Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

590/1992 Sb. znění účinné od 1. 7. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 332/2014 Sb.

1.7.2015

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

zákonem č. 362/2003 Sb.

1.1.2007

Více...

590

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádějí sociálního zabezpečení se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

V § 1 se za slova „působnost orgánů státní správy České republiky v sociálním zabezpečení“ vkládají slova „a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“, a na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova „včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 4 odst. 2 se slova „posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, s výjimkou rozhodnutí podle § 8a odst. 4“.

 

3.

§ 5 písm. b) zní:

b)

vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona,30)

 

4.

V § 6 odst. 4 písm. a) č. 6 se vypouštějí slova „včetně lázeňské péče“.

 

5.

§ 6 odst. k4 písm. a) č. 7 zní:

7.

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení,“.

 

6.

V § 6 odst. 4 písm. a) č. 10 se vypouštějí slova „a penále“.

 

7.

V § 6 odst. 4 písm. a) se připojuje nové č. 20, které zní:

20. o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech stanovených tímto zákonem.“.

 

8.

V § 6 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

poskytují nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství studentům vysokých škol a žákům středních škol v případech stanovených předpisy o nemocenském pojištění, 31) a zařizují jejich výplatu,“. Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena e) až p).

 

9.

V § 6 odst. 4 písm. g) se na konci připojují tato slova: „a poskytují těmto občanům dávky nemocenského pojištění po skončení jejich nemocenského pojištění v případech, kdy jsou ještě oprávněni uplatnit nárok na ně, a jejich rodinným příslušníkům, a zařizují jejich výplatu,“.

 

10.

V § 6 odst. 4 písm. k) se na konci připojují tato slova: „a zápočet doby vojenské služby v jiných než spojeneckých armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby zajetí,“.

 

11.

V § 6 odst. 4 písm. o) č. 1 se za slovo „organizací“ vkládají slova „(malých organizací)“.

 

12.

V § 6 odst. 4 písm. p) se na konci připojují tato slova: „občanů narozených do 31. prosince 1968.“.

 

13.

V § 6 odst. 4 se za písmeno p) doplňují písmena q) až t), která znějí:

q)

posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto zákonem ( § 8) a se zřetelem k účelnému vynakládání prostředků na sociální zabezpečení též kontrolují lékařské podklady pro rozhodování o nároku a výši dávek nemocenského pojištění ( § 8a) a dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany ( § 8b),

r)

vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona, 32)

s)

provádějí předstihové řízení pro účely důchodového zabezpečení pro občany v případech, kdy tuto povinnost nemůže plnit organizace, pokud je o to občan požádá,

t)

vedou evidenci práce neschopných občanů․“.

 

14.

V § 7 písm. b) se slova „ § 6 odst. 4 písm. c), d), e), f) č. 1,3,4 a 5, písm. h), ch), j) a o)“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 4 písm. c), d), e), f),

g)

č. 1,3,4 a 5, písm. ch), i), k), p), r) a s)“.

 

15.

V § 7 písm. c) se slova „ § 6 odst. 4 písm. f) č. 2“ nahrazují slovy „ § 6 odst. 4 písm. g) č. 2; je-li malou organizací fyzická osoba, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby,“.

 

16.

V § 7 písm. d) se slova „ § 6 odst. 4 písm. l), m) a n) č. 2“ nahrazují slovy „ § 6 odst. 4 písm. m), n) a o) č. 2“.

 

17.

V § 7 se za písmeno d) doplňuje nové písmeno e), které zní:

e)

místem výkonu práce ošetřujícího lékaře, který vede občana v evidenci práce neschopných, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. t).“.

 

18.

V § 8 odst. 1 v předvětí věta za středníkem zní: „za tím účelem svými lékaři posuzují“.

 

19.

V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „posudkové komise“ nahrazují slovy „lékaře okresní správy sociálního zabezpečení“.

 

20.

§ 8 odst. 3 se vypouští. Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

21.

§ 8 odst. 3 zní:

(3) Stanou-li se lékaři příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nezpůsobilí jednat z důvodu podjatosti, pověří Česká správa sociálního zabezpečení posouzením zdravotního stavu a pracovní schopnosti občana jinou okresní správu sociálního zabezpečení.“.

 

22.

V § 8 odst. 6 se slova „odstavce 5 a 6“ nahrazují slovy „odstavce 4 a 5“.

 

23.

V § 8 odst. 7 se slova „odstavců 5 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 4 a 5“.

 

24.

Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně nadpisů znějí:

„ § 8a

Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti

 

(1) Okresní správy sociálního zabezpečení svými lékaři provádějí kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti.

