Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

479/1992 Sb. znění účinné od 26. 10. 1992 do 31. 8. 1997

479

 

ZÁKON

ze dne 24. září 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví,

ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 6 odst. 2 se vypouští slova „, které jsou mu podřízeny, nebo jiným organizacím“ a slova „a po dohodě s jejich nadřízenými orgány“.

 

2.

V § 13 odst. 1 se vypouští slova „se souhlasem svého nadřízeného orgánu“.

 

3.

V § 13 odst. 2 se vypouští část věty za středníkem.

 

4.

§ 14 zní:

§ 14

 

Státní zkušebna hodnotí výrobky na návrh jejich výrobce.“.

 

5.

V § 16 se vypouští odstavec 5.

 

6.

V § 18 se vypouští v odstavci 1 věta třetí a odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

 

7.

V § 19 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

8.

§ 21 se vypouští.

 

9.

V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Dovozce výrobku, který byl schválen jako typ pro jiného dovozce, může na tuto skutečnost upozornit při podání přihlášky ke schvalování státní zkušebně. Pokud státní zkušebna uváděnou shodu prověří jako pravdivou, vydá bez dalšího řízení rozhodnutí o schválení i pro tohoto dovozce.“.

 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

10.

V § 22 se za nově označený odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

 

(5) Dovážené výrobky stanovené ke schvalování se považují též za schválené, jestliže byl jejich dovoz oznámen příslušné státní zkušebně a jsou-li označeny značkami nebo vybaveny nálezy (např․ certifikáty) uznanými pro tento účel na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nebo uznanými Federálním úřadem pro normalizaci a měření. Federální úřad pro normalizaci a měření může po projednání se zúčastněnými orgány uznat značky nebo nálezy, jestliže vyjadřují shodu vlastností výrobku s požadavky stanovenými pro jeho schválení podle tohoto zákona. Značky a vynálezy uznané pro účely schvalování se uveřejňují ve Věstníku Federálního úřadu pro normalizaci a měření.“.

 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

11.

V § 22 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: „Dovozce výrobku schváleného typu pro jiného dovozce, může dovážený výrobek uvádět do oběhu již na základě podání přihlášky ke schvalování státní zkušebně doplněné písemným prohlášením, že takový výrobek je shodný se schváleným typem výrobku, a to až do doby, kdy rozhodnutí o schvalování výrobku bude vydáno i pro tohoto dovozce.“.

 

12.

V § 29 se vypouštějí odstavce 2 a 3; dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 2 až 7.

Čl. II

Pokud se v zákoně o státním zkušebnictví používá výrazu „organizace“, nahrazuje se výrazem „právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti“. Pokud se používá výrazu „nadřízené orgány“, nahrazuje se výrazem „ústřední orgány státní správy, pokud plní vůči právnické osobě funkci zakladatele nebo zřizovatele“.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r.

Kováč v. r.