Čekejte, prosím...
A A A
87/1992 Sb. znění účinné od 24. 3. 1992 do 16. 2. 2005

87

 

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 6. února 1992

o školních družinách a školních klubech

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle - 13 písm. a) a m) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.:

Zřizování a organizace školní družiny a školního klubu

§ 1

(1)

Školní družina (dále jen "Družina") nebo školní klub (dále jen "klub") slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků jedné školy nebo několika škol.

(2)

Podle místních podmínek mohou být zřízeny družina i klub současně nebo pouze jedno z těchto školských zařízení.

§ 2

(1)

Družina se dělí na oddělení. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků.

(2)

Klub se dělí na skupiny, které se diferencují podle zaměření činnosti. Skupina se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků.

(3)

Družinu a klub zřízené jako součást školy řídí ředitel školy, jinak řídí družinu a klub jejich ředitel.

(4)

Ředitel školy, jejíž součástí je družina nebo klub, a ředitel družiny a klubu zřízených jako právnické osoby (dále jen "ředitel") určí počet oddělení v družině, počet a změření skupin v klubu a počet žáků v jednotlivých odděleních a skupinách, a to po projednání se zřizovatelem.

(5)

Ředitel vydává vnitřní řád družiny a klubu a schvaluje program jejich činnosti, a to po projednání s řediteli škol, kterým družina nebo klub slouží.

(6)

Ředitel určí v družině a klubu, které jsou součástí školy, vedoucího vychovatele.

(7)

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu, jejímiž členy jsou pedagogičtí pracovníci družiny a klubu. Pokud jsou družina nebo klub součástí školy, v níž je zřízena pedagogická rada nebo obdobný poradní orgán ředitele, jsou pedagogičtí pracovníci družiny a klubu členy tohoto poradního orgánu ředitele.

§ 3

Provoz družiny a klubu

(1)

Rozsah denního provozu družiny a klubu stanoví ředitel po projednání se zřizovatelem a obcí.

(2)

Družina a klub jsou v provozu po celý školní rok; jejich provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit. 1

(3)

V místech, kde je více družin a klubů, po dohodě se zřizovatelem a obcí určí školský úřad, který družina a klub zůstávají v období školních prázdnin v provozu.

§ 4

Zařazování žáků do družiny a klubu

(1)

O zařazení žáka do družiny nebo klubu rozhoduje ředitel nebo obec. 2

(2)

Do družiny nebo klubu sloužících žákům:

a)

základních škol nebo žákům víceletých gymnázií mohou být zařazeni žáci speciálních základních škol, zvláštních škol a speciálních víceletých gymnázií, pomocných škol,

b)

speciálních základních škol nebo žákům zvláštních škol nebo speciálních víceletých gymnázií mohou být zařazeni žáci základních škol a víceletých gymnázií.

(3)

Do družiny mohou být zařazeni žáci druhého stupně základních škol, speciálních základních škol, zvláštních škol, víceletých gymnázií a speciálních víceletých gymnázií, pokud není zřízen klub a počet přihlášených žáků, kterým má družina sloužit, nedosáhl počtu žáků, které lze do družiny zařadit.

(4)

Do klubu mohou být zařazeni žáci prvního stupně základní školy, speciální základní školy a zvláštní školy, jejichž věk odpovídá věku žáků druhého stupně těchto škol.

§ 5

Výchovně vzdělávací činnost družiny a klubu

(1)

Družina a klub realizují výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňují žákům přípravu na vyučování.

(2)

Družina a klub organizují podle odstavce 1 program činnosti tak, aby umožňoval žákům volbu mezi různými činnostmi družiny nebo klubu. Družina a klub mohou organizovat společné činnosti.

(3)

Družina a klub mohou organizovat společnou činnost pro děti a rodiče, a to i o víkendech a školních prázdninách; podle potřeby mohou zajišťovat individuální nebo hromadnou výchovnou a osvětovou činnost pro rodiče a jinou veřejnost.

 

(4)

Družina koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou. Spolupracuj se zařízeními výchovného poradenství, s rodiči, sdruženími občanů a zájmovými organizacemi dětí a mládeže.

§ 6

Docházka do družiny a klubu

(1)

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu sdělí družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

(2)

Do klubu se mohou přihlásit žáci k pravidelné docházce do vybraných činností podle svého zájmu. Pro jejich docházku do klubu a omlouvání nepřítomnosti platí odstavec 1.

(3)

Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.

§ 7

Péče o bezpečnost žáků

(1)

Za bezpečnost žáků v družině nebo v klubu odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny nebo klubu, a to od příchodu žáka až do odchodu žáka z družiny nebo klubu. Příchod a odchod žáka je zaznamenán v docházkovém sešitě.

(2)

Při přechodu žáků ze školy do družiny určí ředitel školy s přihlédnutím na náročnost zajištění bezpečnosti dětí pedagogického pracovníka, popřípadě dalšího pracovníka zajištěním dozoru nad žáky. Do klubu žáci docházejí samostatně.

(3)

Při činnosti organizované mimo objekt družiny nebo klubu, popřípadě školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 25 žáků jeden pedagogický pracovník. Ředitel může při vyšším počtu žáků nebo vyžaduje-li to náročnost zajištění dozoru nad žáky v prostředí, v němž se budou pohybovat, určit další pracovníky odpovídající za bezpečnost žáků.

(4)

Při činnostech družiny nebo klubu sloužících žákům speciálních základních škol, zvláštních škol, speciálních osmiletých gymnázií a pomocných škol se počet žáků, za jejichž bezpečnost odpovídá jeden pedagogický pracovník, rovná počtu žáků v příslušné třídě. 3

§ 8

Prostory družiny a klubu

Družina a klub využívají pro své činnosti vlastní prostory; pokud nemají vlastní prostory a

a)

slouží žákům školy, jejíž jsou součástí, určí ředitel vhodné prostory k její činnosti,

b)

slouží žákům více škol, dohodne ředitel s řediteli těchto škol využívání vhodných prostor.

§ 9

Dokumentace družiny a klubu

(1)

V družině se vede tato dokumentace:

a)

zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeny k pravidelné docházce,

b)

přehled výchovně vzdělávací práce,

c)

docházkový sešit.

(2)

V klubu se vede tato dokumentace:

a)

zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

b)

přehled práce zájmového útvaru,

c)

docházkový sešit.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Vopěnka v. r.Poznámky pod čarou:

§ 5 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 362/1991 Sb․, o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.

§ 3 odst. 1 písm. e) a f) a § 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

Vyhláška ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR č. 39/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

Poznámky pod čarou:
1

§ 5 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 362/1991 Sb․, o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.

2

§ 3 odst. 1 písm. e) a f) a § 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

3

Vyhláška ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR č. 39/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.