Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

69/1992 Sb. znění účinné od 28. 2. 1992 do 16. 8. 1993

69

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní republiky

ze dne 30 ledna 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb.,

o vydávání a použití investičních kupónů

 

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 46 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, po dohodě s vládou České republiky a Slovenské republiky:

Čl. I

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

(4) Federální ministerstvo financí stanoví, které registrace provedené odlišně od ustanovení odstavců 1 až 3 se považují za registrace provedené podle odstavců 1 až 3․“.

 

2.

v § 10 odst. 2 se v první větě slovo „projektů“ nahrazuje slovy „uvedených v § 3 odst. 1.“.

 

3.

V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova „a o investičních privatizačních fondech ( § 16)“.

 

4.

Za § 16 se vkládá § 16a, který zní:

§ 16a

 

(1) Členem představenstva nebo dozorčí rady investičního privatizačního fondu nemůže být pracovník orgánu státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky, Slovenské republiky nebo pracovník Státní banky československé.

(2) Investiční privatizační fond je povinen zveřejnit před zahájením předkola, jehož bude účasten ( § 17), podmínky, za kterých byla jeho činnost ministerstvem republiky povolena včetně informace o současném složení představenstva a dozorčí rady.“.

 

5.

V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Předkolo netvoří součást privatizační vlny. Předkolo nelze zahájit, pokud nebude zveřejněn seznam všech investičních privatizačních fondů, kterým je možné podle odstavce 1 předávat investiční body. Předkolo nelze ukončit před zveřejněním posledního seznamu projektů ( § 3 odst. 1) pro příslušnou privatizační vlnu.“.

 

Zbývající odstavce § 17 se přečíslují.

 

6.

Za § 17 se vkládá § 17a, který zní:

§ 17a

 

(1) Investiční privatizační fond je povinen objednávat akcie tak, aby akcie žádné akciové společnosti, které získá po skončení privatizační vlny, netvořily více než 10 % akcií získaných fondem a současně netvořily více než 20 % všech akcií, které tato akciová společnost vydala.

(2) Investiční privatizační fondy založené týmž zakladatelem jsou povinny objednávat akcie tak, aby souhrn akcií žádné akciové společnosti, které získají po ukončení privatizační vlny, netvořil více než 40 % akcií, které tato akciová společnost vydala.

(3) Pokud investiční privatizační fond objedná akcie v rozporu s omezeními uvedenými v odstavcích 1 a 2, federální ministerstvo financí stanoví, že příslušné objednávky uplatněné tímto investičním privatizačním fondem budou uspokojeny pouze částečně, aby odpovídaly uvedeným omezením. Investiční body odpovídající tomuto snížení může investiční privatizační fond použít v dalších privatizačních kolech. ustanovení § 24 odst. 4 tím nejsou dotčena.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, pokud investiční privatizační fond nemůže akcie objednávat v souladu s omezeními uvedeným v odstavci 1 vzhledem k počtu investičních bodů, které v předkole získal, nebo počtu akciových společností, jejichž akcie lze v daném privatizačním kole objednávat.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Čalfa v. r.