Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

21/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993

21

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev

a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1)

Zřizuje se ministerstvo zahraničních věcí jako ústřední orgán státní správy České republiky, v jehož čele stojí člen vlády České republiky.

(2)

Zřizuje se Úřad průmyslového vlastnictví jako ústřední orgán státní správy České republiky.

(3)

Zřizuje se Správa státních hmotných rezerv jako ústřední orgán státní správy České republiky.

(4)

Zřizuje se Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako ústřední orgán státní správy České republiky.

(5)

Zrušuje se ministerstvo mezinárodních vztahů.

(6)

Působnost ústředních orgánů státní správy České republiky, které jsou uvedeny v odstavcích 2, 3 a 4, stanoví zvláštní zákon.

(7)

Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází z ministerstva mezinárodních vztahů na ministerstvo zahraničních věcí.

(8)

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 7 z ministerstva mezinárodních vztahů na ministerstvo zahraničních věcí.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č․ 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 bod 4 zní:

4.

ministerstvo zahraničních věcí,“.

 

2.

V § 2 odst. 1 se připojují nové body 6 až 8, které znějí:

6.

Úřad průmyslového vlastnictví,

7.

Správa státních hmotných rezerv,

8.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost.“.

 

3.

V § 3 odst. 1 se za slova „pro živnosti,“ vkládají slova „pro podporu exportu,“.

 

4.

V § 4 se slova „daně a poplatky, finanční hospodaření“ nahrazují slovy „daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví“.

 

5.

§ 6 zní:

§ 6

 

(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména

a)

koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů na jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,

b)

zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,

c)

řídí zastupitelské úřady v zahraničí,

d)

plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,

e)

plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,

f)

koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,

g)

zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

h)

sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,

i)

uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,

j)

zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb.“.

 

6.

§ 7 zní:

§ 7

 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva hospodářství, pro vědní politiku a vývoj technologií včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

(2) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podřízena Česká školní inspekce.“.

 

7.

V § 11 odst. 1 se na konci nahrazuje tečka čárkou a doplňují slova „s výjimkou vojenských soudů, vojenských kolegií vrchních soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu České republiky.“.

 

8.

§ 11 odst. 2 zní:

(2) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky.“.

 

9.

§ 12 zní:

§ 12

 

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro

a)

veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,

b)

jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu a evidenci obyvatel,

c)

sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem,

d)

veřejné sbírky,

e)

archivnictví,

f)

zbraně a střelivo,

g)

požární ochranu,

h)

cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,

i)

územní členění státu,

j)

státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,

k)

státní symboly,

l)

státní, hospodářské a služební tajemství.

(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu.

(3) Ministerstvo vnitra zajišťuje spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.“.

 

10.

V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu

a)

koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům,

b)

zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod,

c)

realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními,

d)

řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5 a znějí:

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

(5) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad a Licenční úřad.“.

 

11.

§ 15 odst. 4 zní:

(4) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.“.

 

12.

§ 16 zní:

§ 16

 

(1) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy zejména pro

a)

zabezpečování obrany České republiky,

b)

řízení Armády České republiky,

c)

civilní ochranu,

d)

vojenské soudnictví,

e)

správu vojenských lesů a újezdů.

(2) Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany

a)

se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,

b)

připravuje koncepci operační přípravy státního území,

c)

navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky,

d)

koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,

e)

řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné zpravodajství,

f)

zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem,

g)

organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky,

h)

povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3) Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.“.

 

13.

V § 17 se vypouštějí slova „s výjimkou státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě“ a na konec se připojuje věta, která zní: „Ministerstvo dopravy je do 31. prosince 1993 rovněž ústředním orgánem státní správy ve věcech ozbrojených sborů v dopravě.“.

 

14.

§ 19 odst. 2 zní:

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství (s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství), pro myslivost a rybářství v národních parcích, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí včetně těch, které přesahují státní hranice. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.“.

 

15.

V § 19 odst. 4 se za slovo „zabezpečuje“ vkládají slova „a řídí“ a na konci se připojují slova „a to i v návaznosti na mezinárodní dohody“.

 

16.

§ 25 zní:

§ 25

 

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.“.

 

17.

§ 26 se vypouští.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.