Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

395/1992 Sb. znění účinné od 15. 7. 2013 do 31. 7. 2018
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 189/2013 Sb.

15.7.2013

vyhláškou č. 393/2012 Sb.

1.4.2013

vyhláškou č. 17/2011 Sb.

1.3.2011

Více...

395

 

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 11. června 1992,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen „zákon“):

Vymezení a hodnocení
územního systému ekologické stability krajiny
(k § 4 odst. 1 zákona)

§ 1

Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen „systém ekologické stability“)

a)

biocentrum je biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biotopů v krajině [§ 3 písm. k) zákona], který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému [§ 3 písm. j) zákona],

b)

biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

§ 2

(1)

Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.

(2)

Plán systému ekologické stability obsahuje

a)

mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1:50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability a v měřítku 1:10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,

b)

tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a jejich současný stav,

c)

bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení.

(3)

Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, provádění pozemkových úprav,1 pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány2 a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.3

§ 3

(1)

Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability (dále jen „hodnocení“) z hlediska jeho stabilizační funkce.

(2)

Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí. Jeho výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů.

§ 4

(1)

Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen „projekty“) jsou souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění pozemkových úprav.

(2)

Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace4 nebo plán systému ekologické stability.

(3)

Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona. Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby.3

§ 5

(1)

Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.

(2)

Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení.

(3)

Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability nebo zpracovaného projektu systému ekologické stability si před jeho schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit posouzení u odborně způsobilých právnických či fyzických osob.3

§ 6

(1)

Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh a realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, ekonomickým, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba stávajícího biocentra či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či dosadba liniové zeleně).

(2)

Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona.

§ 7

Ochrana významných krajinných prvků

(k § 4 odst. 2 zákona)

(1)

Registrace (§ 6 zákona) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona), případně o výsledku projednání (§ 6 odst. 3 zákona) či o zrušení registrace (§ 6 odst. 4 zákona) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1:5000 a většího).

(2)

Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody vlastníkovi, případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

§ 8

zrušen

§ 9

Maximální výše a způsob vyměření poplatku

za jízdu motorovými vozidly v národních parcích

(k § 24 odst. 2 zákona)

(1)

Za jízdu motorovými vozidly na území národního parku může orgán ochrany přírody stanovit poplatek v maximální výši 20 Kčs za jeden den, a jde-li o autobus, v maximální výši 50 Kčs za jeden den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd na území národního parku (§ 24 odst. 1 zákona), již nepodléhá poplatku za jízdu na území národního parku.

(2)

Poplatek za jízdu motorovými vozidly na území národního parku lze též vybírat ročním paušálem ve výši maximálně 1000 Kčs za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3000 Kčs.

(3)

Forma poplatku podle odstavců 1 a 2 je na vůli plátce.

(4)

Je-li v motorovém vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P6 a je-li toto vozidlo řádně označeno příslušným symbolem,7 poplatky stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevyžadují. Od poplatků jsou osvobozeny též autobusové zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany za podmínky, že je v autobuse přepravována alespoň polovina takovýchto občanů.

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných

druhů rostlin a živočichů

(k § 48 odst. 3 zákona)

(1)

Seznam druhů rostlin, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. II této vyhlášky.

(2)

Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. III této vyhlášky.

§ 15

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin

(k § 49 odst. 5 zákona)

(1)

Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat aniž by rostlina na tento zásah nereagovala.

(2)

Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch.

(3)

Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese.

(4)

Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných druhů rostlin.

(5)

Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze č. II této vyhlášky, které jsou označovány jako škůdci,9 se nesmějí hubit.

(6)

V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení (§ 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno.

§ 16

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů

(k § 50 odst. 5 zákona)

(1)

Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.

(2)

Záchranným chovem se rozumí držení většího počtu jedinců zvláště chráněných živočichů za účelem jejich rozmnožování. Záchranný chov lze povolit jen v souladu se záchranným programem (§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh. U druhů, které jsou současně zvěří,10 projedná povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. Součástí povolení k záchrannému chovu je stanovení bližších podmínek záchranného chovu, zejména vedení přiměřené evidence a jiných údajů o průběhu chovu.

(3)

Chov živočichů v zoologických zahradách je chovem zvláštního určení. Hlavním posláním zoologických zahrad je zajišťování chovů ohrožených druhů živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, záchranných chovů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména kriticky ohrožených, a dále plnění významných vědecko-výzkumných, výchovných a estetických funkcí. Pro zajišťování záchranných chovů se zoologickým zahradám vydává povolení podle odstavce 2.

(4)

Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče.

(5)

Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, který výjimku uděluje, v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal.

(6)

Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona).

§ 17

Postup při převodu práva hospodaření

(k § 60 odst. 4 zákona)

(1)

Žádost příslušného orgánu ochrany přírody o převod práva hospodaření k nemovitosti ve státním vlastnictví podle § 60 odst. 3 zákona musí obsahovat její přesnou identifikaci, termín převodu a jeho zdůvodnění; je-li převod úplatný, musí obsahovat též návrh ceny. Žádost vždy obsahuje zdůvodnění, proč nelze účelu sledovaného ochrannými podmínkami dosáhnout jiným způsobem.

(2)

Pokud právnická osoba vyzvaná k převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s tímto převodem nesouhlasí, sdělí své stanovisko s podrobným zdůvodněním navrhovateli převodu nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu. V opačném případě uzavře smlouvu o převodu práva hospodaření ke dni uvedenému navrhovatelem.

(3)

Nedojde-li k dohodě o některé z náležitostí převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s výjimkou ceny, rozhodne na žádost navrhovatele o převodu ministerstvo životního prostředí České republiky po dohodě s příslušným ústředním orgánem státní správy.

(4)

Prokázané náklady spojené s vyklizením nemovitostí hradí navrhovatel převodu.

(5)

Právo hospodaření, které přejde na orgán ochrany přírody podle odstavců 1 až 4, lze dále převádět jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky.

§ 18

Biologické hodnocení

(k § 67 odst. 1 zákona)

(1)

Biologické hodnocení (dále jen „hodnocení“) je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.

(2)

Hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména prováděním, užíváním (výstavbou) a odstraněním stavby11 včetně zneškodňování případných odpadů.12

(3)

Hodnocení obsahuje zejména

a)

popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody),

b)

charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující především

-

základní administrativní údaje,

-

technicko-ekonomické údaje,

-

předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy,

-

předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik,

-

popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků,

-

návrh monitoringu negativních vlivů,

-

shrnutí a závěry.

(4)

Obsahem hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty.

§ 19

Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti

dohody

(k § 69 odst. 3 zákona)

(1)

Finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 zákona lze poskytnout na úhradu

a)

účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných,

b)

věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody.

(2)

Při poskytování příspěvku podle odstavce 1 písm. a) se vychází zpravidla z údajů účetní evidence o snížení výnosů z těchto pozemků nebo pozemků srovnatelných. Příspěvek lze vyplatit až do celkové výše prokázané újmy vzniklé snížením výnosů.

(3)

Materiálové a věcné náklady podle odstavce 1 písm. b), které jsou součástí příspěvku, se prokazují v pořizovací ceně na základě kupních či účetních dokladů (smluv, faktur, pokladních stvrzenek apod.). Osobní výdaje zahrnující odměnu za práci se hradí v dohodnuté částce, která nesmí být vyšší,než je za tyto práce obvyklé. Jiné osobní náklady se hradí jen v prokázané výši a pokud byly předem dohodnuty.

(4)

Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky zajišťující zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění podmínek se příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako opakované plnění po určitou dobu, zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu.

§ 20

Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody

(k § 81 odst. 5 zákona)

(1)

Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti v rámci území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji jmenoval (případně části tohoto území). Orgán ochrany přírody jmenuje pro území ve své působnosti, z vlastního podnětu, či na návrh organizační jednotky občanského sdružení, splňující podmínky dle § 70 odst. 2 zákona, strážce a zpravodaje (dále jen „členové stráže přírody“).

(2)

Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.

(3)

K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky. V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat. Znalost práv a povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody13 ústním pohovorem s uchazečem.

(4)

Strážní služba je vykonávána podle určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody. Funkce dobrovolných členů stráže přírody je čestná. Dobrovolným členům stráže přírody se poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši stanovené zvláštními předpisy pro pracovníky.14 Orgán ochrany přírody vybaví členy stráže přírody pomůckami pro výkon strážní služby (mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných území atd.); může je podle svých možností přiměřeně vybavit terénním oblečením a dalšími pomůckami.

(5)

Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách.

(6)

Člen stráže přírody může ve výjimečném případě vykonávat strážní službu na území v působnosti dvou či více sousedících orgánů ochrany přírody či jejich částí. Pro tento výkon postačí splnění podmínek uvedených v § 81 odst. 3 zákona, případně složení kvalifikační zkoušky strážce, jen u jednoho z nich; ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto skutečnost členovi stráže přírody vyznačí do průkazu.

§ 21

Zavedení a užívání stejnokroje

a označení pracovníků ochrany přírody

(k § 82 odst. 2 zákona)

(1)

Stejnokroj je šedozelené barvy, jednotného střihu, s tmavohnědými výložkami na klopách límce saka, rovněž vázanka je hnědé barvy.

(2)

Stejnokroj může přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru.

(3)

Odpadnou-li podmínky pro přidělení stejnokroje, je pracovník povinen vrátit přidělený stejnokroj, jeho součásti a označení.

(4)

Označení sestává ze služebního odznaku a služebního označení:

a)

služební odznak je oválného tvaru, zelené barvy, s velkým státním znakem České republiky a nápisem „Ochrana přírody a krajiny České republiky“; nosí se na levé náprsní kapse saka nebo bundokošile;

b)

pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nosí na levém rukávu saka nebo bundokošile služební označení - tkaný odznak národního parku či chráněné krajinné oblasti.

§ 22

Kategorizace zvláště chráněných území

(k § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1)

Převedení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad, chráněných studijních ploch, 15 i chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek16 do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní rezervace tvoří přílohu č. V této vyhlášky.

(2)

Státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky, které nejsou zařazeny do některé z kategorií uvedených v příloze č. V, jsou nadále chráněny v kategorii přírodní památka.

§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany.

2.

Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů.

§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Dejmal v. r.

Příloha č. I

zrušena

Příloha č. II

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

bahenka psárkovitá

-

Heleochloa alopecuroides

bahenka šášinovitá

-

Heleochloa schoenoides

bařička přímořská

-

Triglochin maritimum

bažanka vejčitá

-

Mercurialis ovata

bělolist žlutavý

-

Filago lutescens

bika klasnatá

-

Luzula spicata

blatnice bahenní

-

Scheuchzeria palustris

bledule letní

-

Leucojum eastivum

bradáček srdčitý

-

Listera cordata

bublinatka bledožlutá

-

Utricularia ochroleuca

bublinatka obecná

-

Utricularia vulgaris

bublinatka vícekvětá

-

Utricularia bremii

bytel rozprostřený

-

Kochia prostrata

cídivka (přeslička) peřestá

-

Hippochaete variegata

čilimník bílý

-

Chamaecytisus albus

devaterníček skalní

-

Rhodax rupifragus

devaterník velkokvětý pravý

-

Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum

divizna ozdobná

-

Verbascum speciosum

drobnokvět pobřežní

-

Corrigiola litoralis

hadí mord maloúborný

-

Scorzonera parviflora

hadinec nachový

-

Echium russicum

hladýš andělikový

-

Laserpitium archangelica

hlízovec Loeselův

-

Liparis loeselii

hnědenec zvrhlý

-

Limodorum abortivum

hořec tečkovaný

-

Gentiana punctata

hořeček český

-

Gentianella bohemica

hořeček drsný

-

Gentianella aspera

hořeček ladní

-

Gentianella campestris

hořepníček jarní

-

Galathiana verna

hrachor bahenní

-

Lathyrus palustris

hrachor hrachovitý

-

Lathyrus pisiformis

hrachor panonský

-

Lathyrus pannonicus

hrotnosemenka bílá

-

Rhynchospora alba

hrotnosemenka hnědá

-

Rhonchospora fusca

hruštička prostřední

-

Pyrola media

huseník luční

-

Arabis nemorensis

huseník sudetský

-

Arabis sudetica

hvězdnice alpská

-

Aster alpinus

hvězdnička panonská

-

Tripolium pannonicum

hvozdík kartouzek sudetský

-

Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus

hvozdík moravský

-

Dianthus moravicus

hvozdík písečný

-

Dianthus arenarius

chlupáček velkoúborný

-

Pilosella macrantha

chrastavec rolní krkonošský

-

Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia

chrpa měkká

-

Cyanus mollis

jazyk jelení

-

Phyllitis scolopendrium

jazýček jadranský

-

Himantoglossum adriaticum

jeřáb krkonošský

-

Sorbus sudetica

jestřábník huňatý

-

Hieracium villosum

jitrocel černavý

-

Plantago atrata

jitrocel přímořský

-

Plantago maritima

kakost lesklý

-

Geranium lucidum

kandík psí zub

-

Erythronium dens-canis

kapraď hřebenitá

-

Dryopteris cristata

kapradina hrálovitá

-

Polystichum lonchitis

katrán tatarský

-

Crambe tataria

kavyl písečný

-

Stipa borysthenica

kavyl olysalý

-

Stipa glabrata

kohátka kalíškatá

-

Tofieldia calyculata

kolenec pětimužný

-

Spergula pentandra

koniklec jarní

-

Pulsatilla vernalis

koniklec otevřený

-

Pulsatilla patens

kontryhel rozeklaný

-

Alchemilla fissa

kopyšník tmavý

-

Hedysarum hedysaroides

kosatec skalní

-

Iris humilis

kostřava ametystová

-

Festuca amethystina

kostřava horská

-

Festuca drymeia

kotvice plovoucí

-

Trapa natans

kozinec písečný

-

Astragalus arenarius

krtičník jarní

-

Scrophularia vernalis

kruhatka Matthiolova

-

Cortusa matthioli

kruštík ostrokvětý

-

Epipactis leptochila

kuřička Gerardova

-

Minuartia gerardii

kuřička jarní

-

Minuartia verna

kuřinka obroubená

-

Spergularia maritima

kuřinka solná

-

Spergularia salina

kýchavice černá

-

Veratrum nigrum

kyvor lékařský

-

Ceterach officinarum

lakušník plihý

-

Batrachium rionii

lakušník trojdílný

-

Batrachium baudotii

len chlupatý

-

Linum hirsutum

lipnice alpská

-

Poa alpina

lipnice jesenická

-

Poa riphaea

lněnka bezlistenná

-

Thesium ebracteatum

lněnka rolní

-

Thesium dollineri

lněnka zobánkatá

-

Thesium rostratum

lýkovec vonný

-

Daphne cneorum

maceška nejmenší

-

Viola kitaibeliana

máčka plocholistá

-

Eryngium planum

mandloň nízká

-

Amygdalus nana

mařice pilovitáz)

