Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

581/1992 Sb. znění účinné od 15. 12. 1992 do 20. 12. 2009

581

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 30. listopadu 1992,

kterou se provádí zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,

pro ceny speciální techniky

 

Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen:

§ 1

(K § 1 zákona)

(1)

Sjednávání cen, regulace a kontrola cena se v oblasti speciální techniky vztahuje na zbrojní výrobky a služby zbrojní povahy (dále jen "zbrojní zboží"), které jsou vyráběny a prodávány v tuzemsku a jsou výhradně určeny k zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu. 1 Jde zejména o výrobky a výkony, poskytování licencí, služby a práce realizované v rámci výzkumu, vývoje, výroby a oprav.

(2)

Pokud nestanoví tato vyhláška jinak, platí i pro ceny zbrojního zboží zvláštní předpis. 2

§ 2

(K § 2 odst. 1 zákona)

(1)

Určené podmínky pro sjednávání cen zbrojního zboží obsahují kromě údajů uvedených v zákoně

a)

název zboží podle platných technických podmínek nebo zadání,

b)

číselný kód klasifikace, 1

c)

zákonnou měřicí jednotku, 3

d)

kvalitativní podmínky podle platné vojenské normy, technických podmínek a specifických požadavků kupujícího,

e)

dodací podmínky podle specifických požadavků kupujícího vyjádřených v dohodě, smlouvě, technických podmínkách nebo podle platné vojenské normy․

(2)

Nabídková cena zbrojního zboží vyráběného při neúplném využití kapacit jednoúčelových výrobních a jiných zařízení vychází z ekonomicky oprávněných nákladů k pořízení, zpracování a oběhu a z přiměřeného zisku. 4 Prodávající překládá kupujícímu kalkulaci takto navrhované nabídkové ceny jako podklad k sjednání ceny dohodou.

§ 3

(K § 2 odst. 2 zákona)

U zbrojního zboží se vyžaduje písemná forma dohody o ceně nebo způsobu, jakým bude vytvořena.

§ 4

(K § 10 zákona)

Seznam zbrojního zboží s regulovanými cenami a svá opatření v oblasti cen zbrojního zboží vydává ministerstvo financí zvláštním rozhodnutím.

§ 5

(K § 11 odst. 2 zákona)

(1)

Z cenové evidence zbrojního zboží, vedené prodávajícím podle § 11 zákona, musí být zřejmé tyto údaje:

a)

určené podmínky podle § 2 odst. 2 a 3 této vyhlášky,

b)

výše sjednané ceny a její konstrukce (cenová kalkulace, výpočet ceny z nevyužitých kapacit, daň z přidané hodnoty, doklady o úhradě a jiné).

(2)

Prodávající jsou povinni vést a uchovávat evidenci o cenách zbrojního zboží po dobu tří let od data posledního prodeje zboží.

(3)

Prodávající je povinen dokumentaci a evidenci zavedenou pro účely jednání o cenách označovat názvem "zbrojní zboží" a vést odděleně od evidence ostatního zboží.

§ 6

(K § 13 odst. 1 zákona)

Ceny zbrojního zboží se uvádějí výhradně v nabídkových cenících zbrojního zboží. Prodávající na požádání poskytne ceníky zbrojního zboží oprávněným osobám. 5 Ceny zbrojního zboží není přípustné uvádět v cenících společně s cenami ostatního zboží, mimo případy, kdy je zbrojní zboží uvolněno do prodeje na tuzemském trhu nebo pro vývoz.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1.

vyhláška federálního ministerstva financí č. 584/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky,

2.

výměr federálního ministerstva financí č. 6OST) 91, kterým se stanoví postup pro cenovou kontrolu speciální techniky.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v.r.Poznámky pod čarou:

Výrobky, které byly k 31.12. 1992 zatříděny podle JKPOV 571 až 579 podle výnosu Federálního statistického úřadu c.j. 0668/80 ze dne 5.11. 1980 o zvláštní části jednotné klasifikace výrobků a výkonů.

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb.

Výrobky, které byly k 31.12. 1992 zatříděny podle JKPOV 571 až 579 podle výnosu Federálního statistického úřadu c.j. 0668/80 ze dne 5.11. 1980 o zvláštní části jednotné klasifikace výrobků a výkonů.

Výnos Federálního statistického úřadu č.j. 671/80.03 ze dne 29.2. 1980 o jednotném označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin, publikovaný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 3/1980, včetně doplňků publikovaných v částkách 7/1981, 9/1985, 10/1985 a 15/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů.

Podle výměru ministerstva financí České republiky č. 316) OST/93 o poskytování cenových informací z oblasti speciální techniky a o tvorbě nabídkových cen této techniky při neúplném využití jednoúčelových výrobních zařízení.

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Výrobky, které byly k 31.12. 1992 zatříděny podle JKPOV 571 až 579 podle výnosu Federálního statistického úřadu c.j. 0668/80 ze dne 5.11. 1980 o zvláštní části jednotné klasifikace výrobků a výkonů.

2

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb.

3

Výnos Federálního statistického úřadu č.j. 671/80.03 ze dne 29.2. 1980 o jednotném označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin, publikovaný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 3/1980, včetně doplňků publikovaných v částkách 7/1981, 9/1985, 10/1985 a 15/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů.

4

Podle výměru ministerstva financí České republiky č. 316) OST/93 o poskytování cenových informací z oblasti speciální techniky a o tvorbě nabídkových cen této techniky při neúplném využití jednoúčelových výrobních zařízení.

5

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb.