Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

216/1993 Sb. znění účinné od 1. 7. 1998 do 31. 12. 1998
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 111/1998 Sb.

1.7.1998

216

 

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb.,

o vysokých školách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 10 odst. 1 písm. c) věta za středníkem zní: „návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky,“.

 

2.

V nadpisu pod § 13 se za slovo „proděkan“ doplňují slova „a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť“.

 

3.

V § 13 odst. 1 se na konci připojují slova „školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministr“)“.

 

4.

§ 13 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

 

(8) Vedoucí pedagogického nebo vědeckého pracoviště řídí jeho činnost a odpovídá za ně děkanovi; pokud je pedagogické nebo vědecké pracoviště zřízeno přímo na vysoké škole nebo plní úkoly pro více vysokých škol, odpovídá rektorovi vysoké školy, ve které je organizačně začleněno․“.

 

5.

zrušen

6.

§ 15 odst. 2 zní:

 

(2) Ministr na návrh vysokých škol předkládá návrhy na jmenování profesorů prezidentovi republiky.“.

 

7.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

§ 15a

Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol

 

Prezident republiky na základě návrhu předloženého ministrem jmenuje profesory a na základě návrhů předložených akademickými senáty vysokých škol jmenuje a odvolává rektory vysokých škol.“.

 

8.

zrušen

9.

zrušen

Čl. II

Učitelům a vědeckým pracovníkům vysokých škol, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mají sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, se mění v pracovní poměr na dobu určitou do 30. září 1994.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. září 1993.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.