-

Cladium mariscus

masnice vodní

-

Tillaea aquatica

mateřídouška karpatská

-

Thymus carpaticus

matizna bahenní

-

Oristecum palustre

mečík bahenní

-

Gladiolus palustris

měkčilka jednolistá

-

Malaxis monophyllos

měkkyně bahenní

-

Hammarbya paludosa

mochna Crantzova

-

Potentilla crantzii

mochna drobnokvětá

-

Potentilla micrantha

mochna jahodníkokvětá

-

Potentilla sterilis

mochna rozkladitá

-

Potentilla patula

muk (jeřáb) český

-

Sorbus bohemica

nehtovec přeslenitý

-

Illecebrum verticillatum

nepukalka plovoucí

-

Salvinia natans

odemka vodní

-

Catabrosa aquatica

ostřice bílá

-

Carex alba

ostřice Buxbaumova

-

Carex buxbaumii

ostřice ječmenovitá

-

Carex hordeistichos

ostřice pochvatá

-

Carex vaginata

ostřice pozdní krkonošská

-

Carex serotina subsp․ pseudoscandinavica

ostřice skalní

-

Carex rupestris

ostřice tmavá

-

Carex atrata

ostřice vláskovitá

-

Carex capillaris

ovsíř stepní

-

Helictotrichon desertorum

pampeliška besarabská

-

Taraxacum bessarabicum

pampeliška pozdní

-

Taraxacum serotinum

pěchava slatinná

-

Sesleria uliginosa

pelyněk Pančičův

-

Artemisia pancicii

pětiprstka obecná hustokvětá

-

Gymnadenia conopsea subsp. densiflora

pcháč žlutoostenný

-

Cirsium brachycephalum

pískavice provensálská

-

Trigonella monspeliaca

plamének celolistý

-

Clematis integrifolia

plavín štítnatý

-

Nymphoides peltata

plavuník trojklasý

-

Diphasiastrum tristachyum

plevnatec lesostepní

-

Danthonia alpina

ploštičník evropský

-

Camicifuga europaea

pobřežnice jednokvětá

-

Litorella uniflora

podmrvka hadcová

-

Notholaena marantae

pochybek severní

-

Androsace septentrionalis

polej obecná

-

Pulegium vulgare

pomněnka úzkolistá

-

Myosotis stenophylla

popelivka sibiřská

-

Ligularia sibirica

potočnice malolistá

-

Nasturtium microphyllum

prasetník lysý

-

Hypochoeris glabra

prorostlík prutnatý

-

Bupleurum affine

prorostlík nejtenčí

-

Bupleurum tenuissimum

prstnatec plamatý

-

Dactylorhiza maculata

prstnatec Traunsteinerův

-

Dactylorhiza traunsteineri

prustka obecná

-

Hippuris vulgaris

pryšec lesklý

-

Tithymalus lucidus

pryšec vrbolistý

-

Tithymalus salicifolius

psineček alpský

-

Agrostis alpina

puchýřník sudetský

-

Cystopteris sudetica

pupavík pampeliškový

-

Colobium taraxacoides

puštička rozprostřená

-

Lindernia procumbens

razilka smrdutá

-

Aposeris foetida

rdest dlouholistý

-

Potamogeton praelongus

rdest hrotitý

-

Potamogeton friesii

rdestice hustolistá

-

Groenlandia densa

rohohlavec rovnorohý

-

Ceratocephala testiculata

rosnatka anglická

-

Drosera anglica

rosnatka prostřední

-

Drosera intermedia

rozchodnice růžová

-

Rhodiola rosea

rozchodník pýřitý

-

Sedum villosum

rozrazil chudobkovitý

-

Veronica bellidioides

rozrazil slanistý

-

Veronica scardica

rožec hadcový

-

Cerastium alsinifolium

rožec Tenoreův

-

Cerastium tenoreanum

ruměnice písečná

-

Onosma arenarium

rýt velkokališní

-

Reseda phyteuma

řečanečka menší

-

Caulinia minor

řeřišnice malokvětá

-

Cardamine parviflora

řeřišnice Opizova

-

Cardamine opizii

řeřišnice rýtolistá

-

Cardamine resedifolia

řeřišničník skalní

-

Cardaminopsis petraea

sinokvět chrpovitý

-

Jurinea cyanoides

sítina hlavatá

-

Juncus capitatus

sítina rybniční

-

Juncus tenageia

sítina kulatoplodá

-

Juncus sphaerocarpus

sítina slatinná

-

Juncus subnodulosus

sítina tmavá

-

Jancus atratus

sivěnka přímořská

-

Glaux maritima

skalnatka (písečnice) velkokvětá

-

Czernohorskya grandiflora

sklenobýl bezlistý

-

Epipogium aphyllum

skrytěnka bodlinatá

-

Crypsis aculeata

sleziník černý

-

Asplenium adianthum-nigrum

sleziník klamný

-

Asplenium adulterinum

smldník kmínolistý

-

Peucedanum carvifolia

smrkovník plazivý

-

Goodyera repens

snědovka kulatoplodá

-

Loncomelos sphaerocarpus

solenka Valerandova

-

Samolus valerandii

solnička panonská

-

Suaeda pannonica

srpovník karbincolistý

-

Klasea lycopifolia

starček bažinný

-

Senecio paludosus

starček skalník

-

Senecio rupestris

starček zlatý

-

Senecio doria

stařinec (starček) dlouholistý

-

Tephroseris longifolia

stařinec (starček) oranžový

-

Tephroseris aurantiaca

stulík malý

-

Nuphar pumila

suchopýr štíhlý

-

Eriophorum gracile

světlík slovenský

-

Euphrasia slovaca

svízel sudetský

-

Galium sudeticum

svízelka piemontská

-

Cruciata pedemontana

šabřina tatarská

-

Conioselinum tataricum

šalvěj vlnatá

-

Salvia aethiopis

šášina načernalá

-

Schoenus nigricans

šášina rezavá

-

Schoenus ferrugineus

šídlatka jezerní

-

Isoetes lacustris

šídlatka ostnovýtrusá

-

Isoetes tenella

škarda panonská

-

Crepis pannonica

škarda sibiřská

-

Crepis sibirica

švihlík krutiklas

-

Spiranthes spiralis

timoj trojlaločný

-

Laser trilobum

tomkovice plazivá

-

Hierochloe repens

tořič čmelákovitý

-

Ophrys holosericea

tořič muchonosný

-

Ophrys insectifera

tořič včelonosný

-

Ophrys apifera

toříček jednohlízný

-

Herminium monorchis

trojřadka Micheliova

-

Dichostylis micheliana

třtina nachová

-

Calamogrostis purpurea

třtina tuhá

-

Calamagrostis stricta

tučnice česká

-

Pinguicula bohemica

tuřice (ostřice) dvoudomá

-

Vignea dioica

tuřice (ostřice) šlahounovitá

-

Vignea chordorrhiza

tuřice (ostřice) úzkolistá

-

Vignea stenophylla

úložník (rozrazil) pochybný

-

Pseudolysimachion spurium

úpor přeslenitý

-

Elatine alsinastrum

včelník rakouský

-

Dracocephalum austriacum

vikev horomilná

-

Vicia oreophila

violka vílá

-

Viola alba

violka vyšší

-

Viola elatior

vítod douškolistý

-

Polygala serpyllifolia

volovec vrbolistý

-

Buphthalmum salicifolium

vranečkovec švýcarský

-

Lycopodioides helveticum

vratička heřmánkolistá

-

Botrychium matricarrifolium

vratičkovec mnohoklaný

-

Sceptridium multifidum

vrba borůvkovitá

-

Salix myrtilloides

vrba bylinná

-

Salix herbacea

vrba černající

-

Salix myrsinifolia

vrba dvoubarvá

-

Salix bicolor

vrba laponská

-

Salix lapponum

vstavač řídkokvětý

-

Orchis laxiflora

vstavač trojzubý

-

Orchis tridentata

všivec krkonošský

-

Pedicularis sudetica

všivec statný

-

Pedicularis exaltata

všivec žezlovitý

-

Pedicularis sceptrum-carolinum

zapalička veliká

-

Tordylium maximum

zdrojovka prameništní

-

Montia fontana

zeměžluč přímořská

-

Centaurium litorale

zevar úzkolistý

-

Sparganium angustifolium

zimozelen okolíkatý

-

Chimaphila umbellata

zvonek český jesenický

-

Campanula bohemica subsp. gelida

zvonek sudetský

-

Campanula sudetica

zvonovec liliolistý

-

Adenophora liliifolia

židoviník německý

-

Myricaria germanica

žluťucha jednoduchá

-

Thalictrum simplex

 

 

 

Houby:

bolinka černohnědá

-

Camarops tubulina

čirůvka hnědočerrvenatá

-

Tricholoma inodermeum

čirůvka Josserandova

-

Dermoloma josserandii

hlívička jedlová

-

Hohenbuehelia abietinum

hlívovec ostnovýtrusný

-

Rhodotus palmatus

hřib Fechtnerův

-

Boletus fechtneri

hřib královský

-

Boletus regius

hřib moravský

-

Boletus (Xerocomus) moravicus

holubinka blaťácká

-

Rusula helodes

hvězdovka Pouzarova

-

Geastrum pouzarii

káčovka ploská

-

Biscogniauxia simplicitor

kuřinec subarktický

-

Ramariopsis subarctica

květka písečná

-

Montagnea arenaria

lanýž letní

-

Tuber aestivum

lošáček statný

-

Phellodon confluens

muchomůrka císařka

-

Amanita caesarea

muchomůrka Vittadiniho

-

Amanita vittadinii

náramkovitka žlutozelená

-

Floccolaria straminea

plstnatec různotvarý

-

Spongipellis fractipes

polnička stepní

-

Agrocybe stepposa

rudoušek tmavý

-

Rhodocybe obscura

slizečka chlupatá

-

Xerula melanotricha

šamonie modrající

-

Chamonixia caespitosa

špička stepní

-

Marasmiellus carneopallidus

ucháčovec šumavský

-

Pseudorhizina sphaeospora

václavka bažinná

-

Armillaria ectypa

vláknice zašpičatělá

-

Inocybe acutella

 

 

 

2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

aldrovanda měchýřkatá

 

(Aldrovanda vesiculosa)

bahnička chudokvětá

-

Eleocharis quinqueflora

bazanovec kytkokvětý

-

Naumburgia thyrsiflora

běloprstka horská

-

Leucorchis albida

bříza zakrslá

-

Betula nana

bublinatka prostřední

-

Utricularia intermedia

cídivka (přeslička) přezimující

-

Hippochaete hyemalis

česnek hranatý

-

Allium angulosum

česnek tuhý

-

Allium strictum

čičorka pochvatá

-

Coronilla vaginalis

devaterka rozprostřená

-

Fumana procumbens

dvouřadec pozdní

-

Cleistogenes serotina

hladýš pruský

-

Laserpitium pruthenicum

hlavinka horská

-

Traunsteinera globosa

hořec šumavský

-

Gentiana pannonica

hořeček nahořklý

-

Gentianella amarella

hořeček žlutavý

-

Gentianella lutescens

hořepník luční

-

Pneumonanthe vulgaris

hrachor různolistý

-

Lathyrus heterophyllus

hvězdoš podzimní

-

Callitriche hermaphroditica

hvozdík Lumnitzerův

-

Dianthus lumnitzeri

hvozdík kartouzek úzkolistý

-

Dianthus carthusianorum subsp. capilifrons

hvozdík pyšný

-

Dianthus superbus

hvozdík sivý

-

Dianthus gratianopolitanus

chrpa horská

-

Cyanus montanus

chudina zední

-

Draba muralis

jalovec obecný nízký

-

Juniperus communis subsp. alpina

jednokvítek velekvětý

-

Moneses uniflora

jestřábník alpský

-

Hieracium alpinum

jinořadec kadeřavý

-

Cryptogramma crispa

kapradina plevinatá

-

Polystichum braunii

kapradinka skalní

-

Woodsia ilvensis

kavyl chlupatý

-

Stipa dasyphylla

kavyl sličný

-

Stipa pulcherrima

kavyl Smirnovův

-

Stipa smirnovii

kavyl tenkolistý

-

Stipa tirsa

koniklec luční

-

Pulsatilla pratensis

koniklec velkokvětý

-

Pulsatilla grandis

konitrud lékařský

-

Gratiola officinalis

korálice trojklanná

-

Corallorhiza trifida

kosatec bezlistý

-

Iris aphylla

kosatec nízký

-

Iris pumila

kosatec pestrý

-

Iris variegata

kosatec sibiřský

-

Iris sibirica

kosatec trávovitý

-

Iris graminea

kostřava peřestá

-

Festuca versicolor

kozinec bezlodyžný

-

Astragalus excapus

kozinec rakouský

-

Astragalus austriacus

kropenáč vytrvalý

-

Swertia perennis

kruštík bahenní

-

Epipactis palustris

kruštík drobnolistý

-

Epipactic microphylla

kruštík polabský

-

Epipactis albensis

kruštík růžkatý

-

Epipactis muelleri

křivatec český

-

Gagea bohemica

kuřička hadcová

 

