Čekejte, prosím...
A A A
164/1993 Sb. znění účinné od 1. 7. 1993

164

 

ZÁKON

ze dne 20. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb.,

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 8 odst. 7 se vypouštějí slova "a výši autorizačního poplatku" a připojují se tyto věty: "Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.".

 

2.

V § 34 se slova "pouze do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "pouze do 31․ prosince 1994".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.