je v poruchovém stavu,

c)

opravovat zařízení bez příslušné kvalifikace a oprávnění.

§ 9

Povinnosti organizace

(1)

Organizace je povinna prokazatelně seznámit pracovníka před jeho zařazením na práce s výbušninami s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu a s příkazy, zákazy nebo jinými pokyny pro zabezpečení bezpečnosti života a zdraví, s provozním řádem, požárním řádem, požární poplachovou směrnicí, požárním evakuačním plánem, s používáním příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek, s provozní dokumentací včetně hygienických předpisů pro příslušné pracoviště a dalšími opatřeními směřujícími k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6

(2)

Organizace je povinna pracovníka před jeho zařazením na práce s výbušninami seznámit s vlastnostmi látek, s nimiž pracuje, zejména z hlediska jejich toxicity a nebezpečí vzniku nežádoucího výbuchu nebo požáru.

(3)

Organizace je povinna pracovníky zařazené na práce s výbušninami pravidelně školit a ověřovat jejich znalosti v termínech stanovených organizací, a to nejméně jednou za rok.

(4)

O plnění povinností uvedených v odstavci 1 až 3 musí organizace vést záznamy.

(5)

Organizace je povinna zabezpečovat stálý dozor.

§ 10

Přesčasová a úkolová práce

(1)

Při výrobě a zpracovávání třaskavin nebo třaskavých složí je práce přesčas zakázána.

(2)

Při práci s výbušninami je úkolová práce zakázána.

(3)

Práce s výbušninami v době od 22.30 hodin do 5.00 hodin je zakázána s výjimkou provozů, jejichž technologie vyžaduje nepřetržitý chod i v těchto hodinách.

Č á s t t ř e t í

Objekty pro práce s výbušninami (§ 11-12)

§ 11

zrušen

§ 12

Provoz objektů a organizace práce

(1)

Ve všech objektech určených pro práci s výbušninami a v jejich okolí musí být udržován pořádek a čistota. Každý předmět musí mít své určené místo a pracoviště musí být přehledně uspořádané. Vnější prostor do vzdálenosti 5 m od vnější stěny nebo hrany objektu a vnitřní strana ochranného valu musí být průběžně zbavovány hořlavého porostu a materiálu. Únikové cesty a nouzové východy musí být udržovány průchodné. Dopravní cesty a cesty pro chůzi musí být udržovány tak, aby přeprava včetně přenášení výbušnin po dopravních cestách a chůze po cestách pro chůzi byla vždy bezpečná.

(2)

V objektech smí být jen výrobní zařízení, nástroje a pomůcky potřebné pro výkon práce, které jsou předepsané v provozní dokumentaci. Po použití musí být uloženy v čistém stavu na určeném místě. V objektu smí být hořlavá kapalina, plyn nebo jiný snadno hořlavý materiál jen v množství nezbytně nutném pro pracovní úkony, a to ve vhodných nádobách, na stanoveném místě a musí být označeny způsobem předepsaným v provozní dokumentaci.

(3)

Odkládat oděvy, přechovávat potraviny, jíst a pít se smí jen na vyhrazených místech (šatny, jídelny, kanceláře apod.).

(4)

Po ukončení pracovní směny nebo při přerušení výroby na dobu delší než jednu směnu musí být objekty, výrobní zařízení, nástroje a pomůcky vyčištěny od zbytků výbušnin, uklizeny a prohlédnuty určeným pracovníkem, který výsledek prohlídky zaznamená do provozní dokumentace.

(5)

Po skončení pracovního týdne nebo výrobního cyklu musí být objekty, výrobní zařízení, nástroje a pomůcky, jakož i okolí objektů, důkladně vyčištěny od zbytků výbušnin, uklizeny a prohlédnuty určeným pracovníkem, který výsledek prohlídky zaznamená do provozní dokumentace.

(6)

Odpady výbušnin musí být ukládány do nádob zvlášť k tomu určených a zřetelně označených. Tyto odpady se musí evidovat, pravidelně odstraňovat a odborně zničit.

(7)

Pro odpady, které se mohou hromadit v kanalizačních jímkách nebo v místech nepřístupných při čištění po ukončení pracovní činnosti, musí být v provozní dokumentaci stanoven způsob jejich zneškodňování nebo ničení včetně termínů a způsobu čištění těchto míst.

(8)

Ostatní odpady, smetí a materiály znečištěné výbušninami, musí být ukládány do nádob pro takový účel vhodných a zřetelně označených, při tom musí být z nádob pravidelně odstraňovány a odborně zničeny.