(Minuartia smejkalii)

ladoňka dvoulistá

-

Scilla bifolia

leknín bělostný

-

Nymphaea candida

leknín bílý

-

Nymphaea alba

lilie cibulkonosná

-

Lilium bulbiferum

lipnice plihá

-

Poa laxa

lomikámen latnatý

-

Saxifraga paniculata

lomikámen růžicovitý

-

Saxifraga decipiens

lomikámen trojprstý

-

Saxifraga tridactylites

lomikámen vstřícnolistý

-

Saxifraga oppositifolia

mečík obecný

-

Gladiolus imbricatus

medvědice lékařská

-

Arctostaphylos uva-ursi

okrotice červená

-

Cephalanthera rubra

oman německý

-

Inula germanica

oměj jedhoj

-

Aconitum anthora

oměj tuhý

-

Aconitum firmum

ostružiník moruška

-

Rubus chamaemorus

ostřice černoklasá

-

Carex melanostachya

ostřice chudá

-

Carex paupercula

ostřice lemovaná

-

Carex hostiana

ostřice mokřadní

-

Carex limosa

ostřice plstnatoplodá

-

Carex lasiocarpa

ostřice ptačí nožka

-

Carex ornithopoda

ostřice šupinoplodá

-

Carex lepidocarpa

ostřice žitná

-

Carex secalina

ožanka čpavá

-

Teucrium scordium

ožanka horská

-

Teucrium montanum

plavuník alpský

-

Diphasiastrum alpinum

plavuník Isslerův

-

Diphasiastrum issleri

plavuňka zaplavovaná

-

Lycopodiella inundata

potočnice lékařská

-

Nasturtium officinale

prstnatec bezový

-

Dactylorhiza sambucina

prstnatec pleťový

-

Dactylorhiza incarnata

prvosenka nejmenší

-

Primula minima

pryšec bahenní

-

Tithymalus palustris

pryšec hranatý

-

Tithymalus angulatus

pryskyřník ilyrský

-

Ranunculus illyricus

pryskyřník veliký

-

Ranunculus lingua

puchýřka útlá

 

(Coelanthus subtilis)

rdest alpský

-

Potamogeton alpinus

rosnatka okrouhlolistá

-

Drosera rotundifolia

rudohlávek jehlancovitý

-

Anacamptis pyramidalis

růžkatec potopený

-

Ceratophyllum submersum

řezan pilolistý

-

Stratiotes aloides

sesel pestrý

-

Seseli varium

sinokvět měkký

-

Jurinea mollis

sítina slanisková

-

Juncus gerardii

sleziník hadcový

-

Asplenium cuneifolium

smil písečný

-

Helichrysum arenarium

starček poříční

-

Seneciu fluviatilis

starček roketolistý

-

Senecio erucifolius

stařinec (starček) celolistý

-

Tephroseris integrifolia

stračka vyvýšená

-

Delphinium elatum

střevíčník pantoflíček

-

Cypripedium calceolus

suchopýrek alpský

-

Baeothryon (Trichophorum) alpinum

šafrán bělokvětý

-

Crocus albiflorus

šafrán karpatský

-

Crocus heuffelianus

šater latnatý

-

Gypsophila paniculata

šater svazčitý

-

Gypsophila fastigiata

šicha černá

-

Empetrum nigrum

šišák hrálolistý

-

Scutellaria hastifolia

tis červený

-

Taxus baccata

topolovka bledá

-

Alcea biennis

třezalka sličná

-

Hypericum elegans

třtina pestrá

-

Calamagrostis varia

třtina pobřežní

-

Calamagrostis pseudophragmites

tučnice obecná

-

Pinguicula vulgaris

úrazník uzlovitý

-

Sagina nodosa

vemeníček zelený

-

Coeloglossum viride

větrnice (sasanka) narcisokvětá

-

Anemonastrum narcissiflorum

violka nízká

-

Viola pumila

violka obojaká

-

Viola ambigua

violka slatinná

-

Viola stagnina

violka žlutá

-

Viola lutea

vláskatec tajemný

 

(Trichomanes speciosum)

vraneček brvitý

-

Selaginella selaginoides

vrba velkolistá

-

Salix appendiaculata

vstavač bledý

-

Orchis pallens

vstavač mužský

-

Orchis mascula

vstavač nachový

-

Orchis purpurea

vstavač obecný

-

Orchis morio

vstavač osmahlý

-

Orchis ustulata

vstavač vojenský

-

Orchis militaris

všivec bahenní

-

Pedicularis palustris

všivec mokřadní

-

Pedicularis sylvatica

záraza síťnatá

-

Orobanche reticulata

zběhovec jehlancovitý

-

Ajuga pyramidalis

zdrojovka pobřežní

-

Montia hallii

zevar nejmenší

-

Sparganium minimum

zvonečník hlavatý

-

Phyteuma orbiculare

zvonek český

 

(Campanula bohemica)

zvonek hadincovitý

-

Campanula servicaria

zvonek vousatý

-

Campanula barbata

žabníček vzplývavý

 

(Luronium natans)

žluťucha slatinná

-

Thalictrum flavum

 

 

 

Houby:

kalichovka luční

-

Omphalina discorosea

klouzek žlutavý

-

Suillus flavidus

kukmák dřevní

-

Volvariella caesiontincta

mozkovka rosolovitá

-

Ascotremella faginea

modralka laponská

-

Amylocystis lapponica

ouško citronové

-

Otidea concinna

pavučinec nancyský

-

Cortinarius nanceinensis

pazoubek zelený

-

Microglossum viride

plžatka smrková

-

Hygrophorus piceae

strmělka suchomilná

-

Clitocybe barbulatum

ušíčko jedlové

-

Pseudoplectania vogesiaca

voskovka cihlová

-

Hygrocybe sciophana

zvonkovka Babingtonova

-

Entoloma babingtonii

 

 

 

3. Za druhy ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

aron plamatý- Arum maculatum

 

 

bělozářka liliovitá

-

Anthericum liliago

bledule jarní

-

Leucojum vernum

brambořík nachový

-

Cyclamen purpurascens

cídivka (přeslička) větevnatá

-

Hippochaete ramosissima

černýš český

-

Melampyrum bohemicum

česnek hadí

-

Allium victorialis

divizna brunátná

-

Verbascum phoeniceum

dřín obecný

-

Cornus mas

dřípatka horská

-

Soldanella montana

dub pýřitý (šípák)

-

Quercus pubescens

dvojštítek měnlivý

-

Biscutella varia

Ďáblík bahenní

-

Calla pulustris

hadí mord nachový

-

Scorzonera purpurea

hadilka obecná

-

Ophioglossum vulgatum

hlaváček jarní

-

Adonanthe vernalis

hořepník tolitovitý

-

Pneumonanthe asclepiadea

hvězdice chlumní

-

Aster amellus

hvozdík křovištní

-

Dianthus seguieri

chrpa chlumní

-

Cyanus triumfettii

kamzičník rakouský

-

Doronicum austriacum

kapradiník bažinný

-

Thelypteris palustris

kavyl Ivanův

-

Stipa joannis

klikva bahenní

-

Oxycoccus palustris

koniklec bílý

-

Pulsatilla scherfelii

koprníček bezobalný

-

Mutellina purpurea

koprník štětinolistý

-

Meum athamanticum

kostival český

-

Symphytum bohemicum

koulenka vyšší

-

Globularia punctata

kozinec dánský

-

Astragalus danicus

kozinec vičencovitý

-

Astragalus onobrychis

kručinečka křídlatá

-

Genistella sagittalis

kruštík modrofialový

-

Epipactis purpurata

kruštík tmavočervený

-

Epipactis atrorubens

kyhanka sivolistá

-

Andromeda polifolia

kýchavice bílá

-

Veratrum album

len tenkolistý

-

Linum tenuifolium

len žlutý

-

Linum flavum

lilie zlatohlávek

-

Lilium martagon

lomikámen cibulkatý

-

Saxifraga bulbifera

medovník velkokvětý

-

Melittis melissophyllum

měsíčnice vytrvalá

-

Lunaria rediviva

modravec tenkokvětý

-

Leopoldia tenuiflora

mochna chlumní středočeská

-

Potentilla collina subsp. lindackeri

mochna skalní

-

Potentilla rupestris

mochna zlatokvětá duryňská

-

Potentilla parviflora subsp. thuringiaca

okrotice bílá

-

Cephalanthera damasonium

okrotice dlouholistá

-

Cephalanthera longifolia

oman oko Kristovo

-

Inula oculus-christi

oměj pestrý

-

Aconitum variegatum

oměj šalamounek

-

Aconitum callibotryon

oměj vlčí

-

Aconitum vulparia

ostřice tlapkatá

-

Carex pediformis

pampeliška bahenní

-

Taraxacum palustre

pérovník pštrosí

-

Matteuccia struthiopteris

pětiprstka želužník

-

Gymnadenia conopsea

plamének přímý

-

Clematis recta

plavuň pučivá

-

Lycopodium annotinum

plavuník Zeilerův

-

Diphasiastrum zeileri

plavuník zploštělý

-

Diphasiastrum complanatum

pleška stopkatá

-

Calycocorsus stipitatus

prha chlumní

-

Arnica montana

prostřelenec (hořec) křížatý

-

Tretorhiza cruciata

prstnatec májový

-

Dactylorhiza majalis

prstnatec listenatý

-

Dactylorhiza longebracteata

pryšec huňatý

-

Tithymalus villosus

pupečník obecný

-

Hydrocotyle vulgaris

rojovník bahenní

-

Ledum palustre

sasankovka (sasanka) lesní

-

Anemone sylvestris

sněženka předjarní

-

Galanthus nivalis

šicha obojaká

-

Empetrum hermaphroditum

tařice skalní

-

Aurinia saxatilis

tolije bahenní

-

Parnassia palustris

trávnička obecná hadcová

-

Armeria vulgaris subsp. serpentini

třemdava bílá

-

Dictamnus albus

tuřice (ostřice) blešní

-

Vignea pulicaris

tuřice (ostřice) Davallova

-

Vignea davalliana

upolín evropský

-

Trollius altissimus

vachta trojlistá

-

Menyanthes trifoliata

vemeník dvoulistý

-

Platanthera bifolia

vemeník zelenavý

-

Platanthera chlorantha

vranec jedlový

-

Huperzia selago

vratička měsíční

-

Botrychium lunaria

vrba plazivá

-

Salix repens

vřesovec pleťový

-

Erica herbacea

zimostrázek nízký

-

Polygaloides chamaebuxus

zlatovlásek obecný

-

Crinitina linosyris

zvonek boloňský

-

Campanula bononiensis

zvonek sibiřský

-

Campanula sibirica

žebratka bahenní

-

Hottonia palustris

žluťucha smrdutá

-

Thalictrum foetidum

 

 

 

Houby:

holubinka olšinná

-

Russula alnetorum

hvězdovka uherská

-

Geastrum hungaricum

kržatka vrásčitá

-

Tubaria confragosa

loupavka vápencová

-

Hysterangium calcareum

prášivka bažinná

-

Bovista paludosa

šupinovka Henningsova

-

Pholiota henningsii

Příloha č. III

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:

 

 

 

Bezobratlí (Avertebrata)

 

 

 

 

 

bělásek východní

 

(Leptidea morsei)

cikáda viničná

-

Tibicen haematodes

hnědásek osikový

 

(Hypodryas maturna)

chrobák

-

Bolbelasmus unicornis

chrobák pečlivý

-

Copris lunaris

jasoň červenooký

-

Parnassius apollo

jasoň dymnivkový

-

Parnassius mnemosyne

listonoh jarní

-

Lepidurus apus

listonoh letní

-

Triops cancriformis

kobylka sága

-

Saga pedo

krasec

-

Capnodis tenebrionis

krasec

-

Eurythyrea quercus

krasec

-

Sphaenoptera antiqua

krasec uherský

-

Anthaxia hungarica

kudlanka nábožná

-

Mantis religiosa

modrásek černoskvrnný

-

Maculinea arion

modrásek hořcový

-

Maculinea alcon

okáč jílkový

 

(Lopinga achine)

pakudlanka jižní

-

Mantispa styriaca

perlorodka říční

-

Margaritana margaritifera

pestrokřídlec podražcový

-

Zerynthia polyxena

ploskoroh

-

Libelloides spp.

potápník

 

(Graphoderus bilineatus)

rak kamenáč

-

Astacus torrentium

rak říční

-

Astacus fluviatilis

roháček

-

Ceruchus chrysomelinus

střevlík

-

Carabus auratus

střevlík

-

Carabus clathratus

střevlík

-

Carabus hungaricus

střevlík

-

Carabus menetriesi

střevlík

-

Carabus nitens

štír kýlnatý

-

Euscorpius carpathicus

svinutec tenký

 

(Anisus vorticulus)

tesařík alpský

-

Rosalia alpina

tesařík broskvoňový

-

Purpuricenus kaehleri

tesařík

-

Megopis scabricornis

velevrub malířský

-

Unio pictorum

žábronožky

-

Anostraca spp.

