Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

427/1992 Sb. znění účinné od 31. 8. 1992 do 31. 3. 2012

427

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky,

federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva

vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva

vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti

České republiky a ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 29. července 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb.,

o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra České republiky, ministerstvo spravedlnosti České republiky a ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) a § 80 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.):

Čl. I

Vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, se mění a doplňuje takto:

1.

Označení a názvy částí vyhlášky se vypouštějí.

 

2.

§ 1 zní:

§ 1

 

Předepisovat humánní léčiva (dále jen „léčiva“) a prostředky zdravotnické techniky (dále jen „prostředky“) v souladu se zvláštním předpisem 17) na účet příslušné zdravotní pojišťovny (dále jen „Pojišťovna“) 18) nebo Pojišťovny a nemocného anebo na účet nemocného jsou oprávněni:

a)

lékaři při poskytování první pomoci na účet Pojišťovny,

b)

lékaři poskytující zdravotní péči 1. ve zdravotnických zařízeních na účet Pojišťovny nebo Pojišťovny a nemocného anebo nemocného, 2. v zařízeních sociální péče na účet Pojišťovny, a to na recepturní tiskopisy i na žádanky.“.

Poznámka č. 17 pod čarou zní:

17)

Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

Poznámka č. 18 pod čarou zní:

18)

§ 12 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.“.

 

3.

§ 2 zní:

§ 2

 

(1) Lékaři předepisují na základě vyšetření nemocného léčiva, která jsou zařazena do lékopisu nebo jejichž používání je ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) povoleno. 1) Při předepisování léčiv a prostředků jsou povinni postupovat účelně a při předepisování léčiv a prostředků na účet Pojišťovny podle zásad uvedených ve zvláštním předpisu. 19)

(2) Předepsání léčiv a prostředků včetně počtu jejich balení a dávkování musí být zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci nemocného. Léčiva se předepisují pro nemocného na recepturní tiskopis; 20) jde-li o léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu 21) a psychotropní látky skupiny II seznamu 22) předepisují se pro nemocného na zvláštní recepturní tiskopis. 23) Prostředky se předepisují pro nemocného na tiskopis poukazu na léčebnou a orthopedickou pomůcku. 24)

(3) Lékaři mohou předepisovat léčiva, jež jsou potřebná pro výkon diagnostické, preventivní a terapeutické činnosti stanovené v jejich pracovní náplni a jejichž indikace a účinky bezpečně znají. Prostředky hrazené v plném rozsahu Pojišťovnou mohou lékaři předepisovat pouze v provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(4) Při poskytování první pomoci lze předepisovat jen léčiva nezbytná pro poskytnutí této pomoci a v množství potřebném do doby návštěvy nemocného u lékaře.

(5) Na jeden recepturní tiskopis lze předepsat nejvýše dva druhy hromadně vyráběných léčiv s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 3, nebo pouze jeden druh léčiva vyráběného individuálně. V případě, že je předepsán jen jeden druh léčiva, musí předepisující lékař zbylé prázdné místo proškrtnout.

(6) Při předepsání více původních balení léčiva nebo více dávek individuálně (magistraliter) připravovaného léčiva v lékárně vyznačí předepisující lékař na recepturním tiskopisu nebo na žádance počet balení nebo dávek římskou číslicí a slovy.

(7) Lékařem vyplněný

a)

recepturní tiskopis (dále jen „recept“),

b)

tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen „poukaz“) musí mít tyto náležitosti: 1. jméno, příjmení, rodné číslo, adresu nemocného; 2. předpis léčiva (prostředku); záměrné překročení nejvyšší dávky léčiva je nutno označit symbolem („!“) a vypsáním slovy. V případě, že lékař trvá na předepsaném léčivu nebo prostředku, označí jej symbolem „R“; 3. při předepsání individuálně připravovaných léčiv lze používat pouze lékopisných názvů a zkratek, u hromadně vyráběných léčiv jejich registrovaných názvů (ochranných značek); při předepisování léčiv mezinárodním nechráněným (generickým) názvem je lékař povinen uvést na receptu koncentraci účinné látky; 4. návod k použití léčiva (prostředku); 5. podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu (poukazu); 6. otisk razítka zdravotnického zařízení s jmenovkou předepisujícího lékaře; u lékařů, kteří poskytují první pomoc, pouze otisk razítka s jeho jmenovkou a adresou.

(8) Recepty (poukazy), na nichž jsou předepsané léčiva (prostředky)

a)

označené písmenem „Z“ v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu, 19)

b)

přesahující nejvyšší stanovenou úhradu Pojišťovnou musí mít náležitosti uvedené v předchozím odstavci a musí být opatřeny otiskem razítka příslušného revizního lékaře, jeho podpisem a datumem, kdy tak učinil.

(9) Jestliže předepisující lékař předepíše léčivo nebo prostředek, na jehož úhradě se podle zvláštního předpisu 19) podílí nemocný, je povinen na tuto skutečnost upozornit nemocného.“.

Poznámka č. 19 pod čarou zní:

19)

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky č. 426/1992 Sb.“.

Poznámka č. 1 pod čarou zní:

1)

§ 20 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.“.

Poznámka č. 20 pod čarou zní:

20)

SEVT sklad. č. 14 282 0 (mutace vydané zdravotnickými zařízeními).“.

Poznámka č. 21 pod čarou zní:

21)

Seznam tvoří přílohu č. 3 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.“.

Poznámka č. 22 pod čarou zní:

22)

Seznam tvoří přílohu č․ 4 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka č. 23 pod čarou zní:

23)

SEVT sklad. č. 26 283 0.“.

Poznámka č. 24 pod čarou zní:

24)

SEVT sklad. č. 14 280 0.

SEVT sklad. č. 14 281 0.“.

 

4.

§ 3 se vypouští.

 

5.

§ 4 zní:

§ 4

 

(1) Pro potřebu zdravotnických zařízení se objednávají léčiva na žádanky 25) (objednací tiskopisy); léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu 21) a psychotropní látky skupiny II seznamu /22/ na žádanky. /26/ Léčiva lze objednat i pomocí výpočetní techniky.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny razítkem oddělení, jmenovkou a podpisem předepisujícího lékaře a podepsány vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem.“.

Poznámka č. 25 pod čarou zní:

25)

SEVT sklad. č. 14 284 0.

SEVT sklad. č. 14 284 1.

SEVT sklad. č. 14 284 2.“.

Poznámka č. 26 pod čarou zní:

26)

SEVT sklad. č. 26 285 0.

SEVT sklad. č. 26 285 1.“.

 

6.

§ 5 odst. 2 zní:

(2) Léčiva a prostředky na účet nemocného se předepisují podle zásad uvedených v § 1 a 2.“.

 

7.

§ 6 se vypouští.

 

8.

V § 7 odst. 2 se na konci připojuje věta: „Ztrátu prázdného recepturního tiskopisu nebo tiskopisu žádanky je vedoucí příslušného zdravotnického zařízení povinen hlásit bez průtahů místně příslušnému útvaru Policie České republiky a zdravotnímu referátu okresního úřadu.“.

 

9.

V § 7 se vypouští odstavec 4 a v dosavadním odstavci 5, který se označuje jako odstavec 4, se na konci vypouští slovo „pracovní“.

 

10.

§ 8 zní:

§ 8

 

(1) Výdej léčiv upravuje zvláštní předpis. 6) V místech, kde není lékárna, zabezpečuje výdej veterinárních léčiv a prostředků veterinární techniky pomocné zařízení zřízené u veterinárního lékaře, který vydává léčiva ze základní zásoby za úhradu. Základní zásobu léčiv odebírá veterinární lékař z lékárny.

(2) Některá léčiva mohou být vydána nemocným za úhradu i bez receptu. Seznam těchto léčiv je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) Při výdeji předepsaných na recept se zpravidla vybírá v lékárně poplatek. 7)

(4) Není-li na receptu předepisujícím lékařem vyznačena velikost balení, vydá se nejmenší balení uvedené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu. 19) Obdobně se postupuje, není-li uvedena koncentrace léčiva určeného pro konkrétní věkovou skupinu.

(5) Chybí-li na receptu předepsané náležitosti a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.

(6) Jsou-li na receptu předepsány dva druhy léčiv a prostředků a není-li jeden z nich k dispozici a nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivo nebo prostředek výpis z receptu (poukazu) s označením „Výpis“. Výpis musí obsahovat všechny údaje původního receptu (poukazu). Na původním receptu (poukazu) se uvede poznámka „Pořízen výpis“. Ustanovení o době platnosti receptu (poukazu) se vztahují i na výpis a tato doba se počítá ode dne vystavení výpisu.

(7) Není-li v lékárně k dispozici předepsané léčivo, nahradí je lékárník jiným, které je totožné obsahem nebo koncentrací účinných látek. Jestliže se léčivo liší obsahem nebo koncentrací účinných látek, lékárník po konzultaci s předepisujícím lékařem upraví způsob jeho dávkování tak, aby odpovídal předepsanému. Výjimečně lze chybějící léčivo nahradit v souladu s obsahem věty prvé a druhé jiným léčivem, jehož úhrada je pro nemocného finančně nákladnější. Lékárník upozorní nemocného na výměnu léčiva a vyznačí ji na receptu. Pokud se předepsaná velikost balení liší od původního balení, lékárna vydá nejbližší balení odpovídající receptu a tento údaj na něm lékárník vyznačí.

(8) Individiuálně připravovaná léčiva, která nebyla nemocným vyzvednuta ve stanovenou dobu, se v lékárně uchovávají jen po dobu platnosti receptu (výpisu); tuto skutečnost vyznačí lékárník na receptu (výpisu).

(9) Vedoucí lékárník informuje o situaci v zásobování léčivy místně příslušnou okresní Pojišťovnu.

(10) Recept (poukaz), na který bylo vydáno léčivo (prostředek), lékárna opatří svým razítkem, údajem o ceně vydaného léčiva (prostředku) a datem jeho vydání.“.

Poznámka č. 6 pod čarou zní:

6)

§ 37 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.“.

Poznámka č. 7 pod čarou zní:

7)

Směrnice č. 3/1987 Věst. MZ ČSR o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné, v zařízeních léčebně preventivní péče a v ústavech kosmetiky a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu, registrované v částce 17/1987 Sb.“.

 

11.

V § 9 odst. 2 věta první zní: „Při výdeji objednaných léčiv a prostředků musí jejich převzetí potvrdit na originálu a průpisu žádanky svým podpisem pověřený pracovník oddělení zdravotnického zařízení.“.

 

12.