(9)

Na každém pracovišti musí být na viditelném místě uvedeno povolené množství výbušnin.

(10)

Pro laboratoře a zkušebny se použijí přiměřeně odstavce 2 a 4, přičemž v nich mohou být trvale ukládány vzorky výbušnin, pracuje-li se s nimi pravidelně.

Č á s t č t v r t á

Provozní dokumentace a opravy zařízení pro práci s výbušninami (§ 13-14)

§ 13

Provozní dokumentace

(1)

Provozní dokumentace musí určit návaznost, případně souběžnost pracovních operací, podmínky pro bezpečný výkon práce, ohrožená místa a způsob jejich označení, prostředky a přístrojovou techniku k zajištění bezpečnosti práce a provozu a opatření k zabezpečení pracoviště po dobu, po kterou se na něm nepracuje.

(2)

Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, s rozhodnutími o povolení stavby nebo zařízení, s technickými podmínkami výrobce nebo dodavatele zařízení nebo stavby a s návody výrobce pro obsluhu a údržbu zařízení.

(3)

Pro obdobné činnosti se může používat typová provozní dokumentace upravená na místní podmínky.

(4)

Pracovníci musí být před započetím práce seznámeni s provozní dokumentací v rozsahu, která se jich týká.

(5)

Organizace je povinna zajistit pravidelnou a účinnou kontrolu dodržování provozní dokumentace a její bezodkladné úpravy podle konkrétních podmínek.

(6)

Bez provozní dokumentace nesmí být zahájeny žádné práce s výbušninami.

(7)

Provozní dokumentace musí být uschována nejméně rok od ukončení prací. Pokud při provádění prací došlo k události, jež podléhá ohlašovací povinnosti podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona nebo jiného právního předpisu17 , musí být provozní dokumentace uchována nejméně 5 let od takové události.

(8)

Provozní dokumentace musí být uložena na místě určeném organizací, přístupném pro pracovníky, kteří jsou povinni ji dodržovat.

(9)

Požadavky na obsah provozní dokumentace jsou uvedeny v příloze č․ 2 k této vyhlášce.

(10)

Na výzkum a vývoj výbušnin a na výrobu výbušnin v laboratořích nebo poloprovozu, jakož i na zkoušení výbušnin, nejedná-li se o provádění funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin, se použijí přiměřeně požadavky odstavců 1 až 9; v provozní dokumentaci však musí být

a)

určen pracovník odpovědný za tuto činnost,

b)

stanoveny obecné bezpečnostní pokyny a

c)

stanoveno nejvyšší povolené množství výbušnin pro toto pracoviště.

§ 14

Opravy strojů a zařízení

(1)

Nejde-li o opravu standardně prováděnou podle provozní dokumentace, provádí se oprava stroje a zařízení jen na základě písemného příkazu k opravě vydaného organizací. Příkaz k opravě je součástí provozní dokumentace a obsahuje alespoň

a)

vymezení stroje nebo zařízení včetně vymezení pracoviště, kde bude oprava provedena,

b)

popis postupu opravy,

c)

nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu před zahájením opravy, v jejím průběhu a případně po jejím skončení, včetně očištění od zbytků výbušnin a kontroly čistoty,

d)

určení osob odpovědných za provedení opravy,

e)

způsob kontroly plnění opatření podle písmene c) a kontroly provádění opravy, včetně určení odpovědnosti za tuto činnost, a

f)

časové vymezení platnosti příkazu, datum jeho vydání a podpis vydávající osoby.

(2)

O provedení opravy podle příkazu pořídí organizace záznam, který je součástí provozní dokumentace.

(3)

Má-li být oprava prováděna jinou osobou než pracovníkem organizace, stroj nebo zařízení se nejpozději před jeho předáním k opravě jinému subjektu dokonale očistí od zbytků výbušnin a jiných nebezpečných látek a směsí; odstavce 1 a 2 se použijí přiměřeně.

Č á s t p á t á

Požární ochrana a první pomoc (§ 15-17)

§ 15

Zacházení s ohněm a kouření

(1)

Ve všech objektech a venkovních prostorách organizace, ve kterých jsou nebo mohou být výbušniny je zakázáno používat otevřeného ohně, rozpálených předmětů a kouřit s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4. Je rovněž zakázáno přinášet do těchto míst předměty s nimiž je možno založit oheň nebo způsobit výbuch (zapalovače, zápalky, apod.).

(2)

V objektech a prostorách podle odstavce 1 musí být na vhodných a viditelných místech umístěny zřetelné nápisy nebo značky zákazů a výstrah.

(3)

Kouření je dovoleno jen v místnostech nebo místech k tomu určených, zřetelně označených a vyhrazených organizací. Tyto místnosti a místa musí být bezpečně odděleny od prostorů, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru a musí být vybaveny popelníky a nepřenosnými zapalovači.

(4)

Použití otevřeného ohně je dovoleno jen v nezbytně nutných případech, po provedení opatření vylučujících možnost výbuchu nebo požáru a současně za podmínky, že provozní dokumentace takový postup připouští. Nepřipouští-li provozní dokumentace takový postup, lze tak učinit též na základě písemného povolení organizace; písemné povolení tvoří součást provozní dokumentace.

(5)

V písemném povolení podle odstavce 4 musí být určeno pracoviště, místo, druh a rozsah prací, přístroje a zařízení s nimiž se bude pracovat, doba jejich použití a bezpečnostní opatření zejména odstranění hořlavých a výbušných látek nebo jejich ochrana před vznícením nebo výbuchem, pohotovost hasících prostředků a provádění kontrol při práci i po jejím skončení. Dále v písemném povolení musí být jmenovitě určen pracovník vykonávající stálý dozor, pracovník obsluhující určené zařízení a pracovník dozírající na pracoviště a jeho okolí v pracovních přestávkách a po skončení prací s otevřeným ohněm. Vydaná povolení musí být evidována.

(6)

Před zahájením prací s otevřeným ohněm pracovník určený k vykonávání stálého dozoru zkontroluje splnění bezpečnostních opatření určených v písemném povolení a výsledek kontroly zaznamená v provozní dokumentaci.

(7)

Po skončení práce s otevřeným ohněm provede pracovník vykonávající stálý dozor prohlídku pracoviště a jeho okolí, aby se přesvědčil, že nikde nehrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Prohlídky pracoviště a jeho okolí po skončení práce s otevřeným ohněm provádí určený pracovník po dobu 8 hodin v intervalech stanovených organizací; výsledky prohlídek zaznamená v provozní dokumentaci.

§ 16

Elektrická zařízení a elektrostatická energie

V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin v důsledku účinků statické elektřiny se provedou opatření proti hromadění elektrického náboje. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin se mohou použít jen elektrická zařízení určená do tohoto prostředí. Tyto požadavky se považují za splněné, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin a požadavkům české technické normy stanovící požadavky na vyloučení nebezpečí statické elektřiny10.

§ 17

zrušen

Č á s t š e s t á

balení, vnitropodniková přeprava, ničení a zneškodňování výbušnin (§ 18-20)

§ 18

Balení a vnitropodniková přeprava

(1)

Obal výbušniny musí být proveden tak, aby

a)

chránil výbušninu před vnějšími vlivy prostředí,

b)

jeho obsah nemohl uniknout,

c)

byl k výbušnině netečný a neznamenal riziko její iniciace,

d)

umožňoval snadné vyjmutí výbušniny z něj a

e)

při předepsané manipulaci nedošlo k jeho samovolnému otevření ani k poškození výbušniny.

(2)

Požadavky odstavce 1 se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky na obaly podle Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a podle přímo použitelného předpisu upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí11.

(3)

Výbušnina určená k vnitropodnikové přepravě se na jejím obale zřetelně označí alespoň názvem výbušniny a datem výroby nebo jiným údajem umožňujícím jeho identifikaci. Pro vzorky výbušnin se použije obdobně věta první.

(4)

Vnitropodniková přeprava včetně přenášení výbušnin se řídí provozní dokumentací zpracovanou podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 19

zrušen

§ 20

Zneškodňování a ničení výbušnin

(1)

Vadné výbušniny může ničit jen pyrotechnik.

(2)

Zneškodňování zbytků výbušnin chemickou cestou (vyluhování, rozklad) včetně zneškodňování výbušnin v odpadních vodách mohou provádět jen k tomu kvalifikovaní a pověření pracovníci podle provozní dokumentace.

(3)

Pokud při práci s výbušninami vzniká využitelný kovový odpad, může být předán k dalšímu zpracování pouze po dokonalém zbavení výbušnin. To platí i pro likvidaci technologického zařízení a nářadí.