 

 

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

 

 

 

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

 

 

 

 

 

drsek menší

-

Zingel streber

drsek větší

-

Zingel zingel

hrouzek Kesslerův

-

Gobio kessleri

mihule potoční

-

Lampetra planeri

mihule ukrajinská

-

Eudontomyzon mariae

sekavčík horský

-

Sabanejewia aurata

 

 

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

 

 

 

 

čolek dravý

 

(Triturus carnifex)

čolek hranatý

-

Triturus helveticus

čolek karpatský

-

Triturus montandoni

ropucha krátkonohá

-

Bufo calamita

skokan ostronosý

 

(Rana arvalis)

skokan skřehotavý

-

Rana ridibunda

 

 

 

Plazi (Reptilia)

 

 

 

 

 

ještěrka zední

 

(Podarcis muralis)

ještěrka zelená

-

Lacerta viridis

užovka podplamatá

 

(Natrix tessellata)

užovka stromová

-

Elaphe longissima

zmije obecná

-

Vipera berus

želva bahenní

-

Emys orbicularis

 

 

 

Ptáci (Aves)

 

 

 

 

 

břehouš černoocasý

-

Limosa limosa

bukač velký

-

Botaurus stellaris

bukáček malý

-

Ixobrychus minutus

drop velký

-

Otix tarda

dytík úhorní

-

Burhinus oedicnemus

chřástal malý

-

Porzana parva

jeřáb popelavý

-

Grus grus

koliha velká

-

Numenius arquata

kolpík bílý

-

Platalea leucorodia

kulík hnědý

-

Endromias morinellus

luňák červený

-

Milvus milvus

luňák hnědý

-

Milvus migrans

mandelík hajní

-

Coracias garrulus

morčák velký

-

Mergus merganser

orel křiklavý

-

Aquila pomarina

orel mořský

-

Haliaeetus albicilla

orel skalní

-

Aquila chrysaetos

orlovec říční

-

Pandion haliaeetus

ostralka štíhlá

-

Anas acuta

polák malý

-

Aythya nyroca

poštolka rudonohá

-

Falco vespertinus

puštík bělavý

-

Strix uralensis

raroh velký

-

Falco cherrug

rybák černý

-

Chlidonias niger

skalník zpěvný

-

Monticola saxatilis

slavík modráček tundrový

-

Luscinia svecica svecica

sokol stěhovavý

-

Falco peregrinus

strnad luční

-

Miliaria calandra

strnad zahradní

-

Emberiza hortulana

tenkozubec opačný

-

Recurvirostra avosetta

tetřev hlušec

-

Tetrao urogallus

vodouš rudonohý

-

Tringa totanus

volavka červená

-

Ardea purpurea

výreček malý

-

Otus scops

zedníček skalní

-

Tichodroma muraria

 

 

 

Savci (Mammalia)

 

 

 

 

 

kočka divoká

-

Felis silvestris

medvěd hnědý

-

Ursus arctos

netopýr brvitý

 

(Myotis emarginatus)

netopýr černý

 

(Barbastella barbastellus)

netopýr pobřežní

 

(Myotis dasycneme)

netopýr velký

 

(Myotis myotis)

plch zahradní

-

Eliomys quercinus

sysel obecný

-

Citellus citellus

tchoř stepní

 

(Mustela eversmanii)

vlk

-

Canis lupus

vrápenec malý

-

Rhinolophus hipposideros

vrápenec velký

-

Rhinolophus ferrumequinum

 

 

 

2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují:

 

 

 

Bezobratlí (Avertebrata)

 

 

 

 

 

babočka bílé l

 

(Nymphalis vau-album)

bourovec trnkový

 

(Eriogaster catax)

chroust opýřený

-

Anoxia pilosa

klínatka rohatá

 

(Ophiogomphus cecilia)

klínatka žlutonohá

 

(Stylurus flavipes)

kovařík

-

Ludius ferrugineus

krajník

-

Calosoma auropunctatum

lesák rumělkový

 

(Cucujus cinnaberinus)

lišaj pupalkový

 

(Proserpinus proserpina)

martináč hrušňový

-

Saturnia pyri

modrásek bahenní

 

(Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný

 

(Maculinea teleius)

modrásek stepní

 

(Polymmatus eroides)

ohniváček černočárný

 

(Lycaena dispar)

ohniváček rdesnový

 

(Lycaena helle)

okáč hnědý

 

(Coenonympha hero)

okáč skalní

-

Hipparchia briseis

okáč sudetský

 

(Erebia sudetica)

pačmelák cizopasný

-

Psythirus rufipes

páchník hnědý

-

Osmoderma eremita

potápník široký

-

Dytiscus latissimus

 

 

Phryganophilus ruficollis

přástevník mařinkový

-

Eucharia casta

přástevník svízelový

-

Claetis maculosa

saranče

 

(Stenobothrus eurasius)

střevlík

-

Carabus scabriusculus

střevlík

-

Carabus variolosus

stužkonoska vrbová

-

Catocala electa

šídlatka kroužkovaná

 

(Sympecma braueri)

škeble rybničná

-

Anodonta cygnea

tesařík obrovský

-

Cerambyx cerdo

tesařík zavalitý

-

Ergates faber

tesařík

-

Tragosoma depsarium

vážka běloústá

 

(Leucorrhinia albifrons)

vážka jasnoskvrnná

 

(Leucorrhinia pectoralis)

vážka široká

 

(Leucorrhinia caudalis)

velevrub tupý

 

(Unio crassus)

zdobenec

-

Gnorimum spp.

zlatohlávek chlupatý

-

Tropinota hirta

zubokřídlec dubový

-

Marumba quercus

žluťásek barvoměnný

 

(Colias myrnidone)

žluťásek borůvkový

-

Colias palaeno

 

 

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

 

 

 

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

 

 

 

 

 

ježdík dunajský

 

(Gymnocephalus baloni)

ostrucha křivočará

-

Pelecus cultratus

ouklejka pruhovaná

-

Alburnoides bipunctatus

sekavec písečný

-

Cobitis taenia

 

 

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

 

 

 

 

blatnice skvrnitá

 

(Pelobates fuscus)

čolek horský

-

Triturus alpestris

čolek obecný

-

Triturus vulgaris

čolek velký

 

(Triturus cristatus)

kuňka ohnivá

 

(Bombina bombina)

kuňka žlutobřichá

 

(Bombina variegata)

mlok skvrnitý

-

Salamandra salamandra

ropucha zelená

 

(Bufo viridis)

rosnička zelená

-

Hyla arborea

skokan menší

 

(Rana lessonae)

skokan štíhlý

-

Rana dalmatina

skokan zelený

-

Rana esculenta

 

 

 

Plazi (Reptilia)

 

 

 

 

 

ještěrka obecná

-

Lacerta agilis

ještěrka živorodá

-

Lacerta vivipara

slepýš křehký

-

Anguis fragilis

užovka hladká

-

Coronella austriaca

 

 

 

Ptáci (Aves)

 

 

 

 

 

bekasina otavní

-

Gallinago gallinago

bělořit šedý

-

Oenanthe oenanthe

čáp černý

-

Ciconia nigra

čírka modrá

-

Anas querquedula

datlík tříprstý

-

Picoides tridactylus

drozd cvrčala

-

Turdus iliacus

dřemlík tundrový

-

Falco columbarius

dudek chocholatý

-

Upupa epops

hohol severní

-

Bucephala clangula

hohol doupňák

-

Columba oenas

chřástal kropenatý

-

Porzana porzana

chřástal polní

-

Crex crex

chřástal vodní

-

Rallus aquaticus

jeřábek lesní

-

Tetrastes bonasia

kalous pustovka

-

Asio flammeus

kavka obecná

-

Corvus monedula

konipas luční

-

Motacilla flava

kos horský

-

Tordus torquatus

krahujec obecný

-

Accipiter nisus

krutihlav obecný

-

Jynx torquilla

křepelka polní

-

Coturnix coturnix

kulíšek nejmenší

-

Glaucidium passerinum

kvakoš noční

-

Nycticorax nycticorax

ledňáček říční

-

Alcedo atthis

lejsek malý

-

Ficedula parva

lelek lesní

-

Caprimulgus europaeus

linduška horská

-

Anthus spinoletta

linduška úhorní

-

Anthus campestris

lžičák pestrý

-

Anas clypeata

moták lužní

-

Circus pygargus

moták pilich

-

Circus cyaneus

ostříž lesní

-

Falco subbuteo

pěnice vlašská

-

Sylvia nisoria

pěvuška podhorní

-

Prunella collaris

pisík obecný

-

Actitis hypoleucos

potápka rudokrká

-

Podiceps grisegena

racek ččernohlavý

-

Larus melanocephalus

rákosník velký

-

Acrocephalus arundinaceus

rybák obecný

-

Sterna hirundo

skřivan lesní

-

Lullula arborea

slavík modráček středoevropský

-

Luscinia svecica cyanecula

slavík tmavý

-

Luscinia luscinia

sova pálená

-

Tyto alba

strakapoud bělohřbetý

-

Dendrocopos leucotos

strakapoud jižní

-

Dendrocopos syriacus

sýc rousný

-

Aegolius funereus

sýček obecný

-

Athene noctua

sýkořice vousatá

-

Panurus biarmicus

tetřívek obecný

-

Tetrao tetrix

ťuhýk menší

-

Lanius minor

ťuhýk rudohlavý

-

Lanius senator

včelojed lesní

-

Pernis apivorus

vlha pestrá

-

Merops apiaster

vodouš kropenatý

-

Tringa ochropus

volavka bílá

-

Egretta alba

volavka stříbřitá

-

Egretta garzetta

zrzohlávka rudozobá

-

Netta rufina

žluva hajní

-

Oriolus oriolus

 

 

 

Savci (Mammalia)

 

 

 

 

 

bobr evropský

 

(Castor fiber)

křeček polní

 

(Cricetus cricetus)

los evropský

-

Alces alces

myšivka horská

-

Sicista betulina

netopýr ostrouchý

-

Myotis blythi oxygnatus

netopýři (ostatní druhy)

 

(Microchiroptera)

plch lesní

 

(Dryomys nitedula)

plšík lískový

 

(Muscardinus avellanarius)

rejsek horský

-

Sorex alpinus

rys ostrovid

-

Lynx lynx

vydra říční

-

Lutra lutra

 

 

 

3. Za druhy ohrožené se prohlašují:

 

 

 

Bezobratlí (Avertebrata)

 

 

 

 

 

batolec

-

Apatura spp.

bělopásek

-

Limenitis spp.

bělopásek

-

Neptis spp.

číhalka pospolitá

-

Atherix ibis

čmelák

-

Bombus spp.

drabčík

-

Emus hirtus

chrobák ozbrojený

-

Odontaeus armiger

chrobák vrubounovitý

-

Sisyphus schaefferi

chroust mlynařík

-

Polyphylla fullo

kovařík

-

Lacon spp.

kozlíček jilmový

-

Saperda punctata

krajník hnědý

-

Calosoma inquisitor

krajník pižmový

-

Calosoma sycophanta

krasec měďák

-

Chalcophora mariana

lišaj pryšcový

-

Celerio euphorbiae

majka

-

Meloe spp.

mravenec

-

Formica spp.

můra

-

Phragmatiphila nexa

nosorožík kapucínek

-

Oryctes nasicornis

otakárek fenyklový

-

Papilio machaon

otakárek ovocný

-

Iphiclides podalirius

perleťovec mokřadní

-

Proclossiana eunomia

prskavec

-

Brachinus spp.

rak bahenní

-

Astacus leptodactylus

roháč obecný

-

Lucanus cervus

střevlík

-

Carabus arcensis

střevlík

-

Carabus irregularis

střevlík

-

Carabus obsoletus

střevlík

-

Carabus problematicus

střevlík

-

Carabus scheidleri

střevlík

-

Carabus ullrichi

svižník

-

Cicindela spp.

(s výjimkou C. hybrida)

 

 

šídlo rašelinné

-

Aeschna subarctica

zdobenec

-

Trichius spp.

zlatohlávek skvostný

-

Potosia aeruginosa

zlatohlávek

-

Oxythyrea funesta

 

 

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

 

 

 

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

 

 

 

 

 

cejn perleťový

-

Abramis sapa

jelec jesen

-

Leuciscus idus

ježdík žlutý

-

Gymnocephalus schraetser

kapr obecný (sazan)

-

Cyprinus carpio

mník jednovousý

-

Lota lota

piskoř pruhovaný

-

Misgurnus fossilis

plotice lesklá

-

Rutilus pigus

střevle potoční

-

Phoxinus phoxinus

vranka obecná

-

Cottus gobio

vranka pruhoploutvá

-

Cottus poecilopus

 

 

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

 

 

 

 

ropucha obecná

-

Bufo bufo

 

 

 

Plazi (Reptilia)

 

 

 

 

 

užovka obojková

-

Natrix natrix

 

 

 

Ptáci (Aves)

 

 

 

 

 

bekasina větší

-

Gallinago media

bramborníček černohlavý

-

Saxicola torquata

bramborníček hnědý

-

Saxicola rubetra

brkoslav severní

-

Bombycilla garrulus

břehule říční

-

Riparia riparia

cvrčilka slavíková

-

Locustella luscinioides

čáp bílý

-

Ciconia ciconia

čírka obecná

-

Anas crecca

hýl rudý

-

Carpodacus erythrinus

chocholouš obecný

-

Galerida cristata

jestřáb lesní

-

Accipiter gentilis

kopřivka obecná

-

Anas strepera

koroptev polní

-

Perdix perdix

krkavec velký

-

Corvus corax

lejsek šedý

-

Muscicapa striata

moták pochop

-

Circus aeruginosus

moudivláček lužní

-

Remiz pendulinus

ořešník kropenatý

-

Nucifraga caryocatactes

potápka černokrká

-

Podiceps nigricollis

potápka malá

-

Podiceps ruficollis

potápka roháč

-

Podiceps cristatus

rorýs obecný

-

Apus apus

slavík obecný

-

Luscinia megarhynchos

sluka lesní

-

Scolopax rusticola

strakapoud prostřední

-

Dendrocopos medius

ťuhýk obecný

-

Lanius collurio

ťuhýk šedý

-

Lanius excubitor

vlaštovka obecná

-

Hirundo rustica

výr velký

-

Bubo bubo

 

 

 

Savci (Mammalia)

 

 

 

 

 

bělozubka bělobřichá

-

Crocidura leucodon

plch velký

-

Glis glis

veverka obecná

-

Sciurus vulgaris

Příloha č. IV

Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů

Popis služebního odznaku:

Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5 × 5 cm, zelené barvy, se zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý zápis „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY“. Odznak je kovový, smaltovaný.