§ 10 odst. 1 zní:

(1) Odběratelům uvedeným v ustanoveních § 25 až 31 mohou být v lékárnách vydávána léčiva a prostředky na zvláštní objednávku. Pokud jsou vyžadována léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, musí být zvláštní objednávka podepsána lékařem a opatřena razítkem zdravotnického zařízení. Přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře mohou být vydány i na objednávku chovatelské organizace potvrzenou příslušným veterinárním lékařem, pokud tato objednávka obsahuje údaje uvedené ve zvláštním předpisu.15)

 

13.

§ 11 včetně nadpisu se vypouští.

 

14.

V § 12 se v nadpisu a v odstavci 1 větě první nahrazuje slovo „ověření“ slovem „hodnocení“ a zkratka „ČSSR“ se nahrazuje slovy „Česká a Slovenská Federativní Republika“.

 

15.

V § 13 odst. 3 se slova „omamných látek, psychotropních látek“ nahrazují slovy „omamné látky skupiny I nebo psychotropní látky skupiny II anebo“.

 

16.

V § 13 odst. 5 se slovo „vyžadují“ nahrazuje slovem „předepisují“.

 

17.

V § 13 odst. 7 se vypouštějí slova „a zneužití“.

 

18.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Příprava, výdej a skladování omamných látek, psychotropních látek,

léčiv obsahujících omamné látky, léčiv obsahujících psychotropní látky

a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich

 

(1) Omamné látky, psychotropní látky, léčiva obsahující omamné látky a léčiva obsahující psychotropní látky (dále jen „návykové látky“) a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich 27) mohou být přejímána, připravována, skladována a vydávána jen v lékárnách.

(2) Není dovoleno připravovat v lékárnách do zásoby léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu 21) nebo psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu 22) s výjimkou léčiv, která nelze zajistit od dodavatele.

(3) Léčiva obsahující omamné látky uvedené ve skupině I seznamu, 21) psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu 22) a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich 27) mohou být vydávány jen na recepty nebo žádanky vystavené

a)

lékaři poskytujícími zdravotní péči podle ustanovení § 1,

b)

veterinárními lékaři poskytujícími veterinární péči.

(4) Jestliže lékárník zjistí nebo má podezření, že předložený recept byl padělán, léčivo nevydá a je povinen takový případ ohlásit bez průtahů orgánům Policie České republiky.

(5) Ničení vadných nebo neupotřebitelných návykových látek a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich 27) provádí vedoucí lékárník v přítomnosti osoby určené k tomuto účelu příslušným okresním úřadem. O zničení uvedených léčiv pořídí vedoucí lékárník protokol, který musí obsahovat údaje o době, místu, množství konkrétních léčiv a důvodu jejich zničení. Protokol podepíše vedoucí lékárník a osoba, v jejíž přítomnosti byla uvedená léčiva zničena; vedoucí lékárník je povinen uchovávat protokol po dobu pěti let v lékárně. U zdravotnických zařízení v působnosti ministerstva spravedlnosti České republiky, ministerstva zemědělství České republiky, ministerstva vnitra České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva dopravy lékárník pověřený touto činností podle příslušných resortních předpisů.

(6) Léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu, 21) kodein, etylmorfin i monokomponentní léčiva tyto látky obsahující a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu 22) a efedrin musí být v lékárnách uchovávány v kovových uzamykatelných skříních, odděleně od ostatních léčiv.“.

Poznámka č. 27 pod čarou zní:

27)

Aponeuron, Beforal, Sydnocarb a Triphenidyl.“.

 

19.

§ 15 odst. 1 zní:

(1) Při tělovýchovných nebo sportovních akcích zajišťuje léčiva a prostředky zdravotnické zařízení zvolené pořadatelem, který je tomuto zdravotnickému zařízení povinen poskytnutá léčiva a prostředky uhradit.“.

 

20.

§ 15 odst. 2 zní:

(2) Záchranné stanice Horské služby vybavují léčivy a prostředky zdravotnická zařízení určená příslušnými okresními úřady, v jejichž obvodech jsou stanice Horské služby umístěny. Tato zdravotnická zařízení rovněž zabezpečují úhradu těchto léčiv a prostředků. Jejich vybavení dohodne podle podmínek příslušné stanice Horské služby její vedoucí s vedoucím určeného zdravotnického zařízení.“.

 

21.

§ 15 odst. 3 se vypouští.

 

22.

V § 15 odst. 4 se slova „národního zdraví“ nahrazují slovy „sportovní medicíny“.

 

23.

§ 16 se vypouští.

 

24.

§ 18 včetně nadpisu se vypouští.

 

25.

§ 19 včetně nadpisu zní:

§ 19

Poskytování prostředků

 

(1) Prostředky předepisují lékaři poskytující zdravotní péči podle ustanovení § 1 v souladu s 2. částí seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu 19)

a)

nemocným na poukazy, 24)

b)

zdravotnickým zařízením na žádanky. Na jeden poukaz 24) lze předepsat pouze jeden druh prostředků.

(2) Poukazy 24) musí obsahovat náležitosti uvedené v § 2 odst. 7, prostředky musí být přesně označeny. U zapůjčených prostředků musí být uvedena doba jejich předpokládaného používání. Poukaz podepisuje v rubrice „Schválil“ ošetřující lékař, pokud schválení není vyhrazeno vedoucímu oddělení zdravotnického zařízení nebo reviznímu lékaři Pojišťovny, popřípadě jím pověřenému lékaři.

(3) Neustanoví-li lékař jinak, platí poukaz jeden měsíc. Prostředek musí být odebrán do měsíce po dni, kdy bylo stanoveno jeho zhotovení nebo vydání. Z poukazu lze vystavit výpis obdobně jako z receptu; pro výpis se použije tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku. 24)

(4) Nemocný je povinen s prostředkem řádně zacházet, při úmyslném poškození, zničení nebo ztrátě prostředku je povinen zdravotnickému zařízení uhradit vzniklou škodu.

(5) Prostředek lze předepsat po uplynutí užitné doby stanovené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu; 19) revizní lékař Pojišťovny může užitnou dobu prostředku změnit. Vozíky a zvedáky pro imobilní osoby lze znova předepsat jen na základě vyřazovacího protokolu vystaveného příslušnou servisní organizací.“.

 

26.

§ 20 se vypouští.

 

27.

§ 21 zní:

§ 21

 

Pro nemocné pracovníky železnic se předepisují na účet Pojišťovny

a)

léčebné a ortopedicko protetické prostředky,

b)

ostatní prostředky jen jako součást potřebné zdravotní péče, kterou jim nemohou poskytnout železniční zdravotnická zařízení.“.

 

28.

§ 22 včetně nadpisu zní:

§ 22

Předepisování a výdej prostředků na účet nemocného

 

Jestliže si osoba výslovně přeje zakoupit prostředek na vlastní náklady, předepisující lékař označí poukaz poznámkou „Hradí nemocný“.“.

 

29.

§ 23 včetně nadpisu zní:

§ 23

Evidence prostředků

 

(1) Zdravotnická zařízení evidují ve zdravotní dokumentaci nemocenského poskytnutí

a)

brýlí všech druhů včetně výměny nákladnějších obrub a skel, kontaktních čoček, posuvných lup na čtení, okluzorů a mušlí na dalekohledové brýle; tuto dokumentaci vede odborný oční lékař, který provedl vyšetření nebo ošetření,

b)

protéz, epitéz a ortopedické obuvi; tuto dokumentaci vede příslušný protetický lékař,

c)

ostatních prostředků, s výjimkou vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel; tuto dokumentaci vedou příslušná oddělení.

(2) Zdravotnická zařízení evidují na evidenčních lístcích 28) zapůjčení

a)

prostředků, s výjimkou vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel, v jednotlivých příslušných odděleních,

b)

vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dětských kočárků pro postižené děti na příslušných odborných odděleních,

c)

sluchadel ve foniatrických odděleních.

(3) Inventarizaci prostředků uvedených v odstavci 2 provádějí zdravotnická zařízení vždy k 31. prosinci.“.

Poznámka č. 28 pod čarou zní:

28)

SEVT sklad. č. 14 015 0.“.

 

30.

Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

§ 23a

Financování prostředků

 

(1) Sériově vyráběné i individuálně zhotovené léčebné a ortopedicko protetické prostředky hradí podle zvláštního předpisu 19) zdravotnické zařízení, které prostředek poskytlo nebo na jehož poukaz byl předepsán.

(2) Ustanovení § 21 a § 29 odst. 4 nejsou ustanovením odstavce 1 dotčena.“.

 

31.

§ 24 včetně nadpisu se vypouští.

 

32.

V § 25 úvodní věta zní: „Vojenské útvary, ústavy a zařízení Československé armády mohou odebírat tuzemská i dovážená léčiva a některé prostředky z lékáren.“.

 

33.

V § 26 odst. 2 věta první zní: „Náležitosti receptu a poukazu upravuje ustanovení § 2 odst. 7.“.

 

34.

V § 26 odst. 3 se slova „ředitelem lékárenské služby“ nahrazují slovy „vedoucím lékárníkem“.

 

35.

§ 26 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

(6) Za výdej léčiv na objednávky federálního ministerstva obrany a na jeho recepty 29) označené slovy „Pro ošetřovnu“ se nevybírá poplatek.“.

Poznámka č. 29 pod čarou zní:

29)

Tiskopis sklad. č. NV 118/Z.

Tiskopis sklad. č. NV 119/Z.“.

 

36.

§ 27 zní:

§ 27

 

(1) Předepisování léčiv a prostředků ve Sboru nápravné výchovy České republiky se řídí ustanoveními této vyhlášky a předpisy ministerstva spravedlnosti České republiky.

(2) Výkonná zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní lékárnou, odebírají tuzemská i dovážená zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren, a to

a)

pro individuální potřebu 1. na recepturním tiskopisu 20) s předtiskem „SNV“., 2. léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu 21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu 22) na zvláštním recepturním tiskopisu, 23)

b)

hromadně pro potřebu výkonných zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky 1. na žádankách, 2. léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu 21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu 22) na tiskopisu. 26)

(3) Recepturní tiskopisy 20) s předtiskem „SNV“ a zvláštní recepturní tiskopisy 23) se evidují a jsou zajišťovány centrálně správou Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky. Další potřebné tiskopisy včetně tiskopisu poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku 24) si zabezpečují výkonná zařízení Zdravotnické služby samostatně.

 

37.

V § 28 odst. 2 v úvodní větě se slova „stejné náležitosti jako ve státní zdravotní správě“ nahrazují slovy „náležitosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 7“.

 

38.

V § 29 odst. 2 úvodní věta zní: „Výkonná zdravotnická zařízení Policie České republiky a Federálního policejního sboru, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní ústavní lékárnou, odebírají tuzemská a zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren.“.

 

39.

