Čekejte, prosím...
A A A
94/1992 Sb. znění účinné od 1. 3. 1992 do 31. 12. 1995

94

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. února 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb.,

o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady

č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 2 odst. 1 zní:

 

(1) Právo volit mají občané České a Slovenské Federativní Republiky, kteří mají trvalý pobyt 1v České republice, nejpozději v den voleb dosáhli věku 18 let a zdržují se v den voleb na území některého z volebních krajů.“.

 

2.

Odkaz č. 1 k § 2 odst. 2 se označuje jako odkaz č. 2 a zní:

 

(2) § 10855 občanského zákoníku č. 40/1964, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.

§ 2 odst. 3 zní:

 

(3) Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu

a)

ochrany zdraví lidu 3,

b)

výkonu trestu odnětí svobody.“.

 

4.

§ 7 odst. 2 zní:

 

(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý okrsek stanoví obecní rada nebo orgán, který plní funkci obecní rady (dále jen „obecní rada“) 5, nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb.“.

 

5.

§ 7 odst. 5 zní:

 

(5) V celách policejního zajištění 6nebo v místnostech, kde se vykonává vazba, popřípadě kázeňský trest vězení, zabezpečí možnost výkonu volebního práva na základě voličského průkazu ve spolupráci s náčelníkem příslušného zařízení okrsková volební komise, v jejímž obvodu je toto zařízení. Velikost volebního okrsku podle odstavce 3 nemusí být v tomto případě zachována. Tyto osoby volí na základě voličského průkazu, který si vyžádaly, nemají-li v tomto okrsku trvalý pobyt. V případě předvedení, příslušný útvar policejního sboru postupuje tak, aby se předvedené osobě umožnil výkon volebního práva.“.

 

6.

Dosavadní odkaz č. 7 v § 8 odst. 1 se vypouští.

 

7.

V § 8 odst. 1 věta třetí zní: „ Velitel útvaru ve spolupráci s obecním (městským) úřadem nebo úřadem, který plní funkci obecního úřadu (dále jen „obecní úřad“) 7obce přidělení to neprodleně potvrdí obecnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého pobytu těchto příslušníků.“.

 

8.

V § 9 odst. 1 a 2 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „obecní úřad“.

 

9.

V § 10 odst. 1 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „obecní úřad“.

 

10.

V § 10 odst. 2 zní:

 

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 občanů zapsaných do seznamu voličů, zařídí obecní úřad, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Obecní úřad v obci, která má méně než 5000 občanů zapsaných do seznamu voličů, zařídí, aby byl vyložen seznam voličů v prostorech, kde jsou hromadně ubytováni příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů.“.

 

11.

V § 11 odst. 1 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „obecní úřad“ a za slovem „opravu“ se vkládají slova „nebo doplnění“.

 

12.

V § 11 odst. 2 první a druhá věta se nahrazují touto větou: „Jestliže obecní úřad návrhu nevyhoví, může občan podat návrh 8u příslušného soudu na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu.“.

 

V dosavadní třetí větě se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „obecní úřad“ a za slovem „opravu“ se vkládají slova „nebo doplnění“.

 

13.

V § 12 odst. 1 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „obecní úřad“.

 

14.

§ 13 odst. 1 zní:

 

(1) Volby do České národní rady řídí Česká volební komise.“.

 

15.

V § 13 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

 

(2) Ve volebních krajích řídí volby krajské volební komise.

(3) V okresech řídí volby okresní volební komise. Okresní volební komise se zřizují též v hlavním městě Praze; vymezení jejich území stanoví příloha č. 1 tohoto zákona.“.

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

16.

Za nově označený odstavec 5 se vkládá nový odstavec 6, který zní:

 

(6) V případě, že se volby do České národní rady konají současně s volbami do Federálního shromáždění, mohou být krajské volební komise a okresní volební komise společné pro volby do obou zákonodárných sborů.“.

 

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 7 až 12.

 

17.

Odkaz č. 8 se označuje rovněž jako odkaz č. 9 a poznámky č. 9 a 10 k § 13 nově označenému odstavci 7 znějí:

 

9)

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb.

10)

§ 18 odst. 10 tohoto zákona.“.

 

18.