(4)

Zásady pro zneškodňování a ničení výbušnin jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

Č á s t s e d m á

Zvláštní a ohlašovací povinnost organizace (§ 21-22)

§ 21

zrušen

§ 22

Ponechání místa v původním stavu

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami se na místě, kde se přihodil závažný pracovní úraz nebo kde došlo k závažné události, nebezpečnému stavu nebo závažné provozní nehodě (havárii), které podléhají ohlašovací povinnosti podle zákona, nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo neurčil jinak. Požadavek věty první se neuplatní v případě záchrany postižených, dalších záchranných prací nebo vylučuje-li to bezpečnost provozu. V takových případech organizace, je-li to možné, pořizuje z místa před započetím příslušných úkonů dokumentaci s vyznačením provedených změn. Změny nutné z jiných závažných důvodů mohou být provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.

Č á s t o s m á

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 23-26)

§ 23

Společná ustanovení

Detekční látkou pro účely značkování plastických trhavin je kterákoliv z látek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 24

Přechodná ustanovení

(1)

Organizace provádějící práce s výbušninami přezkoumají, zda opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou v souladu s touto vyhláškou a uvedou je do souladu s ní do šesti měsíců od nabytí její účinnosti.

(2)

Odborná způsobilost pracovníků pro práce s výbušninami získaná podle platných předpisů před nabytím účinnosti této vyhlášky se považuje za odbornou způsobilost podle této vyhlášky.

§ 25

Výjimky

Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody (havárie), pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření.

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Ing. Bartoš v. r.

Příloha č. 1

Podmínky pro získání odborné způsobilosti pro práce s výbušninami

Č l á n e k 1

Podmínky pro získání odborné způsobilosti podle § 3

 

1.

Podmínkou pro získání odborné způsobilosti podle § 3 je absolvování výuky v kurzu podle osnovy uvedené v odstavci 2 a ověření znalostí nezbytných k bezpečnému provádění prací s výbušninami. Způsob ověření znalostí stanoví organizace.

2.

Časový rozsah výuky podle odstavce 1 činí alespoň 40 hodin rozvržených do dvou po sobě jdoucích týdnů. Výuka se řídí osnovou stanovenou organizací s přihlédnutím k zařazení pracovníka a druhu prací s výbušninami prováděných v organizaci, a to alespoň v následujícím rozsahu:

a)

nauka o výbušninách a obecných vlastnostech výbušnin,

b)

výbušniny, se kterými organizace nakládá, a vlastnosti těchto výbušnin,

c)

technologie, které při pracích s výbušninami organizace využívá,

d)

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami.

3.

Časový rozsah výuky podle odstavce 2 lze přiměřeně zkrátit, případně i výjimečně od výuky upustit, jde-li o osobu, která

a)

má provádět práce s výbušninami v rámci studia akreditovaného studijního programu nebo oboru vysoké školy zaměřeného na výbušniny,

b)

je absolventem akreditovaného studijního programu nebo oboru vysoké školy zaměřeného na výbušniny,

c)

vykonávala práce s výbušninami v pracovně-právním vztahu u jiné organizace v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 2 let nebo absolvovala výuku v kurzu podle odstavce 1,

d)

získala profesní kvalifikaci pro práci s výbušninami podle jiného právního předpisu18, je-li taková kvalifikace k dispozici, nebo

e)

je držitelem oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů, vydaného orgánem státní báňské správy.

 

Č l á n e k 2

Rozsah a podmínky výuky v pyrotechnickém kurzu

 

1.

Časový rozsah výuky v pyrotechnickém kurzu podle § 4 písm. f) činí alespoň 100 hodin rozvržených do čtyř po sobě jdoucích týdnů. Výuka se řídí osnovou alespoň v následujícím rozsahu:

a)

bezpečnostní předpisy pro práci s výbušninami a základní práva a povinnosti pyrotechnika,

b)

základní prostředky trhací techniky a pomůcky pyrotechnika a způsob jejich použití, elektrický a neelektrický roznět,

c)

ničení výbušnin pálením,

d)

ničení výbušnin výbuchem,

e)

zneškodňování výbušnin vyluhováním a chemickou cestou,

f)

ničení zbytků výbušnin ve výrobním zařízení,

g)

ničení neshodných výrobků, zmetků a smetků,

h)

základy konstrukce výrobků obsahujících výbušniny a jejich ničení.

2.

