Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

612/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993 do 30. 6. 2001

612

 

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 4. prosince 1992

o odměnách notářů a správců dědictví

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 107 zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb. (úplné znění č. 501/1992 Sb.).

ČÁST PRVNÍ

ODMĚNA NOTÁŘE ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST

A ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI (§ 1-12)

Oddíl první

Odměna notáře za notářskou činnost (§ 1-11)

§ 1

Notář vykonává notářskou činnost1 za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.

§ 2

(1)

Notáři náleží odměna za úkony v notářské činnosti (dále jen „notářský úkon“) uvedené v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(2)

U notářských úkonů, u nichž nelze určit hodnotu předmětu notářského úkonu nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, náleží notáři místo pevné částky pro tento případ v příloze stanovené hodinová odměna, je-li vyšší než tato pevná částka.

(3)

U notářských úkonů uvedených v příloze v položce A 2 náleží notáři hodinová odměna, trvá-li tento notářský úkon jednu hodinu a déle.

(4)

Za notářské úkony v příloze neuvedené náleží odměna jako za notářské úkony, jimž jsou povahou a účelem nejbližší.

§ 3

Je-li za notářský úkon stanovena odměna podle hodnoty, je základem odměny hodnota předmětu notářského úkonu nebo úplata v dohodnuté výši, jde-li o smlouvu o úplatném převodu. Pokud je hodnota nebo úplata nižší než cena zjištěná podle cenových předpisů,2 je základem odměny cena zjištěná.

§ 4

(1)

Jde-li o smlouvu o výměně věcí, je základem odměny hodnota věci, která je nejvyšší. Ustanovení § 3 věty druhé platí obdobně.

(2)

Je-li předmětem notářského úkonu opětující se plnění, je základem odměny součet hodnot všech opětujících se plnění․ Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za jeho hodnotu pětinásobek hodnoty ročního plnění. Totéž platí o hodnotě práv, která lze vykonávat opětovně.

§ 5

(1)

Sazby odměny notáře podle § 2 odst. 1 jsou stanoveny pevnými částkami nebo procentem z hodnoty předmětu notářského úkonu, a to za jednotlivé notářské úkony nebo za úhrn notářských úkonů.

(2)

Sazba odměny notáře podle § 2 odst. 2 činí 200 Kčs za každou započatou hodinu.

(3)

Sazba odměny notáře podle § 2 odst. 3 činí 1000 Kčs za každou dokončenou hodinu.

§ 6

(1)

U notářských úkonů mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u notářských úkonů časově náročných může notář požadovat odměnu přiměřeně vyšší, nejvýše však o 100 %.

(2)

U notářských úkonů, které notář provádí na žádost účastníka nebo z nezbytných důvodů v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin nebo v neděli a ve svátek, může notář požadovat odměnu přiměřeně vyšší, nejvýše však o 100 %. Tím není dotčen postup podle odstavce 1.

(3)

Notář může přijmout za provedení notářského úkonu též odměnu v cizí měně; výše této odměny se přepočítá na cizí měnu z příslušné odměny plynoucí z této vyhlášky kursem platným pro nákup valut nebo deviz v den platby. S těmito devizovými prostředky notář naloží v souladu s devizovým zákonem.3

§ 7

(1)

Notáři náleží poměrná část odměny za provedenou část notářského úkonu, jestliže notářský úkon zůstal nedokončen bez jeho zavinění nebo jestliže provedená část nedokončeného notářského úkonu účastníkovi přinesla prospěch.

(2)

Odměna náleží též jinému notáři za pokračování v notářském zápisu.4

§ 8

(1)

Notáři nenáleží odměna za notářský úkon, který jeho zaviněním trpí neodstranitelnými vadami, jež mají za důsledek neplatnost právního úkonu.

(2)

Notáři nenáleží odměna za notářský úkon, kterým odstranil jím zaviněné vady notářského úkonu.

§ 9

Notář má vedle nároku na odměnu za notářský úkon také nárok na

a)

úhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním notářského úkonu, zejména cestovní výdaje, poštovné, hovorné, znalecké posudky, překlady, opisy a výdaje na zajištění bezpečnosti notáře, jeho pracovníka a hodnot jimi přepravovaných,

b)

náhradu za promeškaný čas.

§ 10

(1)

Notář se může dohodnout s žadatelem na druhu a výši některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s prováděním notářského úkonu.

(2)

Notář se může s žadatelem dohodnout také na paušální částce jako úhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s prováděním notářského úkonu. Žadatel pak nemůže požadovat při vyúčtování specifikaci těchto hotových výdajů a notář nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena.

(3)

Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách.5

§ 11

(1)

Náhrada za promeškaný čas náleží při úkonech prováděných v jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět.

(2)

Náhrada podle odstavce 1 činí 20 Kčs za každou i jen započatou půlhodinu.

Oddíl druhý

Odměna notáře za poskytování právní pomoci (§ 12)

§ 12

Výše a způsob určení odměny notáře za poskytování právní pomoci6 a náhrada hotových výdajů spojených s poskytováním právní pomoci se řídí zvláštním předpisem.7 Působnost představenstva České advokátní komory8 vykonává prezidium příslušné notářské komory.

ČÁST DRUHÁ

ODMĚNA NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO

KOMISAŘE A ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ (§ 13-19)

Oddíl první

Odměna notáře jako soudního komisaře (§ 13-16)

§ 13

Odměna notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400 Kčs

§ 14

(1)

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, které není uvedeno v § 13, je obecná cena zůstavitelova majetku,9 který se stal předmětem řízení o dědictví.