V § 13 nově označeném odstavci 8 poslední věta zní: „Slib skládá člen volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.“.

 

19.

V § 13 nově označený odstavec 10 zní:

 

(10) Volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda volební komise nemohou být zástupci stejné politické strany. Losování řídí nejstarší člen volební komise.“.

 

20.

V § 13 nově označený odstavec 11 zní:

 

(11) Zapisovatele České volební komise jmenuje a odvolává vláda České republiky. Zapisovatele krajské volební komise jmenuje a odvolává ministr vnitra České republiky (dále jen „ministr vnitra“). Zapisovatele okresní volební komise jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu. Zapisovatele okresních volebních komisí v hlavním městě Praze jmenuje a odvolává primátor hlavního města Prahy. Zapisovatele okrskové volební komise jmenuje a odvolává starosta obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen „starosta“). Zapisovatele je třeba určit v dostatečném předstihu tak, aby mohl plnit úkoly podle § 18; při jednání volebních komisí má zapisovatel právo poradního hlasu. zapisovatel skládá slib ve znění uvedeném v odstavci 8.“.

 

21.

V § 13 nově označeném odstavci 12 se vypouští slovo „jejich“ a slova „v odstavci 5“ se nahrazují slovy „v odstavci 8“.

 

22.

V § 15 odst. 2 se slova „předseda příslušného krajského národního výboru“ nahrazují slovy „ministr vnitra“.

 

23.

V § 15 odst. 3 písm. b) se slovo „okrskových“ nahrazuje slovem „okresních“.

 

24.

V § 15 odst. 3 písm. e) se slova „krajskému národnímu výboru“ nahrazují slovy „ministerstvu vnitra“.

 

25.

V § 16 odst. 1 poslední věta zní: „První zasedání okresní volební komise svolává přednosta okresního úřadu; v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy․“.

 

26.

V § 16 odst. 2 se vkládají nová ustanovení pod písmeny a) a b) tohoto znění:

 

a)

dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b)

rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím.“.

 

Dosavadní ustanovení pod písmeny a) až c) se označují jako ustanovení pod písmeny c) až e).

 

V nově označeném ustanovení písmena e) se slova „v rámci okresu“ nahrazují slovy „v rámci své působnosti“.

 

27.

V § 17 odst. 1 zní:

 

(1) Každá politická strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, má právo delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy a náhradníka na neobsazená místa obecní rada.“.

 

28.

§ 17 odst. 2 zní:

 

(2) Obecní rada s přihlédnutím k místním podmínkám stanoví nejnižší počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet jejích členů byl nejméně tři.“.

 

29.

V § 17 odst. 3 se slova „předseda příslušného místního národního výboru“ nahrazují slovy „starosta příslušné obce“.

 

30.

V § 17 odst. 5 písm. c) se slova „místnímu národnímu výboru“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu“.

 

31.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

Kandidátní listiny

 

(1) Kandidátní listiny pro volby do České národní rady mohou podávat politické strany. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do šedesáti dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli krajské volební komise. Ke kandidátní listině politická strana připojí:

a)

prohlášení, že má nejméně 10 000 individuálních členů, nebo

b)

v případě, že nesplňuje podmínku uvedenou v písmenu a) petici požadující, aby tato politická strana kandidovala, podepsanou tolika dalšími oprávněnými voliči, kolik se jich politické straně nedostává na počtu individuálních členů. K podpisu pod petici volič po předložení občanského průkazu uvedené své jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště. Podpis pod peticí nelze vzít zpět. Krajská volební komise může kontrolovat pravdivost údajů o počtu členů nebo údajů uvedených v petici.

(2) Podává-li politická strana kandidátní listinu ve více volebních krajích, předloží petici pouze jedné krajské volební komisi a v podání ostatním krajským volebním komisím na to odkáže.

(3) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) se nevztahuje na politické strany, které byly zastoupeny v České národní radě poslaneckým klubem 60 dnů přede dnem vyhlášení voleb, nebo které v posledních volbách do České národní rady získaly nejméně 10 000 platných hlasů.

(4) Kandidátní listina obsahuje:

a) název politické strany,

b) jméno, příjmení, věk, zaměstnání a bydliště kandidátů a jejich pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské číslice.