Podmínkami výuky v pyrotechnickém kurzu podle zákona jsou

a)

odborná úroveň učebních osnov a učebních textů, zejména zohlednění právních předpisů a nejnovějších poznatků vědy a techniky a jejich schválení podle zákona,

b)

vlastnictví nebo na základě smlouvy zajištění prostor k výuce, zejména ke stavbám nebo plochám určeným k ničení a zneškodňování výbušnin v rámci výuky,

c)

zajištění výuky nezbytným počtem fyzických osob s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č l á n e k 3

Zkušební řád pro zkoušky pyrotechniků

 

1.

Zkoušky uchazečů o oprávnění pyrotechnika se skládají z části písemné a ústní a z praktické zkoušky ničení výbušnin na trhací jámě.

2.

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěl může zkoušku opakovat nejdříve po šesti týdnech a nejpozději do jednoho roku po neúspěšné zkoušce. Opravnou zkoušku může uchazeč vykonat nejvíce dvakrát.

3.

Pokud uchazeč neprospěl ani při druhé opravné zkoušce, nebo ji nevykonal ve lhůtě podle odstavce 2 může další zkoušku vykonat jen na základě nové přihlášky a výuky v kursu.

4.

Výsledek všech částí zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Pokud uchazeč neprospěl z praktické části zkoušky, nemůže pokračovat v písemné a ústní části zkoušky. Celkový výsledek zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl".

5.

O výsledku zkoušky rozhodne předseda zkušební komise na návrh ostatních členů komise a ten oznámí uchazeči a případně ho poučí o možnosti a podmínkách opravné zkoušky.

6.

O průběhu zkoušky uchazeče se vyhotoví zápis, který podepíší členové komise. V zápise se uvedou otázky, zvlášť hodnocení praktické, písemné a ústní části zkoušky a celkový výsledek zkoušky. Zápis o úspěšně vykonané zkoušce je podkladem pro vydání oprávnění pyrotechnika.

Příloha č. 2

obsah provozní dokumentace

Čl. 1

Obecný obsah provozní dokumentace

 

1.

Provozní dokumentaci vypracovává a schvaluje organizací pověřená osoba podle postupů a podmínek stanovených organizací.

2.

Obsah provozní dokumentace může být rozdělen do vzájemně provázaných samostatných částí upravujících dílčí skutečnosti.

3.

Provozní dokumentace obsahuje titulní list s názvem výrobku nebo činnosti, pro něž je určena, údaje o osobách, které ji vypracovaly a schválily, včetně dat, kdy tak bylo učiněno, a jejich podpisů. Titulní list rovněž obsahuje přehled změn uvedených údajů, došlo-li k jejich změně. Pro provozní dokumentaci vypracovávanou a schvalovanou v elektronické podobě platí věta první obdobně; namísto podpisu fyzického lze využít uznávaného elektronického podpisu nebo obdobného identifikátoru stanoveného organizací.

4.

Pro změnu provozní dokumentace se použijí obdobně odstavce 1 až 3. Při změně provozní dokumentace se přihlíží k nutnosti ověření příslušných změn v provozních podmínkách.

 

Čl. 2

Obsah vybrané provozní dokumentace

 

1.

Provozní dokumentace pro výrobu nebo zpracování výbušnin, včetně laborace a delaborace střeliva a munice nebo výroby pyrotechnických výrobků, a provozní dokumentace pro provádění funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin obsahuje alespoň

a)

charakteristiku hotového výrobku, zejména název, vnější vzhled, složení, vlastnosti, požadavky, které musí splňovat, včetně přehledu případných povinných zkoušek, a údaje o jeho balení pro skladování a přepravu,

b)

seznam potřebných surovin s uvedením požadavků, které musí splňovat,

c)

přehled potřebného výrobního zařízení a pomůcek,

d)

schéma procesu včetně popisu sledu operací, uspořádání jednotlivých operací v prostoru a popis pohybu materiálů,

e)

popis jednotlivých operací, údaje o časovém sledu a trvání jednotlivých operací a spotřební normy,

f)

způsob kontroly výroby včetně principů měření a regulace,

g)

podrobný popis jednotlivých dílčích operací obsahující:

ga)

podrobný popis způsobu práce a obsluhy zařízení včetně podrobného popisu kontroly,

gb)

vymezení odpovědnosti pracovníků,

gc)

údaje o obložení výbušninami pro jednotlivé objekty a pracoviště,

gd)

přehled předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků,

ge)

vymezení počtu pracovníků a

gf)

nezbytná bezpečnostní opatření stanovená podle místních podmínek včetně opatření pro případ poruchy.

2.

