Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

426/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1997
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 285/1996 Sb.

1.1.1997

vyhláškou č. 60/1996 Sb.

11.3.1996

vyhláškou č. 198/1995 Sb.

1.10.1995

Více...

426

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 27. července 1992

o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky po dohodovacím řízení s Českou lékárnickou komorou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a po projednání se zástupci smluvních zdravotnických zařízení a profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 4 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1)

Výše úhrad léčiv a prostředků zdravotnické techniky příslušnou zdravotní pojišťovnou (dále jen "pojišťovna") vyplývá ze seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Úhrada léčivého přípravku odpovídá součinu úhrady jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku a počtu těchto dávek obsažených v léčivém přípravku.

(2)

Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky se člení na:

a)

seznam léčiv obsahuje seznam léčivých látek charakterizovaných jejich anatomicko-terapeuticko -chemickým kódem, názvem, dávkami v jednotkách množství, úhradou jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku, způsobem podání tohoto léčivého přípravku, symboly vyjadřujícími způsob jeho úhrady, preskripčními a indikačními omezeními. Dále seznam léčiv obsahuje seznam indikačních omezení a seznam použitých zkratek a symbolů,

b)

seznam prostředků zdravotnické techniky, který obsahuje soubor prostředků zdravotnické techniky včetně stomatologických výrobků s uvedením jejich maximální výše úhrady. Seznam prostředků zdravotnické techniky je součástí samostatné přílohy Sbírky zákonů, vydané jako zvláštní příloha a. s. SEVT Praha.1

(3)

Seznam léčiv a seznam prostředků zdravotnické techniky jsou uloženy k nahlédnutí u

a)

pojišťoven a jejich organizačních složek,

b)

okresních úřadů,

c)

Magistrátního úřadu hlavního města Prahy, magistrátů v územně členěných statutárních městech a úřadů ostatních statutárních měst․

§ 2

Zásady hrazení léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou

(1)

Pojišťovny hradí pouze léčiva a prostředky zdravotnické techniky uvedené v jejich seznamu v rozsahu jím stanoveném s výjimkami uvedenými v § 4 písm. d).

(2)

V plném rozsahu hradí pojišťovna pouze prostředky zdravotnické techniky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(3)

Pojišťovna nehradí

a)

léčiva, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak,

b)

prostředky zdravotnické techniky, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány nebo v indikovaných případech překračují rámec základního provedení, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak. Hodnota základního provedení se v indikovaných případech odečítá, jestliže poskytnuté prostředky zdravotnické techniky překračují rámec základního provedení.

(4)

Jestliže příslušné cenové orgány 3 stanoví novou cenu léčiv, popřípadě prostředků zdravotnické techniky hrazených plně pojišťovnou, hradí pojišťovna takto dotčená léčiva, popřípadě prostředky zdravotnické techniky ve výši nově stanovené ceny, a to od nabytí účinnosti příslušného výměru. 3

Úhrada léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou ve zvláštních případech

§ 3

(1)

Jestliže lékárna nemá předepsané léčivo k dispozici a nelze takové léčivo v době platnosti předloženého lékařského předpisu (výpisu) obstarat, popřípadě je-li nezbytné jeho okamžité vydání, nahradí je v souladu se zvláštním předpisem 4 jiným léčivem hrazeným stejným způsobem.

(2)

V zařízeních ústavní péče poskytnutá léčiva a prostředky zdravotnické techniky osobám z řad

a)

pojištěnců 5 hradí pojišťovna, která s tímto zdravotnickým zařízením uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče pojištěncům,

b)

jiných osob než pojištěnců se hradí podle zvláštních předpisů. 6

§ 4

Pojišťovny rovněž hradí

a)

individuálně připravovaná léčiva, a to ve výši sjednaných cen mezi zařízeními lékárenské péče a pojišťovnou podle zvláštních předpisů, 7

b)

náklady spojené s úpravou hromadně vyráběných radioaktivních léčiv (do jejich aplikační formy),

c)

krev a krevní deriváty zpracovávané a dodávané transfúzními stanicemi do výše sjednané ceny mezi jimi a pojišťovnou; u krevních derivátů, pro které nebyla ministerstvem financí České republiky a pojišťovnami stanovena jednotná úhrada, hradí cenu sjednanou podle zvláštních předpisů, 7

d)

prostředky zdravotnické techniky dovážené ze zahraničí, jestliže tuzemskými je nelze nahradit tak, aby odpovídaly zdravotnímu stavu osob, kterým byly předepsány, a to jen do výše ceny přiměřeného tuzemského prostředku v základním provedení,

e)

protetické náhrady v plném rozsahu, jestliže jsou zhotoveny ze standardních materiálů

1.

osobám mladším 18 let,

2.

osobám, u nichž je tato náhrada nutná v důsledku pracovního úrazu,

3.

vojákům v základní službě, jestliže důvody k poskytnutí těchto náhrad souvisejí s výkonem vojenské základní služby,

f)

drahé dentální kovy použité v případech

1.

rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,

2.

rekonstrukce klinické korunky zubů a vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,

3.

zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,

4.

zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,

a to ve výši 500 Kčs na jeden gram ryzího zlata obsaženého ve slitině,

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1992.

Ministr:

MUDr. Lom CSc. v. r.

Příloha

SEZNAM LÉČIV

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. I bod 2 vyhlášky č.198/1995 Sb.1.10.1995
Čl. I vyhlášky č.150/1994 Sb.15.7.1994


Poznámky pod čarou:

Čl. I vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 150/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.)

Výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Výměr ministerstva financí České republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Výměr ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 127/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky v oblasti cen.

Výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Výměr ministerstva financí České republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Výměr ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 127/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky v oblasti cen.

§ 8 odst. 7 vyhlášky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

§ 3 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

§ 30 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Cenový výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 02/1992, část II.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Cenový výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 02/1992, část II.

Poznámky pod čarou:
1

Čl. I vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 150/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.)

3

Výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Výměr ministerstva financí České republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Výměr ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 127/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky v oblasti cen.

4

§ 8 odst. 7 vyhlášky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

5

§ 3 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

6

§ 30 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

7

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Cenový výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 02/1992, část II.