(2)

Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obecná cena tohoto majetku.

(3)

Ustanovení § 4 odst. 2 platí obdobně.

§ 15

Odměna uvedená v § 14 odst. 1 činí

z prvních

100 000 Kčs základu 2 %,

z přebývající částky až do

500 000 Kčs základu 1 %,

z přebývající částky až do

1 000 000 Kčs základu 0,7 %

a z další přebývající částky

0,4 %,

nejméně však 500 Kčs

a nejvíce 20 000 Kčs.

§ 16

(1)

Odměnu stanovenou podle § 13 nebo vypočtenou podle § 15 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře byly mimořádně obtížné nebo časově náročné. Celková odměna však může činit nejvíce 20 000 Kčs.

(2)

Bylo-li v řízení o dědictví činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé úkony, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 13 nebo vypočtené podle § 15, popřípadě zvýšené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti.

(3)

Jestliže jsou závěť nebo listina o vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů uloženy u jiného notáře než u notáře, který byl soudem pověřen prováděním úkonů v řízení o dědictví, náleží jinému notáři odměna 100 Kčs za každou započatou stranu protokolu o zjištění stavu a obsahu těchto listin.

Oddíl druhý

Odměna správce dědictví (§ 17-19)

§ 17

Základem odměny správce dědictví je obecná cena zůstavitelova majetku, k jehož správě byl správce dědictví ustanoven. Ustanovení § 4 odst. 2 platí obdobně.

§ 18

Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 15; vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.

§ 19

Odměnu vypočtenou podle § 18 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 20-22)

§ 20

V odměně notáře je zahrnuta i náhrada za administrativní a jiné práce provedené v souvislosti s notářskými úkony a úkony notáře v řízení o dědictví.

§ 21

Základ odměny podle této vyhlášky se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na celé desetikoruny nahoru.

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Ministr:

JUDr. Novák v. r.

Příloha k vyhlášce č. 612/1992 Sb.

Sazebník odměny notáře za notářskou činnost

 

Položka A:

Za sepsání notářského zápisu včetně vydání stejnopisu notářského zápisu:

1. Jde-li o jednostranný právní úkon s výjimkou bodu 2

 

z prvních 100 000 Kčs hodnotyz přebývající částky

1 %,

až do 500 000 Kčs hodnoty

0,5 %,

z přebývající částkyaž do 1 000 000 Kčs hodnoty

0,3 %

a z další přebývající částky

0,1 %,nejméně 200 Kčs,nejvíce 20 000 Kčs.

Nelze-li hodnotu předmětu tohoto notářského úkonu určit nebo lze-li ji určit jen s nepoměrnými obtížemi

1000 Kčs.

2. Jde-li o závěť nebo listinu o vydědění nebo odvolání těchto úkonů

600 Kčs.

3. Jde-li o smlouvu nebo o osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob či o osvědčení jiných skutkových dějů či o osvědčení o prohlášení

 

z prvních 100 000 Kčs hodnoty

2 %,

z přebývající částkyaž do 500 000 Kčs hodnoty

1 %,

až do 1 000 000 Kčs hodnoty

0,5 %

a z další přebývající částky

0,2 %,nejméně 400 Kčs,nejvíce 40 000 Kčs.

Nelze-li hodnotu předmětu tohoto notářského úkonu určit nebo lze-li ji určit jen s nepoměrnými obtížemi

2000 Kčs.

4. Jde-li o osvědčení o předložení listiny či o osvědčení, že je někdo naživu,

500 Kčs.

 

Položka B:

1. Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal,

200 Kčs.

2. Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem

400 Kčs.

 

Položka C:

1. Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje,

30 Kčs.

2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině

30 Kčs.

 

Položka D:

1. Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný papír

1000 Kčs.

2. Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny nebo z knihy protestů

200 Kčs.

 

Položka E:

Za přijetí do úschovy

1. Jde-li o listinu

500 Kčs

2. Jde-li o cenný papír nebo o peníze, z prvních 100 000 Kčs hodnoty

1 %,

z přebývající částkyaž do 500 000 Kčs hodnoty

0,5 %,

z přebývající částkyaž do 1 000 000 Kčs hodnoty

0,3 %

a z další přebývající částky

0,1 %,nejméně 200 Kčs,nejvíce 20 000 Kčs.

 

Položka F:

Za nahlížení do spisu za každou započatou hodinu

40 Kčs.

 

Položka G:

1. Za vydání výpisu z notářského zápisu za každou započatou stranu vydaného textu

150 Kčs.

2. Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu za každou započatou stranu vydaného textu

100 Kčs.

 

Položka H:

Za vydání opisu notářského zápisu za každou započatou stranu

50 Kčs.

 

Položka I:

Za vydání potvrzení o skutečnostech známých ze spisu za každou započatou stranu

200 Kčs.Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 457/1992 Sb.).

§ 62 odst. 2 zákona ČNR č. 358/1992 Sb.

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

§ 3 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 358/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 175o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 501/1992 Sb.).

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

2

Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 457/1992 Sb.).

4

§ 62 odst. 2 zákona ČNR č. 358/1992 Sb.

5

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

6

§ 3 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 358/1992 Sb.

7

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci, ve znění pozdějších předpisů.

8

§ 4 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 175o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 501/1992 Sb.).