Popis úředního razítka strážce podle § 20 odst. 2 vyhlášky:

Razítko má tvar obdélníku na šířku o rozměrech 7 × 2 cm s textem obsahujícím název orgánu, který stráž do funkce ustanovil, a dále s textem „stráž ochrany přírody a krajiny“. Obsahem razítka je též jeho identifikační číslo.

 

Typ I. Služební průkaz

 

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY“. V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmeníjeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel služebního průkazu má právo při výkonu své pracovní činnosti ve smyslu ustanovení § 62 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

-

kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

-

vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky, přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí.

Při výkonu této činnosti je držitel služebního průkazu povinen co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.

Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory se řídí zvláštními předpisy.

 

Typ II. Služební průkaz strážce

 

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY“. V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STRÁŽCE“, pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmeníjeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu strážce je oprávněn ve smyslu ustanovení § 62 a 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

-

kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

-

zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,

-

ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,

požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je strážce oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody, který je potvrdí, změní nebo zruší nejpozději do 15ti dnů od jeho vydání.

 

Typ III. Průkaz zpravodaje

 

Přední strana průkazu zpravodaje obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY“. V levé části průkazu je rostlinný motiv tvořený lipovými listy. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis „PRŮKAZ ZPRAVODAJE“, pod kterým je uvedeno číslo průkazu, jméno a příjmení jeho držitele a číslo držitelova občanského průkazu. Dále je tam údaj o území, pro které je průkaz vydán a místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana průkazu zpravodaje obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu zpravodaje je členem stráže přírody ve smyslu ustanovení - 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Zpravodaj v územním obvodu vymezeném na přední straně tohoto průkazu provádí podle pokynů orgánu ochrany přírody a krajiny, který ho ustanovil, sledování stavu přírody. Při své práci používá jednoduché přístroje, fotografické aparáty, mapy a jinou dokumentaci.

Všechny příslušné orgány, organizace a osoby se žádají, aby držiteli tohoto průkazu plnění funkce stráže přírody umožnily.

Příloha č. V

DO KATEGORIE „NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE“ SE PŘEVÁDĚJÍ:

Název

Okres

Katastrální území

Zřízeno

Bořeň

TP, MO

Chouč, Bílina, Liběšice

Výnos MK ČSR č. 8.826/76 (10. 2. 1977)

Božídarské rašeliniště

KV

Boží Dar, Jáchymov, Ryžovna

xVýnos MŠK č. 38.070/65 (24. 9. 1965)

Brouskův mlýn

CB

Jílovice, Třebeč, Dvorec, Hluboká u Borovan

Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)

Břehyně - Pecopala

CL

Doksy, Hradčany

xVýnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)

Bukačka

RK

Sedloňov

+Výnos MK č. 26.376/54 (5. 5. 1954)

Cahnov - Soutok

BV

Lanžhot

+Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)

Čantoria

FM

Nýdek

Vyhláška ONV Frýdek-Místek (20. 1. 1988)

Čertoryje

HO

Kněždub, Tvarožná Lhota, Hrubá Vrbka

Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Červené blato

CB

Byňov, Těšínov, Hrdlořezy

Výnos MK ČSR č. 18.584/73 (29. 12. 1973)

Čtvrtě

NB

Mcely

Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)

Děvín - Kotel - Soutěska

BV

Hor. Věstonice, Klentnice, Pavlov, Perná

OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)

Hůrka u Hranic

PR

Hranice

+Výnos MŠVU č. 39.336/52 (23. 7. 1952)

Chejlava

PJ

Měcholupy

+Výnos MK č. 17.510/55 (4. 7. 1956)

Chlumská stráň

RO

Chlum

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Jazevčí

HO

Javorník, Nová Lhota u Veselí

Vyhláška MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Jezerka

CV, MO

Jezeří, Kundratice, Podhůří

Výnos MK ČSR č. 13.359/68 (20. 1. 1969)

Jezevčí vrch

CL

Mařenice, Heřmanice

xVýnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)

Kaluža

OP

Lesní Albrechtice, Žimrovice

Výnos MK ČSR č. 10.750/69 (29. 10. 1969)

Karlovské bučiny

LB

Machnín

Výnos MK ČSR č. 18.078/72 (29. 12. 1972)

Karlštejn

BE

Bubovice, Budňany, Hostim, Mořina, Srbsko, Sv. Jan p. Skalou, Hlásná Třebáň

+Výnos MK č. 24.029/55 (26. 4. 1955)

Kladské rašeliny

CH, SO

Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Prameny, Vranov

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Kněhyně - Čertův mlýn

FM, VS

Čeladná, Prostřední Bečva

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Koda

BE

Korno, Srbsko, Tetín, Tobolka

+Výnos MŠVU č. 32/946/52 (13. 3. 1952)

Kohoutov

RO

Ostrovec

xVýnos MŠK č. 19.882/66 (7. 5. 1966)

Králický Sněžník

UO, SU

Hor. Morava, Velká Morava, Sklenné u M. Moravy, Stříbrnice

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Křivé jezero

BV

Nové Mlýny, Milovice u Mikulova

Výnos MK ČSR č. 12.221/73 (9. 8. 1973)

Lednické rybníky

BV

Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice,

Sedlec u Mikulova

+Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)

Libický luh

KO, NB

Velký Osek, Libice n. C., Oseček

Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985) a vyhláška ONV Nymburk (15. 12. 1985)

Lichnice - Kaňkovy Hory

CR

Třemošnice, Závratec, Rudov, Javorka, Dolní Počátky, Podhradí, Lhůty, Starý Dvůr, Kubíkovy Duby, Počátky Horní

+Výnos MK č. 65.968/54 (26. 7. 1955) a vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)

Lovoš

LT

Lhotka n. L., Oparno

+Vyhláška MŠVU č. 216.714/48 (16. 11. 1948)

Malý a Velký Štít

LN

Vinařice u Loun

Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)

Milešovka

LT

Milešov

+Výnos MŠVU č. 102.391/51 (25. 9. 1951)

Mionší

FM

Dol. Lomná, Hor. Lomná

+Výnos MK č. 12.849/54 (10. 3. 1954)

Mohelenská hadcová step

TR

Mohelno

+Výnos MŠVU č. 48.267/52 (11. 12. 1952)

Novodomské rašeliniště

CV

Načetín, Pohraniční

xVýnos MKI č. 13.901/67 (18. 11. 1967)

Oblík

LN

Mnichov, Raná

xVýnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)

Pluhův Bor

SO

Louka

Výnos MK ČSR č. 13.365/69 (28. 12. 1969)

Pochvalovská stráň

RA

Kozojedy

Vyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989)

Polabská černava

ME

Mělnická Vrutice

+Vyhláška MŠO č. 45.761/46 (26. 8. 1946)

Polanská niva

OV

Polanka nad Odrou

Vyhláška MěNV Ostrava (12. 6. 1985)

Porážky

UH, HO

Slavkov, Nová Lhota u Veselí

Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Pouzdřanská step - Kolby

BV

Pouzdřany, Uherčice

+Výnos MK č. 3.075/56 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

Praděd

BR, SU

Karlov, Malá Morávka, Železná pod Pradědem, Rejhotice, Kouty n. Des., Domašov

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Pulčín - Hradisko

VS

Pulčín

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Radostínské rašeliniště

ZR

Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec

Výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)

Radhošť

NJ

Trojanovice

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Ramena řeky Moravy

OC

Horka n. Mor., Střeň, Lhota n. Mor., Náklo, Hynkov, Unčovice, Rozvadovice, Pňovice

Vyhláška ONV Olomouc (28. 2. 1990)

Raná

LN

Raná

+Výnos MŠVU č. 93.653/51 (23. 5. 1951)

Ranšpurk

BV

Lanžhot

+Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)

Rašeliniště Jizerky

JN

Jizerka

xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)

Rašeliniště Jizery

Jn, LB

Jizerka, Lázně Libverda, Bílý Potok

xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)

Rašeliniště Skřítek

SU, BR

Rudoltice, Žďárský Potok

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Razula

VS

Velké Karlovice

+Vyhláška MŠVU č. 111.318/49 (8. 12. 1949)

Rejvíz

BR, SU

Rejvíz, Seč

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Růžák

DC

Růžová, Srbská Kamenice

Výnos MK ČSR č. 16.170/73 (29. 12. 1973)

Řežabinec a Řežabinecké tůně

PI

Lhota u Kestřan, Ražice, Putim

+Vyhláška MŠVU č. 171.559/49 (19. 11. 1949) a vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)

Salajka

FM

Bílá

+Výnos MŠK č. 18.276/55 (4. 6. 1956)

Sedlo

LT

Hor. Chobolice, Srdov

Výnos MKI č. 12.609/68 (10. 9. 1968)

Slanisko u Nesytu

BV

Sedlec u Mikulova

Vyhláška ONV Břeclav (4. 10. 1961)

Soos

CH

Dvorek, Nová Ves, Vonšov

xVýnos MŠK č. 45.160/64 (7. 11. 1964)

Stará řeka

JH

Holičky

+Výnos MK č. 1.604/56 (5. 3. 1956)

Strabišov - Oulehla

KM

Kunkovice, Lísky

+Výnos MK č. 70.847/54 (14. 1. 1956) a +výnos MŠO 155-1-1/5-53 (8. 5. 1953)

Šerák - Keprník

SU

Adolfovice, Hor. Lipová, Nové Losiny, Ostružná

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Špraněk

OC

Březina

+Výnos MŠVU č. 48.988/49 (5. 4. 1949)

Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

BV

Bavory, Klentnice, Perná

Výnos MŠVU č. 97.095/51-I V/5 (25. 6. 1951) a +výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)

Trčkov

RK

Trčkov

Vyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1. 7. 1982)

Týřov

BE, RA

Skryje, Broumy, Karlova Ves

Výnos MK ČSR č. 6.051/84 (28. 3. 1984)

Úhošť

CV

Pokutice, Úhošťany, Zásada, Úhošť

Výnos MK ČSR č. 7.123/74 (17. 7. 1974)

Velká Pleš

RA

Branov

Výnos MK ČSR č. 6.049/84 (28. 3. 1984)

Jelké jeřábí jezero

SO

Přebuz, Stříbrná

Vyhláška MZ č. 1.268-VIII/B-1938 (4. 2. 1938)

Velký a Malý Tisý

JH

Lomnice n. L., Lužnice, Přeseka

+Výnos MŠK č. 52.056/57 (17. 6. 1957)

Velký močál

SO

Rolava

Výnos MK ČSR č. 6.006/68 (10. 2. 1969)

Velký Špičák

JI

Třešť

xVýnos MŠK č. 45.171/64 (7. 11. 1964)

Větrníky

VY

Letonice

+Výnos MŠVU č. 99.260/51 (27. 6. 1951) a vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1991)

Větrušická rokle

PY

Větrušice

Výnos MK ČSR č. 13.363/68 (20. 1. 1969)

Voděradské bučiny

KO, PY

Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Louňovice

+Výnos MK č. 13.600/55 (4. 3. 1955)

Vrapač

OC

Mladeč

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Vůznice

RA, BE, KL

Sýkořice, Nižbor, Běleč

Výnos MK ČSR č. 6.052/84 (28. 3. 1984)

Vyšenské kopce

CK

Vyšný, Kladné, Kladné – Dobrkovice

+Vyhláška MŠVU č. 86.969/51 (6. 3. 1951) a vyhláška OÚ Český Krumlov (21. 4. 1992)

Zahrady pod Hájem

HO

Velká nad Veličkou

Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Zástudánčí

PR

Tovačov, Lobodice

+Výnos MŠVU č. 46.340/52 (24. 2. 1953)

Zhejral

JI

Klatovec

Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

Žákova hora

ZR

Cikháj

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Žofinka

JH

Dvory n. L.

Výnos MK ČSR č. 15.732/74 (16. 1. 1975)

__________

Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

x - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

 

DO KATEGORIE „NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ SE PŘEVÁDĚJÍ:

 

Název

Okres

Katastrální území

Zřízeno

Americká zahrada

KT

Chudenice

Výnos MK ČSR č. 13.369/69 (28. 12. 1969)

Babiččino údolí

Na

Ratibořice, Česká Skalice, Slatina n. Úpou, Zlič, Žernov, Malá Skalice, Červená Hora

+Výnos MŠVU č. 35.789/52 (9. 6. 1952)

Barrandovské skály

Pha 5

Hlubočepy, Malá Chuchle

Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

Bílé stráně

LT

Pokratice

+Výnos MK č. 19.161/54 (30. 3. 1954)

Blanice

PT

Hor. Sněžná,Křišťanov, Spálenec, Zbytiny

Vyhláška ONV Prachatice (24. 5. 1989)

Borečský vrch

LT

Boreč

+Výnos MŠVU č. 96.515/51 (23. 6. 1951)

Borový

SU

Žulová

Vyhláška ONV Šumperk (16. 6. 1987)

Březinské tisy

DC

Březiny, Chlum

Výnos MK ČSR č. 14.619/68 (10. 2. 1969)

Búrová

HO

Suchov

Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Ciboušov

CV

Vernéřov

Vyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)

Cikánka I.

Pha 5

Radotín

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

Cikánký dolík

KL

Bílichov

Vyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)

Černá rokle

PZ, Pha 5

Kosoř, Radotín

Vyhláška Stč. KNV (22. 9. 1970)

Čertova zeď

LB

Kotel, Smržov

Vyhláška ONV Liberec (2. 3. 1964)

Červený kopec

BM

Bohunice

Vyhláška NV Brno (24. 11. 1970)

Dalejský profil

Pha 5

Řeporyje, Holyně, Stodůlky

Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

Doupňák

CV

Klášterec n. O. , Miřetice

Vyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)

Dubí hora

LT

Konojedy

Vyhláška ONV Litoměřice (14. 10. 1966)

Dunajovické kopce

BV

Březí, Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Dol. Dunajovice

Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)

Hojkovské rašeliniště

JI

Hojkov

Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

Holý vrch

ME

Střemy

+Výnos MŠK č. 61.226/57 (14. 8. 1957)

Hrdibořické rybníky

PV

Hrdibořice

Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)

Chropyňský rybník

KM

Chropyně

+Výnos MK č. 35.431/54 (14. 5. 1954)

Jankovský potok

PE

Vyskytná, Mysletín, Zachotín, Jankov, Mladé Bříště, Staré Bříště

Vyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2. 1992)

Jánský vrch

MO

Korozluky

+Výnos MŠVU č. 102.256/51 (25. 9. 1951)

Jeskyně Pekárna

BO

Mokrá

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (21. 12. 1933)

Kamenné slunce

LO

Hnojnice

Vyhláška ONV Louny (10. 9. 1965)

Kaproun

JH

Kaproun

Vyhláška ONV Jindřichův Hradec (10. 12. 1987)

Kleneč

LT

Kleneč

Výnos MK ČSR č. 9.860/76 (1. 10. 1976)

Klonk

BE

Suchomasty

Vyhláška Stč. KNV (8. 2. 1977)

Komorní hůrka

CH

Skalka, Slatina

+Výnos MŠVU č. 100.585/51 (14. 8. 1951)

Kotýz

BE

Tmáň, Koněprusy

Vyhláška ONV Beroun (17. 4. 1986)

Kozákov

SM

Loktuše, Lestkov, Vesec

Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)

Křéby

KM

Prasklice

+Výnos MK č. 55.841/54 (4. 7. 1956)

Křížky

CH

Prameny

Vyhláška ONV Cheb (22. 12. 1962)

Landek

OV

Petřkovice, Koblov

Vyhláška ONV Opava (12. 8. 1966) a vyhláška NV města Ostravy (13. 12. 1989)

Lochkovský profil

Pha 5

Lochkov, Radotín

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

Luční

TA

Turovec

Vyhláška ONV Tábor (21. 1. 1988)

Lužní potok

CH

Trojmezí, Pastviny

Vyhláška ONV Cheb (14. 12. 1989)

Malhotky

VY

Nevojice

Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Medník

PZ

Hradišťko

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Na Adamcích

HO

Želetice

Výnos MK ČSR č. 18.245/72 (29. 12. 1972)

Na požárech

TC

Jedlina

Vyhláška OÚ Tachov (26. 2. 1992)

Na skále

OC

Žerůvky, Hněvotín

Výnos MK ČSR č. 9. 857/76 (10. 2. 1977)

Na Špičáku

SU

Supíkovice

Výnos MK ČSR č. 9.647/70 (10. 11. 1970)

Odkryv v Kravařích

OP

Kravaře

Vyhláška Sm KNV (24. 4. 1979)

Odlezelské jezero

PS

Odlezly, Potvorov

Vyhláška ONV Plzeň sever (7. 3. 1975)

Panská Skála

CL

Kamenický Šenov

Výnos MK II-3-155.1-19/4-53 (18. 9. 1953), vyhláška ONV Česká Lípa (6. 9. 1963) a vyhláška ONV Česká Lípa (12. 1. 1989)

Park v Bílé Lhotě

OC

Bílá Lhota

Výnos MK ČSR č. 13.828/69 (28. 12. 1969)

Pastvisko u Lednice

BV

Lednice

Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)

Pastviště u Fínů

KT

Albrechtice

Vyhláška ONV Klatovy (30. 4. 1985)

Požáry

Pha 5

Řeporyje

Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

Pravčická brána

DC

Hřensko

Vyhláška ONV Děčín (6. 12. 1963)

Ptačí hora

BR

Nové Heřmínovy

Výnos MK ČSR č. 14.474/69 (2. 2. 1970)

Radouč

MB

Debř

Výnos MK č. 6.089/77 (5. 12. 1977)

Rendezvous

BV

Valtice

Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)

Rešovské vodopády

BR

Rešov, Ruda

Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)

Rovná

ST

Rovná

Výnos MK ČSR č. 18.768/72 (29. 12. 1972)

Rudické propadání

BK

Rudice, Jedovnice

Vyhláška ONV Blansko (19. 4. 1990)

Růžičkův lom

PV

Čelechovice na Hané

Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)

Rybníček u Hořan

KH

Hořany

Vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)

Skalky skřítků

KV

Hradiště u Karlových Var

Vyhláška ONV Karlovy Vary (20. 11. 1979)

Slatinná louka u Velenky

NB

Hradištko

Výnos MK ČSR č. 17.977/72 (29. 12. 1972)

Státní lom

PV

Čelechovice na Hané

Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)

Stránská skála

BM

Slatina

Vyhláška NV Brno (23. 3. 1978)

Strážník

SM

Peřimov

xVýnos MŠK č. 35.702/63 (24. 8. 1963)

Stročov

TA

Libenice

Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)

Suché skály

JN

Besedice

Výnos MŠK č. 65.972/54 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Jablonec nad N. (1. 10. 1965)

Šipka

NJ

Štramberk

+Vyhláška MŠK č. 35.013/59 (9. 1. 1960)

Švařec

ZR

Koroužné, Švařec

Vyhláška ONV Žďár (25. 7. 1985)

Terčino údolí

CB

Údolí u N. hradů, Svébohy

+Vyhláška MŠVU č. 27.432/49 (19. 2. 1949)

Třesín

OC

Mladeč, Mělník

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

U hajnice

PT

Libotyně

Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)

U nového mlýna

Pha 5

Holyně, Hlubočepy

Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

Upolínová louka pod Křížky

CH

Prameny

Vyhláška ONV Cheb (30. 8. 1990)

V jezírkách

KO

Velim

Vyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)

Váté písky

HO

Bzenec, Vracov

Vyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)

Velký Roudný

BR

Roudno

Vyhláška ONV Bruntál (26. 4. 1966)

Velký vrch

LN

Vršovice

Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)

Venušiny misky

SU

Velká Kraš

Vyhláška ONV Šumper (9. 12. 1971)

Vizír

JH

Hamr

Vyhláška ONV Jindřichův Hradec (10. 12. 1987)

Vosek

RO

Osek, Volduchy

Vyhláška ONV Rokycany (5. 9. 1989)

Vrkoč

UL

Vaňov

Vyhláška ONV Ústí n. L. (10. 6. 1966)

Zlatý Kůň

BE

Koněprusy

Výnos MK ČSR č. 17.864/72 (29. 12. 1972)

Zlatý vrch

DC

Líska

Vyhláška ONV Děčín (18. 2. 1964)

Železná hůrka

CH

Mýtina I

Vyhláška ONV Cheb (28. 4. 1961)

__________

Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

x - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

 

DO KATEGORIE „PŘÍRODNÍ REZERVACE“ SE PŘEVÁDĚJÍ:

 

Název

Okres

Katastrální území

Zřízeno

Andělova zmola

PV

Čechy p. Kosířem

Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)

Baba - V bukách

ZR

Bohdalov, Chroustov

Vyhláška ONV Žďár n. S. (25. 10. 1990)

Babí lom

BO

Lelekovice

Vyhláška ONV Brno-venkov (11. 12. 1980)

Bayerova

BK

Křtiny

Výnos MK ČSR č. 16.984/74 (17. 4. 1975)

Bažantnice u Pračejovic

ST

Nové Strakonice

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Bažantnice v Uhersku

PU

Uhersko

+ Výnos MŠVU č. 31.046/52 (15. 3. 1952)

Běleč

KT

Malechov

+ Výnos MK č. 68.737/54 (12. 4. 1955)

Bělyšov

KT

Slatina

+ Výnos MK č. 59.578/54 (17. 3. 1955)

Bílé potoky

ZL

Val. Klobouky

Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)

Biskoupský kopec

BO

Biskoupky

Vyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)

Blátka

PV

Určice, Vincencov, Vranovice

Vyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)

Borek u Velhartic

KT

Velhartice

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Bořinka

CK

Holubov, Chlum

Vyhláška ONV Čes. Krumlov (15. 11. 1990)

Bosonožský hájek

BM

Bosonohy

Vyhláška ONV Brno-město (21. 12. 1985)

Brdatka

RA

Křivoklát

Výnos MK ČSR č. 6.044/84 (28. 3. 1984)

Břenčák

BM

Kníničky

Vyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)

Březina

LT, TP

Milešov, Kostomlaty

Výnos MK ČSR č. 13.364/68 (20. 1. 1969)

Březinka

BK

Březina

Výnos MK ČSR č. 18.583/73 (29. 12. 1973)

Bučina u Suché louky

PV

Buková

Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)

Bukové kopce

JH

Chlum u Třeboně

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Bukovec v Jizerských horách

JN

Jizerka, Polubný

x Výnos MŠK č. 41.350/65 (19. 10. 1965)

Bukoveček

PR

Paršovice

x Výnos MŠK č. 32.047/62 (31. 7. 1962)

Buky u Vysokého Chvojna

PU

Bělečko, Vysoké Chvojno

+ Výnos MK č. 54.131/54 (14. 3. 1955)

Bystřice

DO

Pec

Výnos MK ČSR č. 9.296/69 (20. 11. 1969)

Coufavá

BO

Vranov

Výnos MK ČSR č. 7.033/76 (1. 6. 1976)

Čabel

DC

Bynovec

Výnos MK ČSR č. 16.634/73 (29. 12. 1973)

Černá hora

JN, LB

Bedřichov, Hejnice

x Výnos MŠK č. 41.347/65 (19. 10. 1965)

Černá jezírka

JN, LB

Jizerka, Bílý Potok

x Výnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)

Čerňava

KM

Rajnochovice

Výnos MK ČSR č. 7.827/75 (28. 9. 1975)

Černínovsko

ME

Libiš

+ Vyhláška MŠVU č. 146.992/50 (16. 3. 1950)

Černovický hájek

BM

Brněnské Ivanovice

Vyhláška MěNV Brno (28. 7. 1977)

Černý důl

RK

Hor. Rokytnice, Vrchní Orlice

+ Výnos MK č. 45.962/54 (21. 7. 1954)

Černý les u Šilhéřovic I-II

OP

Šilhéřovice

Výnos MK ČSR č. 14.475 a 14.476/69 (2. 2. 1970)

Čertova hora u Vráže

PI

Zlivice

Vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)

Čertova skála

RA

Hracholusky

+ Vyhláška MŠVU č. 14.737/49 (27. 1. 1949)

Čertova stráň

PT

Včelná pod Boubínem

Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)

Červený kříž

RA

Roztoky u Křivoklátu

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Český Jílovec

CK

Hor. Jílovice

Výnos MŠANO č. 8.865/35 (8. 2. 1935)

Čičov

LN

Hořenec

+ Výnos MŠVU č. 92.896/51 (23. 5. 1951)

Čihadlo

BO

Babice n. Svitavou

Výnos MK ČSR č. 7.037/76 (1. 10. 1976)

Čížov

BN

Týnec n. S.

Vyhláška ONV Benešov (15. 11. 1990)

Člupy

VY

Marefy

Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Čtyři palice

ZR, SY

Milovy, Březiny

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Dařenec

OP

Vřesina

Výnos MK ČSR č. 3.025/69 (10. 2. 1969)

Dědovické stráně

PI

Dědovice

Výnos MK ČSR č. 3.603/74 (22. 2. 1974)

Dětanský chlum

LN

Nepomyšl

x Výnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)

Dívčí kámen

CK

Křemže

+ Výnos MŠVU č. 35.933/52 (11. 7. 1952)

Divoká Šárka

Pha 6

Liboc

Vyhláška NVP (10. 11. 1964)

Dobročkovské hadce

PT

Dobročkov

Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)

Dolejší rybník

ST

Tchořovice

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Dolnoněmčanské louky

UH

Slavkov

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)

Dománovický les

KO

Dománovice, Radovesnice II

Vyhláška ONV Kolín (15. 12. 1988)

Doubek

PR

Zámrsky

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Drahotínský les

DO

Poběžovice, Drahotín, Hvožďany

Vyhláška ONV Domažlice (22. 10. 1987)

Drahy

UH

Horní Němčí

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)

Dřínová

BO

Babice nad Svitavou

Výnos MK ČSR č. 18.923/73 (29. 12. 1973)

Dubcová

VS

Kateřinice

+ Výnos MK č. 22.111/55 (14. 1. 1956)

Dubensko

PS

Chříč

x Výnos MŠK č. 34.697/65 (13. 8. 1965)

Dubno

NA

Čes. Skalice, Kleny, Zlič

+ Výnos MK č. 55.761/55 (17. 2. 1956)

Dukovanský mlýn

TR

Dukovany

Vyhláška ONV Třebíč (20. 10. 1983)

Duny u Sváravy

PU

Labské Chrčice

Vyhláška ONV Pardubice (9. 7. 1980)

Dvorčák

PR

Paršovice

x Výnos MŠK č. 32.047/62 (31. 7. 1962)

Dvořiště

CB

Dolní Slověnice

Vyhláška ONV České Budějovice (24. 9. 1990)

Fabián

JH

Dolní Lhota

Výnos MK ČSR č. 3.604/74 (22. 2. 1974)

Fajmanovy skály - Klenky

PJ

Chynín

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Františkov

SU

Nové Losiny

+ Výnos MK č. 27.497/54 (11. 6. 1954)

Getsemanka

PB

Hutě p. Třemšínem, Věšín

x Výnos MŠK č. 54.391/65 (13. 1. 1966)

Grünwaldovské vřesoviště

TP

Nová Ves

Vyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)

Grybla

BN

Krhanice

Vyhláška ONV Benešov (6. 12. 1985)

Habrová seč

TR

Nové Syrovice

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Hadí vrch

JH

Rajchéřov

Vyhláška ONV Jindř. Hradec (10. 12. 1987)

Hašky

VY

Nevojice

Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Háj

PS

Druztová

Výnos MK ČSR č. 13.366/69 (28. 12. 1969)

Herštýn

DO

Němčice

+ Výnos MK č. 68.733/54 (12. 4. 1955)

Hněvošický háj

OP

Hněvošice

Výnos MK ČSR č. 3.909/69 (20 .11. 1969)

Holubovské hadce

CK

Holubov, Křemže, Třísov

Výnos MK ČSR č. 18.767/72 (29. 12. 1972)

Holý vrch u Hlinné

LT

Hlinná

+ Vyhláška MŠVU č. 76.905/49 (8. 7. 1949)

Homolka

Pha 5

Velká Chuchle

Vyhláška NVP (28. 1. 1982)

Horky

HO

Milotice

Vyhláška ONV Hodonín (1. 7. 1989)

Horní louky

UH

Suchá Loz

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)

Horusická blata

TA, CB

Horusice, Bošilec

Vyhláška ONV Tlábor (18. 11. 1990) a vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)

Hořina

OP

Tábor

+ Vyhláška MŠVU č. 197.108/48 (5. 11. 1948)

Hoříněveská bažantnice

HK

Hoříněves

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Hovoranské louky

HO

Hovorany

Vyhláška OÚ Hodonín (28. 2. 1992)

Hradčanská rybníky

CL

Hradčany, Strážov

x Výnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)

Hradec

PB

Dobříš

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Hradišťanská louka

TP

Mukov

+ Výnos MŠVU č. 108.067/51 (3. 1. 1952)

Hraniční louka

RK

Trčkov

Vyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1. 7. 1982)

Hrádek

BV

Morkůvky

Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

Hrbáčkovy tůně

PY, NB

Sedlčánky, Káraný, Lysá n. L., Přerov n. L.

