Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

452/1992 Sb. znění účinné od 25. 9. 1992 do 31. 12. 1993

452

 

Předsednictvo Federálního shromáždění

vyhlašuje

úplné znění zákona o pěstounské péči ze dne 26. dubna 1973 č. 50 Sb.,

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 20. června

1984 č. 58 Sb. a zákonem ze dne 4. března 1992 č. 118 Sb.

 

 

ZÁKON

o pěstounské péči

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Účel zákona

Stát vytváří všestranné podmínky pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Výchova dětí v řádné občany je především povinností rodičů. V případech, kdy není rodiči zabezpečena řádná výchova dětí, mohou orgány k tomu příslušné činit potřebná výchovná opatření podle zákona o rodině. K prohloubení těchto opatření se umožňuje svěřit dítě do pěstounské péče podle tohoto zákona, jestliže nelze zajistit řádnou výchovu dítěte především jeho osvojením a ústavní výchova není vhodnější.

§ 2

Pěstounská péče

(1)

Dítě, jehož výchova u rodičů není zajištěna z příčin, které budou zřejmě dlouhodobé, může být svěřeno do pěstounské péče jiného občana (dále je "pěstoun"), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče.

(2)

Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželům; do pěstounské péče jednoho z manželů může být dítě svěřeno jen se souhlasem druhého manžela, jestliže manželé žijí ve společné domácnosti. Tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý manžel pozbyl způsobilosti k právním úkonům, nebo je-li opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

(3)

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením zletilosti dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna. Společná pěstounská péče zaniká též rozvodem manželství pěstounů nebo úmrtím jednoho z manželů; zemře-li jeden z manželů, stává se pěstounem druhý manžel. Pěstounská péče může být též zrušena rozhodnutím soudu. Soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

§ 3

Výběr pěstouna

Pěstounem se může stát pouze občan, který má osobní předpoklady, zejména morální a zdravotní, pro zajištění řádné výchovy dítěte a který způsobem svého života i života své rodiny, v níž bude dítě vychováváno, zaručuje, že bude pěstounskou péči vykonávat ku prospěchu dítěte․

§ 4

Vztahy mezi pěstounem a dítětem

(1)

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Byl-li ustanoven pěstounem jen jeden z manželů, je druhý manžel, který s ním žije ve společné domácnosti, povinen pomáhat při výchově dítěte.

(2)

Pěstoun má při výchově dítěte práva a povinnosti rodičů; právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má však jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte v ostatních věcech není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

(3)

Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má příjem z vlastní práce a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb.

(4)

Rozhodne-li se pěstoun osvojit dítě, svěřené mu do pěstounské péče, nevyžaduje se, aby před rozhodnutím soudu o osvojení bylo dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči pěstouna na jeho náklad, pokud pěstounská péče trvala aspoň po tuto dobu. 1

§ 5

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

(1)

Dítěti v pěstounské péči náleží až do skončení povinné školní docházky příspěvek na úhradu jeho potřeb (dále jen "příspěvek").

(2)

Po skončení povinné školní docházky dítěte až do jeho zletilosti náleží příspěvek, jestliže dítě

a)

se soustavně připravuje na budoucí povolání předepsaným výcvikem nebo studiem, nebo

b)

nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnáno pro nemoc, nebo

c)

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno se soustavně připravovat k budoucímu povolání nebo je schopno se k němu připravovat jen za mimořádných podmínek, anebo

d)

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno vykonávat soustavné zaměstnání (pracovní činnost) nebo výkon takového zaměstnání (pracovní činnosti) by vážně zhoršil jeho zdravotní stav.

(3)

Nárok na příspěvek za podmínek uvedených v předchozím odstavci se zachová i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku jeho věku, pokud dítě žije nadále ve společné domácnosti s občanem, který byl do zletilosti jeho pěstounem (dále jen "dosavadní pěstoun").

(4)

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového zabezpečení (pojištění) nebo má nárok na výživné vůči svému pěstounovi, náleží příspěvek, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi příspěvkem a částkou důchodu, popřípadě výživného; rozsah vyživovací povinnosti pěstouna určí pro potřeby rozhodnutí o výši příspěvku soud na návrh příslušného orgánu určeného zákony národních rad (dále jen "příslušný orgán").

§ 6

Výše příspěvku

(1)

Příspěvek činí za kalendářní měsíc

a)

800 Kčs, jde-li o dítě do 6 let věku,

b)

900 Kčs, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c)

1100 Kčs, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

d)

1200 Kčs, jde-li o dítě od 15 do 26 let věku.

(2)

Příspěvek se poskytne za celý kalendářní měsíc, i když podmínky nároku na příspěvek byly splněny jen po část tohoto měsíce.

(3)

Příspěvek se vyplácí dopředu v měsíčních lhůtách.

