Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

585/1992 Sb. znění účinné od 15. 12. 1992 do 14. 12. 1992

585

 

VYHLÁŠKA

Federálního úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 27. listopadu 1992,

kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví,

ve znění pozdějších předpisů

 

Federální úřad pro normalizaci a měření stanoví podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb., zákona č. 194/1988 Sb. a zákona č. 479/1992 Sb. (dále jen "zákon"):

§ 1

Hodnocení výrobků

(k § 14 a 16 zákona)

(1)

Přihlašování výrobků k hodnocení se provádí na tiskopise, který přihlašovatel na jeho žádost zašle příslušná státní zkušebna. 1 Přihlašovatel je povinen současně s přihláškou k hodnocení předložit dokumentaci obsahující zejména technické a ekonomické údaje, a to v rozsahu stanoveném státní zkušebnou.

(2)

Za zahraniční výrobky vysoké jakosti určené pro stejné nebo obdobné užití (dále jen "srovnatelné výrobky") se považují výrobky předních světových výrobců stejné nebo obdobné užitné hodnoty, výkonnosti a velikosti jako hodnocený výrobek, které svými podstatnými vlastnostmi a technicko-ekonomickými ukazateli odpovídají soudobým poznatkům vědy a techniky a které určují cenovou úroveň na světových trzích a udávají trend vývoje.

(3)

Skutečnosti rozhodné pro zařazení výrobku do stupně jakosti Q lze prokazovat například listinami, obsahujícími technické a ekonomické údaje o srovnatelných výrobních a o hodnoceném výrobku a údaje o vývoji jejich jakosti, anebo podle povahy hodnoceného výrobku a možnosti přihlašovatele také vzorky srovnatelných výrobků. Takovými listinami jsou zejména rozhodnutí, osvědčení, odborné posudky (například o úrovni průmyslového designu), zprávy a vyjádření tuzemských nebo zahraničních orgánů a institucí, dokumentace o výrobcích a odborná literatura, pokud údaje o skutečnostech rozhodných pro zařazení do stupně jakosti Q obsahují.

§ 2

Schvalování výrobků

(k § 20 a 22 zákona)

(1)

Výrobky podléhající schvalování stanoví Federální úřad pro normalizaci a měření (dále jen "Úřad") s uvedením příslušných státních zkušeben a hledisek ( § 20 odst. 2 zákona), z kterých bude výrobek schvalován. 2

(2)

Zúčastněnými orgány, s nimiž je nutno stanovení výrobků podléhajících schvalování projednat, se rozumějí orgány státní správy zmocněné k vydání právních předpisů vztahujících se k vlastnostem schvalovaných výrobků z hledisek stanovených zákonem.

(3)

Výrobky podléhající schvalování přihlásí přihlašovatel na tiskopise, který mu na jeho žádost zašle příslušná státní zkušebna. Přihlašovatel je povinen současně s přihláškou ke schvalování předložit dokumentaci v rozsahu stanovením státní zkušebnou.

(4)

Vyplyne-li z údajů uvedených přihlašovatelem, že u přihlášeného výrobku nejsou dány důvody ke schvalování ( § 20 odst. 2 zákona), vydá státní zkušebna po projednání s Úřadem rozhodnutí o tom, že tento výrobek schvalování nepodléhá.

(5)

Skutečnost, že výrobce skýtá záruku, že bude trvale dodržovat vlastnosti výrobku rozhodné pro jeho schválení ( § 22 odst. 1 zákona), prokazuje u dovážených výrobků dovozce (např. přejímkou nebo účastí státní zkušebny na prověrce výrobce). Jestliže dovozce zajišťuje úpravu podmiňující schválení výrobku v tuzemsku, zjišťují se záruky trvalého dodržování vlastností výrobku rozhodných pro jeho schválení u toho, kdo tyto úpravy provádí.

(6)

Za dovážený výrobek shodný se schváleným typem výrobku ( § 22 odst. 3 a 6 zákona) se považuje výrobek téhož výrobce, typového označení a stavu, v jakém byl výrobek schválen, odpovídající případným úpravám nebo požadavkům zúčastněných orgánů, kterými bylo bez odlišení typového označení zajištěno splnění podmínek schvalování.

(7)

Oznámení dovozu výrobků podle ustanovení § 22 odst. 5 zákona činí každý dovozce písemně před uvedením výrobků do oběhu, jinak jsou tyto výrobky považovány za neschválené. Oznámení musí obsahovat identifikaci výroku, údaje o dovozci a odkaz na uznané značky nebo nálezy, uveřejněné ve Věstníku Federálního úřadu pro normalizaci a měření.

