Čekejte, prosím...
A A A
113/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 364/2000 Sb.

1.1.2005

zrušeno

zákonem č. 220/2000 Sb.

1.1.2001

zákonem č. 364/2000 Sb.

1.12.2000

Více...

113

 

ZÁKON

ze dne 23. března 1993

o Fondu dětí a mládeže

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Zřizuje se Fond dětí a mládeže (dále jen „Fond“).

(2)

Fond je právnickou osobou; zapisuje se do obchodního rejstříku. Schválení statutu Fondu je podmínkou zápisu do obchodního rejstříku. Sídlem Fondu je Olomouc.

§ 2

zrušen

Majetek

§ 3

(1)

Majetek tvoří zejména:

a)

movité a nemovité věci,

b)

peněžní prostředky,

c)

majetkové účasti na podnikání fyzických a právnických osob a jiná majetková práva.

(2)

S majetkem hospodaří Fond.

§ 4

(1)

Příjmy Fondu jsou součástí majetku.

(2)

Příjmy Fondu jsou kromě výnosů z vlastní podnikatelské činnosti a z majetkových účastí Fondu na podnikání fyzických a právnických osob, jakož i z prodejů těchto majetkových účastí také dary a dědictví, výnosy z cenných papírů a výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem.

(3)

Dary a dědictví přijme Fond, je-li to v souladu s tímto zákonem, a použije je za podmínek a na účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem.

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

Orgány Fondu

§ 7

Orgány Fondu jsou předseda výboru Fondu (dále jen „předseda“), výbor Fondu (dále jen „výbor“), dozorčí rada Fondu (dále jen „dozorčí rada“) a ředitel Fondu (dále jen „ředitel“).

§ 8

(1)

Výbor má devět členů. Předsedu a dalších osm členů výboru volí a odvolává Poslanecká sněmovna na funkční období čtyř let. Předseda a členové výboru mohou být voleni i opětovně, nejvýše však na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(2)

Předseda a výbor odpovídají za svou činnost Poslanecké sněmovně.

(3)

Poslanecká sněmovna stanoví předsedovi a členům výboru odměnu za výkon funkce. Předseda a členové výboru mají nárok na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce. Tyto odměny a náhrady jsou výdajem spojeným s činností fondu.

§ 9

(1)

Předsedou nebo členem výboru může být zvolen občan České republiky, který

a)

je způsobilý k právním úkonům,

b)

je občansky bezúhonný a splňuje podmínky stanovené zvláštním zákonem,3

c)

nevykonával funkci na úrovni městské, okresní, obvodní a vyšší organizace v bývalém Československém svazu mládeže nebo v bývalém Socialistickém svazu mládeže.

(2)

Výkon funkce předsedy nebo člena výboru končí

a)

uplynutím funkčního období,

b)

odvoláním,

c)

odstoupením,

d)

úmrtím.

(3)

Poslanecká sněmovna odvolá předsedu nebo člena výboru z funkce,

a)

jestliže byl pravomocně zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla pravomocně omezena,

b)

jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin,

c)

nevykonává-li svou funkci po dobu delší než tři měsíce,

d)

neplní-li povinnosti stanovené tímto zákonem,

e)

vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce předsedy nebo člena výboru.

§ 10

(1)

Výkon funkce předsedy a člena výboru je neslučitelný s výkonem funkce poslance nebo senátora, člena vlády, s funkcemi v politických stranách a politických hnutích, s funkcemi v dětských a mládežnických organizacích, s funkcí ředitele nebo pracovníka Fondu, s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, ve kterých spravuje majetkovou účast Fond, nebo kterým byly poskytnuty prostředky z majetku podle tohoto zákona.

(2)

Členové výboru se nemohou účastnit na podnikání fyzických a právnických osob, ve kterých spravuje majetkovou účast Fond, nebo kterým byly poskytnuty prostředky z majetku tohoto zákona.

§ 11

Předseda

(1)

Předseda řídí činnost výboru a jedná jménem Fondu navenek.

(2)

Předseda zejména

a)

předkládá výboru k projednání, vládě k vyjádření a Poslanecké sněmovně ke schválení

návrh statutu Fondu a jeho změn,

návrh rozpočtu Fondu a roční účetní závěrku,

výroční zprávu do tří měsíců po skončení rozpočtového roku,

b)

jmenuje a odvolává ředitele,4

c)

předkládá výboru ke schválení a vládě a Poslanecké sněmovně k informaci program činnosti Fondu na následující rozpočtový rok (dále jen „program činnosti“) nejpozději jeden měsíc před začátkem rozpočtového roku,

d)

předkládá výboru ke schválení návrh organizačního a pracovního řádu Fondu,

e)

zveřejňuje výroční zprávu do jednoho měsíce po jejím schválení.

§ 12

Výbor

(1)

Výbor projednává

a)

návrh statutu a jeho změn,

b)

výroční zprávu,

c)

rozpočet Fondu a roční účetní závěrku Fondu.

(2)

Výbor schvaluje

a)

organizační a pracovní řád Fondu,

b)

program činnosti.

(3)

Výbor rozhoduje o použití prostředků z majetku dle statutu Fondu.

(4)

Výbor vykonává práva vyplývající z majetkové účasti v obchodních společnostech.

(5)

Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

(6)

Jde-li o právní úkon vyžadující písemnou formu, podepisuje se předseda a jeden člen výboru.