(5) Na kandidátní listině může politická strana u jednotlivých kandidátů kromě údajů uvedených v odstavci 4 písm. b) též vyznačit jejich příslušnost k určité politické straně nebo že kandidát není členem žádné politické strany nebo že jde o nezávislého kandidáta.

(6) V příloze ke kandidátní listině politická strana určí svého zmocněnce a jeho dva náhradníky a uvede jejich jména, příjmení a přesné adresy. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana vázána. Nastoupení náhradníka místo zmocněnce oznámí politická strana krajské volební komisi.

(7) Zapisovatel zjistí, zda předložené kandidátní listiny a přílohy k nim splňují stanovené náležitosti. V případě, že tomu tak není, upozorní na to zmocněnce politické strany. Podání kandidátní listiny zapisovatel potvrdí zmocněnci politické strany.

(8) Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, se stanoví v příloze č. 2 tohoto zákona.

(9) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, nedal souhlas s tím, aby byl uveden na jiné kandidátní listině a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti.

(10) Politické strany se mohou dohodnout na podání společné kandidátní listiny. Na koalici takto vzniklou se použijí přiměřeně ustanovení tohoto zákona týkající se politické strany, pokud tento zákon nestanoví jinak ( § 42). Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a v odstavci 2 se v případě podání společné kandidátní listiny více politických stran zjišťuje za všechny tyto politické strany tak, jakoby kandidátní listinu podala jedna politická strana.“.

 

32.

V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „ § 18 odst. 7“ nahrazují slovy „ § 18 odst. 9“ a v § 19 odst. 2 písm. c) se slova „ § 18 odst. 6“ nahrazují slovy „ § 18 odst. 8“.

 

33.

V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Krajská volební komise kandidátní listinu odmítne, jestliže tato listina nesplňuje podmínky podle § 18, politická strana nedostatky neodstranila ani do 24 hodin po upozornění krajskou volební komisí a nedostatky nelze odstranit způsobem uvedeným v odstavci 2. Proti takovému rozhodnutí může politická strana podat do 24 hodin po jeho doručení odvolání k České volební komisi.“.

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4; dosavadní odstavec 4 se vypouští.

 

34.

V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní.

 

(4) Česká volební komise kandidátní listiny odmítne, jestliže tato listina nesplňuje podmínky podle § 18, politická strana nedostatky neodstranila ani do 24 hodin po upozornění komisí a nedostatky nelze odstranit způsobem uvedeným v odstavci 2.“.

 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

35.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

§ 20a

Registrace kandidátních listin

 

(1) Po obdržení zápisu o výsledku projednání kandidátních listin z volebního kraje Českou volební komisí krajská volební komise zaregistruje nejpozději do 45 dnů přede dnem voleb kandidátní listiny jako platné a oznámí to písmeně politickým stranám. Registrace je podmínkou pro rozmnožení kandidátních listin.

(2) Jestliže krajská volební komise nebo Česká volební komise po registraci podle odstavce 1 zjistí, že politická strana, která podala kandidátní listinu byla zrušena 11a nebo byla pozastavena její činnost 12) , registraci zruší a písemně to oznámí zmocněnci politické strany ( § 18 odst. 6).

(3) Ke kandidátní listině, jejíž registrace byla podle odstavce 2 zrušena, se dále nepřihlíží.“.

 

36.

V § 21 odst. 1 se ve třetí větě slova „předsedovi krajské volební komise, který jeden stejnopis zašle“ nahrazují slovy „předsedovi nebo zapisovateli krajské volební komise; předseda krajské volební komise jeden stejnopis zašle“.

 

37.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

§ 21a

 

Jestliže dojde k rozpuštění politické strany v době po zaregistrování kandidátní listiny krajskou volební komisí, při rozdělování mandátu se k takovéto politické straně nepřihlíží.“.

 

38.

§ 22 včetně nadpisu zní:

§ 22

Hlasovací lístky

 

(1) Předseda krajské volební komise zajistí prostřednictvím ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo vnitra“) rozmnožení hlasovacích lístků, na nichž musí být uvedeno vylosované číslo kandidátní listiny ( § 20 odst. 5), název politické strany a údaje o všech kandidátech a jejich pořadí. Údaje na hlasovacích lístcích musí být shodné s údaji na kandidátních listinách.