V § 29 odst. 2 písm. a) bodu 1 se vypouštějí slova SEVT sklad. č. 14 282 0“.

 

40.

V § 29 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slova „na tiskopise SEVT sklad. č. 14 284 0 a“ nahrazují slovy „na žádankách“.

 

41.

§ 29 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Pro nemocné osoby v oboru působnosti ministerstva vnitra České republiky a federálního ministerstva vnitra na území České republiky ambulantně ošetřované se předepisují prostředky na účet Pojišťovny.“.

 

42.

§ 30 odst. 1 zní:

(1) Recepty vystavené v rámci veterinární péče musí mít náležitosti stanovené zvláštním předpisem; 15) jestliže tyto náležitosti na receptu chybí a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.“.

 

43.

V § 30 se vypouští odstavec 2, odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

44.

V § 31 odst. 1 věta první zní: „Léčiva a prostředky na účet právnických a fyzických osob 30) se vydávají na objednávky léčiv, /25/ výjimečně na zvláštní objednávky podepsané oprávněnou osobou.“.

 

45.

V § 31 odst. 1 věta druhá zní: „Omamné látky skupiny I seznamu, 21) léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu, 21) psychotropní látky skupiny II seznamu 22) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu 22) pro právnické a fyzické osoby /30/ se vydávají po předložení receptu. 26) „.

 

46.

§ 31 odst. 3 zní:

(3) Poplatek za recept předepsaný veterinárním lékařem se nevybírá.“.

 

47.

§ 31 odst. 4 zní:

(4) Léčiva pro potřeby veterinární péče ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se vydávají v individuálních případech na recepty veterinární péče ozbrojených sil, 31) pro potřebu organizací vojenské veterinární péče na žádanky používané zdravotnickými zařízeními, 25) omamné látky a léčiva obsahující omamné látky se předepisují na zvláštním tiskopisu. 32) „.

Poznámka č. 30 pod čarou zní:

30)

§ 3a písm. b) a c) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.“.

Poznámka č. 31 pod čarou zní:

31)

Tiskopis sklad. č. NV 85 K.“.

Poznámka č. 32 pod čarou zní:

32)

Tiskopis sklad. č. NV 119/Z.“.

 

48.

§ 32 zní:

§ 32

 

Léčiva a prostředky na jednotlivých odděleních nemocnic, popřípadě v jiných zdravotnických zařízeních 33) se uchovávají v množství stanoveném ředitelem zdravotnického zařízení.“.

Poznámka č. 33 pod čarou zní:

33)

Např. výzkumné ústavy, laboratoře a hygienické stanice.“.

 

49.

V § 33 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3, z věty první se vypouštějí slova „ředitele lékárenské služby krajského ústavu nebo okresního ústavu, popřípadě jím pověřeného pracovníka“ a nahrazují se slovy „pověřeného kontrolujícího lékárníka“.

 

50.

§ 34 zní:

§ 34

 

(1) Fakturaci dodávek léčiv a prostředků provádí jejich dodavatel.

(2) Lékárna vystavuje

a)

souhrnný účet pro Pojišťovnu za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a poukazů a celkové hodnoty v Kčs,

b)

sběrné faktury pro 1. federální ministerstvo obrany za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a celkové hodnoty v Kčs, 2. Sbor nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České republiky s uvedením počtu receptů, poukazů a jejich celkové hodnoty v Kčs, a to na adresu zdravotnických zařízení uvedených v otiscích razítek na receptech, poukazech nebo objednávkách, 3. železnici v působnosti federálního ministerstva dopravy za recepty s uvedením jejich počtu a celkové hodnoty v Kčs,

c)

faktury pro ostatní odběratele za jimi objednaná a odebraná léčiva a prostředky.

(3) Lékárna pro potřeby ministerstva vnitra České republiky u sběrné faktury uvádí

a)

počet receptů označených písmenem „M“,

b)

hodnotu receptů uvedených pod písmenem a) v Kčs.“.

 

51.

§ 35 se vypouští.

 

52.

§ 37 a 38 včetně nadpisu se vypouštějí.

 

53.

§ 39 zní:

§ 39

 

(1) Za objednávky, přejímání a uložení léčiv, prostředků, krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení odpovídá a jejich kontrolu provádí vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník.

(2) Uložení léčiv a prostředků ve zdravotnických zařízeních kontroluje nejméně dvakrát za rok pověřený kontrolující lékárník. Namátkově kontrolují léčiva a prostředky ve zdravotnických zařízeních pověření pracovníci laboratoří pro kontrolu léčiv a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. U veterinárních lékařů provádí kontrolu uložení léčiv orgány státní veterinární správy, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(3) Za odbornou kontrolu prostředků odpovídají vedoucí příslušných odborných oddělení zdravotnických zařízení.

(4) Odbornou kontrolu uchovávání a používání krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení provádějí namátkově vedoucí transfúzních oddělení spolu s vedoucími zúčastněných oddělení.“.

 

54.

§ 40 a 41 se vypouštějí.

 

55.

§ 42 zní:

§ 42

 

K usměrňování preskripce a spotřeby léčiv, včetně krve a krevních výrobků, mohou zdravotnická zařízení a ministerstvo zřizovat lékové komise.“.

 

56.

§ 44 zní:

§ 44

 

(1) Při důvodném podezření, že v důsledku závady v jakosti léčiv a prostředků došlo k poškození zdraví, nepříznivé reakci, nežádoucím vedlejším účinkům u osob nebo zvířat, které užívaly tato léčiva a prostředky nebo při zjištění jejich zjevných závad

a)

orgány hygienické služby,

b)

zdravotnická zařízení (včetně lékáren),

c)

veterinární lékaři toto podezření neprodleně oznámí 1. ministerstvu, jde-li o humánní léčiva a prostředky, 2. Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, jde-li o veterinární léčiva a prostředky. Do konečného rozhodnutí těchto orgánů nesmějí být tato léčiva a prostředky vydávány ani aplikovány.

(2) Ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zabezpečí podle své věcné působnosti předání informace podle odstavce 1 pomocí technických prostředků 34) zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům, a to prostřednictvím okresních úřadů, v jejichž územním obvodu se tato zařízení a výrobci nacházejí. Konečné rozhodnutí o těchto léčivech a prostředcích sdělí ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle své věcné působnosti zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům obdobně.“.

Poznámka č. 34 pod čarou zní:

34)

Technickým prostředkem se rozumí zejména telefax, dálnopis, popřípadě telegraf.“.

 

57.

Přílohy k vyhlášce č. 61/1990 Sb. se vypouštějí.

 

58.

Připojuje se nová příloha k vyhlášce „Seznam léčiv, jejichž výdej není vázán na recept“.

 

59.

Pojmy uvedené ve vyhlášce č. 61/1990 Sb. se nahrazují novými pojmy takto:

a)

slova „okresní ústav národního zdraví“ nebo „krajský ústav národního zdraví“ slovy „zdravotnické zařízení“;

b)

slovo „léky“ slovem „léčiva“;

c)

slova „zdravotnické potřeby“ slovem „prostředky“;

d)

Sbor nápravné výchovy ČSR“ slovy „Sbor nápravné výchovy ČR“;

e)

slova „krajský národní výbor“ a “okresní národní výbor“ slovy „příslušný okresní úřad“;

f)

slova „zařízení lékárenské služby“ slovem „lékárny“;

g)

slova „Sbor národní bezpečnosti“ slovy „Policie České republiky“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Místopředseda vlády

České a Slovenské Federativní Republiky,

pověřený řízením ministerstva dopravy

a ministerstva spojů:

Doc. Ing. Baudyš v. r.

 

Ministr vnitra

České a Slovenské Federativní Republiky:

MUDr. Čermák CSc. v. r.

 

Ministr obrany

České a Slovenské Federativní Republiky:

v z. genpor. Ing. Pezl v. r.

I. náměstek

 

Ministr zdravotnictví

České republiky:

MUDr. Lom CSc. v. r.

 

Ministr vnitra

České republiky:

Ruml v. r.

 

Ministr spravedlnosti

České republiky:

JUDr. Novák v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr zemědělství

České republiky:

Ing. Lux v. r.

SEZNAM LÉČIV,

jejichž výdej není vázán na recept

 

A. Humánní hromadně vyráběné přípravky

 

Přípravek - Výrobce

 

ABF vaginal contraceptive film 10 sáčků á 1 film - ICN Galenika, Jugoslávie

ACETYLCYSTEIN 100 B-C tablety 30 x 100 mg - Berlin - Chemie, SRN

ACIFEIN tablety 10, 10 x 10 - Slovakofarma, ČSFR

ACIPEPSOL tablety 20 - Léčiva, ČSFR

ACYLCOFFIN tablety 10, 10 x 10 - Slovakofarma, ČSFR

ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg, 10 x 10 x 500 mg - Slovakofarma, ČSFR

ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety 15 x 500 mg - Slovakofarma, ČSFR

ACYLPIRIN pro infantibus tablety 20 x 100 mg - Slovakofarma, ČSFR

ACTAL tablety 24 x 360 mg - Sterling-Winthrop, V. Británie

AESCIN potah. tablety 30 x 20 mg, 100 x 20 mg - Polfa, Polsko

AGIOLAX granule 100 g, 250 g, 1000 g - Madaus, SRN

AJATIN roztok 50 ml, 1000 ml - Slovakofarma, ČSFR

AJATIN tinktura 50 ml, 1000 ml - Slovakofarma, ČSFR

AKNECOLOR pasta 30 g - Spirig, Švýcarsko

AKNEPUR maska 3 x 15 g prášek + 3 x 17 ml ředidla - Léčiva, ČSFR

AKNEPUR zásyp 30 g - Léčiva, ČSFR

AKTIFERRIN kapky 30 ml - Merckle, SNR / Rakousko

AKTIFERRIN COMPOSITUM tobolky 30, 100 - Merckle, Rakousko

AKUTOL spray 77 ml, 80 ml, 210 ml, 420 ml - Léčiva, ČSFR

ALDERMON čaj v nálevkových sáčcích 20 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

ALGESAL SURACTIVE mast 40 g - LTM, Francie / Kali Chemie, SRN

ALGESAL krém 50 g - LTM, Francie / Kali Chemie, SRN

ALGIFEN čípky 5 - Léčiva ČSFR

ALGINETE tablety 54 x 200 mg - Krka, Slovinsko

ALKA-SELTZER šumivé tablety 10, 20, 40 - Bayer, SRN / Miles, V. Británie

ALEBRAN dražé 30 x 100 mg, 100 x 100 mg - Lek, Slovinsko

ALEBRAN sirup 125 ml - Lek, Slovinsko

ALLOCHOL obalované tablety 50 - Medexport, SNS

ALTASOL čaj v nálevkových sáčcích 20 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

ALVISAN NEO čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

AMIDERMAN krém 5 G - Léčiva, ČSFR

AMBROBENE 15 mg / 5 ml sirup 100 ml - Merckle, SRN

AMBROBENE 7,5 mg / 5 ml roztok 40 ml, 100 ml - Merckle, SRN

AMBROBENE 30 mg tablety 20 - Merckle, SRN

AMBROBENE RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mg - Merckle, SRN

AMINALON obalované tablety 100 x 250 mg - Medexport, SNS

AMYLIUM NITROSUM SPOFA rourky (nejvýše 3 rourky pro první pomoc - Léčiva, ČSFR ANACID suspenze 30 x 5 ml (sáčky) - Galena, ČSFR

ANACID COMPOSITUM suspenze 240 ml (lahvička), 10 x 2 x 10 ml (sáčky) - Galena, ČSFR

ANDREWS ANSWER prášek 5 x 8 g - Sterling - Winthrop, V. Británie

ANDREWS LIVER SALT prášek 4 x 5 g, 227 g, 113 g - Sterling - Winthrop, V. Británie

ANDREWS LIVER SALT (Diabetic formula) prášek 227 g - Sterling - Winthrop, V. Británie

ANOPYRIN tablety 10 x 400 mg, 10 x 10 x 400 mg - Slovakofarma, ČSFR

ANSAID tablety 50 x 50 mg, 100 x 50 mg, 500 x 50 mg, 50 x 100 mg - Upjohn, V. Británie

ANTI-KO SPOFA čípky 5 - Léčiva, ČSFR

APHLOX SPOFA pasta 200 g - Léčiva, ČSFR

APO-IBUPROFEN 200 mg tablety 50, 100, 1000 - Apotex, Kanada

APO-IBUPROFEN 400 mg tablety 50, 100, 1000 - Apotex, Kanada

ASCORUTIN dražé 50, 250 - Slovakofarma, ČSFR

ASPIRIN tablety 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 100 x 500 mg - Bayer, SRN / Lek, Jugoslávie

ASPIRIN 100 tablety 20 x 100 mg, 100 x 100 mg - Bayer, SRN / Lek Jugoslávie

ASPIRIN PLUS C šumivé tablety 10, 20, 40 - Bayer, SRN / Bayer, Itálie

ASPRO tablety 30 x 360 mg, 60 x 360 mg - Nicholas, Francie

ASPRO C šumivé tablety 12, 20 - Nicholas, Francie

ASPRO C-FORTE šumivý granulát 10 x 3,5 g, 20 x 3,5 g - Nicholas, Francie

ASPRO 500 šumivé tablety 12 x 500 mg, 20 x 500 mg - Nicholas, Francie

ATARALGIN tablety 10 - Léčiva, ČSFR

ATILEN pro infantibus sirup 100 ml - Galena, ČSFR

AVIRIL H čípky 10 - Léčiva, ČSFR

AVIRIL H mast 30 g - Léčiva, ČSFR

 

B-KOMPLEX dražé 30, 10 x 30 - Léčiva, ČSFR

B-KOMPLEX FORTE dražé 20, 10 x 10 - Léčiva, ČSFR

BALNEUM HERMAL roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml - Hermal, SRN

BALNEUM HERMAL F roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml - Hermal, SRN

BALNEUM HERMAS PLUS roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml - Hermal, SRN

BEPELLA tablety 20 x 100 mg - Léčiva, ČSFR

BETADINE roztok 30 ml, 120 ml, 1000 ml - Mundipharma, Švýcarsko

BETADINE ANTISEPTIC spray 90 ml, 200 ml - Mundipharma, Švýcarsko

BETADINE SOLUTIO CHIRURG. roztok 7,5 % 120 ml, 500 ml, 1000 ml - Mundipharma, Švýcarsko

BETULAN čaj 100 g - Léčivé rostliny ČSFR

BEVIPLEX drg. 30 - Galenika, Jugoslávie

BIOMIN H prášek 190 g (lahvička), 60 x 3 g (sáčky) - Biomin H, ČSFR

BIOPLANT Pfegeemulsion mit Dexpanthenol emulse 45 g - Serum-Werk, SRN

BIOSORBIN MCT prášek 5 x 89 g - Pfimmer, SRN

BISACODYL obalované tablety 105 x 5 mg - Krka, Slovinsko

BISOLVON roztok 0,2 % 40 ml, 100 ml, 250 ml - Boehringer Ingelheim /Dr. Thomae, SRN

BONIDON gel 20 g, 50 g - Mepha, Švýcarsko

BROMHEXIN drg. 25 x 12 mg, 100 x 25 x 12 mg - Fahlberg-List. SRN

BROMHEXIN INHALAT kapky 50 ml - Pharma, SRN

BROMHEXIN 8 kapky 20 ml - Pharma, SRN

BROMHEXIN 4 Berlin-Chemie mixtura 60 ml, 100 ml - Berlin-Chemie, SRN

BROMHEXIN 8 Berlin-Chemie mixtura 60 ml, 100 ml - Berlin-Chemie, SRN

BROMHEXIN 10 Berlin-Chemie mixtura 60 ml, 100 ml - Berlin-Chemie, SRN

BRONCHOPRONT kapky 50 ml, 100 ml - Mack, SRN

BRONCHOPRONT sirup 100 ml - Mack, SRN

BRONCHOPRONT RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mg, 50 x 75 mg - Mack, SRN

BRUFEN drg. 100 x 200 mg, 500 x 200 mg - Boots, V. Británie

BRUFEN 200 mg obalované tablety 30 - Galenika, Jugoslávie

BRUFEN 400 mg obalované tablety 30 - Galenika, Jugoslávie

BRUFEN 400 mg obalované tablety 30 - Léčiva, ČSFR

BRUFEN sirup 100 ml - Boots Galenika, Jugoslávie

 

CALABRON šumivé tablety 12 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

CALCIUM C SLOVAKOFARMA šumivé tablety 12 - Slovakofarma, ČSFR

CALCIUM CHLORATUM SPOFA - roztok 100 ml - Galena, ČSFR

CALCIUM PANTOTHENICUM SPOFA mast 30 g - Slovakofarma, ČSFR

CALCIUM SANDOZ FF 1000 mg šumivé tablety 20, 100 - Sandoz, Švýcarsko

CALCIUM SANDOZ FORTE šumivé tablety 20 x 500 mg, 100 x 500 mg - Sandoz, Švýcarsko

CALCIUM SPOFA tablety 50 x 500 mg - Slovakofarma, ČSFR

CALCIUM SLOVAKOFARMA EFFERVESCENS šumivé tablety 20 x 500 mg - Slovakofarma, ČSFR

CALIFIG sirup 55 ml, 110 ml - Sterling-Winthrop, V. Británie

CALMONAL PRO BALNEO roztok 200 ml - Léčivé rostliny, ČSFR

CAMILCA dětský olej 55 ml - Galena, ČSFR

CAMILCA oční voda 55 ml - Galena, ČSFR

CARBOCIT SEVAC tablety 20 - Imuna, ČSFR

CARBOSORB tablety 10 x 250 mg, 20 x 250 mg - Imuna, ČSFR

CARBOSORB (OSTACOL 85) prášek 25 g - Imuna, ČSFR

CARBOTOX tablety 10 x 250 mg, 20 x 250 mg, 50 x 250 mg - Imuna, ČSFR

CARDILAN tablety 100 x 175 mg - Slovakofarma, ČSFR

CEBION kapky 30 ml - Merck, SRN

CEBION tablety 20 - Merck, SRN

CEBION (Blutorange) šumivé tablety 10, 20 - Merck, SRN

CEBION (Citrus) šumivé tablety 10, 20 - Merck, SRN

CELASCON tablety 20 x 100 mg - Léčiva, ČSFR

CELASCON EFFERVESCENS šumivé tablety 15 x 500 mg - Slovakofarma, ČSFR

CENTRUM FROM A to ZINC potahované tablety 30, 100 - Lederle/Cyanamid, USA

COCCULINE tablety 30 - Bioron, Francie

CHAMOMILLA SPOFA roztok 25 ml, 100 ml, 500 ml - Galena, ČSFR

CHINASCORBIN dražé 20 - Léčiva, ČSFR

CHLOROPHYLLUM SPOFA spray 62 g - Galena, ČSFR

CHOLAGOL kapky 20 ml - Galena, ČSFR

CHOLESTIL tablety 50 x 200 mg - Polfa, Polsko

CHYMOTRYPSIN SPOFA zásyp 1 g - Léčiva, ČSFR

CHYPSIN zásyp 1 x 1 g, 10 x 1 g - Léčiva, ČSFR

CILKANOL tobolky 30 x 300 mg - Léčiva, ČSFR

CINCHOCIAN SPOFA mast 20 g - Léčiva, ČSFR

COLDREX tablety 12, 24 - Sterling-Winthrop, V. Británie

COLDREX BLACKCURRANT prášek 5 x 5 g - Sterling-Winthrop, V. Británie

COLDREX LEMON prášek 5 x 5 g - Sterling-Winthrop, V. Británie

COLFARIT tablety 50 x 500 mg, 100 x 500 mg - Bayer, SRN

COMBIASE SPECIAL dražé 20, 50, 100 - Luitpold, SRN

COMBIZYM COMPOSITUM dražé 20, 50, 100 - Luitpold, SRN

CONTRASPAN kapky 10 ml - Galena, ČSFR

COTAZYM FORTE tablety 30 - Organon, Holandsko

CUTISAN čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

CYMALON granule 6 sáčků - Sterling-Winthrop, V. Británie

CYSTENAL kapky 10 ml - Galena, ČSFR

ČAKANKA OBYČAJNÁ čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

 

DANIUM COMPOSITUM mast 30 g - Léčiva, ČSFR

DÁVKOVAČ INZULÍNU MADI 1 balení - Meta, ČSFR

DELFEN vaginální krém 70 g - Cilag, Švýcarsko

DELFEN pěna 20 g - Cilag, Švýcarsko

DERMABION obalované tablety 60 - Krka, Slovinsko

DERMAZULEN mast 30 g - Léčiva, ČSFR

DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM čaj 50 g - Léčivé rostliny, ČSFR

DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g - Léčivé rostliny, ČSFR

DEVILAN zásyp 20 g - Léčiva, ČSFR

DIABETAN čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

DIGESTIF RENNIE tablety 75 - Aspro-Nicholas, Rakousko

DITUSTAT kapky 10 ml - Galena, ČSFR

DITUSTAT tablety 20 x 30 mg - Slovakofarma, ČSFR

DOLGIT krém 50 g - Dolorgiet, SRN

DOUBLE „D“, Eucalyptus oil roztok 50 ml - Sheldon Drug Comp., Austrálie

DOXIPROCT čípky 10 - Lab. OM, Švýcarsko

DOXIPROCT mast 30 g - Lab. OM, Švýcarsko

DOXIVENIL gel 20 g, 40 g, 100 g - Lab. OM, Švýcarsko

DROXARYL krém 20 g, 50 g - Continental Pharma, Belgie

Dr. THEISS ECHINACEA KRÄUTER TROPFEN kapky 50 ml - Naturwaren, SRN

Dr. THEISS RINGELBLUMEN SALBE mast 50 g, 100 g, 200 g - Naturwaren, SRN

Dr. THEISS SCHWEDENBITTER FLÜSSIG, roztok 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml - Naturwaren, SRN

Dr. THEISS SCHWEDENKRÄUTER ANSATZMISCHUNG bylinná směs 30 g, 60 g - Naturwaren, SRN

DULCOLAX dražé 30 x 5 mg - Zdravlje, Jugoslávie

DUOVIT obalované tablety 40 - Krka, Slovinsko

DUVIRA gel 5 g - Léčiva, ČSFR

 

ELEUTHEROCOCCUS EXTRACT roztok 50 ml - Medexport, SNS

ELEVIT pro infantibus sirup 100 ml - Hoffmann-La Roche, Švýcarsko

ELMETACIN roztok 50 ml, 100 ml - Luitpold, SRN

ELMEX gel 25 g, 215 g - Gaba, Švýcarsko

ENCEPHABOL dražé 20 x 100 mg, 100 x 100 mg - Merck, SRN

ENCEPHABOL sirup 200 ml, 1000 ml - Merck, SRN

ENCEPHABOL FORTE dražé 50 x 200 mg - Merck, SRN

ENDIARON mast 30 g - Léčiva, ČSFR

ENDIARON pasta 30 g - Léčiva, ČSFR

ENDIARON potahované tablety 20 x 250 mg - Léčiva, ČSFR

ENDIARON zásyp 20 g - Léčiva, ČSFR

ENDIFORM potahované tablety 20 - Léčiva, ČSFR

ENERBOL dražé 20 x 100 mg, 500 x 100 mg - Polfa, Polsko

ENERBOL FORTE obalované tablety 50 x 200 mg - Polfa, Polsko

ENUCLENE oční kapky 15 ml - Alcon, USA

ENYPER pěna 41 g - Galena, ČSFR

ENZYM-PARACTOL žvýkací tablety 20, 40 - Homburg, SRN

ENZYNORM dražé 25, 50, 100 - Nordmark, SRN

ENZYNORM roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml - Normark, SRN

ENZYNORM FORTE dražé 20, 50, 100 - Nordmark, SRN

EREVIT mast 30 g - Slovakofarma, ČSFR

EREVIT kapky 10 ml - Slovakofarma, ČSFR

ERYFER tobolky 60 - Jugoremedija, Jugoslávie

ESPUMISAN tobolky 100 x 40 mg - Berlin-Chemie, SRN

ESPUMISAN granule 100 g - Milchzucker, SRN

ESSENTIALE FORTE tobolky 50 - Bosnalijek, Jugoslávie

ESSENTIALE FORTE tobolky 30, 50, 100, 250 - Nattermann, SRN

ETOGEL gel 40 g - Krka, Slovinsko

EUDIABEN čaj 50 g, 100 g - Slovakofarma, ČSFR

EUGASTRIN čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

EUNALGIT čípky 5 - Léčiva, ČSFR

EVERCIL oční kapky 10 ml - Galena, ČSFR

EXCIPAL U HYDROLOTIO lotio 200 ml - Spirig, Švýcarsko

EXCIPAL U LIPOLOTIO lotio 250 ml - Spirig, Švýcarsko

EXTRALAX čípky 10 - Léčiva, ČSFR

 

FAKTU čípky 10, 100 - Byk Gulden, SRN

FAKTU mast 20 g, 50 g, 250 g - Byk Gulden, SRN

FARINGOSEPT tablety 20 x 10 mg - Terapia, Rumunsko

FEBICHOL tobolky 50 x 100 mg - Slovakofarma, ČSFR

FELDENE gel 0,5 % 25 g - Pfizer, Belgie

FENISTIL gel 30 g - Zyma, Švýcarsko / Biogal, Maďarsko

FENOLAX dražé 30 x 5 mg, 200 x 5 mg - Polfa, Polsko

FENORIN tobolky 30 x 375 mg, 100 x 375 mg - Lek, Slovinsko

FENORIN sirup 125 ml, 200 ml - Lek, Slovinsko

FENORIN P sirup 200 ml - Lek, Slovinsko

FERRO-GRADUMET obalované tablety 30 - Galenika, Jugoslávie

FERRONAT suspenze 100 ml - Galena, ČSFR

FERRONAT obalované tablety 50 - Léčiva, ČSFR

FERRONAT RETARD potahované tablety 30 - Léčiva, ČSFR

FLEGAMINA tablety 20 x 8 mg - Polfa, Polsko

FLORSALMIN kapky 50 ml - Slovakofarma, ČSFR

FLUOCARIL bi-fluore ústní voda 200 ml - Goupil, Francie

FLUOCARIL bi-fluore 180 zubní pasta 50 ml - Goupil, Francie

FLUOCARIL bi-fluore 250 zubní pasta 75 ml - Goupil, Francie

FOCUSAN zásyp 30 g - Lundbeck, Dánsko

FOLTUSIN čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

FRESUBIN NUSSGESCHACK roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 ml - Fressenius, SRN

FRESUBIN SCHOKOLADEN-GESCHMACK roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 ml - Fressenius, SRN

FRESUBIN VANILLGESCHMACK roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 ml - Fressenius, SRN

FUNGICIDIN SPOFA mast 10 g - Léčiva, ČSFR

FURANTOIN SPOFA pasta 30 g - Léčiva, ČSFR

 

GALODYN čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

GASTERIN gel 20 x 16 g - Slovakofarma, ČSFR

GASTROGEL SPOFA tablety 50 x 500 mg - Slovakofarma, ČSFR

GASTROLYTE prášek 4 x 8,8 g, 20 x 8,8 g - USV Pharma, Rakousko

GELASPON želatinová houba 1 ks, 5 ks - Ankerpharm, SRN

GELUSIL LIQUID suspense 200 ml - Gödecke, SRN

GELUSIL LUQUID suspense 20 x 12 ml, 50 x 12 ml (v sáčcích) - Gödecke, SRN

GELUSIL-LAC tablety tablety 20, 50, 100 - Gödecke, SRN

GERIAVIT PHARMATON tobolky 30, 100 - Pharmaton, Švýcarsko

GLAUCINI HYDROCHLORIDUM tablety 20 x 50 mg - Medexport, SNS

GLYCILAX čípky 10 x 0,75 g, 100 x 0,75 g, 10 x 1 g, 100 x 1 g - Engelhard, SRN GLYNNVIT kapky 2 x 15 ml - Paines & Byrne, V. Británie

GUAJACURAN dražé 30 x 200 mg - Léčiva, ČSFR

GUAJACURAN FORTE tablety 20 x 400 mg - Léčiva, ČSFR

GUAJANAL tablety 10 - Léčiva, ČSFR

GUAREM granule 30 x 5 g - Orion, Finsko

GUTTALAX kapky 10 ml - Galena, ČSFR / Inst. de Angeli, Itálie

GYNASTAN čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

 

HAEMORRISAN mast 30 g - Léčiva, ČSFR

HAPPY LOVE spray 20 g - Gohl Pharma, Švýcarsko

HELMIRAZIN roztok 200 ml - Slovakofarma, ČSFR

HELMIRAZIN tablety 50 x 300 mg - Slovakofarma, ČSFR

HEMORAL přísada do koupele 50 g - Slovakofarma, ČSFR

HEPAROID SPOFA gel 30 g - Léčiva, ČSFR

HEPAROID SPOFA mast 30 g - Léčiva, ČSFR

HEPAROID SPOFA subl. tablety 50 - Léčiva, ČSFR

HEPAROID SPOFA FORTE subl. tablety 30 - Léčiva, ČSFR

HERBILEX tablety 20 - Krka, Slovinsko

HIBICET nemocniční koncentrát roztok 5 l - Eastwood Pharm., ČSFR

HIPEKSAL tablety 100 x 1 g - Leiras, Finsko

HISMANAL tablety 10 x 10 mg, 30 x 10 mg - Janssen, Belgie

HISMANAL tablety 30 x 10 mg - Slovakofarma, ČSFR

HYDROCORTISON SPOFA mast 1 % 10 g, 50 g - Léčiva, ČSFR

HYLAKOMBUN dražé 20, 50 - Merckle, SRN

HYPRO-SORB kolagenní plsť 1 - Hypro, ČSFR

HYPRO-SORB O kolagenní plsť 20 - Hypro, ČSFR

 

IBUPROFEN 200 SPOFA obalované tablety 30 x 200 mg - Léčiva, ČSFR

IBUPROFEN 400 SPOFA obalované tablety 30 x 400 mg - Léčiva, ČSFR

IBUPROFEN obalované tablety 60 x 200 mg, 100 x 200 mg - Polfa, Polsko

ICHTOXYL mast 30 g - Léčiva, ČSFR

IMELO BIELE čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

INFADOLAN mast 30 g - Léčiva, ČSFR

INHALEX roztok 25 ml - Galena, ČSFR

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY LUER (jednorázové) 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml - Chirana, ČSFR INJEKČNÍ JEHLY LUER (jednorázové) 0,5 x 20; 0,5 x 25; 0,6 x 25; 0,65 x 30; 0,7 x 35; 0,8 x 40; 0,9 x 40; 1,2 x 40 - Chirana, ČSFR

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY „STERA“ 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml - Stera, Indonésie

IMAZOL krém 30 g - Spirig, Švýcarsko

IMAZOL krémpasta 30 g - Spirig, Švýcarsko

INTUSSIN kapky 10 ml - Galena, ČSFR

INTUSSIN tablety 30 x 5 mg - Slovakofarma, ČSFR

IPECARIN tablety 20 x 0,1 mg - Slovakofarma, ČSFR

IRFEN-400 obalované tablety 20 x 400 mg - Mepha, Švýcarsko

ISOCHOL obalované tablety 30 x 400 mg - Léčiva, ČSFR

ISOPTO-FRIN oční kapky 15 ml - Alcon, USA

 

 

 

JODISOL roztok, 4 g, 10 g, 40 g, 80 g, 200 g, 760 g - Léčiva, ČSFR

JODOSAPOL roztok 25 ml - Léčiva ČSFR

JOX spray 45 ml - Galena, ČSFR

 

