Čekejte, prosím...
A A A
165/1993 Sb. znění účinné od 22. 6. 1993 do 31. 12. 2006

165

 

ZÁKON

ze dne 21. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb.,

o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 7 odst. 1 větě druhé se na konci připojují slova "za předpokladu, že žijí ve společné domácnosti".

 

2.

V § 7 odst. 3 a 4 znějí:

"(3) Při posuzování sociální potřebnosti občanů uvedených v odstavcích 1 a 2 se nezkoumá, zda si mohou zvýšit příjem vlastním přičiněním nebo zda mají vůči nim manžel (manželka) nebo děti vyživovací povinnost.

(4) Občanu uvedenému v odstavcích 1 a 2 se poskytuje měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem a částkou důchodu, který je jako jediný zdroj příjmu poskytován jednotlivci, 7) zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek 8) ve výši náležející poživateli důchodu, jestliže pečuje o jednu osobu; pečuje-li o dvě nebo více osob, poskytuje se měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem a částkou důchodu, který je jako jediný zdroj příjmu poskytován manželské dvojici, 7) zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek 8) ve výši náležející poživateli důchodu․".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.