(2) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajské volební komise.

(3) Takto rozmnožené hlasovací lístky zašle předseda krajské volební komise starostům obcí, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, jakož i v den voleb všem okrskovým komisím.“.

 

39.

V § 23 odst. 3 a 4 se slova „rada místního národního výboru“ nahrazuje slovy „obecní rada“.

 

40.

V § 24 odst. 1 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „obecní úřad“.

 

41.

V § 24 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

 

42.

V § 26 se slova „rada místního národního výboru“ nahrazuje slovy „starosta“.

 

43.

V § 27 odst. 1 se slova „40 dnů“ nahrazují slovy „23 dnů“.

 

44.

§ 27 odst. 2 zní:

 

(2) V době volební kampaně má každá samostatně kandidující politická strana zajištěn rovný přístup ke státním veřejným informačním prostředkům a jiným službám státu a územní samosprávy. V rámci vysílacích okruhů Českého rozhlasu a České televize je pro volební kampaň vyhrazeno celkem 21 hodin vysílacího času, které se rozdělí rovným dílem mezi kandidující politické strany tak, aby určením doby vysílání nebyla žádná z politických stran podstatně zvýhodněna; termíny vysílacích časů se rozdělí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany. Volební agitace v rozhlasovém a televizním vysílání držitelům licencí není dovolena.“.

 

45.

V § 27 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

 

(3) V době volební kampaně je zakázáno vysílat volební projevy a volební programy kromě vysílacích časů vyhrazených kandidujícím politickým stranám podle odstavce 2 a zveřejňovat ve vysílání jakékoliv vnější projevy, kterými se propagují kandidující politické strany. Je rovněž zakázáno vysílat volební agitace v časech, které jsou v rozhlasovém a televizním vysílání vyhrazeny reklamě nebo využívat rozhlasové a televizní reklamy k volební agitaci.

(4) Není dovoleno používat místního rozhlasu k volební agitaci politických stran s výjimkou pouhého oznamování konání volebních shromáždění.“.

 

46.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5 a slova „místní národní výbor“ se v něm nahrazují slovy „obecní rada“.

 

47.

Za nově označený odstavec 5 se vkládá nový odstavec 6 tohoto znění:

 

(6) Spory a stížnosti týkající se průběhu volební kampaně ve státních sdělovacích prostředních České republiky řeší Česká volební komise; její rozhodnutí jsou závazná.“.

 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

48.

V § 27 nově označeném odstavci 7 první věta zní: „V době 48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace pro politické strany a je zakázáno zveřejňování údajů, které by mohly poškodit politickou stranu nebo kandidáta, a to slovem, písmem, zvukem i obrazem ve veřejných sdělovacích prostředcích, v budovách, kde sídlí okrskové volební komise, a v jejich bezprostředním okolí.“.

 

49.

§ 29 odst. 2 zní:

 

(2) Volič po příchodu do volební místnosti pro káže svou totožnost a po záznamu v obou stejnopisech seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního razítka. Tyto obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, jakosti a barvy. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Nepředloží-li volič občanský (vojenský, osobní) průkaz a žádný z členů okrskové volební komise ho nezná, komise jej požádá, aby svou totožnost prokázal svědectvím dvou komisi známých osob; pokud tak volič neučiní do ukončení hlasování, nebude mu hlasování umožněno.“.

 

50.

V § 29 odst. 4 se vypouští poslední věta.

 

51.

V § 34 odst. 1 první věta zní: „Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a obálky a poté dá otevřít volební schránku.“.

 

52.

V § 35 odst. 1 v první větě se slova „kandidátní listiny“ vypouštějí.

 

53.

V § 35 odst. 2 ve větě druhé se slova „kandidátních listin různých politických stran“ nahrazují slovy „hlasovacích lístků ve prospěch různých politických stran“ a na konci odstavce se tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „pokud však byl odevzdán na více hlasovacích lístcích stejný počet přednostních hlasů, ne však pro stejné kandidáty, k přednostním hlasům se nepřihlíží.“.

 

54.

V § 36 odst. 1 poslední věta zní: „Jestliže některý z členů okrskové volební komise zápis nepodepsal, uvedou se důvody.“.

 

55.