(2) Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti se provádí na pracovišti ošetřujícího lékaře nebo na jiném místě určeném lékařem okresní správy sociálního zabezpečení, a to zpravidla za osobní účasti posuzovaného občana. Lékař okresní správy sociálního zabezpečení může určit, ve kterých případech není přítomnost posuzovaného občana potřebná. Účast posuzovaného občana zajišťuje jeho ošetřující lékař.

(3) Ošetřující lékař odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doklady o vystavení dočasné pracovní neschopnosti a o jejím ukončení, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy byly vystaveny.

(4) Zjistí-li lékař okresní správy sociálního zabezpečení, že zdravotní stav posuzovaného občana nevyžaduje uznání nebo další trvání dočasné pracovní neschopnosti, vydá okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, pokud tak neučiní ošetřující lékař.

(5) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v případech uvedených v odstavcích 1 až 4 se řídí místem výkonu práce ošetřujícího lékaře, který vede občana v evidenci práce neschopných. Ustanovení § 8 odst. 3 platí obdobně.

 

§ 8b

Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany

 

(1) Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopným občanem může být okresní správou sociálního zabezpečení provedena i z podnětu jeho ošetřujícího lékaře, organizace (malé organizace), která mu vyplácí nemocenské, nebo úřadu práce, který vede práce neschopného občana v evidenci uchazečů o zaměstnání.

(2) Výsledek kontroly dodržování léčebného režimu práce neschopným občanem oznamuje okresní správa sociálního zabezpečení práce neschopnému občanu, jestliže bylo zjištěno porušení léčebného režimu, a jeho ošetřujícímu lékaři, organizaci uvedené v odstavci 1 a úřadu práce uvedenému v odstavci 1, byla-li kontrola dodržování léčebného režimu provedena z jejich podnětu nebo bylo-li zjištěno porušení léčebného režimu.

(3) Pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení provádějící kontrolu dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany jsou povinni se prokázat oprávněním ke kontrole, práce neschopný občan je povinen předložit těmto pracovníkům doklad o pracovní neschopnosti.

(4) Ošetřující lékař je povinen pracovníkům okresní správy sociálního zabezpečení provádějícím kontrolu dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany na požádání sdělit skutečnosti potřebné k provedení kontroly.

(5) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v případech uvedených v odstavcích 1 až 4 se řídí místem trvalého pobytu práce neschopného občana nebo místem, kde se práce neschopný občan zdržuje se souhlasem ošetřujícího lékaře.

 

25.

§ 9 odst. 6 se vypouští. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

26.

V § 11 se za slova „státních orgánů“ vkládají slova „zdravotnických zařízení 33) a za slova „státní orgány“ se vkládají slova „zdravotnická zařízení 33)“.

 

27.

§ 16 odst. 1 zní:

(1) Zdravotnická zařízení jsou povinna pro orgány sociálního zabezpečení provést za úplatu vyšetření zdravotního stavu občanů v řízení o dávkách sociálního zabezpečení, zapůjčovat lékařům orgánů sociálního zabezpečení potřebnou zdravotnickou dokumentaci a umožnit jim nahlížení do ní, vydávat výpisy z chorobopisů a podávat lékařské nálezy, posudky a zprávy o průběhu nemoci a potřebná hlášení a podklady, jichž je třeba k rozhodování o dávce sociálního zabezpečení a pro kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti, a to ve lhůtě stanovení tímto orgánem, a není-li určena, do osmi dnů od doručení výzvy.“.

 

28.

V § 17 odst. 1 se vypouští věta za středníkem.

 

29.

V § 17 odst. 2 se vypouštějí slova „a člen zemědělského družstva, u něhož součástí členství je též pracovní vztah“.

 

30.

V § 18 odst. 2 písm. d) se vypouštějí slova „a uměleckých“ a „nebo uměleckého“.

 

31.

§ 19 odst. 3 zní:

(3) Organizace je povinna nahradit na účet České správy sociálního zabezpečení škodu, kterou způsobila státu nesprávným postupem při provádění nemocenského pojištění.“.

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

32.

V § 19 odst. 4 se slova „ § 6 odst. 4 písm. l)“ nahrazují slovy „ § 6 odst. 4 písm. m)“. V odstavci 5 se slovo „vedoucí“ nahrazuje slovem „statutární zástupce“.

 

33.

§ 22 písm. f) zní:

f)

vyplacené dávky a výši odvedené pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,“.

 

34.

§ 24 odst. 1 a 2 se vypouštějí. Současně se zrušuje číselné označení odstavce 3.

 

35.