§ 7

Přechod nároku na výživné

(1)

Soud uloží rodičům, popřípadě jiným občanům povinným poskytovat výživné dítěti, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, aby toto výživné poukazovali příslušnému orgánu ( § 16).

(2)

Nárok na výživné, určené rozhodnutím soudu na dítě, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, předchází až do výše poskytnutého příspěvku na stát a je příjmem státního rozpočtu příslušné republiky. Je-li výživné vyšší než příspěvek, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi.

(3)

Ustanovení předchozích odstavců neplatí, jde-li o nárok dítěte na výživné vůči pěstounovi ( § 5 odst. 4).

§ 8

Odměna pěstouna

(1)

Pěstounovi náleží za výkon pěstounské péče odměna až do dosažení zletilosti dítěte; po dosažení zletilosti dítěte se dosavadnímu pěstounovi zachovává nárok na odměnu po dobu, po kterou se dítěti zachovává nárok na příspěvek ( § 5 odst. 3).

(2)

Odměna nenáleží, je-li pěstounem rodič (prarodič) otce nebo matky dítěte. V případech zvláštního zřetele hodných může však být přiznána odměna za výkon pěstounské péče i těmto občanům.

(3)

Odměna nepodléhá zdanění.

§ 9

Výše odměny pěstouna

(1)

Odměna pěstouna, a to i při společné pěstounské péči manželů, činí za každé svěřené dítě 400 Kčs za kalendářní měsíc.

(2)

Odměna se poskytne za celý kalendářní měsíc, i když podmínky nároku na odměnu byly splněny jen po část tohoto měsíce.

(3)

Odměna se vyplácí dopředu v měsíčních lhůtách.

§ 10

Nároky podle zvláštních předpisů

(1)

Pro nároky podle předpisů o nemocenském zabezpečení a pro nároky podle pracovněprávních předpisů se posuzuje dítě svěřené do pěstounské péče stejně jako vlastní dítě, a to i po dosažení jeho zletilosti, pokud mu náleží příspěvek podle tohoto zákona; to platí obdobně pro účely přechodu nájmu bytu podle občanského zákoníku při úmrtí nájemce nebo při trvalém opuštěné společné domácnosti nájemcem. 2

(2)

Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních ( § 12), jsou účastni nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru s odchylkami uvedenými ve zvláštním předpisu. 3

§ 11

Nároky opatrovníka a svěřeného dítěte

Jestliže opatrovník, ustanovený soudem podle § 78 odst. 1 zákona o rodině, o dítě osobně pečuje, náleží nároky podle ustanovení § 5 až 10 i tomuto dítěti a opatrovníku.

§ 12

Výkon pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

Pěstounská péče podle tohoto zákona může být vykonávána ve zvláštních zařízeních, pokud jsou k tomu účelu zřízena a spravována příslušnými orgány, občanskými sdruženími, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci poskytování sociálních služeb podle předpisů o sociálním zabezpečení. 4

§ 13

Změna a vrácení příspěvku a odměny

(1)

Změní-li se nebo odpadnou-li skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek nebo jeho výši, nebo jestliže příspěvek byl přiznán na podkladě omylu, příspěvek se odejme, zvýší, sníží nebo se jeho výplata zastaví. Odnětí, snížení a zastavení výplaty příspěvku se provede ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které byl již vyplacen. Zvýšení příspěvku se provede počínajíc kalendářním měsícem, za nějž zvýšení náleží, pokud nárok na příspěvek za jednotlivý kalendářní měsíc není promlčen.

(2)

Jestliže příjemce příspěvku zavinil, že příspěvek byl vyplácen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen tento příspěvek vrátit; to platí zejména, jestliže příspěvek vylákal, zamlčel některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil jinou závažnou povinnost uloženou tímto zákonem. O povinnosti vrátit přeplatek rozhoduje příslušný orgán, který je příslušný rozhodovat o příspěvku ( § 16). Částky neprávem přijaté, pokud je příjemce povinen je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí, mohou být sráženy též z běžně vypláceného nebo později přiznaného příspěvku.

(3)

Nárok na vrácení částek vyplacených neprávem nebo v nesprávné výši se promlčuje v jednom roce ode dne, kdy příslušný orgán zjistil, že příspěvek byl vyplácen neprávem nebo v nesprávné výši, nejdéle však do tří let od jeho výplaty.

(4)

Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně, i pokud jde o odměnu.

§ 14

Promlčení

(1)

Nároky na příspěvek a odměnu se nepromlčují.

(2)

Nároky na jednotlivé splátky příspěvku a odměny se promlčují v jednom roce ode dne jejich splatnosti.

Řízení

§ 15

(1)

K rozhodování o pěstounské péči je příslušný soud, v jehož obvodu má dítě na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodných skutečností své bydliště.