V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

(2) Nesplní-li předseda okrskové volební komise na výzvu okresní volební komise povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování, může okresní volební komise zpracovat výsledky hlasování v ostatních okrscích a předat je krajské volební komisi.“.

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

56.

V § 37 nově označeném odstavci 3 se slova „místnímu národnímu výboru“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu“.

 

57.

V § 38 se tečka nahrazuje na konci čárkou a doplňují se tato slova „jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Česká volební komise.“.

 

58.

V § 39 odst. 2 se tečka nahrazuje na konci čárkou a doplňují se tato slova: „jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Česká volební komise.“.

 

59.

V § 40 odst. 1 poslední věta zní: „Jestliže některý z členů krajské volební komise zápis nepodepsal, uvedou se důvody.“.

 

60.

V § 40 odst. 3 se slova „příslušnému národnímu výboru“ nahrazují slovy „ministerstvu vnitra“.

 

61.

§ 42 včetně nadpisu zní:

§ 42

Postup politických stran do prvního skrutinia

 

(1) Česká volební komise zjistí, kolik platných hlasů celkem bylo odevzdáno pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.

(2) Česká volební komise dále zjistí

a)

které politické strany, popřípadě politická hnutí získaly méně než pět procent,

b)

které koalice ze dvou politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než sedm procent,

c)

které koalice ze tří politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než devět procent,

d)

které koalice nejméně čtyř a více politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 11 procent z celkového počtu platných odevzdaných hlasů.

Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží.

(3) Zjistí-li Česká volební komise, že do prvního skrutinia nepostupují alespoň dvě koalice nebo jedna koalice a jedna politická strana, popřípadě politické hnutí, nebo dvě politické strany, popřípadě politická hnutí sníží postupně

a)

u politických stran, popřípadě politických hnutí hranici pěti procent na hranici čtyř procent a na hranici tří procent,

b)

u koalice podle odstavce 2 písm. b) hranici sedmi procent na hranici šesti procent a na hranici pěti procent,

c)

u koalice podle odstavce 2 písm. c) hranici devíti procent na hranici osmi procent a na hranici sedmi procent,

d)

u koalice podle odstavce 2 písm. d) hranici jedenácti procent na hranici deseti procent a na hranici devíti procent.

(4) V prvním skrutiniu se rozdělují mandáty v rámci volebních krajů.“.

 

62.

V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Bylo-li takto rozděleno o jeden mandát více, než se mělo přidělit, odečte se přebývající mandát té politické straně, která ve volebním kraji vykázala nejmenší zbytek dělení. Při stejném zbytku dělení se mandát odečte politické straně, která získala ve volebním kraji menší počet hlasů; je-li i tak počet platných hlasů stejný, rozhodne los.“.

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

63.

V § 43 nově označeném odstavci 4 se slova „který získal nadpoloviční většinu hlasů voličů politické strany, kteří využili práva přednostního hlasu“ nahrazují slovy „který získal počet přednostních hlasů, jež činí nejméně patnáct procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro politickou stranu v rámci volebního kraje.“.

 

64.

V § 44 odst. 2 se slova „nejpozději před zahájením druhého“ nahrazují slovy „nejpozději do 24 hodin po ukončení prvního“.

 

65.

V § 45 odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní: „Jestliže některý z členů České volební komise zápis nepodepsal, uvedou se důvody.“.

 

66.

V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojují se nové odstavce 2 a 3, které znějí:

 

(2) Byla-li Nejvyššímu soudu České republiky podána stížnost podle § 47 odst. 1, předsednictvo České národní rady učiní potřebná opatření bez zbytečného odkladu po doručení stanoviska obsaženého v usnesení Nejvyššího soudu České republiky.

(3) Opatření podle odstavce 1 předsednictvo České národní rady neučiní, jestliže zjištěné závady nemohly ovlivnit rozdělení mandátů mezi politické strany.“.

 

67.

V § 49 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

 

(3) Byla-li politická strana zrušena 11, náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn do konce volebního období.

(4) Byla-li činnost politické strany pozastavena 12, po dobu pozastavení náhradník nenastupuje.

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

68.

V § 49 nově označeném odstavci 5 se slova „poté, kdy se uprázdnila funkce“ nahrazují slovy „po dni, ve kterém zanikl mandát“.