§ 25 až 28, 30 a 31 se vypouštějí.

 

36.

V § 32 se slova „§ 6 odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „ § 6 odst. 4 písm. g)“ a slova „ § 65 odst. 4 písm. b), c), d) a e)“ se nahrazují slovy „ § 6 odst. 4 písm. b), c), d), e) a f)“.

 

Dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Dávky nemocenského pojištění vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení měsíčně pozadu, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíce, za který náleží, pokud nárok na ně byl uplatněn včas a předepsaným způsobem.

 

37.

§ 35 zní:

§ 35

 

Oprávnění orgánů sociálního zabezpečení uvedená v § 11, 13 a 15 platí obdobně i vůči malé organizaci. Ustanovení § 19 odst. 3 platí obdobně i pro malou organizaci.“.

 

38.

V § 36 písm. f) se vypouštějí slova „a uměleckých“.

 

39.

§ 37 odst. 1 písm. d) a i) se vypouštějí. Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

 

40.

§ 37 odst. 2 písm. a) se vypouštějí. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

41.

V § 37 odst. 4 se slova „písm. a), b) a d), popřípadě písm. g)“ nahrazují slovy „písm. a) a b), popřípadě písm. f)“.

 

42.

V § 37 odst. 6 se slova „rozhodnutí o registraci (povolení výkonu činnosti), je-li vydáno“. nahrazují slovy „povolení k činnosti.“ a slova „v odstavci 1 písm. a), b), g) a h)“ se nahazují slovy „v odstavci 1 písm. a), b), f) a g)“.

 

43.

§ 38 odst. 2 se vypouští. Současně se zrušuje číselné označení odstavce 1.

 

44.

V § 41 v nadpisu a v odstavci 1 se vypouští slovo „pracujících“.

 

45.

V § 48 odst. 1 věta první zní: „Osoba samostatně výdělečně činná, která je povinna platit pojistné na sociální zabezpečení, je povinna podávat přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaných tiskopisech, a to do osmi dnů od zahájení nebo skončení samostatné výdělečné činnosti; ve stejných lhůtách je osoba samostatně výdělečně činná povinna podávat přihlášku po opětovném vzniku nemocenského pojištění a odhlášku po vynětí z nemocenského pojištění.“.

 

46.

V § 48 odst. 2 se slova „a důchodovému zabezpečení“, a „a důchodového zabezpečení“ a „a důchodovém zabezpečení nahrazují slovem pojištění“.

 

47.

Část pátá včetně nadpisu zní:

Č Á S T P Á T Á

POKUTY

 

§ 54

 

(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 48 odst. 1 a 2 tohoto zákona a v § 46 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, může příslušná okresní práva sociálního zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokuty až do souhrnné částky 10 000,- Kčs v jednom kalendářním roce. Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 48 odst. 1 větě třetí může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit spolupracující osobě pokuty až do souhrnné částky 10 000,- Kčs v jednom kalendářním roce.

(2) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 15 větě druhé, § 20 až 22, 29, § 33 odst. 1 a 2 větě druhé a § 34 odst. 1, odst. 2 větě za středníkem a odst. 3 může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit organizaci (malé organizaci) pokutu až do výše 10 000,- Kčs za každé jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.

(3) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 8a odst. 3, § 8b odst. 4, § 16 odst. 1 a v § 47 odst. 1 může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit zdravotnickému zařízení pokutu až do výše 10 000,- Kčs a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 100 000,- Kčs.

(4) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 37 až 41, 43, 44 a 83 tohoto zákona a v § 108 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 582/1991 Sb., může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit organizaci pokutu až do výše 100 000,- Kčs a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 500 000,- Kčs.

(5) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let, ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, byla-li organizaci za totéž nesplnění nebo porušení povinnosti uložena již pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem podle jiných právních předpisů, nebo jde-li o orgán, popřípadě útvar provádějící sociální zabezpečení příslušníků ozbrojených sil a sborů.

(6) Výnos pokut ukládaných orgány sociálního zabezpečení podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu České republiky.“.

 

48.

Nadpis v části šesté zní:

ŘÍZENÍ VE VĚCECH NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ

A POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI“.

 

49.

§ 58 odst. 2 písm. a) zní:

a)

místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd, popřípadě sídlem malé organizace, pokud rozhoduje o dávkách zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, popřípadě jiným oprávněným; je-li malou organizací fyzická osoba, řídí se příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby,“.

 

50.

V § 60 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Řízení o dobrovolnou dávku se zahájí i na základě písemné žádosti, není-li tiskopis předepsán.“.

 

51.

V § 62 odst. 1 se vypouštějí slova „popřípadě lékařská poradní komise“.