Provozní dokumentace pro ničení a zneškodňování výbušnin obsahuje alespoň

a)

vymezení způsobu ničení výbušniny,

b)

vymezení používaného zařízení,

c)

způsob přípravy materiálu pro ničení,

d)

bezpečnostně technická omezení, zejména nejvyšší hmotnost ničené výbušniny, tloušťku a šířku vrstvy nebo počet najednou ničených kusů,

e)

způsob iniciace nebo zážehu a k tomu potřebné prostředky včetně postupu při odstraňování selhávky,

f)

způsob ochrany prostoru pro ničení nebo zneškodňování výbušnin, včetně opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob,

g)

opatření pro ochranu zúčastněných osob a okolí,

h)

vymezení odpovědnosti a

i)

údaje o obložení výbušninami.

3.

Provozní dokumentace pro vnitropodnikovou přepravu včetně přenášení výbušnin obsahuje alespoň

a)

vymezení způsobu přepravy a přenášení výbušnin, vymezení prostředků pro tuto činnost a způsob ověřování jejich způsobilosti,

b)

vymezení přepravních obalů a způsob ověřování jejich způsobilosti,

c)

vymezení dopravních cest a způsob zajišťování jejich sjízdnosti nebo schůdnosti,

d)

způsob uložení a zajištění výbušniny v prostředku pro její přepravu nebo přenášení, včetně její přípustné hmotnosti,

e)

přípustný počet vozidel v soupravě,

f)

nejmenší vzdálenosti mezi osobami nebo prostředky pro přepravu výbušnin,

g)

podmínky pro společnou nakládku,

h)

podmínky pro bezpečnou přepravu nebo přenášení výbušnin.

Příloha č. 3

Zásady pro zneškodňování a ničení výbušnin

Č l á n e k 1

Základní ustanovení

 

1.

Zneškodňovat a ničit výbušniny při pracích s výbušninami všemi dovolenými způsoby mohou jen pracovníci s oprávněním pyrotechnika.

2.

Zneškodňovat zbytky výbušnin chemickou cestou (vyluhováním, rozkladem) včetně zneškodňování výbušnin v odpadních vodách mohou jen určení pracovníci s odbornou způsobilostí podle článku 1 odst. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky, a to jen podle provozní dokumentace.

3.

K zajištění bezpečnosti práce a provozu musí být zničeny výbušniny, které nelze použít k předpokládanému účelu, odpadové výbušniny nevyhovující požadavkům přejímacích podmínek, výbušniny podrobené takovým zkouškám, po kterých nesmějí být dále použity, zbytky z výroby apod.

4.

Dále je nutné pravidelně odstraňovat a zneškodňovat zbytky výbušnin na nářadí, strojích, zařízení a pomůckách používaných při výrobě a zpracování výbušnin a zneškodňovat a ničit nebezpečné výbušné odpady odloučené z odpadních vod při pracích s výbušninami.

5.

Při ničení a zneškodňování výbušnin musí být dodrženy předpisy a požadavky týkající se ochrany životního prostředí.

6.

V každé organizaci vyrábějící nebo zpracovávající výbušniny musí být pracovníci oprávněni k jejich ničení a zneškodňování. Jejich počet stanoví organizace.

 

Č l á n e k 2

Místo k ničení výbušnin

 

1.

K ničení výbušnin musí mít organizace zřízeno stálé místo13,14.

2.

Pro každý způsob ničení musí být vymezen manipulační prostor a bezpečnostní okruh a stanovena doba jejich vyklizení a uzavírání. Bezpečnostní okruh zahrnuje území ohrožené účinky ničení zejména rozletem materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami.

 

Č l á n e k 3

Zásady bezpečnosti práce a provozu při ničení výbušnin

 

1.

Různé druhy výbušnin musí být se zřetelem ke svým vlastnostem ničeny samostatně. Společně lze ničit jen ty druhy výbušnin, které již ve výrobě jsou ve směsích a jejich další roztřídění by bylo neekonomické a nebezpečné.

2.

Mísení několika druhů výbušnin určených k ničení je nepřípustné. Toto platí též pro odpadky výbušnin a znečištěné výbušniny.

3.

Výbušniny balené v pevných přepravních obalech určené ke zničení spalováním, musí být před zničením uvolněny z obalů. Obaly výbušnin nesmějí být násilně otevírány. Pokud jsou výbušniny uloženy v zaletovaných plechových obalech, nesmějí být tyto obaly rozletovávány. Takové výbušniny se zásadně ničí v trhací jámě.