(8)

Uvede-li dovozce do oběhu výrobek, o němž učinil prohlášení podle ustanovení § 22 odst. 6 věty druhé zákona, a tento výrobek není shodný se schváleným typem výrobku, je tento výrobek uváděn do oběhu neprávem ( § 29 odst. 2 zákona).

(9)

U schválených výrobků, u nichž došlo k předání výroby jinému výrobci, je přejímající výrobce povinen přihlásit výrobek ke schvalování nejpozději do 30 dnů od převzetí výroby. U dovážených výrobků má tuto povinnost dovozce. Do ukončení schvalovacího řízení může přejímající přihlašovatel pokračovat v dodávkách, pouze pokud v den převzetí výroby bylo v platnosti rozhodnutí o schválení předávaného výrobku a pokud dodrží podmínky, za nichž byl výrobek schválen.

§ 3

Vzorky výrobků

(k § 15, 22 a 26 zákona)

(1)

Vzorkem výrobku se rozumí ekonomicky a technicky nezbytně potřebné množství výrobků stanovené státní zkušebnou, pokud toto množství nevyplývá z příslušné technické normy.

(2)

Vybírá-li sama státní zkušebna vzorek výroku, činí tak za podmínek předepsaného vzorkování, statistické přejímky nebo jiným obvyklým způsobem. Odebrání vzorku výrobku u jiných právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikatelské činnosti oznámení státní zkušebna přihlašovateli do 3 dnů po odebrání. Přihlašovatel je povinen nejpozději do 30 dnů po odebrání tyto výrobky nahradit nebo uhradit, pokud se s dotčenou osobou nedohodne jinak.

(3)

Je-li to hospodárnější a není-li tím ohrožena nestrannost a technická náročnost zkoušek, stanoví státní zkušebna, že technické zkoušky vzorku výrobku budou provedeny u přihlašovatele s použitím jeho zkušebního zařízení. V tomto případě je přihlašovatel povinen oznámit státní zkušebně ve lhůtě ji určené, že vzorek výrobku a zkušební zařízení jsou připraveny ke zkouškám tak, jak stanovila státní zkušebna.

§ 4

Kontrola

(k § 19 a 23 zákona)

(1)

Státní zkušebny kontrolují zhodnocené a schválené výrobky v rozsahu stanoveném Úřadem. Způsob a rozsah provedení kontroly konkrétních výrobků určí příslušná státní zkušebna.

(2)

Výrobky uváděné do oběhu v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona kontrolují státní zkušebny podle příslušných ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, v jiných případech podle pravidel stanovených Úřadem při uznání značky nebo nálezu.

§ 5

Rozhodování o výsledcích hodnocení, schvalování a kontroly

(k § 16, 19, 22 a 23 zákona)

(1)

Výsledky technických a kontrolních zkoušek a zjištění při hodnocení, schvalování a kontrole se uzavírají závěrečným protokolem nebo protokolem o kontrole. Prověření shody dováženého výrobku se schváleným typem výrobku podle § 22 odst. 3 zákona se uzavírá protokolem o ověření shody.

(2)

Státní zkušebna je povinna rozhodnout o hodnocení výrobku nejpozději do 60 dnů a o schvalování výrobku neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení technických zkoušek. Zjistí-li státní zkušebna v průběhu schvalování dováženého výrobku jeho shodu se schváleným typem výrobku, vydá bez dalšího řízení rozhodnutí o schválení výrobku. Rozhoduje-li státní zkušebna na základě výsledku kontroly podle ustanovení § 19 nebo 23 zákona, vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů po ukončení kontrolních zkoušek.

(3)

Jestliže se ve lhůtě stanovení v odstavci 2 ukáže, že je třeba, aby si státní zkušebna opatřila další podklady pro rozhodnutí, prodlužuje se lhůtě pro vydání rozhodnutí o dobu potřebnou k předložení a zpracování vyžádaných podkladů, nejdéle však o 60 dnů. Státní zkušebna je povinna toto prodloužení sdělit přihlašovateli s uvedením důvodů.

(4)

Orgány státního zkušebnictví mohou pro svoje rozhodnutí o hodnocení nebo o schvalování výrobku použít též výsledky zkoušek a posudky ze zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nestanoví jinak.

(5)

Rozhodnutí ve věci hodnocení s schvalování výrobků zasílá státní zkušebna též Úřadu.