KALIJEV JODID tablety 4 x 65 mg - Lek, Slovinsko

KETAZON 10 % mast 20 g - Léčiva, ČSFR

KETAZON COMPOSITUM mast 30 g - Léčiva, ČSFR

KETAZON H mast 20 g - Léčiva, ČSFR

KETAZON MIX mast 30 g - Léčiva, ČSFR

KETOVITE roztok 100 ml, 150 ml - Painex & Byrne, V. Británie

KINEDRYL tablety 4 - Slovakofarma, ČSFR

KOREŇ IBIŠA LEKÁRSKEHO čaj 100 g - Slovakofarma, ČSFR

KREON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mg, 100 x 300 mg - Kali-Chemie, SRN

KUTOPUR čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

KVET A LIST SLEZU čaj 30 g - Slovakofarma ČSFR

KVET A LIST SLEZU čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

KVET BAZY ČIERNEJ čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

KVET BAZY ČIERNEJ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

KVET LIPY čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

KVET LIPY čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

 

LACRISYN oční kapky 10 ml - Galena, ČSFR

LACTOGYN pěna 41 g - Galena, ČSFR

LAEVADOSIN tablety 25, 50 - Laevosan, Rakousko

LAFINOL emulse 100 ml - Galena, ČSFR

LAKINAL roztok 50 ml - Slovakofarma, ČSFR

LASONIL mast 14 g, 40 g, 150 g - Bayer, SRN

LIPOIC ACID tablety 100 x 25 mg - Medexport, SNS

LIPOVITAN dražé 50 - Léčiva, ČSFR

LIQUIFILM oční kapky 10 ml - Allergan, SRN

LIQUIFILM KUNSTLICHE TRANEN oční kapky 10 ml - Allergan, SRN

LIST ŽIHLAVY čaj 30 g - Slovakofarma, ČSFR

LOFENALAC prášek 453 g - Mead Johnson, USA

LUBOVNÍK BODKOVANÝ čaj 70 g, 100 g - Slovakofarma, ČSFR

LUBOVNÍK BODKOVANÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

 

MAALOX suspense 250 ml (lahvička), 30 x 15 ml (sáčky) - Pharmaindustrie, Francie / Rhone-Poulenc, Irsko, Rorer / SNR

MAALOX 70 suspense 250 ml (lahvička), 20 x 10 ml, 50 x 10 ml (sáčky - Pharmaindustrie, Francie / Rhone-Poulenc, Irsko / Rorer, SRN

MAALOX tablety 440 - Pharmaindustrie, Francie / Rhone-Poulenc, Irsko

MAGNE-B6 dražé 50 - Sanofi, Francie

MANDELAMINE 500 dražé 50 x 500 mg, 100 x 500 mg - Gödecke, SRN

MANDELAMINE 1000 dražé 50 x 1000 mg, 100 x 1000 mg - Gödecke, SRN

MANTISOL čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

MATA PIEPORNA čaj 60 g - Slovakofarma, ČSFR

MATA PIEPORNA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

MATERINA DÚŠKA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

MATERNA potahované tablety 100 - Lederle / Cyanamid, USA

MEDOVKA LEKÁRSKA čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

MEDOVKA LEKÁRSKA čaj v nálevových sáččcích 20 x 1 g, 40 x 0,6 g - Slovakofarma, ČSFR

MELATON čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

MENDIAXON 400 tablety 20 x 400 mg, 50 x 400 mg - Byk Gulden, SRN

MENTACHOL kapky 10 ml - Egal, Maďarsko

MESOSEPT spray 50 ml - Galena, ČSFR

MEXALEN čípky 6 x 125 mg, 6 x 250 mg, 6 x 500 mg, 6 x 1000 mg - Merckle, SRN

MEXALEN sirup 100 ml, 200 mg / 5 ml - Merckle, SRN

MEXALEN tablety 10 x 500 mg, 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, Merckle, SRN

MEXAVIT šumivé tablety 10, 20 - Merckle, SRN

MICRISTIN tablety 20 x 500 mg - Oranienburg Pharmawerk, SRN

MIL-PAR suspense 200 ml, 500 ml - Sterling-Winthrop, V. Británie

MILK OF MAGNESIA suspense 100 ml, 200 ml - Sterling-Winthrop, V. Británie

MILK OF MAGNESIA tablety 24 x 300 mg - Sterling-Winthrop, V. Británie

MIRONAL tablety 10 - Slovakofarma, ČSFR

MISTABRON roztok 6 x 3 ml - UCB, Belgie

MOBILAT krém 25 g, 50 g, 100 g - Luitpold, SRN

MOBILAT gel 10 x 50 g, 10 x 100 g - Luitpold, SRN

MOBILISIN mast 40 g, 100 g - Luitpold, SRN

MUCODYNE sirup 200 ml/10 g - Zorka, Jugoslávie

MUCODYNE tobolky 30 x 375 mg - Zorka, Jugoslávie

MUCODYNE sirup 300 ml 125 mg/5 ml - Rorer, V. Británie

MUCOLON čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

MUCOPRONT sirup 200 ml/11,2 g - Mack, SRN

MUCOPRONT tobolky 20 x 375 mg, 50 x 375 mg - Mack, SRN

MUCOSOLVAN roztok 100 ml, 250 ml - Boehringer Sohn, SRN

MUCOSOLVAN sirup 100 ml, 250 ml - Boehringer Ingelheim, SRN / dr. K. Thomae, SRN / Bender, Rakousko

MUCOSOLVAN tablety 20 x 30 mg, 50 x 30 mg - Boehringer Ingelheim, SRN / dr. K. Thomae, SRN / Bender, Rakousko

MUCOSOLVAN 15 mg/2 ml roztok 50 ml - Galena, ČSFR

MUCOSOLVAN 15 mg/5 ml sirup 100 ml - Galena, ČSFR

MUCOSOLVAN tablety 20 x 30 mg - Galena, ČSFR

MUCOSOLVAN RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mg, 50 x 75 mg, 100 x 75 mg - Boehringer Sohn, SRN

MUKOSEPTONEX nosní kapky 10 ml - Galena, ČSFR

MULTIBIONTA FORTE tobolky 20, 50 - Merck, SRN

MULTIBIONTA PLUS MINERAL obalované tablety 20, 60 - Merck, SRN

MUNDISAL gel 8 g - Mundipharma, SRN

MUTHESA suspense 200 ml - Wyeth, V. Británie

MYCO-DECIDIN roztok 25 ml - Galena, ČSFR

MYKOSEPTIN mast 30 g - Léčiva, ČSFR

 

N-SEPTONEX zásyp 20 g - Léčiva, ČSFR

NASIVIN 0,025 % nosní kapky 10 ml - Merck, SRN

NASIVIN 0,05 % spray 10 ml - Merck, SRN

NATURIDENT SPOFA roztok 25 ml - Léčivé rostliny, ČSFR

NEOPEVITON mast 30 g - Léčiva, ČSFR

NEPHROSAL čaj v nálevkových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

NICOBREVIN N tobolky 48 - IBP, SRN

NICORETTE žvýkací guma 105 x 2 mg, 105 x 5 mg - Leo, Švédsko

NILACID tablety 5 - Chinoin, Maďarsko

NITROFUNGIN roztok 25 ml - Galena, ČSFR

NITROGLYCERIN SPOFA tablety (nejvýše 4 tablety pro první pomoc) - Slovakofarma, ČSFR

NITROX-5 obalované tablety 80 x 50 mg - Pharmachin, Bulharsko

NOFELAN prášek 400 g - Plofa, Polsko

NOFEMIX prášek 350 g - Polfa, Polsko

NONTUSYL čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

NOOTROPIL roztok 20 % 125 ml - UCB, Belgie

NOOTROPIL 800 mg tablety 30 x 800 mg - UCB, Belgie

NOVO-PASSIT roztok 100 ml - Galena, ČSFR

NUTRAMIN M prášek 1 x 89 g - VÚAB, ČSFR

NUTRIZYM dražé 20, 50, 100 - Merck, SRN

NUTRODRIP STANDARD NEUTRAL roztok 12 x 500 ml - Wander, SRN

NUTRODRIP STANDARD VANILLE roztok 12 x 500 ml - Wander, SRN

 

OFTAN-STARINE oční kapky 10 ml - Huhtamäki OY, Finsko

OIKAMID tobolky 60 x 400 mg - Pliva, Chorvatsko

OLFEN gel 20 g, 50 g - Mepha, Švýcarsko

OPTHAL roztok 200 ml - Galena, ČSFR

OPTHALMO-AZULEN oční mast 5 g - Léčiva, ČSFR

OPTHALMO-SEPTONEX oční kapky 10 ml - Galena, ČSFR

OPTHALMO-SEPTONEX oční mast 5 mg - Léčiva, ČSFR

OPTICROM oční kapky 2 % 20 ml - Fisons Pharm., V. Británie

OPTOCLEAN roztok 22 g - Okula, ČSFR

OPTOSOAK roztok 22 g, 200 g - Okula, ČSFR

ORENZYM dražé 20 x 100 mg, 50 x 100 mg - Slovakofarma, ČSFR

ORIGINAL GROSSER SCHWEDENBITTER roztok 250 ml, 500 ml - R. Bittner, Rakousko

ORIGINAL SCHWEDENBITTER TROPFEN kapky 200 ml, 500 ml - Riviera, Rakousko

ORTHO DIAPHARAGMA pesar 1 - Cilag, Švýcarsko

OSCILLOCOCCINUM palety 1 x 1 g, 3 x 1 g, 6 x 1 g - Boiron, Francie

OSSOPAN 800 potahované tablety 40 x 800 mg - Robapharm, Švýcarsko

 

PAIN EXPELLER roztok 50 ml - Galena, ČSFR

PALINA PRAVÁ 50 g, 100 g - Slovakofarma, ČSFR

PALINA PRAVÁ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

PAMAJORAN OBYČAJNÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

PANADOL tablety 12 x 500 mg, 24 x 500 mg - Sterling-Winthrop, V. Británie

PANADOL rozpustné tablety 12 x 500 mg, 24 x 500 mg - Sterling-Winthrop, V. Británie