4.

Při ničení neznámých nebo neoznačených výbušnin musí být nejprve provedeno ničení malého zkušebního vzorku. Podle výsledku této zkoušky pyrotechnik rozhodne o nejvhodnějším způsobu ničení příslušné výbušniny.

5.

Vadné a odpadové výbušniny (smetky, díly vyřazené při zkouškách, výměty apod.) musí být zásadně odstraňovány denně z pracovišť. Pokud není jinak stanoveno, musí být denně ničeny. Pokud je povoleno výbušniny shromažďovat za účelem pozdějšího ničení, mohou být ukládány jen v objektu, místnosti nebo prostoru k tomuto účelu schváleném. V žádném případě nesmí být vadné a odpadové výbušniny ukládány ve skladech sloužících pro skladování kvalitních výrobků.

6.

Pro každý druh výbušniny určené k ničení musí být používány vhodné manipulační obaly zaručující maximální bezpečnost při manipulaci, skladování a přepravě. Tyto obaly musí být zřetelně označeny a odlišeny od obalů používaných pro vyhovující výrobky. Druh a označení obalů určených pro shromažďování vadných výbušnin musí být uveden v provozní dokumentaci.

7.

Pro zvlášť nebezpečné výbušniny, které se zřetelem k vysoké citlivosti nesmějí být přesypávány, je nutné používat vhodné manipulační obaly, krabice apod., v nichž jsou tyto výbušniny i ničeny. Pro přepravu na místo ničení se tyto krabice ukládají do pevných transportních obalů.

8.

Zbytky výbušnin na různých předmětech např. na částech strojů a zařízení, na přístrojích, v nádobách, armaturách a potrubí, na stěnách, podlahách a částech stavební konstrukce provozoven musí být odborným způsobem zneškodňovány, přičemž o způsobu, době a místu zneškodňování rozhodne pyrotechnik po dohodě s určenými odbornými pracovníky, a to se zřetelem k vlastnostem zbytku výbušnin a k podmínkám bezpečnosti práce na daném pracovišti. Na provozní dokumentaci se použije přiměřeně čl. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

9.

Pokud je zařízení nebo jeho část, v provozech na výrobu a zpracování výbušnin, podrobováno pravidelnému čištění nebo je odesíláno k opravám, musí být zbaveno i drobných zbytků výbušnin ve všech svých částech tak, aby byly dodrženy podmínky bezpečnosti práce při opravách strojů a zařízení.

10.

Část výrobního zařízení, iniciátory (zápalky, roznětky, rozbušky), munice a její díly odesílané k dalšímu zpracování jako kovový šrot musí být zbaveny zbytků výbušniny, což odesílající organizace potvrdí v průvodních dokladech.

11.

Obalové materiály, dřevěná zařízení, nářadí, filtrační materiály, případně i hořlavé předměty, které byly ve styku s volnou výbušninou a mohou jí být znečištěny a které nelze dále používat, musí být po vyřazení z používání zničeny v ohni. Při spalování musí být ohniště spolehlivě zajištěno proti možnému rozhození zbytků a musí být zajištěna požární bezpečnost okolí.

 

Č l á n e k 4

Zásady zajištění bezpečnosti při ničení výbušnin

 

1.

Výbušniny nesmí být dopraveny na místo vlastního ničení dříve, než byl vyklizen manipulační prostor. V manipulačním prostoru a uvnitř bezpečnostního okruhu se po vyklizení mohou zdržovat jen osoby, které plní pracovní úkoly související s přípravou ničení a jeho provedením, a to jen se souhlasem nebo s vědomím pyrotechnika, který ničení provádí.

2.

Pyrotechnik provádí osobně práce odborného charakteru, tj. přípravu a sestavení náloží, ukládání roznětné nálože a její adjustaci, přípravu a správnost zapojení roznětu a vlastní odpálení. Práce pomocného charakteru mohou vykonávat další k tomu určení pracovníci podle pokynů a pod dozorem pyrotechnika.

3.

Přípravě výbušnin k ničení smí být přítomen jen nejnutnější počet osob. Při dokončování přípravy roznětu a před jeho zkoušením odešle pyrotechnik všechny osoby do úkrytu. Pro roznět náloží platí obdobně ustanovení vztahující se ke způsobu roznětu a k ochraně elektrického roznětu podle vyhlášky o používání výbušnin16.

4.