Vyhláška ONV Praha-výchov (24. 6. 1988) a vyhl. ONV Nymburk (23. 6. 1989)

Hrby

PI

Zlivice

Výnos MK ČSR č. 8.806/73 (9. 8. 1973)

Hutě

UH

Žitková

Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)

Hvozdnice

OP

Uhlířov, Štáblovice, Slavkov

Vyhláška ONV Opava (27. 9. 1988)

Chlum

KV

Chlum

+ Výnos MŠO č. 16.637/47 (24. 2. 1947)

Choustník

TA

Choustník

+ Výnos MŠVU č. 170.405/49 (19. 11. 1949)

Chropotínský háj

RK

Ledce

+ Výnos MK č. 49.505/54 (14. 3. 1955)

Chuchelský háj

Pha 5

Malá Chuchle, Velká Chuchle

Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

Chynínské buky

PJ

Chynín

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

jalovcová stráň

ZL

Nedašov

Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)

Jaronínská bučina

CK

Jaronín

Výnos MK ČSR č. 12.894/73 (24. 10. 1973)

Javorůvky

ZL

Valašské Klobouky

Vyhlášky ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)

Jelení bučina

BR

Ludvíkov

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Jelení lázeň

RK

Deštné v Orl. horách

Vyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1. 7. 1982)

Jelení skok

BO

Vranov

Výnos MK ČSR č. 7.034/76 (1. 6. 1976)

Jelení vrch

KT

Habartice

x Výnos MŠK č. 33.147/66 (16. 8. 1966)

Jelení žlíbek

BM

Bystrc

Vyhláška MěNV Brno (21. 4. 1979)

Jouglovka

BE

Broumy

Výnos MK ČSR č. 6.041/84 (28. 3. 1984)

Kabečnice

RA

Sýkořice

Výnos MK ČSR č. 6.045/84 (28. 3. 1984)

Kamenný vrch nad myslivnou

BM

Nový Lískovec

Vyhláška MěNV Brno (23. 3. 1978)

Kamenný vrch u Kurdějova

BV

Kurdějov

+ Vyhláška MŠK č. 815/56 (4. 7. 1956)

Karlické údolí

BE, PZ

Mořinka, Dobřichovice, Vonoklasy

Výnos MK ČSR č. 18.009/72 (29. 12. 1972)

Karlov

ZN

Šanov nad Jeviš.

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Karlovice sever

BR

Karlovice

x Výnos MK ČSR č. 4.753/70 (3. 8. 1970)

Kladrubská hora

TA

Kladruby

Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)

Klapice

Pha 5

Radotín

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

Klánovický les - Cyrilov

Pha 9, PY

Újezd n. Lesy, Klánovice, Horní Počernice, Jirny, Šestajovice, Úvaly

Vyhláška NVP (28. 1. 1982 a 4. 7. 1988) a vyhláška ONV Praha-vých. (16. 2. 1990)

Klečové louky

LB

Hejnice

x Výnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)

Kleť

CK

Chlum, Křenov

+ Výnos MK č. 7.485/56 (10. 5. 1956)

Klíč

CL

Svor

x Výnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)

Klíny

FM

Čeladná

Výnos MK ČSR č. 9.858/76 (10. 2. 1977)

Kloc

JI

Loučky

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Klokočské skály

SM

Klokočí, Sekerkovy Loučky, Bělá u Turnova

Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)

Kněží hora

PV

Krumsín

Vyhláška ONV Prostějov (29. 6. 1989)

Kněží hora u Katovic

ST

Katovice

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Kobylí draha

PZ

Hradišťko

Vyhláška ONV Praha-západ (13. 12. 1989)

Kocelovické pastviny

ST

Kocelovice

Vyhláška ONV Strakonice (19. 3. 1990)

Kokořínský důl

ME, CL

Bosyně, Dobřeň, Janova Ves, Jestřebice, Kanina, Kokořín, Nebužely, Olešno, Sedlec, Střemy, Tubož, Vysoká, Mšeno

+ Výnos MK č. 4628/53 (7. 11. 1953)

Kokšín

PJ

Hořehledy

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Komáří vrch

RK

Černá Voda, Říčky

Výnos MK ČSR č. 8.904/73 (9. 8. 1973)

Kotvice

NJ

Nová Horka

Výnos MK ČSR č. 3.025/70 (10. 3. 1970)

Kralovické louky

PT

Kralovice

Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)

Krašov

PS

Bohy

+ Výnos MŠVU č. 108.068/51 (28. 1. 1952)

Krkanka

CR

Čes. Lhotice, Licibořice, Nasavrky

Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)

Krkavčina

PI

Dědovice

Výnos MK ČSR č. 3.606/74 (22. 2. 1974)

Krnovec

BM

Bystrc

Vyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)

Kuchyňka

PB

Pičín

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Kulivá hora

PZ

Třebotov

Výnos MK ČSR č. 17.978/72 (29. 12. 1972)

Kuřidlo

ST

Dražejov

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Kutaný

VS

Halenkov

Výnos MK ČSR č. 3.023/69 (10. 2. 1969)

Kútky

HO

Radějov

Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Lazy

ZL

Bylnice

Vyhláška ONV Gottwaldov (12. 7. 1984)

Lhotecká stráň

KH

Nová Lhota

Vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)

Libín

PT

Prachatice

Vyhláška ONV Prachatice (18. 2. 1988)

Lípa

RO

Ostrovec

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Lipovské upolínové louky

PV

Lipová, Brodek

Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)

Lilpská hora

LT

Mrsklesy

Výnos MK ČSR č. 9.854/76 (10. 2. 1976)

Lopata

PJ

Milínov

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Loučky

JI

Loučky

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Louky pod Kumstátem

BV

Krumvíř

+ Výnos MK č. 66.827/54 (17. 3. 1954)

Louky v oboře Libeň

RA

Mšecké Žehrovice

Vyhláška ONV Rakovník (16. 6. 1989)

Loužek

LT

Doksany

Výnos MK ČSR č. 9.856/76 (10. 8. 1977)

Luh u Telče

JI

Telč

Vyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)

Machová

HO

Javorník

Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Malé jeřábí jezero

KV

Jelení

Výnos MK ČSR č. 13.368/69 (28. 12. 1969)

Malužín

BO

Bílovice nad Svitavou

Výnos MK ČSR č. 7.036/76 (1. 6. 1976)

Míchov

ST

Mladějovice

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Milá

MO

Milá

+ Výnos MŠK č. 8.914/58 (25. 2. 1958)

Milčice

KT

Milčice

Vyhláška OÚ Klatovy (4. 2. 1992)

Milešický prales

PT

Milešice

Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)

Miletínky

PT

Křížovice

Vyhláška ONV Prachatice (24. 5. 1989)

Mokřiny u Vomáčků

CB

Zliv

Vyhláška OÚ České Budějovice (30. 12. 1991)

Moravské louky

HO

Moravany

Vyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)

Mrhatina

JI

Řásná

x Výnos MŠK č. 45.159/64 (7. 11. 1964)

Mušenice

VY

Rašovice

Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Mydlovarský luh

NB

Kostomlaty, Ostrá

Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)

Myslivna

LT

Poplze

Výnos MKI č. 12.607/68 (10. 9. 1968)

Mýto

Pha 10

Nedvězí

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

Na Babě

RA

Křivoklát

Výnos MK ČSR č. 6.046/84 (28. 3. 1984)

Na Černčí

LT

Rochov

Vyhláška ONV Litoměřice (1. 11. 1990)

Na čihadle

LB

Hejnice

x Výnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)

Na hadci

SU

Raškov

Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)

Na hradech

PU

Žáravice

+ Výnos MK č. 75.102/54 (4. 7. 1956)

Na hranicích

SM

Bukovina

+ Výnos MK č. 15.472/53 (15. 12. 1953)

Na Kocourkách

ZN

Dobelice, Vémyslice

+ Vyhláška MŠVU č. 170.891/49 (3. 11. 1949)

Na loučkách

CL

Výsluní

Výnos MK ČSR č. 6.085/77 (1. 7. 1977)

Na Podlesích

TR

Hrutov

Vyhláška ONV Třebíčč (28. 10. 1982)

Na skalách

PB

Věšín

x Výnos MŠK č. 49.945/65 (13. 1. 1966)

Na Volešku

KT

Soběšice, Náhořanky

Vyhláška ONV Klatovy (1. 12. 1988)

Nad řekami

BO

Hrubšice

Vyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)

Nad Zavírkou

PT

Javorník, Úbyslav

Vyhláška ONV Prachatice (18. 2. 1988)

Netřeb

DO

Kanice

+ Výnos MK č. 68.734/54 (12. 4. 1955)

Nezabudické skály

RA

Velká Buková

Vyhláška ONV Rakovník (1. 2. 1989)

Noříčí

NJ

Trojanovice

Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)

Nosperk

BV

Němčičky

Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

Nová louka

JN

Bedřichov

x Výnos MŠK č. 41.347/65 (9. 10. 1965)

Nové Těchanovice

OP

Nové Těchanovice

Výnos MK ČSR č. 9.294/69 (20. 11. 1969)

Obůrky - Třeštěnec

BO

Mor. Knínice

Vyhláška ONV Brno-venkov (3. 4. 1980)

Oceán

KV

Oldřichov, Pernink, Pstruží, Vysoká Štola

Výnos MK ČSR č. 15.141/68 (10. 2. 1969)

Olšina u Skleného

ZR

Sklené

Vyhláška ONV Žďár n. S. (27. 5. 1985)

Opatovské zákopy

TR

Opatov

Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)

Opolenec

PT

Bořanovice, Smrčná, Výškovice

Vyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)

Oskovec

HO

Strážnice

+ Výnos MK č. 76.486/54 (17. 2. 1956)

Oskovec II

HO

Petrov

Vyhláška OÚ Hodonín (1. 12. 1991)

Panské louky

BR

Dětřichov n. B., Mor. Beroun

Výnos MK ČSR č. 3.026/70 (10. 3. 1970)

Pašijová draha

KL

Libušín

Vyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)

Peliny

UO

Choceň

+ Vyhláška MŠO č. 34.007/48 (4. 3. 1948)

Petrovka

PN, PS

Bolevec, Chotíkov

Vyhláška Zč KNV (3. 3. 1988)

Písečný přesyp u Vlkova

TA

Vlkov

+ Výnos MK č. 36.314/54 (21. 5. 1954)

Písečný rybník

HO

Milotice

+ Výnos MK č. 18.334/55 (5. 3. 1956)

Plačkův les a říčka Šatava

BV

Iváň

Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)

Planý vrch

CH

Mnichov

x Výnos MŠK č. 19.881/66 (7. 5. 1966)

Pleš

DO

Pleš

+ Výnos MK č. 68.736/54 (12. 4. 1955)

Ploščiny

ZL

Poteč

Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)

Pod Jelení studánkou

BR

Žďárský potok, Karlov

Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)

Pod Popelní horou

PT

Stachy

Vyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)

Pod Slunečnou strání

SU

Nové Losiny

Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)

Pod Švancarkou

PV

Horní Štěpánov

Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)

Pod Vrchmezím

RK

Olešnice

+ Výnos MŠK č. 26.707/60 (8. 7. 1960)

Pod Žitkovským vrchem

UH

Žitková

Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)

Podhoří

Pha 7, Pha 8

Bohnice, Troja

Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

Podhrázský rybník

BN

Tomice II

+ Vyhláška MŠVU č. 146.757/50 (16. 3. 1950)

Polanský les

OV

Poruba-jih

Výnos MK ČSR č. 3.027/70 (10. 3. 1970)

Poledňana

FM

Bílá

Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)

Postřekovské rybníky

DO

Postřekov, Klenčí pod Čerchovem, Ždanov

Vyhláška ONV Domažlice (25. 9. 1990)

Prales Jizera

LB

Hejnice

x Výnos MŠK č. 41.355/65 (19. 10. 1965)

Prokopské údolí

Pha 5

Hlubočepy, Jinonice

Výnos MK ČSR č. 25.533/78 (28. 12. 1978)