 

69.

v § 50 odst. 1 se slova „místní národní výbory“ nahrazují slovy „obecní úřady“.

 

70.

V § 50 odst. 2 se slova „okresní národní výbor“ nahrazují slovy „okresní úřad“ a slova „krajský národní výbor“ slovy „okresní úřad v sídle krajské volební komise“; na konci se připojuje věta, která zní: „Pomocné prostředky pro krajskou volební komisi v hlavním městě Praze zajistí magistrát hlavního města Prahy; pro okresní volební komise v hlavním městě Praze úřady uvedené v příloze č. 1.“.

 

71.

V § 51 odst. 2 se vypouštějí slova „legitimační lístky“.

 

72.

§ 52 včetně nadpisu zní:

§ 52

Nároky členů volebních komisí

 

(1) Člen komise nesmí být pro výkon své funkce omezen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru, zejména má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy 13.

(2) Zaměstnavatel, který vyplatil náhradu mzdy podle odstavce 1, má nárok, aby mu byla vyplacená částka uhrazena. Způsob úhrady stanoví obecně závazným právním předpisem ministerstvo financí České republiky po dohodě s ministerstvem vnitra.

(3) Člen okrskové volební komise má nárok na odměnu za výkon funkce v době, kdy nemá nárok na náhradu mzdy podle odstavce 1. Výši odměny a způsob její úhrady a výplaty stanoví obecně závazným právním předpisem ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem vnitra.“.

 

73.

§ 54 odst. 2 zní:

 

(2) Výdaje podle odstavce 1 nejsou výdaje politických stran spojené s volební kampaní.“.

 

74.

V § 54 odst. 3 se částka „10 Kčs“ nahrazuje částkou „15 Kčs“.

 

75.

Za § 54 se vkládá § 54a, který zní:

§ 54a

 

(1) Vznikne-li politické straně vzhledem k posledním výsledkům voleb do České národní rady nárok na úhradu volebních nákladů, má nárok na státní příspěvek z rozpočtu České republiky, a to ve výši odpovídající této úhradě ( § 54 odst. 3).

(2) Státní příspěvek se vyplácí politickým stranám na jejich žádost a v ročních splátkách, nejpozději do konce února.

(3) Dojde-li k rozpuštění České národní rady před ukončením volebního období, poskytne se politickým stranám státní příspěvek ve výši úměrné skutečné délce volebního období.

(4) Politická strana ztrácí nárok na státní příspěvek, jestliže ve dvou po sobě jdoucích volbách do České národní rady nezískala žádný poslanecký mandát v České národní radě.

(5) Za každý měsíc pozastavení činnosti politické strany 12se státní příspěvek náležející politické straně podle odstavců 1, 2 a 3 snižuje o jednu dvanáctinu. Po dobu pozastavení její činnosti se státní příspěvek politické straně nevyplácí. Byla-li politická strana zrušena rozhodnutím soudu o jejím rozpuštění 11, je povinna vrátit do státního rozpočtu odpovídající část naposledy vyplacené částky státního příspěvku.

(6) Politickým stranám, které kandidovaly v rámci volební koalice, se příslušná část státního příspěvku vyplácí podle podmínek dohodnutých politickými stranami, jinak rovným dílem.“.

 

76.

V § 55 odst. 1 písm. a) se slova „národních výborů“ nahrazují slovy „obcí a okresních úřadů“.

 

77.

V § 55 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova „legitimačního lístku“.

 

78.

Vkládá se nový § 55a, který včetně nadpisu zní:

§ 55a

Možnost uplatnění zvláštního nároku na kandidáty

 

(1) Politická strana může podmínit uvedení občana na své kandidátní listině předložením osvědčení vydaným federálním ministerstvem vnitra, popřípadě nálezem nezávislé komise při federálním ministerstvu vnitra 14o tom, že občan připadající v úvahu jako kandidát v období od 25j. února 1948 do 17 listopadu 1989 nebyl

a)

příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b)

evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,

c)

vědomým spolupracovníkem Státní bezpečnosti 15.

(2) Politická strana připojí k žádosti občana o vydání osvědčení 16) úředně ověřené potvrzení, že účelem tohoto osvědčení je uvedení občana na kandidátní listinu této politické strany.