PANADOL tobolky 12 x 500 mg, 24 x 500 mg - Sterling-Winthrop, V. Británie

PANADOL BABY ANDINFANT suspense 100 ml - Sterling-Winthrop, V. Británie

PANADOL EXTRA tablety 12, 24 - Sterling-Winthrop, V. Británie

PANADOL JUNIOR prášek 10 x 240 mg - Sterling-Winthrop, V. Británie

PANANGIN dražé 50, 500 - G. Richter, Maďarsko

PANCREOLAN FORTE potahované tablety 30 - Léčiva, ČSFR

PANKREON COMPOSITUM obalované tablety 20, 50, 100 - Kali-Chemie, SRN

PANKREON FORTE dražé 20, 50, 100 - Kali-Chemie, SRN

PANPUR-N obalované tablety 20, 50, 100 - Nordmark, SRN

PANTHENOL spray 140 g - Jenapharm, SRN

PANTHENOL tablety 20 x 100 mg - Jenapharm, SRN

PANTHOTHEN HAFSLUND NYCOMED 5 % roztok 200 ml - Hafslund Nycomed, Rakousko

PANZYNORM dražé 25, 50, 100 - Nordmark, SRN

PANZYNORM FORTE dražé 20, 50, 100, 500 - Nordmark, SRN / Krka, Slovinsko

PANZYTRAT 10 000 tobolky 20, 50, 100 - Nordmark, SRN

PANZYTTRAT 20 000 tobolky 20, 50, 100 - Nordmark, SRN

PARACETAMOL MIXTUR roztok 60 ml/2,4 g - Berlin-Chemie, SRN

PARADENTOL gel 45 g - Léčiva, ČSFR

PARAGRIPPE tablety 60 - Boiron, Francie

PARALEN čípky 5 x 500 mg - Léčiva, ČSFR

PARALEN tablety 10 x 500 mg, 10 x 10 x 500 mg - Léčiva, ČSFR

PARALEN PRO INFANTIBUS čípky 5 x 100 mg - Léčiva, ČSFR

PARALEN PRO INFANTIBUS tablety 20 x 125 mg - Léčiva, ČSFR

PATENTEX OVAL N vaginální čípky 12 - Patentex, SRN

PAXIRASOL roztok 60 ml/120 mg - Egis, Maďarsko

PAXIRASOL tablety 20 x 8 mg - Egis, Maďarsko

PEPTISORB prášek 6 x 83,3 g - Pfrimmer, SRN

PERCUTASE gel 50 g, 100 g - Adenylchemie, SRN

PERCUTASE mast 50, 100 g - Adenylchemie, SRN

PEROSPIR čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

PHARYNOL roztok 50 ml - Slovakofarma, ČSFR

PHOSPHALUGEL suspense 20 x 16 g - Galenika, Jugoslavie

PIKOVIT pastilky 30 - Krka, Slovinsko

PIKOVIT sirup 150 ml - Krka, Slovinsko

PINOSOL nosní kapky 10 ml - Slovakofarma, ČSFR

PITYOL mast 30 g - Léčiva, ČSFR

PLUMBIN prášek 1 + 1 - Imuna, ČSFR

POLYSAN pasta 50 g, 650 g - Slovakofarma, ČSFR

PORTAGEN prášek 100 g, 500 g - Mead Johnson, USA

POTASSIUM OROTATE tablety 30 x 500 mg - Medexport, SNS

PRAVÁ PŘÍRODNÍ KARLOVARSKÁ VŘÍDELNÍ SŮL prášek 100 g - Západočeská zřídla, ČSFR

PRAVÁ PŘÍRODNÍ KARLOVARSKÁ VŘÍDELNÍ SŮL prášek v sáčcích 10 x 5 g - Západočeská zřídla, ČSFR

PREGNAVIT tobolky 30, 60, 100 - Marckle, Rakousko

PREPARATION H čípky 6, 12, 24, 48 - Whitehall Lab., V. Británie

PREPARATION H mast 51 g - Whitehall Lab., V. Británie

PROBON dražé 10 x 300 mg - Chinoin, Maďarsko

PROCTO-GLYVENOL čípky 5, 10 - Ciba-Geigy, Švýcarsko

PROCTO-GLYVENOL krém 30 g - Ciba-Geigy, Švýcarsko

PROCULIN oční kapky 10 ml - Ankerwerk, SRN

PROFENID gel 60 g - Rhone-Poulenc, Francie

PROLIPASE tobolky 100 x 234 mg - Cilag, Švýcarsko

PROPERISTOL dražé 10 x 10 - Léčiva, ČSFR

PULMORAN čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

PSORICUM spray 100 ml - Unipharma, Maďarsko

PYRAMEM obalované tablety 40 x 400 mg - Pharmachim, Bulharsko

PYRIDOXIN SPOFA tablety 20 x 20 mg - Léčiva, ČSFR

PYRVINIUM SPOFA suspense 100 ml - Galena, ČSFR

 

REDUKTAN čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

REDUKTAN čaj v nalévových sáčcích 20 x 2 g - Léčivé rostliny, ČSFR

REPARIL gel 40 g, 100 g - Madaus, SRN

REPARIL gel 60 g, 100 g - Zdravlje, Jugoslavie

REPARIL dražé 40 x 20 mg, 100 x 20 mg - Madaus, SRN / Zdravlje, Jugoslavie

REPÍK LEKÁRSKY čaj 50 g, 100 g - Slovakofarma, ČSFR

REPÍK LEKÁRSKY čaj v nalévových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

RESOFERON FOL B obalované tablety 50 - Ciba-Geigy, Švýcarsko

RESOFERON LIQOUIDUM roztok 100 ml - Ciba-Geigy, Švýcarsko

RESOFERON obalované tablety 50 x 125 mg - Ciba-Geigy, Švýcarsko

REVALID tobolky 30, 120 - Vifor Pharma, Švýcarsko

REWODINA seu DICLOFENAC Berlin-Chemie čípky 10 x 50 mg - Berlin-Chemie, SRN

RHEUMON krém 40 g - Tropon, SRN

RHEUMON lotio 100 g - Tropon, SRN

RHEUMOSIN mast 30 g - Léčiva, ČSFR

RIBOFLAVIN SPOFA dražé 30 x 10 mg, 10 x 30 x 10 mg - Léčiva, ČSFR

RING N tablety 20 - Mack, SRN

ROTER tablety 40, 120 - Crookes Heath., Holandsko

RUMANČEK PRAVÝ čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

RUMANČEK PRAVÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,25 g - Slovakofarma, ČSFR

 

SAB SIMPLEX suspense 30 ml, 4 x 30 ml - Parke Davis, SRN

SAB SIMPLEX žvýkací tablety 20 x 80 mg, 50 x 80 mg, 100 x 80 mg - Parke Davis, SRN

SALOXYL mast 30 g - Léčiva, ČSFR

SALVAT THÉ čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

SALVIMULSIN MCT SCHOKO roztok 500 ml - Salvia-Werks, SRN

SALVIMULSIN MCT NEUTRAL roztok 500 ml - Salvia-Werks, SRN

SALVIMULSIN NUSS-VANNILLE roztok 500 ml - Salvia-Werks, SRN

SALVIPEPTID prášek 12 x 128,5 g - Salvia-Werks, SRN

SANORIN roztok 0,05 % 10 ml - Galena, ČSFR

SANORIN-ANALERGIN roztok 10 ml - Galena, ČSFR

SAVLON HOSPITAL CONCENTRATE roztok 50 x 10 ml, 1L, 5L - ICI, V. Británie

SENNAGRAN granule 70 g - Léčivé rostliny, ČSFR

SENNAPUR tablety 100 x 15 mg - Medica, Finsko

SEPTICHEN roztok 25 ml - Léčiva, ČSFR

SEPTISAN pastilky 20 - Slovakofarma, ČSFR

SEPTONEX mast 30 g - Léčiva, ČSFR

SEPTONEX spray 50 ml, 210 ml - Galena, ČSFR

SEPTONEX tinktura 1 % 1000 ml - Slovakofarma, ČSFR

SHOSTAKOVSKY BALSAM roztok 100 g - Medexport, SNS

SINECOD dražé 20 x 5 mg, 250 x 5 mg, 500 x 5 mg - Hommel, Švýcarsko

SINECOD kapky 15 ml, 250 ml - Hommel, Švýcarsko,

SINECOD kapky 10 ml - Galena, ČSFR

SINFEMIX prášek 100 g, 250 g, 300 g, 500 g - Imuna, ČSFR

SINFENAL prášek 100 g, 250 g, 500 g - Imuna, ČSFR

SKABICID emulse 100 g - Léčiva, ČSFR

SOLCOSERYL gel 20 g - Solco, Polsko / Solco, Švýcarsko / Alkaloid, Jugoslávie

SOLCOSERYL mast 20 g - Solco, Polsko

SOLCOSERYL mast 20 g - Solco, Švýcarsko / Alkaloid, Jugoslávie

SOLCOSERYL DENTAL ADHESIVE PASTA 5 g - Solco, Švýcarsko

SORBIFER DURULES tablety 100 x 100 mg - Astra, Švédsko

SORBILEX granule 60 g - Krka, Slovinsko

SPASMO-EUNALGIT čípky 5 - Léčiva, ČSFR

SPASMOCYSTENAL kapky 10 ml - Galena, ČSFR

SPECIES ANTIRHEUMATICAE čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

SPECIES CHOLAGOGAE PLANTA čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

SPECIES DIURETICAE PLANTA čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

SPECIES LAXANTES PLANTA čaj 90 g - Slovakofarma, ČSFR

SPECIES PECTORALES PLANTA čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

SPECIES UROLOGICAE PLANTA čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

SPOFAVIT sirup 100 ml - Galena, ČSFR

SPOFAX čípky 5 - Léčiva, ČSFR

SPOFAX spray 100 g/70 ml - Léčiva, ČSFR

SPONGOSTAN ANAL želatinová houba 2 x 1 ks (80 x 30 mm) - Ferrosan, Švédsko

SPONGOSTAN DENTAL želatinová houba 2 x 15 ks, 20 x 15 ks (10 x 10 mm) - Ferrosan, Švédsko

SPONGOSTAN FILM želatinová houba 2 x 20 ks (200 x 70 mm) - Ferrosan, Švédsko

SPONGOSTAN SPECIAL želatinová houba 2 x 20 ks (70 x 50 mm) - Ferrosan, Švédsko SPONGOSTAN STANDARD želatinová houba 2 x 20 ks (70 x 50 mm) - Ferrosan, Švédsko

SPASMOPAN čípky 5 - Léčiva, ČSFR

SPORTUPAC mast 40 g, 100 g - Terra-Bio-Chemie, SRN

SPORTUPAC roztok 80 ml, 200 ml - Terra-Bio-Chemie, SNR

STAVIKRV VTÁČI čaj 60 g - Slovakofarma, ČSFR

STOMARAN čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

STOMATOSAN roztok 50 ml - Slovakofarma, ČSFR

STOPANGIN roztok 250 ml - Galena, ČSFR

STOPANGIN spray 45 ml - Galena, ČSFR

STOPTUSSIN kapky 10 ml - Galena, ČSFR

SUPERPYRIN tablety 10 x 400 mg, 10 x 10 x 400 mg - Slovakofarma, ČSFR

SUPPOSITORIA GLYCERINI čípky 100 x 1,4 g, 10 x 2,35 g - Léčiva, ČSFR

SUPRADYN N obalované tablety 30 - Hoffmann-La Roche, Švýcarsko

SUPRADYN N šumivé tablety 10 - Hoffmann-La Roche, Švýcarsko

SURVIMED BANANENGETRÄNK prášek 1 x 6 x 90 g, 12 x 6 x 90 g - Fressenius, SRN

SYNTOPHYLLIN čípky 10 - Léčiva, ČSFR

SYSTOGEN zásyp 20 g - Léčiva, ČSFR

 