§ 13

Dozorčí rada

(1)

Orgánem, který dozírá na činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů, je dozorčí rada. Dozorčí rada má pět členů. Členy jmenuje a odvolává vláda na funkční období čtyř let.

(2)

O nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu a orgánů Fondu dozorčí rada informuje neprodleně vládu a Poslaneckou sněmovnu.

(3)

Vláda stanoví členům dozorčí rady odměnu za výkon funkce. Členové dozorčí rady mají nárok na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce. Odměny a náhrady jsou výdajem spojeným s činností Fondu.

(4)

O podmínkách pro vznik a zánik výkonu funkce člena dozorčí rady a o podmínkách střetu zájmů platí obdobně § 10 tohoto zákona.

§ 14

Ředitel

(1)

Ředitel je výkonným orgánem Fondu. Je pracovníkem Fondu, který je oprávněn jednat a rozhodovat jménem Fondu ve všech věcech, které se týkají Fondu, není-li jednání nebo rozhodování podle tohoto zákona svěřeno jiným orgánům. Ve vztahu k ostatním pracovníkům Fondu je vedoucím organizace. Ředitel odpovídá za svoji činnost předsedovi.

(2)

Na ředitele se vztahují právní předpisy jako na pracovníky orgánů státní správy.5

§ 15

Pracovníci Fondu

(1)

Pracovníci Fondu zajišťují ostatní činnosti, které nejsou podle tohoto zákona svěřeny orgánům Fondu.

(2)

Na pracovníky Fondu se vztahují právní předpisy jako na pracovníky státních orgánů.5

§ 16

Statut Fondu

(1)

Podrobnosti o organizaci a činnosti Fondu upravuje statut Fondu.

(2)

Statut Fondu obsahuje zejména

a)

předmět podnikání,

b)

jednací řády výboru a dozorčí rady,

c)

podmínky pro poskytování prostředků podle tohoto zákona a způsob rozhodování o poskytnutí prostředků,

d)

mezní podíl výdajů spojených s činností Fondu na úhrnné hodnotě majetku ve srovnatelných cenách,

e)

pravidla pro zpracování programu činnosti a výroční zprávy,

f)

zastupování předsedy výboru.

Ustanovení společná,
přechodná a závěrečná

§ 17

Pro účely tohoto zákona se rozumí dětmi osoby, které nedovršily 18 let věku, mládeží osoby, které nedovršily 26 let věku.

§ 18

(1)

Právo nakládat podle tohoto zákona s majetkem vzniká ode dne účinnosti zápisu Fondu do obchodního rejstříku.

(2)

Dnem uvedeným v odstavci 1 se Fondu svěřují

movitý a nemovitý majetek bývalého Socialistického svazu mládeže, který je ve vlastnictví České republiky,

peněžní prostředky získané v souvislosti s převzetím majetku bývalého Socialistického svazu mládeže a nakládáním s ním, uložené na zvláštním účtu ministerstva hospodářství České republiky,

majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých z majetku bývalého Socialistického svazu mládeže, který podle zvláštního zákona podléhá navrácení.6

(3)

Do správy Fondu a využívání Fondem přejde dnem uvedeným v odstavci 1 majetek bývalého Socialistického svazu mládeže, který jeho nástupnické organizace měly podle zvláštního zákona6 vydat České republice a dosud tak neučinily.

(4)

Dnem uvedeným v odstavci 1 na Fond přecházejí

a)

z ministerstva hospodářství České republiky práva a povinnosti zakladatele obchodních společností vzniklých z majetku bývalého Socialistického svazu mládeže, který podléhá podle zvláštního zákona6 navrácení,

b)

práva zastupovat Českou republiku ve sporech vedených proti osobám, které nevydaly majetek podle zvláštního zákona6 a podle tohoto zákona,

c)

práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v případě, že tato práva a povinnosti měla k tomuto dni v souvislosti s majetkem podle tohoto zákona Česká republika nebo její orgán,

d)

právo užívání, které bylo zřízeno bývalému Socialistickému svazu mládeže.

(5)

Při hospodaření s majetkem se Fond řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 19

(1)

Fond vypořádá naturální a peněžní náhrady organizací dětí a mládeže podle nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona.

 

(2)

Fond uzavře do nabytí účinnosti nařízení vlády podle odstavce 1 smlouvu o bezplatném užívání nemovitého majetku s těmi organizacemi dětí a mládeže, které jej vlastnily ke dni 25. února 1948 a které byly obnoveny ke dni nabytí účinnosti zvláštního zákona, 6 s podmínkou, že jej budou užívat k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže uvedených v § 2 tohoto zákona.

§ 20

(1)

Návrh statutu Fondu musí být doručen Poslanecké sněmovně do 30 dnů po jmenování předsedy a nadpoloviční většiny členů výboru.

(2)

Jednání výboru se do schválení statutu Fondu řídí prozatímním jednacím řádem, který vydá předseda.

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 307/1997 Sb.16.12.1997


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

§ 27 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Např. § 73§ 75 zákona č. 65/1965 Sb․, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

Např. § 73§ 75 zákona č. 65/1965 Sb․, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Poznámky pod čarou:
3

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

4

§ 27 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

5

Např. § 73§ 75 zákona č. 65/1965 Sb․, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

6

Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.