(2)

Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče si soud vždy vyžádá vyjádření příslušného orgánu příslušného podle místa bydliště občana, jemuž má být dítě svěřeno do pěstounské péče, zejména o tom, zda jde o občana vhodného pro výkon této péče; soud může požadovat odborná vyšetření a zprávy, zejména od orgánů státní zdravotní správy, školské správy a orgánů a odborných zařízení příslušných orgánů, pokud jde o výběr vhodného občana pro výkon pěstounské péče a zdravotní stav dítěte.

(3)

Je-li dítě, které má být svěřeno do pěstounské péče, schopno posoudit obsah pěstounské péče, je třeba také jeho vyjádření.

(4)

Před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče může být dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče občana, který má zájem stát se pěstounem a splňuje podmínky stanovené v § 3. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, pokud příslušný orgán nestanoví delší lhůtu, u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, dočasné svěření dítěte uplynutím této lhůty pozbývá účinnosti.

(5)

Rozhodnutí příslušného orgánu podle předchozího odstavce zakládá občanu, kterému bylo dítě dočasně svěřeno do péče, a tomuto dítěti, nároky podle ustanovení § 5 až 10 s výjimkou § 10 odst. 1 části věty za středníkem.

§ 16

(1)

O příspěvku a o odměně rozhoduje na žádost oprávněného příslušný orgán příslušný podle místa bydliště dítěte, který též příspěvek a odměnu vyplácí.

(2)

Příspěvek se vyplácí až do dosažení zletilosti dítěte pěstounovi; poté se vyplácí dítěti.

(3)

Jde-li o společnou pěstounskou péči vykonávanou manželi, vyplácí se příspěvek (odstavec 2) i odměna ženě.

Povinnosti oprávněných

§ 17

(1)

Pěstoun (opatrovník), který uplatňuje nárok na příspěvek nebo odměnu, je povinen osvědčit skutečnosti, kterých je třeba k rozhodnutí o příspěvku nebo odměně; stejnou povinnost má i dítě, jestliže uplatňuje nárok na příspěvek po dosažení zletilosti.

(2)

Příjemce příspěvku nebo odměny je povinen hlásit změny ve skutečnostech, které jsou rozhodné pro nárok na příspěvek nebo odměnu nebo jejich zánik anebo pro výši a výplatu příspěvku nebo odměny, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

§ 18

(1)

Příslušné orgány vyhledávají a evidují občany, kteří by byli vhodni pro výkon pěstounské péče; spolupracují se soudem ve věcech pěstounské péče.

(2)

Příslušné orgány poskytují pěstounovi všestrannou pomoc potřebnou k zajištění příznivých podmínek pro výchovu a všestranný vývoj dětí svěřených mu do pěstounské péče.

(3)

Příslušný orgán pravidelně dohlíží, zda pěstounská péče je řádně vykonávána a zda plní svůj účel; přitom může činit potřebná opatření podle zákona o rodině a předpisů podle něho vydaných.

(4)

Pěstoun je povinen umožnit příslušnému orgánu dohled nad výkonem pěstounské péče.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 19

zrušen

§ 20

Nestanoví-li tento zákon něco jiného, použijí se ustanovení zákona o rodině.

§ 21

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením

a)

zvýší částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte, jestliže růst životních nákladů u nezaopatřených dětí činí alespoň 10 %,

b)

může zvýšit odměnu pěstouna s přihlédnutím k růstu životních nákladů a příjmů z výdělečné činnosti.

§ 22

Ministerstvo práce a sociálních věcí republik mohou v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanovit podrobnosti k provedení tohoto zákona, zejména podrobněji upravit povinnosti příslušných orgánů při jeho provádění a podmínky nároku na příspěvek, pokud jde o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Dále mohou odchylně od ustanovení § 8 a 9 a § 16 odst. 3 upravit nárok na odměnu pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních ( § 12); odměna pěstouna se v těchto případech posuzuje jako mzda.

§ 23

Zrušují se:

1.

§ 1, v § 4 odst. 1 slova "zřízeném a spravovaném národním výborem" a v § 4 odst. 2 věta druhá vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.

2.

§ 3 a 4 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1984 Sb., o zvýšení některých sociálních dávek na děti.

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1973. 5

Kováč v. r.Poznámky pod čarou:

§ 69 odst. 1 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 706 odst. 1 a § 708 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.

§ 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

Zákon č. 58/1984 Sb. ze dne 20. června 1984, kterým se mění zákon o pěstounské péči, nabyl účinnosti dnem 1. září 1984 a zákon č. 118/1992 Sb. ze dne 4. března 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1992.

Poznámky pod čarou:
1

§ 69 odst. 1 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 706 odst. 1 a § 708 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.

4

§ 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

5

Zákon č. 58/1984 Sb. ze dne 20. června 1984, kterým se mění zákon o pěstounské péči, nabyl účinnosti dnem 1. září 1984 a zákon č. 118/1992 Sb. ze dne 4. března 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1992.