Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

169/1993 Sb. znění účinné od 22. 6. 1993

169

 

ZÁKON

ze dne 18. května 1993,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České

národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 10 odst. 2 se na konci doplňují nové věty, které znějí: "Součástí plánu tvorby, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska․ Současně musí být předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich vytvoření. 8a) ".

Poznámka č. 8a) zní:

"8a)

§ 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.".

 

2.

V § 41 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)

schvalují v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání 8a) a rozhodují o jejich čerpání,".

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena d) až l).

 

3.

V § 41 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

"l)

kontrolují v pravidelných intervalech vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a pro sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivy dobývání výhradních ložisek. O průběhu těchto kontrol vedou evidenci,".

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.