 

52.

V § 62 odst. 2 se vypouštějí slova „popřípadě lékařské poradní komise“.

 

53.

V § 67 odst. 2 se slova „příslušný lékař a posudková komise“ nahrazují slovy „ošetřující lékař a lékař“.

 

54.

§ 69 až 72 včetně nadpisů se vypouštějí.

 

55.

§ 73 až 77 včetně nadpisů znějí:

§ 73

Předmět řízení

 

Předmětem řízení v jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění je rozhodování

a)

ve sporných případech o vzniku, trvání nebo zániku nemocenského pojištění (pojistného poměru), o druhu pojistného poměru a o dalších otázkách pojistného poměru,

b)

o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech stanovených tímto zákonem,

c)

o pokutách podle § 54.

 

§ 74

Místní příslušnost

 

(1) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd, nebo sídlem malé organizace, pokud se dále nestanoví jinak. Je-li malou organizací fyzická osoba, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby.

(2) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí

a)

místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné, pokud je předmětem řízení rozhodování o pojistném poměru osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby, nebo o pokutě pro osobu samostatně výdělečně činnou nebo o pokutě pro spolupracující osobu,

b)

místem výkonu práce ošetřujícího lékaře, který vede občana v evidenci práce neschopných, pokud je předmětem řízení rozhodování o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,

c)

sídlem zdravotnického zařízení, pokud je předmětem řízení rozhodování o pokutě pro zdravotnické zařízení.

 

§ 75

Rozhodnutí

 

O ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu, který slouží k uplatnění nároku na nemocenské ( § 62 odst. 1).

 

§ 76

Odvolání

 

Odvolání proti rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti je třeba podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

§ 77

Vykonatelnost rozhodnutí

 

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti je vykonatelné dnem, který je v rozhodnutí uveden jako den ukončení dočasné pracovní neschopnosti, ne však dříve než dnem jeho doručení.“.

 

56.

V § 78 odst. 1 se na konci připojují tato slova:

a proti rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“.

 

57.

V § 80 odst. 1 větě druhé se vypouštění slova „vykonatelné platební výměry a“.

 

58.

V § 81 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:

Zahájení řízení o invalidní důchod brání tomu, aby bylo zahájeno řízení o částečném invalidním důchodu; zahájení řízení o částečný invalidní důchod brání tomu, aby bylo zahájeno řízení o invalidním důchodu.“.

 

59.

V § 82 odst. 2 písm. a) a d) se slova „který neprovádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců jako organizace“ nahrazují slovy „nebo organizace, kteří neprovádějí nemocenské pojištění svých zaměstnanců“.

 

60.

V § 83 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

61.

§ 86 odst. 5 se vypouští.

 

62.

V § 94 odst. 1 se vypouštějí slova „na podnět lékařské poradní komise“.

 

63.

V § 95 se slova „Posudková komise“ nahrazují slovy „Lékař“ a vypouštějí se slova „a lékařské poradní komise, která dala podnět k posouzení jeho zdravotního stavu“.

 

64.

V § 96 odst. 1 se vypouštějí slova „a lékařské poradní komisi, která dala podnět k posouzení jeho zdravotního stavu“.

 

65.

V § 96 odst. 2 se za slova „jiného stupně invalidity“ vkládají slova „nebo kterým se domáhá stejného stupně invalidity, ale z jiného důvodu,“.

 

66.

V § 99 odst. 1 se slova „k jednání posudkové komise tohoto orgánu nebo se pro potřeby této komise“ nahrazují slovy „k lékaři tohoto orgánu nebo se pro potřeby tohoto lékaře“.

 

67.

V části šesté se za hlavu třetí vkládá nová hlava čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

H L A V A Č T V R T Á

ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

 

§ 104a

Předmět řízení

 

Předmětem řízení je rozhodování o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné) ve sporných případech, o penále, o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o pokutách.

 

§ 104b

Místní příslušnost

 

(1) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd, popřípadě sídlem malé organizace, pokud není dále stanoveno jinak. Je-li malou organizací fyzická osoba, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby.

(2) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí

a)

sídlem organizace nebo sídlem nižší složky této organizace, jestliže se řízení týká této nižší složky, pokud je předmětem řízení rozhodování o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení,

b)

místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné, pokud je předmětem řízení rozhodování o pojistném osoby samostatně výdělečně činné a spolupracující osoby, o penále a o pokutě pro osobu samostatně výdělečně činnou.