(6)

Výsledky hodnocení výrobků, schvalování výrobků a jejich změny jsou evidovány a uveřejňovány způsobem určeným Úřadem.

§ 6

Označování zhodnocených a schválených výrobků

(k § 16 a 22 zákona)

(1)

Oprávnění používat státní značku jakosti nebo značku prvního stupně jakosti uděluje státní zkušebna v rozhodnutí o zařazení výrobku do příslušného stupně jakosti nebo samostatným rozhodnutím vydaným na návrh přihlašovatele, prokáží-li se v době zařazení výrobku do příslušného stupně jakosti předpoklady pro udělení příslušného oprávnění (ů 16 odst. 4 zákona).

(2)

V rozhodnutí o schválení výrobku státní zkušebna stanoví, zda přihlašovatel má povinnost označovat výrobek příslušnou schvalovací značkou.

(3)

Schvalovací značky, státní značka jakosti a značka prvního stupně jakosti jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. 3

(4)

Značky musí být čitelné a musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně s ostatními předepsanými údaji. Pokud to technické řešení výrobku dovoluje musí být umístěny v blízkosti označení výrobce, Výjimečně mohou být povedeny jiným způsobem, který musí být předem schválen příslušnou státní zkušebnou.

§ 7

Průkazy orgánů státního zkušebnictví

(k § 28 zákona)

Při výkonu státního zkušebnictví se pověření pracovníci orgánu státního zkušebnictví vykazují zvláštními průkazy, které jim vydá Úřad.

§ 8

Řízení o ukládání pokut

(k § 29 zákona)

Zjistí-li Úřad skutečnosti nasvědčující tomu, že má být uložena pokuta podle § 29 zákona, zahájí řízení tím, že vyzve toho, komu má být pokuta uložena, k podání výkazu dodávek výrobku a výpočtu výše pokuty. V řízení Úřad opatří i další potřebné podklady pro rozhodnutí a vydá rozhodnutí. Pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty se zasílá příslušnému finančnímu úřadu.

§ 9

Výše úhrady za výkony státního zkušebnictví

(k § 30 zákona)

(1)

Výše úhrady za hodnocení a schvalování výrobků a za kontrolu zhodnocených a schválených výrobků se určí podle příslušných cenových předpisů.

(2)

Přihlašovate, jehož odvolání nebo rozklad byly zamítnuty, je povinen Úřadu uhradit zvláštní náklady, které Úřadu vznikly v souvislosti s dokazováním v řízení o odvolání nebo o rozkladu.

§ 10

Zrušují se

1.

vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 136/1982 Sb․, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví,

2.

vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. k60/1987 Sb., o změnách a doplněních vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Tošovský v.r.

místopředseda

Federálního úřadu pro normalizaci a měření

pověřený výkonem funkce předsedy

Příloha k vyhlášce č. 585/1992 Sb.

Značky podle § 6 odst. 3

 

č. 1. Schvalovací značka obecná 1

č. 2 Schvalovací značka odolnosti v určitém prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami

č. 3 Státní značka jakosti

č. 4 Značka prvního stupně jakosti

 

1) Dosavadní schvalovací značka pro elektrotechnické výrobky, materiály a pomůcky (ESČ) byla postoupena Elektrotechnickému zkušebnímu ústavu v Praze - Troji jako výhradní ochranná známka.

 

Vyobrazení značek je v částce 116/1992 Sbírky zákonů na str. 3471.Poznámky pod čarou:

Příslušnost stání zkušebny je dána její autorizací ( § 6 a 7 zákona) uveřejněnou ve Věstníku Federálního úřadu pro normalizaci a měření.

Výrobky podléhající schvalování stanoví Úřad výměrem uveřejněným ve Věstníku Federálního úřadu pro normalizace a měření.

Podrobnosti provedení značek stanoví ČSN O1 0810.

Příslušnost stání zkušebny je dána její autorizací ( § 6 a 7 zákona) uveřejněnou ve Věstníku Federálního úřadu pro normalizaci a měření.

Poznámky pod čarou:
1

Příslušnost stání zkušebny je dána její autorizací ( § 6 a 7 zákona) uveřejněnou ve Věstníku Federálního úřadu pro normalizaci a měření.

2

Výrobky podléhající schvalování stanoví Úřad výměrem uveřejněným ve Věstníku Federálního úřadu pro normalizace a měření.

3

Podrobnosti provedení značek stanoví ČSN O1 0810.