Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

232/1993 Sb. znění účinné od 3. 9. 1993 do 31. 8. 1997

232

 

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství

ze dne 17. srpna 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu

pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon

č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo hospodářství podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, stanoví:

Čl. I

Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

 

1.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

§ 9a

Přechodné ustanovení

 

Dosavadní schvalovací značku obecnou, schvalovací značku odolnosti v určitém prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami, státní značku jakosti nebo značku prvního stupně jakosti lze používat i nadále, pokud příslušné rozhodnutí státní zkušebny o hodnocení nebo schvalování výrobků nabylo právní moci před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky․“.

 

2.

Pokud se v této vyhlášce používá název Federální úřad pro normalizaci a měření, rozumí se tím Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Čl. II

Dosavadní příloha vyhlášky Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb. se nahrazuje novou přílohou, která zní:

Značky podle § 6 odst. 3

 

vyobrazení značky 1č. 1. Schvalovací značka obecná

 

vyobrazení značky 1č. 2. Schvalovací značka odolnosti v určitém

prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami

 

vyobrazení značky 1č. 3. Státní značka jakosti

 

vyobrazení značky 1č. 4. Značka prvního stupně jakosti“.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

Vyobrazení značek je uvedeno v částce 56/1993 Sb. na str. 1123.

Vyobrazení značek je uvedeno v částce 56/1993 Sb. na str. 1123.

Vyobrazení značek je uvedeno v částce 56/1993 Sb. na str. 1123.

Vyobrazení značek je uvedeno v částce 56/1993 Sb. na str. 1123.

Poznámky pod čarou:
1

Vyobrazení značek je uvedeno v částce 56/1993 Sb. na str. 1123.