 

§ 104c

Rozhodování

 

(1) O pojistném, penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení formou platebního výměru, s výjimkou rozhodování o vrácení přeplatku na pojistném. Platební výměr musí obsahovat též označení organizace (malé organizace), které se pojistné, penále nebo přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení předepisuje, a poučení o vykonatelnosti. Platební výměr na pojistné musí obsahovat též poučení o povinnosti platit penále.

(2) O pojistném, penále a přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení může okresní správa sociálního zabezpečení rozhodovat též formou výkazu nedoplatků, ve kterém se uvádějí nedoplatky podle stavu účtu organizace, k určitému dni. Tento stav vyplývá z částek, které organizace sama vykázala, a z částek, které jí byly platebním výměrem předepsány, z penále a z příslušenství, jímž jsou náklady na vymáhání pojistného po odečtení vykonaných plateb. Výkaz nedoplatků musí obsahovat označení organizace, již se nedoplatky na pojistném vykazují, dlužnou částku a dne, ke kterému byl zjištěna, popřípadě penále a příslušenství, které má být zaplaceno s vykázaným nedoplatkem, a poučení o vykonatelnosti.

(3) Pokud není v odstavcích 1 a 2 stanoveno jinak, platí pro náležitosti platebního výměru a výkazu nedoplatků obecné předpisy o správním řízení. 11)

 

§ 104d

Oznámení rozhodnutí

 

Rozhodnutí o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení se doručuje též orgánu, který rozhodl o nedostatcích, z jejichž důvodu se přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení ukládá.

 

§ 104e

Opravný prostředek

 

Proti rozhodnutí ve věcech pojistného, které bylo vydáno v odvolacím řízení, lze podat opravný prostředek k soudu. 21)

 

§ 104f

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

 

(1) Rozhodnutí, proti kterému nelze podat odvolání ani opravný prostředek ( § 104e), je v právní moci. 22)

(2) Platební výměr je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů. Výkaz nedoplatků je vykonatelný, jakmile byl doručen. Ostatní rozhodnutí jsou vykonatelná, jestliže je nelze napadnout odvoláním ani opravným prostředkem k soudu.

 

§ 104g

Výkon rozhodnutí

 

(1) Vykonatelná rozhodnutí ve věcech pojistného jsou titulem pro soudní 34) nebo správní výkon rozhodnutí. Vykonatelné platební výměry a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou také dokladem k vydání příkazu k vybrání.

 

 

(2) Správní výkon rozhodnutí ve věcech pojistného provádí ten orgán, který rozhodnutí vydal v prvním stupni řízení.“.

 

Dosavadní hlavy čtvrtá a pátá se označují jako hlavy pátá a šestá.

 

68.

V § 107 se slova „posudková komise okresní správy sociálního zabezpečení nebo ministerstva“ nahrazují slovy „lékaře okresní správy sociálního zabezpečení nebo posudkové komise ministerstva“.

 

69.

V § 111 odst. 1 se vypouštějí slova „a proti rozhodnutí o povolení výjimky podle § 9 odst. 6 tohoto zákona.“.

 

70.

§ 121 včetně nadpisu se vypouštějí.

 

71.

§ 127 včetně nadpisu zní:

 

§ 127

Prováděcí předpisy

 

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

po dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky bližší podmínky posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení,

b)

bližší úpravu postupu při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů ve věcech sociálního zabezpečení a sociální péče.

(2) Ministerstvo může stanovit po dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky vyhláškou bližší podmínky provádění kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti a kontroly dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany.“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

1.

U občanů, kteří vykonávají zaměstnání zařazená do 31. prosince 1992 do I. nebo II. pracovní kategorie, musí evidence, kterou organizace vede pro účely důchodového zabezpečení, a evidenční list důchodového zabezpečení obsahovat do 31. prosince 1992 údaje stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1993.

2.

Bylo-li před účinností tohoto zákona po zahájení řízení o invalidním důchodu zahájeno řízení o částečném invalidním důchodu, řízení o částečném invalidním důchodu vedené orgány sociálního zabezpečení se zastaví. Bylo-li před účinností tohoto zákona po zahájení řízení o částečném invalidním důchodu zahájeno řízení o invalidním důchodu, řízení o invalidním důchodu vedené orgány sociálního zabezpečení se zastaví.

Čl. VIII

Zrušují se s působností pro Českou republiku:

1.

§ 50 odst. 3 věta třetí a § 51 odst. 5 věta druhá vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb. a vyhlášky č. 263/1990 Sb.,

2.

§ 63 odst. 1,3 a odst. 4 věta poslední, § 64 a 65 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákona o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb. a vyhlášky č. 260/1990 Sb.

Čl. IX

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r.

Klaus v.r.