Čekejte, prosím...
A A A
432/1992 Sb. znění účinné od 7. 9. 1992 do 16. 2. 2005

432

 

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky

ze dne 31. července 1992

o střediscích pro volný čas dětí a mládeže

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. (úplné znění č. 395/1991 Sb.) a podle § 13 písm. a) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:

§ 1

Střediska pro volný čas dětí a mládeže

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (dále jen "středisko") jsou příspěvkovými organizacemi; 1 zřizují se jako

a)

domy dětí a mládeže s širokou zájmovou působností 2 zahrnující obory alespoň ze dvou zájmových oblastí,

b)

stanice zájmových činností specializované na konkrétní zájmové oblasti, 2 případně obory.

§ 2

Poslání a činnost střediska

(1)

Středisko uskutečňuje výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce (dále jen "účastníci") v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit, a to během celého roku.

(2)

Pravidelná zájmová činnost se uskutečňuje v zájmových útvarech, jimiž jsou zejména kroužky, kluby, soubory, kursy.

(3)

Příležitostná zájmová činnost se uskutečňuje formou jednorázových nebo cyklických akcí, kterými jsou zejména exkurse, přednášky a besedy.

(4)

Prázdninová činnost se uskutečňuje formou táborů a odborných soustředění jako vyvrcholení činnosti zájmových útvarů, dále formou táborů a krátkodobých akcí určených především pro děti, případně mládež s dosud nevyhraněnými zájmy.

(5)

Individuální práce je jednou z forem výchovně vzdělávací činnosti uplatňované zejména v práci s talentovanými dětmi a mládeží.

(6)

Soutěže a přehlídky vyhlašované nebo doporučované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 3 a odborná soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě výsledků těchto soutěží organizuje středisko z pověření zřizovatele.

(7)

Spontánní činnost se uskutečňuje formou průběžné nabídky zájmového nebo rekreačního charakteru pro účastníky.

(8)

Středisko může poskytovat podle podmínek a potřeb odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase především předškolním zařízením, školám a školským zařízením a občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží, a to zejména organizováním seminářů, školení, odborných instruktáží, konzultací, případně vydáváním metodických materiálů.

§ 3

Organizace a řízení střediska

(1)

K zajištění organizace činnosti a provozu střediska vydává ředitel střediska (dále jen "ředitel") po projednání s pracovníky střediska vnitřní řád, který obsahuje zejména pravidla vnitřního režimu, hygienické pokyny a pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 4

(2)

Ředitel zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou interní pedagogičtí pracovníci. Další členy jmenuje ředitel z řad externích pedagogických pracovníků a dobrovolných pedagogických spolupracovníků a zástupců rodičů dětí a mládeže.

(3)

Ředitel stanoví úkoly a rámcový plán činnosti pro příslušný školní rok na jeho počátku, a to po dohodě se zřizovatelem.

§ 4

Hospodaření střediska

(1)

Hospodaření střediska se řídí zvláštními předpisy. 5

(2)

Ředitel v jednotlivých případech stanoví výši příspěvku na úhradu nákladů na činnost ze strany účastníků, a to v dohodě se zřizovatelem. Při stanovení výše příspěvku zohledňuje charakter činností, zájmy společnosti a sociální možnosti účastníků. Ve zvláště odůvodněných případech s přihlédnutím k sociálním poměrům účastníka může ředitel v dohodě se zřizovatelem osvobodit účastníka od placení příspěvku zčásti, případně zcela.

§ 5

Ředitel určí v případech, kdy to vyžadují pedagogické, hygienické nebo organizační podmínky, maximální počty účastníků.

§ 6

Název a označení střediska

(1)

Název střediska se skládá

a)

ze slov "dům dětí a mládeže" u zařízení uvedených v § 1 písm. a),

b)

ze slova "stanice" a slov vystihujících obsahové nebo věkové zaměření u zařízení uvedených v § 1 písm. b) (např. "stanice elektroniky", "stanice mladých ochránců přírody"),

případně jednoslovného či dvouslovného populárního názvu, a dále úředního názvu sídla v prvním pádě a z názvu okresu v prvním pádě, jestliže sídlem střediska není okresní město.

(2)

Označení budovy střediska a užívání kulatého úředního razítka se řídí zvláštním předpisem. 6

§ 7

Přechodná ustanovení

Právní forma středisek zřízených podle dosavadních předpisů se upraví podle § 1 nejpozději do 31. prosince 1994.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1.

vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 91/1979 Sb․, o výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů,

2.

instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 4. května 1981 č. j. 13 549/81-201, kterou se upravují podrobnosti o domech pionýrů a mládeže, o stanicích mladých techniků, stanicích mladých přírodovědců a stanicích mladých turistů.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

v z. Pátý v. r.

náměstekPoznámky pod čarou:

§ 31 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

§ 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.

§ 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.

§ 3 odst. 2 a 3 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

§ 133 odst. 5 a § 273 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 32 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb.

Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

§ 1 a 2 vyhlášky ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.

Poznámky pod čarou:
1

§ 31 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

2

§ 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.

3

§ 3 odst. 2 a 3 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

4

§ 133 odst. 5 a § 273 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 32 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb.

Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

6

§ 1 a 2 vyhlášky ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.