ŠALVIA LEKARSKA čaj 40 g, 50 g - Slovakofarma, ČSFR

ŠALVIA LEKÁRSKA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

 

TALCID suspenze v sáčcích 20 x 10 ml, 50 x 10 ml - Bayer, SRN

TALCID žvýkací tablety 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 100 x 500 mg - Bayer, SRN

TARDYFERON dražé 30 x 250 mg, 100 x 250 mg - Robapharm, Švýcarsko

TARDYFERON dražé 20 x 270 mg - Egis, Maďarsko

TERAPIN zásyp 350 g - Polfa, Polsko

THEADRYLETTAE čípky 10 x 10 mg - Léčiva, ČSFR

THEADRYLETTAE tablety 20 x 25 mg - Léčiva, ČSFR

THERMO-RHEUMON krém 80 g - Tropon, SRN

THIAMIN SPOFA tablety 20 x 50 mg - Léčiva, ČSFR

THOMAPYRIN tablety 10, 20, 30, 60 - Boehringer Sohn, SRN / Thomae, SRN

THOMAPRIN C šumivé tablety 10, 20 - Boehringer Sohn, SRN / Thomae, SRN

THYMOMEL sirup 100 ml - Galena, ČSFR

TISASEN dražé 30 x 10 mg - Alkaloida, Maďarsko

TJ-15 TSUMURA OREN-GEDOKU-TO granule 3 x 2,5 g, 210 x 2,5 g - Tsumura, Japonsko

TJ-96 TSUMURA SAIBOKU-TO granule 3 x 2,5 g, 189 x 2,5 g, 500 g - Tsumura, Japonsko

TOCLASE obalované tablety 20 x 25 mg, 100 x 25 mg - Polfa, Polsko

TOLMICEN krém 10 % 10 g, 30 g - Farmitalia, Italie

TOLMCEN lotio 30 ml - Farmitalia - Itálie

TOLMICEN zásyp 100 g - Farmitalia, Itálie

TORMENTAN čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

TRAUMON gel 10 %, 40 g, 100 g - Tropon, SRN

TROMCARDIN dražé 50, 100 - Trommsdorff, SRN

TROMCARDIN FORTE teblety 50, 100 - Trommsdorff, SRN

TROXEVASIN gel 40 g - Pharmachim, Bulharsko

TROXEVASIN tobolky 50 x 300 mg - Pharmachim, Bulharsko

TURIGEROL potahované tablety 20, 60 - Jenapharm, SRN

TUSSILEN kapky 10 ml - Galena, ČSFR

TUSSIN kapky 10 ml - Galena, ČSFR

 

UNGOLEN čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

UNGUENTUM ACIDI BORICI mast 20 g, 900 g - Slovakofarma, ČSFR

UNGUENTUM AROMATICUM mast 20 g - Léčiva, ČSFR

UNGUENTUM ZINCI OXYDATI mast 20 g, 100 g - Léčiva, ČSFR

UNICAP JUNIOR obalované tablety 30, 120 - Upjoh, USA

UNICAP M obalované tablety 30, 90 - Upjohn, V. Británie

UNICAP T obalované tablety 30, 90 - Upjohn, V. Brigánie

URCYSTON PLANTA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g - Slovakofarma, ČSFR

 

VALETOL tablety 10, 10 x 10 - Léčiva, ČSFR

VALOFYT NEO čaj 100 g - Léčivé rostliny, ČSFR

VENISE globulin proti zmijímu uštknutí injekce 1 x 10 ml - ÚSOL, ČSFR

VENORUTON gel 40 g, 100 g - Zyma, Švýcarsko

VENORUTON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mg - Zyma, Švýcarsko

VENORUTON gel 40 g - Biogal, Maďarsko

VENORUTON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mg, 250 x 300 mg, 500 x 300 mg - Biogal, Maďarsko

VENOSAN tobolky 10, 20, 50, 250 - Mack, SRN

VICALIN tablety 100 - Medexport, SNS

VICEDRIN dražé 20 - Léčiva, ČSFR

VIPROSAL B mast 50 g - Medexport, SNS

VISTOXYN oční kapky 10 ml - Allergan, SRN

VITA-APINOL dražé 20 - Slovakofarma, ČSFR

VITA-APIOL mast 20 g - Slovakofarma, ČSFR

VITAMIN C dražé 50 x 100 mg - Medexport, SNS

VITAMIN C tablety - 20 x 100 mg, 500 x 100 mg, 1000 x 100 mg, 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 1000 x 500 mg - Lek, Slovinsko

VITAMIN C tablety 20 x 200 mg - UMB, Rumunsko

VITAMIN C obalované tablety 40 x 100 mg - Pharmachim, Bulharsko

VITAMIN C NVC 250 mg žvýkací tablety 100 x 250 mg, 250 x 250 mg - NVC, USA

VITAMIN C NVC 500 mg tablety 100 x 500 mg, 250 x 500 mg, 500 x 500 mg, 1000 x 500 mg - NVC, USA

VITAMIN E FORTE tobolky 30 x 100 mg - Slovakofarma, ČSFR

VITAZULEN gel 5 g - Léčiva, ČSFR

VITIRON šumivé tablety 10 - Mepha, Švýcarsko

VITIRON tobolky 30 - Mepha, Švýcarsko

VOLTAREN emulgel 20 g, 50 g - Ciba-Geigy, Švýcarsko

 

WOBENZYM potahované tablety 40, 200, 800 - Mucos, SRN

 

YELLON gel 50 g - Slovakofarma, ČSFR

YZOP LEKÁRSKY čaj 60 g - Slovakofarma, ČSFR

YZOP LEKÁRSKY čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g, 40 x 0,75 g - Slovakofarma, ČSFR

 

ZEMEŽLČ OKOLÍKATÁ čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

ZEMEŽLČ OKOLÍKATÁ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

 

ŽIHLAVA čaj 50 g - Slovakofarma, ČSFR

ŽIHLAVA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g - Slovakofarma, ČSFR

 

B. Veterinární hromadně vyráběné léčivé přípravky

 

ACETAPHLOX prášek 180 g - Farmakon, ČSFR

ACIPROGENTIN prášek 320 g - Bioveta, ČSFR

AKRIFLAVIN granule 36 g - Farmakon, ČSFR

AKUTOL spray 210 ml - Dental, ČSFR

AMASTOL mast 100 g - Slovakofarma, ČSFR

APHLEGMIN mast 100 g - Slovakofarma, ČSFR

BIO KILL spray 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 l, 5000 ml - Jesmond Intrertrading, Švýcarsko

B-KOMPLEX SPOFA prášek 100 g, 2000 g - Léčiva, ČSFR

BIPROGENTIN prášek 190 g, 3,8 kg - Bioveta, ČSFR

CELASKON prášek 25 %, 250 g, 5000 g - VÚBVL, ČSFR

COMBINAL A roztok 25 ml - Galena, ČSFR

COMBINAL A FORTE roztok 25 ml - Galena, ČSFR

COMBINAL A+D (dolní ind. 2) FORTE roztok 25 ml - Galena, ČSFR

COMBINAL A+D (dolní ind. 3) roztok 25 ml - Galena, ČSFR

COMBINAL E roztok 25 ml, 250 ml - Galena, ČSFR

COMBINAL E FORTE roztok 25 ml - Galena, ČSFR

CORNUSAN pasta 700 g - Slovakofarma, ČSFR

DESIDENT spray 210 ml - Dental, ČSFR

DESINFICIN CL prášek 500 g, 1000 g - Lab. Bruchrucker, Rakousko

EQUIBOL premix 1 kg - Equibol, Švýcarsko

EQUIBOL H premix 1 kg - Equibol, Švýcarsko

FARMAFER prášek 800 g, 5000 g - Farmakon, ČSFR

FLAVOMYCIN prášek 25 kg - Hoechst, SRN

INFADIN FORTE kapky 50 ml - Slovakofarma, ČSFR

KETAZON mast 50 g - Léčiva, ČSFR

KLÍČKOVÝ OLEJ S VITAMÍNEM E FORTE roztok 500 ml - Galena, ČSFR

KOLUMBIN PREVENTIVNÍ granule 1000 g - Bioveta, ČSFR

KONVIT NEO prášek 1000 g, 5000 g - Farmakon, ČSFR

KUBATOL spray 210 ml - Dental, ČSFR

MASTISAN mast 94 g - Slovakofarma, ČSFR

MEDICIÁLNÍ LIZ kostka 500 g - Bioveta, ČSFR

MUCOGEL SICCUM granule 200 g - Farmakon, ČSFR

NITEKABIN roztok 100 ml - Galena, ČSFR

ODORIT roztok 1000 g - Slovakofarma, ČSFR

PLASTIN prášek 1 kg, 5 kg - Bioveta, ČSFR

PLASTIN CUM JODO prášek 1 kg, 5 kg, 10 kg - Bioveta, ČSFR

PRETYMPAN roztok 50 ml - Galena, ČSFR

PRODIGESTAN granule 300 g - Slovakofarma, ČSFR

PROFYMAST emulse 1000 ml - Bioveta, ČSFR

REHYVET prášek 10 - 300 g - Farmakon, ČSFR

ROBORAN prášek 250 g - Farmakon, ČSFR

ROBORAN D prášek 1 kg - Farmakon, ČSFR

ROBORAN H prášek 250 g - Farmakon, ČSFR

ROBORAN P prášek 1000 g - Farmakon, ČSFR

ROBORAN PRO EXOTY prášek 100 g - Farmakon, ČSFR

SALOCIN 120 prášek 25 kg - Hoechst Veterinär, SNR

SEPTONEX spray 210 ml - Galena, ČSFR

SEPTONEX COLOR spray 210 ml - Galena, ČSFR

STULMISAN prášek 4 x 50 g, 100 g - C. Richter, Rakousko

TANNOFIL prášek 200 g - Farmakon, ČSFR

TRANSFERMEDIUM roztok 300 ml, 1000 ml - Bioveta, ČSFR

TRIODERM spray 210 m - Dental, ČSFR

TUK NA DOJENÍ mast 100 g - Slovakofarma, ČSFR

VITASA prášek 1 kg, 5 kg - Bioveta, ČSFR