Čekejte, prosím...
A A A
494/1992 Sb. znění účinné od 29. 10. 1992 do 31. 12. 1992

494

 

ZÁKON

ze dne 8. října 1992,

kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění

zákona č. 127/1991 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou

a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 písmeno a) zní:

"a)

získávat, soustřeďovat, vyhodnocovat a chránit zahraniční informace důležité pro ochranu ústavního zřízení a pro bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky;".

 

2.

V § 1 písmeno b) zní:

"b)

boj proti terorismu organizovanému ve spojení s cizinou;".

 

3.

V § 1 písmeno i) zní:

"i)

právní úprava ochrany státních hranic a ochrana státních hranic ve vymezeném rozsahu;".

 

4.

V § 1 se vypouští písmeno k).

Čl. II

Zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, se mění takto:

 

1.

V § 1 písmena b), c) a d) znějí:

"b)

přijímat právní úpravu na úseku tisku, rozhlasového a televizního vysílání a šíření agenturního zpravodajství;

c)

udělovat po dohodě s orgány republik licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání, k šíření agenturního zpravodajství, pokud půjde o subjekty působící podle zákona vydaného na základě písmena b) na celém území federace nebo pokud tato činnost podstatně přesahuje území jedné z republik anebo pokud půjde o licence k vysílání z území České a Slovenské Federativní Republiky do zahraničí;

d)

spravovat vydavatelské podniky, jakož i rozhlasové a televizní organizace, organizace k šíření audiovizuálních programů a agenturního zpravodajství, pokud jde o subjekty působící na území České republiky i Slovenské republiky․".

 

2.

§ 3 zní:

"§ 3

 

Právnická a fyzické osoby mohou zřizovat a provozovat rozhlasové a televizní organizace a zpravodajské agentury na základě licence udělené za podmínek stanovených zákonem Federálního shromáždění. To neplatí pro organizace zřízené podle § 2 písm. c).".

Čl. III

Právní předpisy upravující poměry Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře pozbývají platnosti dnem, který určí zákon Federálního shromáždění, jímž se upraví převod majetku, práv a povinností z Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r.

Kováč v. r.