Průchodnice

PV

Ludmírov

Vyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)

Přesypy u Rokytna

PU

Rokytno

Vyhláška ONV Pardubice (12. 5. 1982)

Pstruží potok

BR

Stará Ves

Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)

Ptačí kupy

LB

Hejnice

+ Výnos MŠK č. 41.353/65 (19. 10. 1965)

Pučanka

KT

Hejná

+ Vyhláška MŠO č. 204.457/48 (23. 10. 1948)

Rabštejn

SU

Bedřichov

Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)

Rač

UL

Lochočice

+ Vyhláška MŠO č. D-II-3-155-1-1/17-53 (9. 7. 1953)

Radim

BR

Krasov

Výnos MK ČSR č. 10.751/69 (29. 10. 1969)

Radomilická mokřina

CB

Záblatí

Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)

Radotínské údolí

Pha 5, PZ

Zad. Kopanina, Kosoř

Výnos MK ČSR č. 8.200/75 (17. 9. 1975)

Rakovec

BK

Jedovnice

Výnos MK ČSR č. 18.463/73 (29. 12. 1973)

Ralsko

CL

Hvězdov, Noviny pod Ralskem

x Výnos MKI č. 11.033/67 (26. 9. 1967)

Ranská jezírka

HB

Havlíčkova Borová

Vyhláška ONV Havl. Brod (17. 9. 1990)

Rašeliniště Bažantka

JI

Doupě, Řídelov

Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

Rašeliniště Kačerov

RK

Kačerov

Vyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5. 7. 1984)

Rašeliniště Kaliště

JI

Jihlávka

Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

Rašeliniště Loučky

JI

Loučky

Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

Rašeliniště Vidlák

SM

Hrubá Skála

Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)

Rašovický zlom

VY

Rašovice

Vyhláška ONV Vyškov (28. 6. 1990)

Rod

TA

Val

Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)

Roštýnská obora

JI

Doupě

Výnos MK ČSR č. 6.093/77 (5. 12. 1977)

Roviny

BV

Diváky

Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

Roztocký háj - Tiché údolí

Pha 6, PZ

Roztoky, Sedlec

Výnos MŠVU č. 100.988/51 (9. 9. 1951) + Výnos MŠVU č. IX-357-2-51 (10. 8. 1951)

Ruda u Kojákovic

CB

Kojákovice

Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)

Rudka

PV

Ponikev, Ludmírov

Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)

Rybník Březina

JI

Dudín

Vyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)

Rybníky

FM

Kozlovice

Vyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)

Rybí loučky

JN

Jizerka

x Vyhláška MŠK č. 41.349/65 (19. 10. 1965)

Řeka

HB

Staré Ransko

Vyhláška ONV Havlíčkův Brod (17. 9. 1990)

Sedlická obora

ST

Holušice

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Sedloňovský vrch

RK

Sedloňov v Orlic. horách

+ Výnos MK č. 26.375/54 (6. 7. 1954)

Selský les

UO

Herbortice

+ Výnos MK č. 34.172/54 (8. 5. 1954)

Sidonie

ZL

Sidonie

Vyhláška ONV Gottwaldov (12. 7. 1984)

Skalecký háj

RK

Podbřezí

Vyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5. 7. 1984)

Skalské rašeliniště

BR

Skály

Výnos MK ČSR č. 11.079/70 (3. 9. 1970)

Skařiny

HO

Mikulčice

+ Výnos MK č. 18.280/55 (4. 7. 1956)

Skály

PV

Protivanov

Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)

Skelná Huť

PV

Protivanov

Vyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)

Skočický hrad

ST

Skočice

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Skučák

KI

Rychvald

Výnos MK ČSR č. 10.752/69 (29. 10. 1969

Slatinná louka u Liblic

ME

Liblice

Vyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)

Slavičí údolí

Pha 5

Lochkov, Radotín

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

Sluneční stráň

UL

Brná

Výnos MKI č. 12.610/68 (10. 9. 1968)

Slunná

BO

Lažánky

Vyhláška ONV Brno-venkov (28. 6. 1985)

Sokolí skála

ZR

Doubravník, Borač

+ Vyhláška MŠVU č. 251.976/48 (5. 1. 1949)

Staňkovka

Pha 5

Radotín

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

Stepní stráň u Komořan

VY

Komořany

+ Vyhláška MŠVU č. 17.595/48 (3. 3. 1948)

Stráň u Chroustova

KO

Radim

+ Výnos MŠVU č. 156.109/51 (1. 2. 1951)

Stráně u splavu

KO

Vrbčany

+ Výnos MŠVU č. 85.704/51 (1. 2. 1951)

Střela

PS

Hluboká, Kalec, Kotaneč, Černá Hať, Vysočany, Rabštejn

Výnos MK ČSR č. 6.710/76 (28. 4. 1976)

Stříbrný luh

RA

Újezd nad Zbečnem

Výnos MK ČSR č. 6.047/84 (28. 3. 1984)

Suchá Hora

NJ

Dobešov

Výnos MK ČSR č. 3.024/69 (10. 2. 1969)

Suchý vrch

BR

Železná

Vyhláška MŽP ČSR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Sutice

UO

Verměřovice

+ Vyhláška MŠVU č. 173.523/49 (24. 2. 1950)

Svatá Alžběta

RA

Městečko

+ Vyhláška MŠVU č. 28.709/49 (1. 3. 1949)

Šance

Pha 5

Cholupice, Zbraslav

Vyhláška NVP (28. 1. 1982)

Šévy

VY

Mouřínov

+ Vyhláška MŠVU č. 153.516/50 (24. 10. 1950) a vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Šibeničník

BV

Mikulov

Vyhláška OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)

Škrabalka

PR

Lipník n. B.

+ Výnos MK 11.694/55 (4. 7. 1956)

Špice

BO

Újezd u Brna

+ Výnos MK č. 20.112/55 (17. 2. 1956)

Štamberk a kamenné moře

JI

Lhotka, Řásná

Vyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)

Štíří důl

HB, ZR

Hluboká, Křížová, Vojnův Městec

Vyhláška ONV Havl. Brod (12. 12. 1988) a vyhláška ONV Žďár n. S. (14. 4. 1988)

Tetínské skály

BE

Tetín

Výnos MK ČSR č. 3.400/74 (22. 2. 1974)

Tonice - Bezedná

KO

Velký Osek

Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)

Trotina

HK

Lochenice

Vyhláška ONV Hradec Králové (23. 8. 1983)

Třímanské skály

RO

Hřešihlavy, Třímany

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Týnecké mokřady

KO

Týnec nad Labem

Vyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)

U Brněnky

BO

Kanice

Výnos MK ČSR č. 18.462/73 (29. 12. 1973)

U Eremita

RA

Branov

Výnos MK ČSR č. 6.048/84 (28. 3. 1984)

U hájenky

TR

Čáslavice

Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)

U Leskoveckého chodníka

OP

Skřípov

Výnos MK ČSR č. 9.293/69 (20. 11. 1969)

U Nového hradu

BK

Olomučany

Výnos MK ČSR č. 7.830/75 (29. 4. 1975)

U parku

PU

Vysoké Chvojno

+ Výnos MK č. 54.132/54 (14. 3. 1955)

U výpustku

BK

Březina

Výnos MK ČSR č. 6.084/77 (11. 7. 1977)

Údolí Doubravy

HB

Bílek, Chotěboř, Malochyně, Horní Sokolovec

Vyhláška ONV Havl. Brod (28. 4. 1986)

Údolí Chlébského potoka

ZR

Chlébské

+ Výnos MK č. 1.314/53 (30. 9. 1953)

Údolí Jizery u Semil a Bítouchova

SM

Bítouchov, Chuchelná

+ Výnos MŠVU č. 94.458/51 (2. 6. 1951)

Údolí Oslavy a Chvojnice

TR, BO

Náměšť n. O., Vícenice, Znátky, Kralice, Březník, Sudice, Kuroslepy, Mohelno, Senorady, Sedlec, Kladeruby, Čučice, Ketkovice

Vyhláška OnV Třebíč (11. 4. 1974) a vyhláška ONV Brno-venkov (22. 5. 1975)

Údolí Teplé

CH, SO, KV

Mnichov, Louka, Tisová, Poutnov, Bohuslav

Vyhláška OÚ Cheb (24. 2. 1992), vyhláška OÚ Sokolov (27. 2. 1992), vyhláška OÚ Karlovy Vary (27. 2. 1992)

Údolí Únětického potoka

Pha 6

Suchdol

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

Uhliska

PV

Horní Štěpánov

Vyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)

Úpor

ME

Kly, Vrbno

+ Výnos MŠK č. 61.225/57 (14. 8. 1957)

V dole

UO

Cotkytle, Herbortice

+ Výnos MK č. 56.914/54 (14. 3. 1955)

V horách

RO

Terešov

x Výnos MŠK č. 33.146/66 (16. 8. 1966)

V Jedlích

TR

Příštpo

Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)

V Morávkách

KT

Loužná

Vyhláška ONV Klatovy (21. 4. 1988)

V pískovně

Pha 9

Dolní Počernice, Hostavice

Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

V Podolánkách

FM

Čeladná

Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)

V rašelinách

SO

Studenec

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Valach

OP

Lesní Albrechtice, Jelenice

Výnos MK ČSR č. 9.292/69 (20. 11. 1969)

Ve slatinské stráni

RK

Slatina n. Zdobnicí

+ Výnos MŠK č. 75.100/54 (4. 7. 1956)

Ve Vlčí

UH

Vyškovec

Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)

Ve Žlebcách

VY

Pavlovice

Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Velká a Malá Olšina

HB, KH

Dobrnice, Chlum, Tunochody

Vyhláška ONV Havl. Brod (25. 3. 1982) a vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)

Velká Kobylanka - Malá Kobylanka

PR

Hranice

Výnos MŠVU č. 42.678/52 a 42.934/52 (24. 9. 1952)

Velká Kuš

ST

Lnářský Málkov

Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)

Velké doly

KI, FM

Český Puncov, Konská

Vyhláška ONV Karviná (3. 9. 1990) a vyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)

Velký a Malý kamýk

CB

Všeteč

Vyhláška ONV Čes. Budějovice (24. 9. 1990) a vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)

Velký Kuntínov

BV

Boleradice

Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

Velký Pařezitý rybník

JI

Řásná

Vyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)

Veltrubský luh

KO

Veltruby, Nová Ves I

Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)

Vinořský park

Pha 9

Vinoř

Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

Visengrunty

VY

Bošovice

Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Vitčický les

PV

Vitčice

Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)

Vílanecké rašeliniště

JI

Vílanec

Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

Vladař

KV

Záhořice

Výnos MK ČSR č. 5.376/69 (23. 4. 1969)

Vlček

CH

Prameny, Sítiny

x Výnos MŠK č. 19.880/66 (7. 5. 1966)

Vlčí důl

TP

Hrad Osek

Vyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)

Voškov

BE

Běleč, Poučník

Výnos MK ČSR č. 18.357/72 (29. 12. 1972)

Vrbenské rybníky

CB

České Vrbné, Haklovy Dvory

Vyhláška ONV České Budějovice (15. 3. 1990)

Vrch Baba u Kosmonos

MB

Hor. Stakory, Chudoplesy, Kosmonosy

+ Vyhláška MŠVU č. 149.728/50(11. 10. 1950)

Vrť

NB

Ostrá, Semice

Výnos MK ČSR č. 18.716/72 (29. 12. 1972)

Vřesová stráň

FM

Mosty u Jablunkova

Vyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)

Vřešťovská bažantnice

TU

Velký Vřešťov

+ Vyhláška MŠVU č. 111.322/49 (19. 9. 1949)

Všetatská černava

ME

Všetaty, Chrást u Tišic

Vyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)

Vymyšlenská pěšina

PB

Prostřední Lhota

Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Výří skály u Oslova

PI

Tuklety

Vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)

Vysoká Běta

CB

Lipanovice

Vyhláška ONV České Budějovice (23. 3. 1989)

Vysoký Tok

RA

Branov

Výnos MK ČSR č. 6.050/84 (28. 3. 1984)

Zadní Hády

BO

Kanice

Výnos MK ČSR č. 18.922/73 (29. 12. 1973)

Zaječí skok

JI

Horní Kosov

Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Zámělský Borek

RK

Záměl

+ Výnos MŠO č. 36.383/46 (28. 6. 1946)

Záplavy

KL

Kamenné Žehrovice, Srby, Tuchlovice

Vyhláška ONV Kladno (15. 1. 1985)

Zátoňská Hora

PT

Lenora

Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)

Zázmoníky

BV

Bořetice

Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

Zemská brána

UO, RK

Bartošovice, Klášterec n. Orlicí

Vyhláška ONV Ústí n. O. (18. 6. 1987)

Zvolská homole

PZ

Zvole

Vyhláška ONV Pha-západ (13. 12. 1989)

Zvoníčkovna

RO

Kornatice

+ Výnos MK č. 17.506/55 (4. 7. 1956)

Zubří

CR

Trhová Kamenice

Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)

Žlíbky

PI

Borečnice

Výnos MK ČSR č. 15.084/73 (14. 12. 1973)

__________

Vysvětlivky:

+ - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

 

x - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987Poznámky pod čarou:

Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

§ 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb.

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, příloha č. 1 – Seznam škůdců vnitřní karantény a příloha č. 2 – Seznam škůdců nekaranténních.

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.

§ 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb.

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

§ 7778 zákona č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

§ 45 zákona č. 40/1956 Sb.

§ 6 zákona č. 40/1956 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

2

Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

3

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

4

§ 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

7

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb.

9

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, příloha č. 1 – Seznam škůdců vnitřní karantény a příloha č. 2 – Seznam škůdců nekaranténních.

10

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.

11

§ 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb.

12

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

13

§ 7778 zákona č. 114/1992 Sb.

14

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

15

§ 45 zákona č. 40/1956 Sb.

16

§ 6 zákona č. 40/1956 Sb.