Bezpečnostní okruh musí být zajištěn hlídkami nebo jiným vhodným způsobem určeným organizací tak, aby bylo zabráněno vstupu nezúčastněných osob do ohroženého území.

5.

Začátek i konec doby uzavření bezpečnostního okruhu se vyhlašuje výstražnými signály, které musí být dobře vnímatelné po celém obvodu bezpečnostního okruhu a druh signálu musí být volen tak, aby nedošlo k jeho záměně. Signál se vyhlašuje ve dvou stupních, přičemž první stupeň je příkazem k odchodu osob z ohroženého území a k odchodu hlídek na určená stanoviště; druhý stupeň se vyhlašuje po úplném vyklizení bezpečnostního okruhu zpravidla jednu minutu před roznětem. Každý člen hlídky odpovídá za uzávěru jemu přiděleného úseku bezpečnostního okruhu.

6.

Pro případ, kdyby došlo k porušení uzávěru bezpečnostního okruhu nebo při jiných okolnostech znemožňujících provedení ničení musí být stanoven nouzový signál odlišný od signálů výstražných.

7.

Všechny druhy roznětných sítí musí být provedeny, umísťovány a zabezpečovány tak, aby nedošlo k jejich poškození a porušení funkční spolehlivosti.

8.

Veškeré práce spojené s přípravou roznětné soustavy řídí nebo provádí pyrotechnik, který po uzavření bezpečnostního okruhu zkontroluje zapojení a jako poslední odchází do úkrytu.

9.

Ničení se ukončuje signálem, který se vyhlašuje po uplynutí stanovené čekací doby a po prohlídce místa ničení pyrotechnikem, zatímco ostatní pracovníci zůstávají na určených místech. Tento signál je znamením k uvolnění bezpečnostního okruhu. Příkazy k oznámení jednotlivých druhů výstražných signálů dává zásadně pyrotechnik odpovídající za správný a bezpečný průběh ničení.

10.

Spalovací místo a jeho okolí musí být během spalování střeženo z bezpečného stanoviště až do úplného shoření výbušnin. Po shoření výbušnin musí být spalovací místo prohlédnuto pyrotechnikem, zuhelnatělé nebo nespálené zbytky shromážděny, podle potřeby smíseny s dřevěnými hoblinami nebo jiným hořlavým materiálem a spáleny. Nespalitelné zbytky musí být ze spalovacího místa odstraněny a uloženy na místě k tomu určeném (např. kontejnery). Po ukončení spalování musí být spalovací místo řádně vyčištěno. V blízkosti spalovacího místa musí být k dispozici hasební prostředky a potřebný počet pracovníků odborně a zdravotně způsobilých provést rychlý hasební zásah v případě vzniku požáru.

 

Č l á n e k 5

Evidence ničených a zneškodňovaných výbušnin

 

1.

O ničení a zneškodňování výbušnin musí být pyrotechnikem vypracován zápis s těmito údaji

a)

datum ničení nebo zneškodňování,

b)

druh a množství výbušnin,

c)

spotřeba trhavin a rozněcovadel pro počin,

d)

důvod ničení nebo zneškodňování výbušniny (např. rozhodnutí, příkaz, protokol),

e)

způsob ničení a zneškodňování,

f)

mimořádné události a odchylky od běžného průběhu a očekávaného výsledku,

g)

jméno, datum a podpis pyrotechnika.

2.

Zápisy podle odstavce 1 musí být určeným pracovníkem průběžně číslovány a uloženy na stanoveném místě.

Příloha č. 4

Detekční látky pro účely značkování plastických trhavin

1.

Detekční látky, které jsou uvedeny v následující tabulce, jsou určeny k použití pro účely lepší detekce trhavin pomocí prostředků pro zjišťování jejich par. Detekční látka se přidá do trhaviny takovým způsobem, aby byla homogenně rozptýlena v hotovém výrobku. Minimální koncentrace detekční látky v hotovém výrobku v okamžiku výroby odpovídá hodnotě v níže uvedené tabulce.

2.

Tabulka detekčních látek

Název detekční látky

Minimální obsah

Ethylen glykol dinitrát (CAS č. 628-96-6)

0,2 % hm.

2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (CAS č. 3964-18-9)

1,0 % hm.

4-Nitrotoluen (CAS č. 99-99-0)

0,5 % hm.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. IV zákona č. 216/2017 Sb.1.8.2017


Poznámky pod čarou:

§ 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.

ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.

Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

§ 29 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

2

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

6
10

ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.

ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.

11

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.

Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

13

§ 29 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

14

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

17

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

18

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.