(3) Nejpozději 3 dny před ukončením volební kampaně ( § 27 odst. 1) jsou politické strany povinny zveřejnit, zda zvláštní nárok na kandidáty podle předchozích odstavců uplatnily a jaký byl výsledek jednotlivých kandidátů.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 pozbývají účinnosti dnem 31. prosince 1996.“.

 

79.

Přílohou zákona č. 1 se stává příloha tohoto zákona a stávající příloha zákona se označuje jako příloha č. 2.

 

80.

V textu zákona se výraz „okresní komise“ nahrazuje výrazem „okresní volební komise“.

 

81.

V textu zákona se výraz „československý státní občan“ nahrazuje výrazem „státní občan České a Slovenské Federativní Republiky“.

Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Příloha k zákonu č. 94/1992 Sb.

Vymezení volebních okresů v hlavním městě Praze

 

 

 

Volební

okres

Zahrnuje území

městských částí

Pomocné

prostředky

pro okresní

volební komisi

zajistí

I.

Praha 1

Obvodní úřad

 

 

v Praze 1

II.

Praha 2

Obvodní úřad

 

 

v Praze 2

III.

Praha 3

Obvodní úřad

 

 

v Praze 3

IV.

Praha 4

Obvodní úřad

 

 

v Praze 4

V.

Praha 5, Praha-Lipenec, Praha-Lochkov,

 

 

Praha-Radotín, Praha-Řeporyje, Praha-

 

 

-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-

Obvodní úřad

 

-Zbraslav, Praha-Zličín

v Praze 5

VI.

Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice,

 

 

Praha-Přední Kopanina, Praha-Řepy, Praha-

Obvodní úřad

 

-Suchdol

v Praze 6

VII.

Praha 7, Praha-Troja

Obvodní úřad

 

 

v Praze 7

VIII.

Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice,

Obvodní úřad

 

Praha-Dolní Chabry

v Praze 8

IX.

Praha 9, Praha-Běchovice, Praha-Čakovice,

 

 

Praha-Dolní Počernice, Praha-Horní Počernice,

 

 

Praha-Kbely, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje,

 

 

Praha-Kyje, Praha-Letňany, Praha-Satalice,

Obvodní úřad

 

Praha-Újezd nad Lesy, Praha-Vinoř

v Praze 9

X.

Praha 10, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy,

 

 

Praha-Dubeč, Praha-Horní Měcholupy, Praha-

 

 

-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice,

 

 

Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-

Obvodní úřad

 

-Štěrboholy, Praha-Uhříněves

v Praze 10

XI.

Praha-Jižní Město, Praha-Kunratice, Praha-

Místní úřad v

 

-Šeberov, Praha-Újezd

v Praze-Jižním

 

 

Městě

XII.

Praha-Modřany, Praha-Libuš

Místní úřad v

 

 

Praze-Modřanech

XIII.

Praha-Jihozápadní Město

Místní úřad v

 

 

Praze-Jihozápad-

 

 

ním MěstěPoznámky pod čarou:

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

§ 5 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

§ 3 odst. 1 a 2 a § 44 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

Zákon ČNR č. 283/1990 Sb., o Policii České republiky.

§ 58 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 27 zákona ČNR č. 418/1990 Sb.

§ 13 zákona č. 424/1991 Sb.

§ 14 zákona č. 424/1991 Sb.

§ 13 zákona č. 424/1991 Sb.

§ 14 zákona č. 424/1991 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

§ 14 zákona č. 424/1991 Sb.

§ 13 zákona č. 424/1991 Sb.

§ 11 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky.

§ 2 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 2 zákona č. 451/1991 Sb.

§ 8 zákona č. 451/1991 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

3

§ 5 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

5

§ 3 odst. 1 a 2 a § 44 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

6

Zákon ČNR č. 283/1990 Sb., o Policii České republiky.

7

§ 58 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 27 zákona ČNR č. 418/1990 Sb.

8
11

§ 13 zákona č. 424/1991 Sb.

12

§ 14 zákona č. 424/1991 Sb.

13

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

14

§ 11 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky.

15

§ 2 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 2 zákona č. 451/1991 Sb.

16

§ 8 zákona č. 451/1991 Sb.